Sri Bala Tripurasundari Sahasranama Stotram 1 – శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ సహస్రనామ స్తోత్రం 1


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీదేవ్యువాచ |
భగవన్ భాషితాశేషసిద్ధాంత కరుణానిధే |
బాలాత్రిపురసుందర్యాః మంత్రనామసహస్రకమ్ || ౧ ||

శ్రుత్వా ధారయితుం దేవ మమేచ్ఛావర్తతేఽధునా |
కృపయా కేవలం నాథ తన్మమాఖ్యాతుమర్హసి || ౨ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
మంత్రనామసహస్రం తే కథయామి వరాననే |
గోపనీయం ప్రయత్నేన శృణు తత్త్వం మహేశ్వరి || ౩ ||

అస్య శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ దివ్యసహస్రనామ స్తోత్రమహామంత్రస్య ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, సౌః శక్తిః, క్లీం కీలకం, మమ శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే సహస్రనామస్తోత్ర పారాయణే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఐం అనామికాభ్యాం నమః |
క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
సౌః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
హృదయాదిన్యాసః –
ఐం హృదయాయ నమః |
క్లీం శిరసే స్వాహా |
సౌః శిఖాయై వషట్ |
ఐం కవచాయ హుమ్ |
క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
సౌః అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ |
ఐంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కలాం బిభ్రతీం
సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాంతరంగోజ్జ్వలామ్ |
వందే పుస్తకపాశసాంకుశజపస్రగ్భాసురోద్యత్కరాం
తాం బాలాం త్రిపురాం భజే త్రినయనాం షట్చక్రసంచారిణీమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజాం కుర్యాత్ ||

అథ స్తోత్రమ్ –
ఓం సుభగా సుందరీ సౌమ్యా సుషుమ్ణా సుఖదాయినీ |
మనోజ్ఞా సుమనా రమ్యా శోభనా లలితా శివా || ౧ ||

కాంతా కాంతిమతీ కాంతిః కామదా కమలాలయా |
కల్యాణీ కమలా హృద్యా పేశలా హృదయంగమా || ౨ ||

సుభద్రాఖ్యాతిరమణీ సర్వా సాధ్వీ సుమంగళా |
రామా భవ్యవతీ భవ్యా కమనీయాఽతికోమలా || ౩ ||

శోభాభిరామా రమణీ రమణీయా రతిప్రియా |
మనోన్మనీ మహామాయా మాతంగీ మదిరాప్రియా || ౪ ||

మహాలక్ష్మీర్మహాశక్తిర్మహావిద్యాస్వరూపిణీ |
మహేశ్వరీ మహానందా మహానందవిధాయినీ || ౫ ||

మానినీ మాధవీ మాధ్వీ మదరూపా మదోత్కటా |
ఆనందకందా విజయా విశ్వేశీ విశ్వరూపిణీ || ౬ ||

సుప్రభా కౌముదీ శాంతా బిందునాదస్వరూపిణీ |
కామేశ్వరీ కామకళా కామినీ కామవర్ధినీ || ౭ ||

భేరుండా చండికా చండీ చాముండా ముండమాలినీ |
అణురూపా మహారూపా భూతేశీ భువనేశ్వరీ || ౮ ||

చిత్రా విచిత్రా చిత్రాంగీ హేమగర్భస్వరూపిణీ |
చైతన్యరూపిణీ నిత్యా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ || ౯ ||

హ్రీంకారకుండలీ ధాత్రీ విధాత్రీ భూతసంప్లవా |
ఉన్మాదినీ మహామారీ సుప్రసన్నా సురార్చితా || ౧౦ ||

పరమానందనిష్యందా పరమార్థస్వరూపిణీ |
యోగీశ్వరీ యోగమాతా హంసినీ కలహంసినీ || ౧౧ ||

కళా కళావతీ రక్తా సుషుమ్నావర్త్మశాలినీ |
వింధ్యాద్రినిలయా సూక్ష్మా హేమపద్మనివాసినీ || ౧౨ ||

బాలా సురూపిణీ మాయా వరేణ్యా వరదాయినీ |
విద్రుమాభా విశాలాక్షీ విశిష్టా విశ్వనాయికా || ౧౩ ||

వీరేంద్రవంద్యా విశ్వాత్మా విశ్వా విశ్వాదివర్ధినీ |
విశ్వోత్పత్తిర్విశ్వమాయా విశ్వారాధ్యా వికస్వరా || ౧౪ ||

మదస్విన్నా మదోద్భిన్నా మానినీ మానవర్ధినీ |
మాలినీ మోదినీ మాన్యా మదహస్తా మదాలయా || ౧౫ ||

మదనిష్యందినీ మాతా మదిరాక్షీ మదాలసా |
మదాత్మికా మదావాసా మధుబిందుకృతాధరా || ౧౬ ||

మూలభూతా మహామూలా మూలాధారస్వరూపిణీ |
సిందూరరక్తా రక్తాక్షీ త్రినేత్రా త్రిగుణాత్మికా || ౧౭ ||

వశినీ వాశినీ వాణీ వారుణీ వారుణీప్రియా |
అరుణా తరుణార్కాభా భామినీ వహ్నివాసినీ || ౧౮ ||

సిద్ధా సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధిః సిద్ధాంబా సిద్ధమాతృకా |
సిద్ధార్థదాయినీ విద్యా సిద్ధాఢ్యా సిద్ధసమ్మతా || ౧౯ ||

వాగ్భవా వాక్ప్రదా వంద్యా వాఙ్మయీ వాదినీ పరా |
త్వరితా సత్వరా తుర్యా త్వరయిత్రీ త్వరాత్మికా || ౨౦ ||

కమలా కమలావాసా సకలా సర్వమంగళా |
భగోదరీ భగక్లిన్నా భగినీ భగమాలినీ || ౨౧ ||

భగప్రదా భగానందా భగేశీ భగనాయికా |
భగాత్మికా భగావాసా భగా భగనిపాతినీ || ౨౨ ||

భగావహా భగారాధ్యా భగాఢ్యా భగవాహినీ |
భగనిష్యందినీ భర్గా భగాభా భగగర్భిణీ || ౨౩ ||

భగాదిర్భగభోగాదిః భగవేద్యా భగోద్భవా |
భగమాతా భగకృతా భగగుహ్యా భగేశ్వరీ || ౨౪ ||

భగదేహా భగావాసా భగోద్భేదా భగాలసా |
భగవిద్యా భగక్లిన్నా భగలింగా భగద్రవా || ౨౫ ||

సకలా నిష్కలా కాళీ కరాళీ కలభాషిణీ |
కమలా హంసినీ కాలా కరుణా కరుణావతీ || ౨౬ ||

భాస్వరా భైరవీ భాసా భద్రకాళీ కులాంగనా |
రసాత్మికా రసావాసా రసస్యందా రసావహా || ౨౭ ||

కామనిష్యందినీ కామ్యా కామినీ కామదాయినీ |
విద్యా విధాత్రీ వివిధా విశ్వదా త్రివిధా విధా || ౨౮ ||

సర్వాంగా సుందరీ సౌమ్యా లావణ్యా సరిదంబుధిః |
చతురాంగీ చతుర్బాహుశ్చతురా చారుహాసినీ || ౨౯ ||

మంత్రా మంత్రమయీ మాతా మణిపూరసమాశ్రయా |
మంత్రాత్మికా మంత్రమాతా మంత్రగమ్యా సుమంత్రకా || ౩౦ ||

పుష్పబాణా పుష్పజైత్రీ పుష్పిణీ పుష్పవర్ధినీ |
వజ్రేశ్వరీ వజ్రహస్తా పురాణీ పురవాసినీ || ౩౧ ||

తారా చ తరుణాకారా తరుణీ తారరూపిణీ |
ఇక్షుచాపా మహాపాశా శుభదా ప్రియవాదినీ || ౩౨ ||

సర్వగా సర్వజననీ సర్వార్థా సర్వపావనీ |
ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా బ్రహ్మవిద్యా వివస్వతీ || ౩౩ ||

శివేశ్వరీ శివారాధ్యా శివనాథా శివాత్మికా |
ఆత్మికా జ్ఞాననిలయా నిర్భేదా నిర్వృతిప్రదా || ౩౪ ||

నిర్వాణరూపిణీ పూర్ణా నియమా నిష్కళా ప్రభా |
శ్రీఫలా శ్రీప్రదా శిష్యా శ్రీమయీ శివరూపిణీ || ౩౫ ||

క్రూరా కుండలినీ కుబ్జా కుటిలా కుటిలాలకా |
మహోదయా మహారూపా మహీ మాహీ కళామయీ || ౩౬ ||

వశినీ సర్వజననీ చిత్రవాసా విచిత్రికా |
సూర్యమండలమధ్యస్థా స్థిరా శంకరవల్లభా || ౩౭ ||

సురభిః సుమహః సూర్యా సుషుమ్ణా సోమభూషణా |
సుధాప్రదా సుధాధారా సుశ్రీః సంపత్తిరూపిణీ || ౩౮ ||

అమృతా సత్యసంకల్పా సత్యా షడ్గ్రంథిభేదినీ |
ఇచ్ఛాశక్తిర్మహాశక్తిః క్రియాశక్తిః ప్రియంకరీ || ౩౯ ||

లీలా లీలాలయాఽఽనందా సూక్ష్మబోధస్వరూపిణీ |
సకలా రసనా సారా సారగమ్యా సరస్వతీ || ౪౦ ||

పరా పరాయణీ పద్మా పరనిష్ఠా పరాపరా |
శ్రీమతీ శ్రీకరీ వ్యోమ్నీ శివయోనిః శివేక్షణా || ౪౧ ||

నిరానందా నిరాఖ్యేయా నిర్ద్వంద్వా నిర్గుణాత్మికా |
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ || ౪౨ ||

ధృతిః స్మృతిః శ్రుతిర్మేధా శ్రద్ధా పుష్టిః స్తుతిర్మతిః |
అద్వయాఽఽనందసంబోధా వరా సౌభాగ్యరూపిణీ || ౪౩ ||

నిరామయా నిరాకారా జృంభిణీ స్తంభినీ రతిః |
బోధికా కమలా రౌద్రీ ద్రావిణీ క్షోభిణీ మతిః || ౪౪ ||

కుచేలీ కుచమధ్యస్థా మధ్యకూట గతి ప్రియా |
కులోత్తీర్ణా కులవతీ బోధా వాగ్వాదినీ సతీ || ౪౫ ||

ఉమా ప్రియవ్రతా లక్ష్మీర్వకుళా కులరూపిణీ |
విశ్వాత్మికా విశ్వయోనిః విశ్వాసక్తా వినాయకా || ౪౬ ||

ధ్యాయినీ నాదినీ తీర్థా శాంకరీ మంత్రసాక్షిణీ |
సన్మంత్రరూపిణీ హృష్టా శాంకరీ సురశంకరీ || ౪౭ ||

సుందరాంగీ సురావాసా సురవంద్యా సురేశ్వరీ |
సువర్ణా వర్ణసత్కీర్తిః సవర్ణా వర్ణరూపిణీ || ౪౮ ||

లలితాంగీ వరిష్ఠా శ్రీరస్పందా స్పందరూపిణీ |
శాంభవీ సచ్చిదానందా సచ్చిదానందరూపిణీ || ౪౯ ||

జయినీ విశ్వజననీ విశ్వనిష్ఠా విలాసినీ |
భ్రూమధ్యాఽఖిలనిష్ఠాద్యా నిర్గుణా గుణవర్ధినీ || ౫౦ ||

హృల్లేఖా భువనేశానీ భవనా భవనాత్మికా |
విభూతిర్భుతిదా భూతిః సంభూతిర్భూతికారిణీ || ౫౧ ||

ఈశానీ శాశ్వతీ శైవీ శర్వాణీ శర్మదాయినీ |
భవానీ భావగా భావా భావనా భావనాత్మికా || ౫౨ ||

హృత్పద్మనిలయా శూరా స్వరావృత్తిః స్వరాత్మికా |
సూక్ష్మరూపా పరానందా స్వాత్మస్థా విశ్వదా శివా || ౫౩ ||

పరిపూర్ణా దయాపూర్ణా మదఘూర్ణితలోచనా |
శరణ్యా తరుణార్కాభా మదా రక్తా మనస్వినీ || ౫౪ ||

అనంతాఽనంతమహిమా నిత్యతృప్తా నిరంజనా |
అచింత్యా శక్తిశ్చింత్యార్థా చింత్యాఽచింత్యస్వరూపిణీ || ౫౫ ||

జగన్మయీ జగన్మాతా జగత్సారా జగద్భవా |
ఆప్యాయినీ పరానందా కూటస్థాఽఽవాసరూపిణీ || ౫౬ ||

జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానమూర్తిః జ్ఞాపినీ జ్ఞానరూపిణీ |
ఖేచరీ ఖేచరీముద్రా ఖేచరీయోగరూపిణీ || ౫౭ ||

అనాథనాథా నిర్నాథా ఘోరాఽఘోరస్వరూపిణీ |
సుధాప్రదా సుధాధారా సుధారూపా సుధామయీ || ౫౮ ||

దహరా దహరాకాశా దహరాకాశమధ్యగా |
మాంగళ్యా మంగళకరీ మహామాంగళ్యదేవతా || ౫౯ ||

మాంగళ్యదాయినీ మాన్యా సర్వమంగళదాయినీ |
స్వప్రకాశా మహాభూషా భామినీ భవరూపిణీ || ౬౦ ||

కాత్యాయనీ కళావాసా పూర్ణా కామా యశస్వినీ |
అర్థాఽవసాననిలయా నారాయణమనోహరా || ౬౧ ||

మోక్షమార్గవిధానజ్ఞా విరించోత్పత్తిభూమికా |
అనుత్తరా మహారాధ్యా దుష్ప్రాపా దురతిక్రమా || ౬౨ ||

శుద్ధిదా కామదా సౌమ్యా జ్ఞానదా మానదాయినీ |
స్వధా స్వాహా సుధా మేధా మధురా మధుమందిరా || ౬౩ ||

నిర్వాణదాయినీ శ్రేష్ఠా శర్మిష్ఠా శారదార్చితా |
సువర్చలా సురారాధ్యా శుద్ధసత్త్వా సురార్చితా || ౬౪ ||

స్తుతిః స్తుతిమయీ స్తుత్యా స్తుతిరూపా స్తుతిప్రియా |
కామేశ్వరీ కామవతీ కామినీ కామరూపిణీ || ౬౫ ||

ఆకాశగర్భా హ్రీంకారీ కంకాళీ కాలరూపిణీ |
విష్ణుపత్నీ విశుద్ధార్థా విశ్వరూపేశవందితా || ౬౬ ||

విశ్వవేద్యా మహావీరా విశ్వఘ్నీ విశ్వరూపిణీ |
సుశీలాఢ్యా శైలవతీ శైలస్థా శైలరూపిణీ || ౬౭ ||

రుద్రాణీ చండఖట్వాంగీ డాకినీ సాకినీ ప్రభా |
నిత్యా నిర్వేదఖట్వాంగీ జననీ జనరూపిణీ || ౬౮ ||

తలోదరీ జగత్సూత్రీ జగతీ జ్వలినీ జ్వలీ |
సాకినీ సారసంహృద్యా సర్వోత్తీర్ణా సదాశివా || ౬౯ ||

స్ఫురంతీ స్ఫురితాకారా స్ఫూర్తిః స్ఫురణరూపిణీ |
శివదూతీ శివా శిష్టా శివజ్ఞా శివరూపిణీ || ౭౦ ||

రాగిణీ రంజనీ రమ్యా రజనీ రజనీకరా |
విశ్వంభరా వినీతేష్టా విధాత్రీ విధివల్లభా || ౭౧ ||

విద్యోతినీ విచిత్రార్థా విశ్వాద్యా వివిధాభిధా |
విశ్వాక్షరా సరసికా విశ్వస్థాఽతివిచక్షణా || ౭౨ ||

బ్రహ్మయోనిర్మహాయోనిః కర్మయోనిస్త్రయీతనుః |
హాకినీ హారిణీ సౌమ్యా రోహిణీ రోగనాశనీ || ౭౩ ||

శ్రీప్రదా శ్రీర్శ్రీధరా చ శ్రీకరా శ్రీమతిః శ్రియా |
శ్రీమాతా శ్రీకరీ శ్రేయః శ్రేయసీ చ సురేశ్వరీ || ౭౪ ||

కామేశ్వరీ కామవతీ కామగిర్యాలయస్థితా |
రుద్రాత్మికా రుద్రమాతా రుద్రగమ్యా రజస్వలా || ౭౫ ||

అకారషోడశాంతఃస్థా భైరవాఽఽహ్లాదినీ పరా |
కృపాదేహాఽరుణా నాథా సుధాబిందుసమాశ్రితా || ౭౬ ||

కాళీ కామకళా కన్యా పార్వతీ పరరూపిణీ |
మాయావతీ ఘోరముఖీ వాదినీ దీపినీ శివా || ౭౭ ||

మకారా మాతృచక్రేశీ మహాసేనా విమోహినీ |
ఉత్సుకాఽనుత్సుకా హృష్టా హ్రీంకారీ చక్రనాయికా || ౭౮ ||

రుద్రా భవానీ చాముండీ హ్రీంకారీ సౌఖ్యదాయినీ |
గరుడా గారుడీ జ్యేష్ఠా సకలా బ్రహ్మచారిణీ || ౭౯ ||

కృష్ణాంగా వాహినీ కృష్ణా ఖేచరీ కమలాప్రియా |
భద్రిణీ రుద్రచాముండా హ్రీంకారీ సౌభగా ధ్రువా || ౮౦ ||

గరుడీ గారుడీ జ్యేష్ఠా స్వర్గదా బ్రహ్మవాదినీ |
పానానురక్తా పానస్థా భీమరూపా భయాపహా || ౮౧ ||

రక్తా చండా సురానందా త్రికోణా పానదర్పితా |
మహోత్సుకా క్రతుప్రీతా కంకాళీ కాలదర్పితా || ౮౨ ||

సర్వవర్ణా సువర్ణాభా పరామృతమహార్ణవా |
యోగ్యార్ణవా నాగబుద్ధిర్వీరపానా నవాత్మికా || ౮౩ ||

ద్వాదశాంతసరోజస్థా నిర్వాణసుఖదాయినీ |
ఆదిసత్త్వా ధ్యానసత్త్వా శ్రీకంఠస్వాంతమోహినీ || ౮౪ ||

పరా ఘోరా కరాళాక్షీ స్వమూర్తిర్మేరునాయికా |
ఆకాశలింగసంభూతా పరామృతరసాత్మికా || ౮౫ ||

శాంకరీ శాశ్వతీ రుద్రా కపాలా కులదీపికా |
విద్యాతనుర్మంత్రతనుశ్చండా ముండా సుదర్పితా || ౮౬ ||

వాగీశ్వరీ యోగముద్రా త్రిఖండా సిద్ధమండితా |
శృంగారపీఠనిలయా కాళీ మాతంగకన్యకా || ౮౭ ||

సంవర్తమండలాంతఃస్థా భువనోద్యానవాసినీ |
పాదుకాక్రమసంతృప్తా భైరవస్థాఽపరాజితా || ౮౮ ||

నిర్వాణా సౌరభా దుర్గా మహిషాసురమర్దినీ |
భ్రమరాంబా శిఖరికా బ్రహ్మవిష్ణ్వీశతర్పితా || ౮౯ ||

ఉన్మత్తహేలా రసికా యోగినీ యోగదర్పితా |
సంతానానందినీ బీజచక్రా పరమకారుణీ || ౯౦ ||

ఖేచరీ నాయికా యోగ్యా పరివృత్తాఽతిమోహినీ |
శాకంభరీ సంభవిత్రీ స్కందాఽఽనందీ మదార్పితా || ౯౧ ||

క్షేమంకరీ సుమా శ్వాసా స్వర్గదా బిందుకారిణీ |
చర్చితా చర్చితపదా చారుఖట్వాంగధారిణీ || ౯౨ ||

అఘోరా మంత్రితపదా భామినీ భవరూపిణీ |
ఉషా సంకర్షిణీ ధాత్రీ చోమా కాత్యాయనీ శివా || ౯౩ ||

సులభా దుర్లభా శాస్త్రీ మహాశాస్త్రీ శిఖండినీ |
యోగలక్ష్మీర్భోగలక్ష్మీః రాజ్యలక్ష్మీః కపాలినీ || ౯౪ ||

దేవయోనిర్భగవతీ ధన్వినీ నాదినీశ్వరీ |
క్షేత్రాత్మికా మహాధాత్రీ బలినీ కేతుమాలినీ || ౯౫ ||

సదానందా సదాభద్రా ఫల్గునీ రక్తవర్షిణీ |
మందారమందిరా తీవ్రా గ్రాహిణీ సర్వభక్షిణీ || ౯౬ ||

అగ్నిజిహ్వా మహాజిహ్వా శూలినీ శుద్ధిదా పరా |
సువర్ణికా కాలదూతీ దేవీ కాలస్వరూపిణీ || ౯౭ ||

కుంభినీ శయనీ గుర్వీ వారాహీ హుం‍ఫడాత్మికా |
ఉగ్రాత్మికా పద్మవతీ ధూర్జటీ చక్రధారిణీ || ౯౮ ||

దేవీ తత్పురుషా శిక్షా మాధ్వీ స్త్రీరూపధారిణీ |
దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా మదనా మదనాతురా || ౯౯ ||

ధిష్ణ్యా హిరణ్యా సరణిః ధరిత్రీ ధరరూపిణీ |
వసుధా వసుధాఛాయా వసుధామా సుధామయీ || ౧౦౦ ||

శృంగిణీ భీషణా సాంద్రీ ప్రేతస్థానా మతంగినీ |
ఖండినీ యోగినీ తుష్టిః నాదినీ భేదినీ నటీ || ౧౦౧ ||

ఖట్వాంగినీ కాళరాత్రిః మేఘమాలా ధరాత్మికా |
భాపీఠస్థా భవద్రూపా మహాశ్రీర్ధూమ్రలోచనా || ౧౦౨ ||

సుఖదా గంధినీ బంధుర్బంధినీ బంధమోచినీ |
సావిత్రీ సత్కృతిః కర్త్రీ క్షమా మాయా మహోదయా || ౧౦౩ ||

గణేశ్వరీ గణాకారా సద్గుణా గణపూజితా |
నిర్మలా గిరిజా శబ్దా శర్వాణీ శర్మదాయినీ || ౧౦౪ ||

ఏకాకినీ సింధుకన్యా కావ్యసూత్రస్వరూపిణీ |
అవ్యక్తరూపిణీ వ్యక్తా యోగినీ పీఠరూపిణీ || ౧౦౫ ||

నిర్మదా ధామదాఽఽదిత్యా నిత్యా సేవ్యాఽక్షరాత్మికా |
తపినీ తాపినీ దీక్షా శోధినీ శివదాయినీ || ౧౦౬ ||

స్వస్తి స్వస్తిమతీ బాలా కపిలా విస్ఫులింగినీ |
అర్చిష్మతీ ద్యుతిమతీ కౌళినీ కవ్యవాహినీ || ౧౦౭ ||

జనాశ్రితా విష్ణువిద్యా మానసీ వింధ్యవాసినీ |
విద్యాధరీ లోకధాత్రీ సర్వా సారస్వరూపిణీ || ౧౦౮ ||

పాపఘ్నీ సర్వతోభద్రా త్రిస్థా శక్తిత్రయాత్మికా |
త్రికోణనిలయా త్రిస్థా త్రయీమాతా త్రయీతనుః || ౧౦౯ ||

త్రయీవిద్యా త్రయీసారా త్రయీరూపా త్రిపుష్కరా |
త్రివర్ణా త్రిపురా త్రిశ్రీః త్రిమూర్తిస్త్రిదశేశ్వరీ || ౧౧౦ ||

త్రికోణసంస్థా త్రివిధా త్రిస్వరా త్రిపురాంబికా |
త్రిదివా త్రిదివేశానీ త్రిస్థా త్రిపురదాహినీ || ౧౧౧ ||

జంఘినీ స్ఫోటినీ స్ఫూర్తిః స్తంభినీ శోషిణీ ప్లుతా |
ఐంకారాఖ్యా వామదేవీ ఖండినీ చండదండినీ || ౧౧౨ ||

క్లీంకారీ వత్సలా హృష్టా సౌఃకారీ మదహంసికా |
వజ్రిణీ ద్రావిణీ జైత్రీ శ్రీమతీ గోమతీ ధ్రువా || ౧౧౩ ||

పరతేజోమయీ సంవిత్పూర్ణపీఠనివాసినీ |
త్రిధాత్మా త్రిదశా త్ర్యక్షా త్రిఘ్నీ త్రిపురమాలినీ || ౧౧౪ ||

త్రిపురాశ్రీస్త్రిజననీ త్రిభూస్త్రైలోక్యసుందరీ |
కుమారీ కుండలీ ధాత్రీ బాలా భక్తేష్టదాయినీ || ౧౧౫ ||

కలావతీ భగవతీ భక్తిదా భవనాశినీ |
సౌగంధినీ సరిద్వేణీ పద్మరాగకిరీటినీ || ౧౧౬ ||

తత్త్వత్రయీ తత్త్వమయీ మంత్రిణీ మంత్రరూపిణీ |
సిద్ధా శ్రీత్రిపురావాసా బాలాత్రిపురసుందరీ || ౧౧౭ ||

బాలాత్రిపురసుందర్యా మంత్రనామసహస్రకమ్ |
కథితం దేవదేవేశి సర్వమంగళదాయకమ్ || ౧౧౮ ||

సర్వరక్షాకరం దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ |
సర్వాశ్రయకరం దేవి సర్వానందకరం వరమ్ || ౧౧౯ ||

సర్వపాపక్షయకరం సదా విజయవర్ధనమ్ |
సర్వదా శ్రీకరం దేవి సర్వయోగీశ్వరీమయమ్ || ౧౨౦ ||

సర్వపీఠమయం దేవి సర్వానందకరం పరమ్ |
సర్వదౌర్భాగ్యశమనం సర్వదుఃఖనివారణమ్ || ౧౨౧ ||

సర్వాభిచారదోషఘ్నం పరమంత్రవినాశనమ్ |
పరసైన్యస్తంభకరం శత్రుస్తంభనకారణమ్ || ౧౨౨ ||

మహాచమత్కారకరం మహాబుద్ధిప్రవర్ధనమ్ |
మహోత్పాతప్రశమనం మహాజ్వరనివారణమ్ || ౧౨౩ ||

మహావశ్యకరం దేవి మహాసుఖఫలప్రదమ్ |
ఏవమేతస్య మంత్రస్య ప్రభావో వర్ణితుం మయా || ౧౨౪ ||

న శక్యతే వరారోహే కల్పకోటి శతైరపి |
యః పఠేత్సంగమే నిత్యం సర్వదా మంత్రసిద్ధిదమ్ || ౧౨౫ ||

ఇతి శ్రీవిష్ణుయామలే శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed