Sri Bala Tripurasundari Sahasranama Stotram – శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ సహస్రనామ స్తోత్రం


శ్రీదేవ్యువాచ |
భగవన్ భాషితాశేషసిద్ధాంత కరుణానిధే |
బాలాత్రిపురసుందర్యాః మంత్రనామసహస్రకమ్ || ౧ ||

శ్రుత్వా ధారయితుం దేవ మమేచ్ఛావర్తతేఽధునా |
కృపయా కేవలం నాథ తన్మమాఖ్యాతుమర్హసి || ౨ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
మంత్రనామసహస్రం తే కథయామి వరాననే |
గోపనీయం ప్రయత్నేన శృణు తత్త్వం మహేశ్వరి || ౩ ||

అస్య శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ దివ్యసహస్రనామ స్తోత్రమహామంత్రస్య ఈశ్వరఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, సౌః శక్తిః, క్లీం కీలకమ్ | మమ శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే సహస్రనామ స్తోత్రపారాయణే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః | ఐం అనామికాభ్యాం నమః |
క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | సౌః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
హృదయాదిన్యాసః –
ఐం హృదయాయ నమః | క్లీం శిరసే స్వాహా |
సౌః శిఖాయై వషట్ | ఐం కవచాయ హుమ్ |
క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | సౌః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ |
ఐంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కలాం బిభ్రతీం
సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాంతరంగోజ్జ్వలామ్ |
వందే పుస్తకపాశసాంకుశజపస్రగ్భాసురోద్యత్కరాం
తాం బాలాం త్రిపురాం భజే త్రినయనాం షట్చక్రసంచారిణీమ్ || ౪ ||

లమిత్యాది పంచపూజాం కుర్యాత్ |

ఓం సుభగా సుందరీ సౌమ్యా సుషుమ్నా సుఖదాయినీ |
మనోజ్ఞా సుమనా రమ్యా శోభనా లలితా శివా || ౫ ||

కాంతా కాంతిమతీ కాంతిః కామదా కమలాలయా |
కల్యాణీ కమలా హృద్యా పేశలా హృదయంగమా || ౬ ||

సుభద్రాఖ్యాతిరమణీ సర్వా సాధ్వీ సుమంగళా |
రామా భవ్యవతీ భవ్యా కమనీయాఽతికోమలా || ౭ ||

శోభాభిరామా రమణీ రమణీయా రతిప్రియా |
మనోన్మనీ మహామాయా మాతంగీ మదిరాప్రియా || ౮ ||

మహాలక్ష్మీర్మహాశక్తిర్మహావిద్యాస్వరూపిణీ |
మహేశ్వరీ మహానందా మహానందవిధాయినీ || ౯ ||

మానినీ మాధవీ మాధ్వీ మదరూపా మదోత్కటా |
ఆనందకందా విజయా విశ్వేశీ విశ్వరూపిణీ || ౧౦ ||

సుప్రభా కౌముదీ కాంతా బిందునాదస్వరూపిణీ |
కామేశ్వరీ కామకలా కామినీ కామవర్ధినీ || ౧౧ ||

భేరుండా చండికా చండీ చాముండీ ముండమాలినీ |
అణురూపా మహారూపా భూతేశీ భువనేశ్వరీ || ౧౨ ||

చిత్రా విచిత్రా చిత్రాంగీ హేమగర్భస్వరూపిణీ |
చైతన్యరూపిణీ నిత్యా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ || ౧౩ ||

హ్రీంకారకుండలీ ధాత్రీ విధాత్రీ భూతసంప్లవా |
ఉన్మాదినీ మహామారీ సుప్రసన్నా సురార్చితా || ౧౪ ||

పరమానందనిష్యందా పరమార్థస్వరూపిణీ |
యోగీశ్వరీ యోగమాతా హంసినీ కలహంసినీ || ౧౫ ||

కలా కలావతీ రక్తా సుషుమ్నావర్త్మశాలినీ |
వింధ్యాద్రినిలయా సూక్ష్మా హేమపద్మనివాసినీ || ౧౬ ||

బాలా సురూపిణీ మాయా వరేణ్యా వరదాయినీ |
విద్రుమాభా విశాలాక్షీ విశిష్టా విశ్వనాయికా || ౧౭ ||

వీరేంద్రవంద్యా విశ్వాత్మా విశ్వా విశ్వాదివర్ధినీ |
విశ్వోత్పత్తిర్విశ్వమాయా విశ్వారాధ్యా వికస్వరా || ౧౮ ||

మదస్విన్నా మదోద్భిన్నా మానినీ మానవర్ధనీ |
మాలినీ మోదినీ మాన్యా మదహస్తా మదాలయా || ౧౯ ||

మదనిష్యందినీ మాతా మదిరాక్షీ మదాలసా |
మదాత్మికా మదావాసా మధుబిందుకృతాధరా || ౨౦ ||

మూలభూతా మహామూలా మూలాధారస్వరూపిణీ |
సిందూరరక్తా రక్తాక్షీ త్రినేత్రా త్రిగుణాత్మికా || ౨౧ ||

వశినీ వాశినీ వాణీ వారుణీ వారుణీప్రియా |
అరుణా తరుణార్కాభా భామినీ వహ్నివాసినీ || ౨౨ ||

సిద్ధా సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధిః సిద్ధాంబా సిద్ధమాతృకా |
సిద్ధార్థదాయినీ విద్యా సిద్ధాఢ్యా సిద్ధసమ్మతా || ౨౩ ||

వాగ్భవా వాక్ప్రదా వంద్యా వాఙ్మయీ వాదినీ పరా |
త్వరితా సత్వరా తుర్యా త్వరయిత్రీ త్వరాత్మికా || ౨౪ ||

కమలా కమలావాసా సకలా సర్వమంగళా |
భగోదరీ భగక్లిన్నా భగినీ భగమాలినీ || ౨౫ ||

భగప్రదా భగానందా భగేశీ భగనాయికా |
భగాత్మికా భగావాసా భగా భగనిపాతినీ || ౨౬ ||

భగావహా భగారాధ్యా భగాఢ్యా భగవాహినీ |
భగనిష్యందినీ భర్గా భగాభా భగగర్భిణీ || ౨౭ ||

భగాదిర్భగభోగాదిః భగవేద్యా భగోద్భవా |
భగమాతా భగాభోగా భగవేద్యా భగోద్భవా || ౨౮ ||

భగమాతా భగాకారా భగగుహ్యా భగేశ్వరీ |
భగదేహా భగావాసా భగోద్భేదా భగాలసా || ౨౯ ||

భగవిద్యా భగక్లిన్నా భగలింగా భగద్రవా |
సకలా నిష్కలా కాలీ కరాలీ కలభాషిణీ || ౩౦ ||

కమలా హంసినీ కాలా కరుణా కరుణావతీ |
భాస్వరా భైరవీ భాసా భద్రకాలీ కులాంగనా || ౩౧ ||

రసాత్మికా రసావాసా రసస్యందా రసావహా |
కామనిష్యందినీ కామ్యా కామినీ కామదాయినీ || ౩౨ ||

విద్యా విధాత్రీ వివిధా విశ్వధాత్రీ విధావిధా |
సర్వాంగసుందరీ సౌమ్యా లావణ్యసరిదంబుధిః || ౩౩ ||

చతురాంగీ చతుర్బాహుశ్చతురా చారుహంసినీ |
మంత్రా మంత్రమయీ మాతా మణిపూరసమాశ్రయా || ౩౪ ||

మంత్రాత్మికా మంత్రమాతా మంత్రగమ్యా సుమంత్రితా |
పుష్పబాణా పుష్పజేత్రీ పుష్పిణీ పుష్పవర్ధినీ || ౩౫ ||

వజ్రేశ్వరీ వజ్రహస్తా పురాణీ పురవాసినీ |
తారా సుతరుణీ తారా తరుణీ తారరూపిణీ || ౩౬ ||

ఇక్షుచాపా మహాపాశా శుభదా ప్రియవాదినీ |
సర్వదా సర్వజననీ సర్వార్థా సర్వపావనీ || ౩౭ ||

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా బ్రహ్మవిద్యా వివస్వతీ |
శివేశ్వరీ శివారాధ్యా శివనాథా శివాత్మికా || ౩౮ ||

ఆత్మికా జ్ఞాననిలయా నిర్భేదా నిర్వృతిప్రదా |
నిర్వాణరూపిణీ నిత్యా నియమా నిష్కలా ప్రభా || ౩౯ ||

శ్రీఫలా శ్రీప్రదా శిష్యా శ్రీమయీ శివరూపిణీ |
క్రూరా కుండలినీ కుబ్జా కుటిలా కుటిలాలకా || ౪౦ ||

మహోదయా మహారూపా మహామాయా కలామయీ |
వశినీ సర్వజననీ చిత్రవాసా విచిత్రకా || ౪౧ ||

సూర్యమండలమధ్యస్థా స్థిరా శంకరవల్లభా |
సురభిః సుమనః సూర్యా సుషుమ్నా సోమభూషణా || ౪౨ ||

సుధాప్రదా సుధాధారా సుశ్రీః సంపత్తిరూపిణీ |
అమృతా సత్యసంకల్పా సత్యా షడ్గ్రంథిభేదినీ || ౪౩ ||

ఇచ్ఛాశక్తిర్మహాశక్తిః క్రియాశక్తిః ప్రియంకరీ |
లీలా లీలాలయాఽఽనందా సూక్ష్మబోధస్వరూపిణీ || ౪౪ ||

సకలా రసనా సారా సారగమ్యా సరస్వతీ |
పరా పరాయణీ పద్మా పరనిష్ఠా పరాపరా || ౪౫ ||

శ్రీమతీ శ్రీకరీ వ్యోమ్నీ శివయోనిః శివేక్షణా |
నిరానందా నిరాఖ్యేయా నిర్ద్వంద్వా నిర్గుణాత్మికా || ౪౬ ||

బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ |
ధృతిః స్మృతిః శ్రుతిర్మేధా శ్రద్ధా పుష్టిః స్తుతిర్మతిః || ౪౭ ||

అద్వయాఽఽనందసంబోధా వరా సౌభాగ్యరూపిణీ |
నిరామయా నిరాకారా జృంభిణీ స్తంభినీ రతిః || ౪౮ ||

బోధికా కమలా రౌద్రీ ద్రావిణీ క్షోభిణీ మతిః |
కుచేలీ కుచమధ్యస్థా మధ్యకూట గతిః ప్రియా || ౪౯ ||

కులోత్తీర్ణా కులవతీ బోధా వాగ్వాదినీ సతీ |
ఉమా ప్రియవ్రతా లక్ష్మీర్వకుళా కులరూపిణీ || ౫౦ ||

విశ్వాత్మికా విశ్వయోనిః విశ్వాసక్తా వినాయకా |
ధ్యాయినీ నాదినీ తీర్థా శంకరీ మంత్రసాక్షిణీ || ౫౧ ||

సన్మంత్రరూపిణీ హృష్టా శాంకరీ సురశంకరీ |
సుందరాంగీ సురావాసా సురవంద్యా సురేశ్వరీ || ౫౨ ||

సువర్ణవర్ణా సత్కీర్తిః సువర్ణా వర్ణరూపిణీ |
లలితాంగీ వరిష్ఠా శ్రీరస్పందా స్పందరూపిణీ || ౫౩ ||

శాంభవీ సచ్చిదానందా సచ్చిదానందరూపిణీ |
జయినీ విశ్వజననీ విశ్వనిష్ఠా విలాసినీ || ౫౪ ||

భ్రూమధ్యాఖిలనిష్పాద్యా నిర్గుణా గుణవర్ధినీ |
హృల్లేఖా భువనేశానీ భువనా భువనాత్మికా || ౫౫ ||

విభూతిర్భుతిదా భూతిః సంభూతిర్భూతికారిణీ |
ఈశానీ శాశ్వతీ శైవీ శర్వాణీ శర్మదాయినీ || ౫౬ ||

భవానీ భావగా భావా భావనా భావనాత్మికా |
హృత్పద్మనిలయా శూరా స్వరావృత్తిః స్వరాత్మికా || ౫౭ ||

సూక్ష్మరూపా పరానందా స్వాత్మస్థా విశ్వదా శివా |
పరిపూర్ణా దయాపూర్ణా మదఘూర్ణితలోచనా || ౫౮ ||

శరణ్యా తరుణార్కాభా మధురక్తా మనస్వినీ |
అనంతాఽనంతమహిమా నిత్యతృప్తా నిరంజనా || ౫౯ ||

అచింత్యా శక్తిచింత్యార్థా చింత్యాచింత్యస్వరూపిణీ |
జగన్మయీ జగన్మాతా జగత్సారా జగద్భవా || ౬౦ ||

ఆప్యాయినీ పరానందా కూటస్థాఽఽవాసరూపిణీ |
జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానమూర్తిః జ్ఞాపినీ జ్ఞానరూపిణీ || ౬౧ ||

ఖేచరీ ఖేచరీముద్రా ఖేచరీయోగరూపిణీ |
అనాథనాథా నిర్నాథా ఘోరాఽఘోరస్వరూపిణీ || ౬౨ ||

సుధాప్రదా సుధాధారా సుధారూపా సుధామయీ |
దహరా దహరాకాశా దహరాకాశమధ్యగా || ౬౩ ||

మాంగళ్యా మంగళకరీ మహామాంగళ్యదేవతా |
మాంగళ్యదాయినీ మాన్యా సర్వమంగళదాయినీ || ౬౪ ||

స్వప్రకాశా మహాభాసా భామినీ భవరూపిణీ |
కాత్యాయనీ కలావాసా పూర్ణకామా యశస్వినీ || ౬౫ ||

అర్థావసాననిలయా నారాయణమనోహరా |
మోక్షమార్గవిధానజ్ఞా విరించోత్పత్తిభూమికా || ౬౬ ||

అనుత్తరా మహారాధ్యా దుష్ప్రాపా దురతిక్రమా |
శుద్ధిదా కామదా సౌమ్యా జ్ఞానదా మానదాయినీ || ౬౭ ||

స్వధా స్వాహా సుధా మేధా మధురా మధుమందిరా |
నిర్వాణదాయినీ శ్రేష్ఠా శర్మిష్ఠా శారదార్చితా || ౬౮ ||

సువర్చలా సురారాధ్యా శుద్ధసత్వా సురార్చితా |
స్తుతిః స్తుతిమయీ స్తుత్యా స్తుతిరూపా స్తుతిప్రియా || ౬౯ ||

కామేశ్వరీ కామవతీ కామినీ కామరూపిణీ |
ఆకాశగర్భా హ్రింకారీ కంకాళీ కాలరూపిణీ || ౭౦ ||

విష్ణుపత్నీ విశుద్ధార్థా విశ్వరూపేశవందితా |
విశ్వవేద్యా మహావీరా విశ్వఘ్నీ విశ్వరూపిణీ || ౭౧ ||

కుశలాఢ్యా శీలవతీ శైలస్థా శైలరూపిణీ |
రుద్రాణీ చండీ ఖట్వాంగీ డాకినీ సాకినీ ప్రభా || ౭౨ ||

నిత్యా నిర్వేదఖట్వాంగీ జననీ జనరూపిణీ |
తలోదరీ జగత్సూత్రీ జగతీ జ్వలినీ జ్వలీ || ౭౩ ||

సాకినీ సారసంహృద్యా సర్వోత్తీర్ణా సదాశివా |
స్ఫురంతీ స్ఫురితాకారా స్ఫూర్తిః స్ఫురణరూపిణీ || ౭౪ ||

శివదూతీ శివా శిష్టా శివజ్ఞా శివరూపిణీ |
రాగిణీ రంజనీ రమ్యా రజనీ రజనీకరా || ౭౫ ||

విశ్వంభరా వినీతేష్టా విధాత్రీ విధివల్లభా |
విద్యోతనీ విచిత్రార్థా విశ్వాద్యా వివిధాభిధా || ౭౬ ||

విశ్వాక్షరా సరసికా విశ్వస్థాఽతివిచక్షణా |
బ్రహ్మయోనిర్మహాయోనిః కర్మయోనిస్త్రయీతనుః || ౭౭ ||

హాకినీ హారిణీ సౌమ్యా రోహిణీ రోగనాశనీ |
శ్రీప్రదా శ్రీర్శ్రీధరా చ శ్రీకరా శ్రీమతిః శ్రియా || ౭౮ ||

శ్రీమాతా శ్రీకరీ శ్రేయాన్ శ్రేయసీ చ సురేశ్వరీ |
కామేశ్వరీ కామవతీ కామగిర్యాలయస్థితా || ౭౯ ||

రుద్రాత్మికా రుద్రమాతా రుద్రగమ్యా రజస్వలా |
అకారషోడశాంతస్థా భైరవీ హ్లాదినీ పరా || ౮౦ ||

కృపాదేహాఽరుణా నాథా సుధాబిందుసమన్వితా |
కాలీ కామకలా కన్యా పార్వతీ పరరూపిణీ || ౮౧ ||

మాయావతీ ఘోరముఖీ నాదినీ దీపినీ శివా |
మకారామృతచక్రేశీ మహాసేనా విమోహినీ || ౮౨ ||

ఉత్సుకాఽనుత్సుకా హృష్టా హ్రీంకారీ చక్రనాయికా |
రుద్రా భవానీ చాముండీ హ్రీంకారీ సౌఖ్యదాయినీ || ౮౩

గరుడా గరుడీ కృష్ణా సకలా బ్రహ్మచారిణీ |
కృష్ణాంగా వాహినీ కృష్ణా ఖేచరీ కమలాప్రియా || ౮౪ ||

భద్రిణీ రుద్రచాముండా హ్రీంకారీ సౌభగా ధ్రువా |
గోరుడీ గారుడీ జ్యేష్ఠా స్వర్గగా బ్రహ్మవాదినీ || ౮౫ ||

పానానురక్తా పానస్థా భీమరూపా భయాపహా |
రక్తా చండా సురానందా త్రికోణా పానదర్పితా || ౮౬ ||

మహోత్సుకా క్రతుప్రీతా కంకాళీ కాలదర్పితా |
సర్వవర్ణా సువర్ణాభా పరామృతమహార్ణవా || ౮౭ ||

యోగ్యార్ణవా నాగబుద్ధిర్వీరపానా నవాత్మికా |
ద్వాదశాంతసరోజస్థా నిర్వాణసుఖదాయినీ || ౮౮ ||

ఆదిసత్త్వా ధ్యానసత్త్వా శ్రీకంఠస్వాంతమోహినీ |
పరా ఘోరా కరాలాక్షీ స్వమూర్తిర్మేరునాయికా || ౮౯ ||

ఆకాశలింగసంభూతా పరామృతరసాత్మికా |
శాంకరీ శాశ్వతీ రుద్రా కపాలకులదీపికా || ౯౦ ||

విద్యాతనుర్మంత్రతనుశ్చండా ముండా సుదర్పితా |
వాగీశ్వరీ యోగముద్రా త్రిఖండా సిద్ధమండితా || ౯౧ ||

శృంగారపీఠనిలయా కాలీ మాతంగకన్యకా |
సంవర్తమండలాంతస్థా భువనోద్యానవాసినీ || ౯౨ ||

పాదుకాక్రమసంతృప్తా భైరవస్థాఽపరాజితా |
నిర్వాణసౌరభా దుర్గా మహిషాసురమర్దినీ || ౯౩ ||

భ్రమరాంబా శిఖరికా బ్రహ్మవిష్ణ్వీశతర్పితా |
ఉన్మత్తహేలారసికా యోగినీ యోగదర్పితా || ౯౪ ||

సంతానానందినీ బీజచక్రా పరమకారుణీ |
ఖేచరీ నాయికా యోగ్యా పరివృత్తాతిమోహినీ || ౯౫ ||

శాకంభరీ సంభవిత్రీ స్కందానందీ మదార్పితా |
క్షేమంకరీ సుమాశ్వాసా స్వర్గదా బిందుకారుణీ || ౯౬ ||

చర్చితా చర్చితపదా చారుఖట్వాంగధారిణీ |
అసురా మంత్రితపదా భామినీ భవరూపిణీ || ౯౭ ||

ఉషా సంకర్షిణీ ధాత్రీ చోమా కాత్యాయనీ శివా |
సులభా దుర్లభా శాస్త్రీ మహాశాస్త్రీ శిఖండినీ || ౯౮ ||

యోగలక్ష్మీర్భోగలక్ష్మీః రాజ్యలక్ష్మీః కపాలినీ |
దేవయోనిర్భగవతీ ధన్వినీ నాదినీశ్వరీ || ౯౯ ||

మంత్రాత్మికా మహాధాత్రీ బలినీ కేతురూపిణీ |
సదానందా సదాభద్రా ఫల్గునీ రక్తవర్షిణీ || ౧౦౦ ||

మందారమందిరా తీవ్రా గ్రాహికా సర్వభక్షిణీ |
అగ్నిజిహ్వా మహాజిహ్వా శూలినీ శుద్ధిదా పరా || ౧౦౧ ||

సువర్ణికా కాలదూతీ దేవీ కాలస్వరూపిణీ |
శంఖినీ నయనీ గుర్వీ వారాహీ హుం‍ఫడాత్మికా || ౧౦౨ ||

ఉగ్రాత్మికా పద్మవతీ ధూర్జటీ చక్రధారిణీ |
దేవీ తత్పురుషా శిక్షా సాధ్వీ స్త్రీరూపధారిణీ || ౧౦౩ ||

దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా మదనా మదనాతురా |
ధిష్ణ్యా హిరణ్యా సరణిః ధరిత్రీ ధరరూపిణీ || ౧౦౪ ||

వసుధా వసుధాచ్ఛాయా వసుధామా సుధామయీ |
శృంగిణీ భీషణా సాంద్రీ ప్రేతస్థానా మతంగినీ || ౧౦౫ ||

ఖండినీ యోగినీ తుష్టిః నాదినీ భేదినీ నదీ |
ఖట్వాంగినీ కాలరాత్రిః మేఘమాలా ధరాత్మికా || ౧౦౬ ||

భాపీఠస్థా భవద్రూపా మహాశ్రీర్ధూమ్రలోచనా |
సుఖదా గంధినీ బంధుర్బంధినీ బంధమోచినీ || ౧౦౭ ||

సావిత్రీ సత్కృతిః కర్త్రీ క్షమా మాయా మహోదయా |
గంధర్వీ సుగుణాకారా సద్గుణా గుణపూజితా || ౧౦౮ ||

నిర్మలా గిరిజా శబ్దా శర్వాణీ శర్మదాయినీ |
ఏకాకినీ సింధుకన్యా కావ్యసూత్రస్వరూపిణీ || ౧౦౯ ||

అవ్యక్తరూపిణీ వ్యక్తా యోగినీ పీఠరూపిణీ |
నిర్మదా ధామదాఽఽదిత్యా నిత్యా సేవ్యాఽక్షరాత్మికా || ౧౧౦ ||

తపినీ తాపినీ దీక్షా శోధినీ శివదాయినీ |
స్వస్తి స్వస్తిమతీ బాలా కపిలా విస్ఫులింగినీ || ౧౧౧ ||

అర్చిష్మతీ ద్యుతిమతీ కౌలినీ కవ్యవాహినీ |
జనాశ్రితా విష్ణువిద్యా మానసీ వింధ్యవాసినీ || ౧౧౨ ||

విద్యాధరీ లోకధాత్రీ సర్వా సారస్వరూపిణీ |
పాపఘ్నీ సర్వతోభద్రా త్రిస్థా శక్తిత్రయాత్మికా || ౧౧౩ ||

త్రికోణనిలయా త్రిస్థా త్రయీమాతా త్రయీతనుః |
త్రయీవిద్యా త్రయీసారా త్రయీరూపా త్రిపుష్కరా || ౧౧౪ ||

త్రివర్ణా త్రిపురా త్రిశ్రీః త్రిమూర్తిస్త్రిదశేశ్వరీ |
త్రికోణసంస్థా త్రివిధా త్రిస్వరా త్రిపురాంబికా || ౧౧౫ ||

త్రివిధా త్రిదివేశానీ త్రిస్థా త్రిపురదాహినీ |
జంఘినీ స్ఫోటినీ స్ఫూర్తిః స్తంభినీ శోషిణీ ప్లుతా || ౧౧౬ ||

ఐంకారాఖ్యా వామదేవీ ఖండినీ చండదండినీ |
క్లీంకారీ వత్సలా హృష్టా సౌఃకారీ మదహంసికా || ౧౧౭ ||

వజ్రిణీ ద్రావిణీ జైత్రీ శ్రీమతీ గోమతీ ధ్రువా |
పరతేజోమయీ సంవిత్పూర్ణపీఠనివాసినీ || ౧౧౮ ||

త్రిధాత్మా త్రిదశాధ్యక్షా త్రిఘ్నీ త్రిపురమాలినీ |
త్రిపురాశ్రీస్త్రిజననీ త్రిభూస్త్రైలోక్యసుందరీ || ౧౧౯ ||

కుమారీ కుండలీ ధాత్రీ బాలా భక్తేష్టదాయినీ |
కలావతీ భగవతీ భక్తిదా భవనాశినీ || ౧౨౦ ||

సౌగంధినీ సరిద్వేణీ పద్మరాగకిరీటినీ |
తత్త్వత్రయీ తత్త్వమయీ మంత్రిణీ మంత్రరూపిణీ || ౧౨౧ ||

సిద్ధా శ్రీత్రిపురావాసా బాలాత్రిపురసుందరీ |
బాలాత్రిపురసుందర్యా మంత్రనామసహస్రకమ్ || ౧౨౨ ||

కథితం దేవదేవేశి సర్వమంగళదాయకమ్ |
సర్వరక్షాకరం దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧౨౩ ||

సర్వాశ్రయకరం దేవి సర్వానందకరం వరమ్ |
సర్వపాపక్షయకరం సదా విజయవర్ధనమ్ || ౧౨౪ ||

సర్వదా శ్రీకరం దేవి సర్వయోగీశ్వరీమయమ్ |
సర్వపీఠమయం దేవి సర్వానందకరం పరమ్ || ౧౨౫ ||

సర్వదౌర్భాగ్యశమనం సర్వదుఃఖనివారణమ్ |
సర్వాభిచారదోషఘ్నం పరమంత్రవినాశనమ్ || ౧౨౬ ||

పరసైన్యస్తంభకరం శత్రుస్తంభనకారణమ్ |
మహాచమత్కారకరం మహాబుద్ధిప్రవర్ధనమ్ || ౧౨౭ ||

మహోత్పాతప్రశమనం మహాజ్వరనివారణమ్ |
మహావశ్యకరం దేవి మహాసుఖఫలప్రదమ్ || ౧౨౮ ||

ఏవమేతస్య మంత్రస్య ప్రభావో వర్ణితుం మయా |
న శక్యతే వరారోహే కల్పకోటి శతైరపి || ౧౨౯ ||

యః పఠేత్సంగమే నిత్యం సర్వదా మంత్రసిద్ధిదమ్ || ౧౩౦ ||

ఉత్తర కరన్యాసః –
ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః | ఐం అనామికాభ్యాం నమః |
క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | సౌః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఉత్తర హృదయాదిన్యాసః –
ఐం హృదయాయ నమః | క్లీం శిరసే స్వాహా |
సౌః శిఖాయై వషట్ | ఐం కవచాయ హుమ్ |
క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | సౌః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్విమోకః ||

ఇతి శ్రీవిష్ణుయామలే శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: