Sri Bala Tripurasundari Sahasranama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1


ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಭಾಷಿತಾಶೇಷಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರುಣಾನಿಧೇ |
ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾಃ ಮಂತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಧಾರಯಿತುಂ ದೇವ ಮಮೇಚ್ಛಾವರ್ತತೇಽಧುನಾ |
ಕೃಪಯಾ ಕೇವಲಂ ನಾಥ ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾತುಮರ್ಹಸಿ || ೨ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಮಂತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಕಥಯಾಮಿ ವರಾನನೇ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶೃಣು ತತ್ತ್ವಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೩ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಐಂಕಾರಾಸನಗರ್ಭಿತಾನಲಶಿಖಾಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಕಲಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌವರ್ಣಾಂಬರಧಾರಿಣೀಂ ವರಸುಧಾಧೌತಾಂತರಂಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ವಂದೇ ಪುಸ್ತಕಪಾಶಸಾಂಕುಶಜಪಸ್ರಗ್ಭಾಸುರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಭಜೇ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಸಂಚಾರಿಣೀಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ –
ಓಂ ಸುಭಗಾ ಸುಂದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸುಷುಮ್ಣಾ ಸುಖದಾಯಿನೀ |
ಮನೋಜ್ಞಾ ಸುಮನಾ ರಮ್ಯಾ ಶೋಭನಾ ಲಲಿತಾ ಶಿವಾ || ೧ ||

ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕಾಂತಿಃ ಕಾಮದಾ ಕಮಲಾಲಯಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಹೃದ್ಯಾ ಪೇಶಲಾ ಹೃದಯಂಗಮಾ || ೨ ||

ಸುಭದ್ರಾಖ್ಯಾತಿರಮಣೀ ಸರ್ವಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸುಮಂಗಳಾ |
ರಾಮಾ ಭವ್ಯವತೀ ಭವ್ಯಾ ಕಮನೀಯಾಽತಿಕೋಮಲಾ || ೩ ||

ಶೋಭಾಭಿರಾಮಾ ರಮಣೀ ರಮಣೀಯಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ಮನೋನ್ಮನೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಮದಿರಾಪ್ರಿಯಾ || ೪ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾನಂದಾ ಮಹಾನಂದವಿಧಾಯಿನೀ || ೫ ||

ಮಾನಿನೀ ಮಾಧವೀ ಮಾಧ್ವೀ ಮದರೂಪಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ |
ಆನಂದಕಂದಾ ವಿಜಯಾ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ || ೬ ||

ಸುಪ್ರಭಾ ಕೌಮುದೀ ಶಾಂತಾ ಬಿಂದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಕಳಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮವರ್ಧಿನೀ || ೭ ||

ಭೇರುಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀ |
ಅಣುರೂಪಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಭೂತೇಶೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೮ ||

ಚಿತ್ರಾ ವಿಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಹೇಮಗರ್ಭಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೯ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರಕುಂಡಲೀ ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ಭೂತಸಂಪ್ಲವಾ |
ಉನ್ಮಾದಿನೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ || ೧೦ ||

ಪರಮಾನಂದನಿಷ್ಯಂದಾ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಹಂಸಿನೀ ಕಲಹಂಸಿನೀ || ೧೧ ||

ಕಳಾ ಕಳಾವತೀ ರಕ್ತಾ ಸುಷುಮ್ನಾವರ್ತ್ಮಶಾಲಿನೀ |
ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿನಿಲಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಹೇಮಪದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ || ೧೨ ||

ಬಾಲಾ ಸುರೂಪಿಣೀ ಮಾಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾಯಿನೀ |
ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾ || ೧೩ ||

ವೀರೇಂದ್ರವಂದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಾದಿವರ್ಧಿನೀ |
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮಾಯಾ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಕಸ್ವರಾ || ೧೪ ||

ಮದಸ್ವಿನ್ನಾ ಮದೋದ್ಭಿನ್ನಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನವರ್ಧಿನೀ |
ಮಾಲಿನೀ ಮೋದಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮದಹಸ್ತಾ ಮದಾಲಯಾ || ೧೫ ||

ಮದನಿಷ್ಯಂದಿನೀ ಮಾತಾ ಮದಿರಾಕ್ಷೀ ಮದಾಲಸಾ |
ಮದಾತ್ಮಿಕಾ ಮದಾವಾಸಾ ಮಧುಬಿಂದುಕೃತಾಧರಾ || ೧೬ ||

ಮೂಲಭೂತಾ ಮಹಾಮೂಲಾ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸಿಂದೂರರಕ್ತಾ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೭ ||

ವಶಿನೀ ವಾಶಿನೀ ವಾಣೀ ವಾರುಣೀ ವಾರುಣೀಪ್ರಿಯಾ |
ಅರುಣಾ ತರುಣಾರ್ಕಾಭಾ ಭಾಮಿನೀ ವಹ್ನಿವಾಸಿನೀ || ೧೮ ||

ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಾಂಬಾ ಸಿದ್ಧಮಾತೃಕಾ |
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಢ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಸಮ್ಮತಾ || ೧೯ ||

ವಾಗ್ಭವಾ ವಾಕ್ಪ್ರದಾ ವಂದ್ಯಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ವಾದಿನೀ ಪರಾ |
ತ್ವರಿತಾ ಸತ್ವರಾ ತುರ್ಯಾ ತ್ವರಯಿತ್ರೀ ತ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ || ೨೦ ||

ಕಮಲಾ ಕಮಲಾವಾಸಾ ಸಕಲಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ |
ಭಗೋದರೀ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾ ಭಗಿನೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ || ೨೧ ||

ಭಗಪ್ರದಾ ಭಗಾನಂದಾ ಭಗೇಶೀ ಭಗನಾಯಿಕಾ |
ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾವಾಸಾ ಭಗಾ ಭಗನಿಪಾತಿನೀ || ೨೨ ||

ಭಗಾವಹಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಭಗಾಢ್ಯಾ ಭಗವಾಹಿನೀ |
ಭಗನಿಷ್ಯಂದಿನೀ ಭರ್ಗಾ ಭಗಾಭಾ ಭಗಗರ್ಭಿಣೀ || ೨೩ ||

ಭಗಾದಿರ್ಭಗಭೋಗಾದಿಃ ಭಗವೇದ್ಯಾ ಭಗೋದ್ಭವಾ |
ಭಗಮಾತಾ ಭಗಕೃತಾ ಭಗಗುಹ್ಯಾ ಭಗೇಶ್ವರೀ || ೨೪ ||

ಭಗದೇಹಾ ಭಗಾವಾಸಾ ಭಗೋದ್ಭೇದಾ ಭಗಾಲಸಾ |
ಭಗವಿದ್ಯಾ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾ ಭಗಲಿಂಗಾ ಭಗದ್ರವಾ || ೨೫ ||

ಸಕಲಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಕಾಳೀ ಕರಾಳೀ ಕಲಭಾಷಿಣೀ |
ಕಮಲಾ ಹಂಸಿನೀ ಕಾಲಾ ಕರುಣಾ ಕರುಣಾವತೀ || ೨೬ ||

ಭಾಸ್ವರಾ ಭೈರವೀ ಭಾಸಾ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕುಲಾಂಗನಾ |
ರಸಾತ್ಮಿಕಾ ರಸಾವಾಸಾ ರಸಸ್ಯಂದಾ ರಸಾವಹಾ || ೨೭ ||

ಕಾಮನಿಷ್ಯಂದಿನೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ |
ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿವಿಧಾ ವಿಶ್ವದಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ವಿಧಾ || ೨೮ ||

ಸರ್ವಾಂಗಾ ಸುಂದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯಾ ಸರಿದಂಬುಧಿಃ |
ಚತುರಾಂಗೀ ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ || ೨೯ ||

ಮಂತ್ರಾ ಮಂತ್ರಮಯೀ ಮಾತಾ ಮಣಿಪೂರಸಮಾಶ್ರಯಾ |
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮಂತ್ರಮಾತಾ ಮಂತ್ರಗಮ್ಯಾ ಸುಮಂತ್ರಕಾ || ೩೦ ||

ಪುಷ್ಪಬಾಣಾ ಪುಷ್ಪಜೈತ್ರೀ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಪುಷ್ಪವರ್ಧಿನೀ |
ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ಪುರಾಣೀ ಪುರವಾಸಿನೀ || ೩೧ ||

ತಾರಾ ಚ ತರುಣಾಕಾರಾ ತರುಣೀ ತಾರರೂಪಿಣೀ |
ಇಕ್ಷುಚಾಪಾ ಮಹಾಪಾಶಾ ಶುಭದಾ ಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ || ೩೨ ||

ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಜನನೀ ಸರ್ವಾರ್ಥಾ ಸರ್ವಪಾವನೀ |
ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿವಸ್ವತೀ || ೩೩ ||

ಶಿವೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವನಾಥಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ |
ಆತ್ಮಿಕಾ ಜ್ಞಾನನಿಲಯಾ ನಿರ್ಭೇದಾ ನಿರ್ವೃತಿಪ್ರದಾ || ೩೪ ||

ನಿರ್ವಾಣರೂಪಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ನಿಯಮಾ ನಿಷ್ಕಳಾ ಪ್ರಭಾ |
ಶ್ರೀಫಲಾ ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಯೀ ಶಿವರೂಪಿಣೀ || ೩೫ ||

ಕ್ರೂರಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಕುಬ್ಜಾ ಕುಟಿಲಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ |
ಮಹೋದಯಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹೀ ಮಾಹೀ ಕಳಾಮಯೀ || ೩೬ ||

ವಶಿನೀ ಸರ್ವಜನನೀ ಚಿತ್ರವಾಸಾ ವಿಚಿತ್ರಿಕಾ |
ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸ್ಥಿರಾ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ || ೩೭ ||

ಸುರಭಿಃ ಸುಮಹಃ ಸೂರ್ಯಾ ಸುಷುಮ್ಣಾ ಸೋಮಭೂಷಣಾ |
ಸುಧಾಪ್ರದಾ ಸುಧಾಧಾರಾ ಸುಶ್ರೀಃ ಸಂಪತ್ತಿರೂಪಿಣೀ || ೩೮ ||

ಅಮೃತಾ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸತ್ಯಾ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೀ |
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ || ೩೯ ||

ಲೀಲಾ ಲೀಲಾಲಯಾಽಽನಂದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬೋಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸಕಲಾ ರಸನಾ ಸಾರಾ ಸಾರಗಮ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೪೦ ||

ಪರಾ ಪರಾಯಣೀ ಪದ್ಮಾ ಪರನಿಷ್ಠಾ ಪರಾಪರಾ |
ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಕರೀ ವ್ಯೋಮ್ನೀ ಶಿವಯೋನಿಃ ಶಿವೇಕ್ಷಣಾ || ೪೧ ||

ನಿರಾನಂದಾ ನಿರಾಖ್ಯೇಯಾ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ |
ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೪೨ ||

ಧೃತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಶ್ರುತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸ್ತುತಿರ್ಮತಿಃ |
ಅದ್ವಯಾಽಽನಂದಸಂಬೋಧಾ ವರಾ ಸೌಭಾಗ್ಯರೂಪಿಣೀ || ೪೩ ||

ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ಜೃಂಭಿಣೀ ಸ್ತಂಭಿನೀ ರತಿಃ |
ಬೋಧಿಕಾ ಕಮಲಾ ರೌದ್ರೀ ದ್ರಾವಿಣೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಮತಿಃ || ೪೪ ||

ಕುಚೇಲೀ ಕುಚಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಗತಿ ಪ್ರಿಯಾ |
ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಕುಲವತೀ ಬೋಧಾ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸತೀ || ೪೫ ||

ಉಮಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಕುಳಾ ಕುಲರೂಪಿಣೀ |
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ತಾ ವಿನಾಯಕಾ || ೪೬ ||

ಧ್ಯಾಯಿನೀ ನಾದಿನೀ ತೀರ್ಥಾ ಶಾಂಕರೀ ಮಂತ್ರಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಸನ್ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀ ಹೃಷ್ಟಾ ಶಾಂಕರೀ ಸುರಶಂಕರೀ || ೪೭ ||

ಸುಂದರಾಂಗೀ ಸುರಾವಾಸಾ ಸುರವಂದ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ |
ಸುವರ್ಣಾ ವರ್ಣಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಸವರ್ಣಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ || ೪೮ ||

ಲಲಿತಾಂಗೀ ವರಿಷ್ಠಾ ಶ್ರೀರಸ್ಪಂದಾ ಸ್ಪಂದರೂಪಿಣೀ |
ಶಾಂಭವೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀ || ೪೯ ||

ಜಯಿನೀ ವಿಶ್ವಜನನೀ ವಿಶ್ವನಿಷ್ಠಾ ವಿಲಾಸಿನೀ |
ಭ್ರೂಮಧ್ಯಾಽಖಿಲನಿಷ್ಠಾದ್ಯಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಗುಣವರ್ಧಿನೀ || ೫೦ ||

ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಭುವನೇಶಾನೀ ಭವನಾ ಭವನಾತ್ಮಿಕಾ |
ವಿಭೂತಿರ್ಭುತಿದಾ ಭೂತಿಃ ಸಂಭೂತಿರ್ಭೂತಿಕಾರಿಣೀ || ೫೧ ||

ಈಶಾನೀ ಶಾಶ್ವತೀ ಶೈವೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ |
ಭವಾನೀ ಭಾವಗಾ ಭಾವಾ ಭಾವನಾ ಭಾವನಾತ್ಮಿಕಾ || ೫೨ ||

ಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಶೂರಾ ಸ್ವರಾವೃತ್ತಿಃ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾ ಪರಾನಂದಾ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಾ ವಿಶ್ವದಾ ಶಿವಾ || ೫೩ ||

ಪರಿಪೂರ್ಣಾ ದಯಾಪೂರ್ಣಾ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾ |
ಶರಣ್ಯಾ ತರುಣಾರ್ಕಾಭಾ ಮದಾ ರಕ್ತಾ ಮನಸ್ವಿನೀ || ೫೪ ||

ಅನಂತಾಽನಂತಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಿರಂಜನಾ |
ಅಚಿಂತ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಿಂತ್ಯಾರ್ಥಾ ಚಿಂತ್ಯಾಽಚಿಂತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೫೫ ||

ಜಗನ್ಮಯೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗತ್ಸಾರಾ ಜಗದ್ಭವಾ |
ಆಪ್ಯಾಯಿನೀ ಪರಾನಂದಾ ಕೂಟಸ್ಥಾಽಽವಾಸರೂಪಿಣೀ || ೫೬ ||

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಃ ಜ್ಞಾಪಿನೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ |
ಖೇಚರೀ ಖೇಚರೀಮುದ್ರಾ ಖೇಚರೀಯೋಗರೂಪಿಣೀ || ೫೭ ||

ಅನಾಥನಾಥಾ ನಿರ್ನಾಥಾ ಘೋರಾಽಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸುಧಾಪ್ರದಾ ಸುಧಾಧಾರಾ ಸುಧಾರೂಪಾ ಸುಧಾಮಯೀ || ೫೮ ||

ದಹರಾ ದಹರಾಕಾಶಾ ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಗಾ |
ಮಾಂಗಳ್ಯಾ ಮಂಗಳಕರೀ ಮಹಾಮಾಂಗಳ್ಯದೇವತಾ || ೫೯ ||

ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಯಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನೀ |
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮಹಾಭೂಷಾ ಭಾಮಿನೀ ಭವರೂಪಿಣೀ || ೬೦ ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಳಾವಾಸಾ ಪೂರ್ಣಾ ಕಾಮಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ |
ಅರ್ಥಾಽವಸಾನನಿಲಯಾ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಾ || ೬೧ ||

ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗವಿಧಾನಜ್ಞಾ ವಿರಿಂಚೋತ್ಪತ್ತಿಭೂಮಿಕಾ |
ಅನುತ್ತರಾ ಮಹಾರಾಧ್ಯಾ ದುಷ್ಪ್ರಾಪಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ || ೬೨ ||

ಶುದ್ಧಿದಾ ಕಾಮದಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಮಾನದಾಯಿನೀ |
ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸುಧಾ ಮೇಧಾ ಮಧುರಾ ಮಧುಮಂದಿರಾ || ೬೩ ||

ನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಶಾರದಾರ್ಚಿತಾ |
ಸುವರ್ಚಲಾ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ || ೬೪ ||

ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತುತಿಮಯೀ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸ್ತುತಿರೂಪಾ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮವತೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ || ೬೫ ||

ಆಕಾಶಗರ್ಭಾ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಕಂಕಾಳೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ವಿಶುದ್ಧಾರ್ಥಾ ವಿಶ್ವರೂಪೇಶವಂದಿತಾ || ೬೬ ||

ವಿಶ್ವವೇದ್ಯಾ ಮಹಾವೀರಾ ವಿಶ್ವಘ್ನೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸುಶೀಲಾಢ್ಯಾ ಶೈಲವತೀ ಶೈಲಸ್ಥಾ ಶೈಲರೂಪಿಣೀ || ೬೭ ||

ರುದ್ರಾಣೀ ಚಂಡಖಟ್ವಾಂಗೀ ಡಾಕಿನೀ ಸಾಕಿನೀ ಪ್ರಭಾ |
ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ವೇದಖಟ್ವಾಂಗೀ ಜನನೀ ಜನರೂಪಿಣೀ || ೬೮ ||

ತಲೋದರೀ ಜಗತ್ಸೂತ್ರೀ ಜಗತೀ ಜ್ವಲಿನೀ ಜ್ವಲೀ |
ಸಾಕಿನೀ ಸಾರಸಂಹೃದ್ಯಾ ಸರ್ವೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಸದಾಶಿವಾ || ೬೯ ||

ಸ್ಫುರಂತೀ ಸ್ಫುರಿತಾಕಾರಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಸ್ಫುರಣರೂಪಿಣೀ |
ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾ ಶಿಷ್ಟಾ ಶಿವಜ್ಞಾ ಶಿವರೂಪಿಣೀ || ೭೦ ||

ರಾಗಿಣೀ ರಂಜನೀ ರಮ್ಯಾ ರಜನೀ ರಜನೀಕರಾ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿನೀತೇಷ್ಟಾ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿಧಿವಲ್ಲಭಾ || ೭೧ ||

ವಿದ್ಯೋತಿನೀ ವಿಚಿತ್ರಾರ್ಥಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಾ ವಿವಿಧಾಭಿಧಾ |
ವಿಶ್ವಾಕ್ಷರಾ ಸರಸಿಕಾ ವಿಶ್ವಸ್ಥಾಽತಿವಿಚಕ್ಷಣಾ || ೭೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಮಹಾಯೋನಿಃ ಕರ್ಮಯೋನಿಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ |
ಹಾಕಿನೀ ಹಾರಿಣೀ ಸೌಮ್ಯಾ ರೋಹಿಣೀ ರೋಗನಾಶನೀ || ೭೩ ||

ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಶ್ರೀರ್ಶ್ರೀಧರಾ ಚ ಶ್ರೀಕರಾ ಶ್ರೀಮತಿಃ ಶ್ರಿಯಾ |
ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀಕರೀ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೇಯಸೀ ಚ ಸುರೇಶ್ವರೀ || ೭೪ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮವತೀ ಕಾಮಗಿರ್ಯಾಲಯಸ್ಥಿತಾ |
ರುದ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ರುದ್ರಮಾತಾ ರುದ್ರಗಮ್ಯಾ ರಜಸ್ವಲಾ || ೭೫ ||

ಅಕಾರಷೋಡಶಾಂತಃಸ್ಥಾ ಭೈರವಾಽಽಹ್ಲಾದಿನೀ ಪರಾ |
ಕೃಪಾದೇಹಾಽರುಣಾ ನಾಥಾ ಸುಧಾಬಿಂದುಸಮಾಶ್ರಿತಾ || ೭೬ ||

ಕಾಳೀ ಕಾಮಕಳಾ ಕನ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪರರೂಪಿಣೀ |
ಮಾಯಾವತೀ ಘೋರಮುಖೀ ವಾದಿನೀ ದೀಪಿನೀ ಶಿವಾ || ೭೭ ||

ಮಕಾರಾ ಮಾತೃಚಕ್ರೇಶೀ ಮಹಾಸೇನಾ ವಿಮೋಹಿನೀ |
ಉತ್ಸುಕಾಽನುತ್ಸುಕಾ ಹೃಷ್ಟಾ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಚಕ್ರನಾಯಿಕಾ || ೭೮ ||

ರುದ್ರಾ ಭವಾನೀ ಚಾಮುಂಡೀ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಗರುಡಾ ಗಾರುಡೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸಕಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ || ೭೯ ||

ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾ ವಾಹಿನೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಖೇಚರೀ ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಾ |
ಭದ್ರಿಣೀ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಾ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಸೌಭಗಾ ಧ್ರುವಾ || ೮೦ ||

ಗರುಡೀ ಗಾರುಡೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸ್ವರ್ಗದಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ |
ಪಾನಾನುರಕ್ತಾ ಪಾನಸ್ಥಾ ಭೀಮರೂಪಾ ಭಯಾಪಹಾ || ೮೧ ||

ರಕ್ತಾ ಚಂಡಾ ಸುರಾನಂದಾ ತ್ರಿಕೋಣಾ ಪಾನದರ್ಪಿತಾ |
ಮಹೋತ್ಸುಕಾ ಕ್ರತುಪ್ರೀತಾ ಕಂಕಾಳೀ ಕಾಲದರ್ಪಿತಾ || ೮೨ ||

ಸರ್ವವರ್ಣಾ ಸುವರ್ಣಾಭಾ ಪರಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವಾ |
ಯೋಗ್ಯಾರ್ಣವಾ ನಾಗಬುದ್ಧಿರ್ವೀರಪಾನಾ ನವಾತ್ಮಿಕಾ || ೮೩ ||

ದ್ವಾದಶಾಂತಸರೋಜಸ್ಥಾ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನೀ |
ಆದಿಸತ್ತ್ವಾ ಧ್ಯಾನಸತ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಂತಮೋಹಿನೀ || ೮೪ ||

ಪರಾ ಘೋರಾ ಕರಾಳಾಕ್ಷೀ ಸ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮೇರುನಾಯಿಕಾ |
ಆಕಾಶಲಿಂಗಸಂಭೂತಾ ಪರಾಮೃತರಸಾತ್ಮಿಕಾ || ೮೫ ||

ಶಾಂಕರೀ ಶಾಶ್ವತೀ ರುದ್ರಾ ಕಪಾಲಾ ಕುಲದೀಪಿಕಾ |
ವಿದ್ಯಾತನುರ್ಮಂತ್ರತನುಶ್ಚಂಡಾ ಮುಂಡಾ ಸುದರ್ಪಿತಾ || ೮೬ ||

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಂಡಾ ಸಿದ್ಧಮಂಡಿತಾ |
ಶೃಂಗಾರಪೀಠನಿಲಯಾ ಕಾಳೀ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಕಾ || ೮೭ ||

ಸಂವರ್ತಮಂಡಲಾಂತಃಸ್ಥಾ ಭುವನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ |
ಪಾದುಕಾಕ್ರಮಸಂತೃಪ್ತಾ ಭೈರವಸ್ಥಾಽಪರಾಜಿತಾ || ೮೮ ||

ನಿರ್ವಾಣಾ ಸೌರಭಾ ದುರ್ಗಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ |
ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಶಿಖರಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶತರ್ಪಿತಾ || ೮೯ ||

ಉನ್ಮತ್ತಹೇಲಾ ರಸಿಕಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದರ್ಪಿತಾ |
ಸಂತಾನಾನಂದಿನೀ ಬೀಜಚಕ್ರಾ ಪರಮಕಾರುಣೀ || ೯೦ ||

ಖೇಚರೀ ನಾಯಿಕಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಪರಿವೃತ್ತಾಽತಿಮೋಹಿನೀ |
ಶಾಕಂಭರೀ ಸಂಭವಿತ್ರೀ ಸ್ಕಂದಾಽಽನಂದೀ ಮದಾರ್ಪಿತಾ || ೯೧ ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಸುಮಾ ಶ್ವಾಸಾ ಸ್ವರ್ಗದಾ ಬಿಂದುಕಾರಿಣೀ |
ಚರ್ಚಿತಾ ಚರ್ಚಿತಪದಾ ಚಾರುಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ || ೯೨ ||

ಅಘೋರಾ ಮಂತ್ರಿತಪದಾ ಭಾಮಿನೀ ಭವರೂಪಿಣೀ |
ಉಷಾ ಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಧಾತ್ರೀ ಚೋಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶಿವಾ || ೯೩ ||

ಸುಲಭಾ ದುರ್ಲಭಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೀ ಶಿಖಂಡಿನೀ |
ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಪಾಲಿನೀ || ೯೪ ||

ದೇವಯೋನಿರ್ಭಗವತೀ ಧನ್ವಿನೀ ನಾದಿನೀಶ್ವರೀ |
ಕ್ಷೇತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮಹಾಧಾತ್ರೀ ಬಲಿನೀ ಕೇತುಮಾಲಿನೀ || ೯೫ ||

ಸದಾನಂದಾ ಸದಾಭದ್ರಾ ಫಲ್ಗುನೀ ರಕ್ತವರ್ಷಿಣೀ |
ಮಂದಾರಮಂದಿರಾ ತೀವ್ರಾ ಗ್ರಾಹಿಣೀ ಸರ್ವಭಕ್ಷಿಣೀ || ೯೬ ||

ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾ ಶೂಲಿನೀ ಶುದ್ಧಿದಾ ಪರಾ |
ಸುವರ್ಣಿಕಾ ಕಾಲದೂತೀ ದೇವೀ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೯೭ ||

ಕುಂಭಿನೀ ಶಯನೀ ಗುರ್ವೀ ವಾರಾಹೀ ಹುಂ‍ಫಡಾತ್ಮಿಕಾ |
ಉಗ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಪದ್ಮವತೀ ಧೂರ್ಜಟೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ || ೯೮ ||

ದೇವೀ ತತ್ಪುರುಷಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾಧ್ವೀ ಸ್ತ್ರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ |
ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೀಕ್ಷಾ ಮದನಾ ಮದನಾತುರಾ || ೯೯ ||

ಧಿಷ್ಣ್ಯಾ ಹಿರಣ್ಯಾ ಸರಣಿಃ ಧರಿತ್ರೀ ಧರರೂಪಿಣೀ |
ವಸುಧಾ ವಸುಧಾಛಾಯಾ ವಸುಧಾಮಾ ಸುಧಾಮಯೀ || ೧೦೦ ||

ಶೃಂಗಿಣೀ ಭೀಷಣಾ ಸಾಂದ್ರೀ ಪ್ರೇತಸ್ಥಾನಾ ಮತಂಗಿನೀ |
ಖಂಡಿನೀ ಯೋಗಿನೀ ತುಷ್ಟಿಃ ನಾದಿನೀ ಭೇದಿನೀ ನಟೀ || ೧೦೧ ||

ಖಟ್ವಾಂಗಿನೀ ಕಾಳರಾತ್ರಿಃ ಮೇಘಮಾಲಾ ಧರಾತ್ಮಿಕಾ |
ಭಾಪೀಠಸ್ಥಾ ಭವದ್ರೂಪಾ ಮಹಾಶ್ರೀರ್ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾ || ೧೦೨ ||

ಸುಖದಾ ಗಂಧಿನೀ ಬಂಧುರ್ಬಂಧಿನೀ ಬಂಧಮೋಚಿನೀ |
ಸಾವಿತ್ರೀ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಕರ್ತ್ರೀ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಯಾ ಮಹೋದಯಾ || ೧೦೩ ||

ಗಣೇಶ್ವರೀ ಗಣಾಕಾರಾ ಸದ್ಗುಣಾ ಗಣಪೂಜಿತಾ |
ನಿರ್ಮಲಾ ಗಿರಿಜಾ ಶಬ್ದಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ || ೧೦೪ ||

ಏಕಾಕಿನೀ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಸೂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಿಣೀ ವ್ಯಕ್ತಾ ಯೋಗಿನೀ ಪೀಠರೂಪಿಣೀ || ೧೦೫ ||

ನಿರ್ಮದಾ ಧಾಮದಾಽಽದಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಸೇವ್ಯಾಽಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ |
ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ದೀಕ್ಷಾ ಶೋಧಿನೀ ಶಿವದಾಯಿನೀ || ೧೦೬ ||

ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಬಾಲಾ ಕಪಿಲಾ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿನೀ |
ಅರ್ಚಿಷ್ಮತೀ ದ್ಯುತಿಮತೀ ಕೌಳಿನೀ ಕವ್ಯವಾಹಿನೀ || ೧೦೭ ||

ಜನಾಶ್ರಿತಾ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ಯಾ ಮಾನಸೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ |
ವಿದ್ಯಾಧರೀ ಲೋಕಧಾತ್ರೀ ಸರ್ವಾ ಸಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦೮ ||

ಪಾಪಘ್ನೀ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾ |
ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಯೀಮಾತಾ ತ್ರಯೀತನುಃ || ೧೦೯ ||

ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಾ ತ್ರಯೀಸಾರಾ ತ್ರಯೀರೂಪಾ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾ |
ತ್ರಿವರ್ಣಾ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಶ್ರೀಃ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ || ೧೧೦ ||

ತ್ರಿಕೋಣಸಂಸ್ಥಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿಸ್ವರಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ |
ತ್ರಿದಿವಾ ತ್ರಿದಿವೇಶಾನೀ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರದಾಹಿನೀ || ೧೧೧ ||

ಜಂಘಿನೀ ಸ್ಫೋಟಿನೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಸ್ತಂಭಿನೀ ಶೋಷಿಣೀ ಪ್ಲುತಾ |
ಐಂಕಾರಾಖ್ಯಾ ವಾಮದೇವೀ ಖಂಡಿನೀ ಚಂಡದಂಡಿನೀ || ೧೧೨ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ವತ್ಸಲಾ ಹೃಷ್ಟಾ ಸೌಃಕಾರೀ ಮದಹಂಸಿಕಾ |
ವಜ್ರಿಣೀ ದ್ರಾವಿಣೀ ಜೈತ್ರೀ ಶ್ರೀಮತೀ ಗೋಮತೀ ಧ್ರುವಾ || ೧೧೩ ||

ಪರತೇಜೋಮಯೀ ಸಂವಿತ್ಪೂರ್ಣಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ |
ತ್ರಿಧಾತ್ಮಾ ತ್ರಿದಶಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ತ್ರಿಘ್ನೀ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ || ೧೧೪ ||

ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಸ್ತ್ರಿಜನನೀ ತ್ರಿಭೂಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರೀ |
ಕುಮಾರೀ ಕುಂಡಲೀ ಧಾತ್ರೀ ಬಾಲಾ ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಿನೀ || ೧೧೫ ||

ಕಲಾವತೀ ಭಗವತೀ ಭಕ್ತಿದಾ ಭವನಾಶಿನೀ |
ಸೌಗಂಧಿನೀ ಸರಿದ್ವೇಣೀ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನೀ || ೧೧೬ ||

ತತ್ತ್ವತ್ರಯೀ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಸಿದ್ಧಾ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಾವಾಸಾ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೧೧೭ ||

ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾ ಮಂತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಕಥಿತಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕಮ್ || ೧೧೮ ||

ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಶ್ರಯಕರಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಾನಂದಕರಂ ವರಮ್ || ೧೧೯ ||

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಸದಾ ವಿಜಯವರ್ಧನಮ್ |
ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಕರಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಯೋಗೀಶ್ವರೀಮಯಮ್ || ೧೨೦ ||

ಸರ್ವಪೀಠಮಯಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಾನಂದಕರಂ ಪರಮ್ |
ಸರ್ವದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಮನಂ ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಣಮ್ || ೧೨೧ ||

ಸರ್ವಾಭಿಚಾರದೋಷಘ್ನಂ ಪರಮಂತ್ರವಿನಾಶನಮ್ |
ಪರಸೈನ್ಯಸ್ತಂಭಕರಂ ಶತ್ರುಸ್ತಂಭನಕಾರಣಮ್ || ೧೨೨ ||

ಮಹಾಚಮತ್ಕಾರಕರಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಪ್ರವರ್ಧನಮ್ |
ಮಹೋತ್ಪಾತಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಜ್ವರನಿವಾರಣಮ್ || ೧೨೩ ||

ಮಹಾವಶ್ಯಕರಂ ದೇವಿ ಮಹಾಸುಖಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಏವಮೇತಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೋ ವರ್ಣಿತುಂ ಮಯಾ || ೧೨೪ ||

ನ ಶಕ್ಯತೇ ವರಾರೋಹೇ ಕಲ್ಪಕೋಟಿ ಶತೈರಪಿ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸಂಗಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೧೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed