Sri Bala Tripurasundari Sahasranama Stotram 1 – ஶ்ரீ பா³லா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 1


ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
ப⁴க³வன் பா⁴ஷிதாஶேஷஸித்³தா⁴ந்த கருணாநிதே⁴ ।
பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யா꞉ மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 1 ॥

ஶ்ருத்வா தா⁴ரயிதும் தே³வ மமேச்சா²வர்ததே(அ)து⁴நா ।
க்ருபயா கேவலம் நாத² தந்மமாக்²யாதுமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரம் தே கத²யாமி வராநநே ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந ஶ்ருணு தத்த்வம் மஹேஶ்வரி ॥ 3 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தி³வ்யஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஈஶ்வர ருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா, ஐம் பீ³ஜம், ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉, க்லீம் கீலகம், மம ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர பாராயணே விநியோக³꞉ ॥

கரந்யாஸ꞉ –
ஐம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஸௌ꞉ மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஐம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
க்லீம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஸௌ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஐம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஸௌ꞉ ஶிகா²யை வஷட் ।
ஐம் கவசாய ஹும் ।
க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஸௌ꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।

த்⁴யாநம் ।
ஐங்காராஸநக³ர்பி⁴தாநலஶிகா²ம் ஸௌ꞉ க்லீம் கலாம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் வரஸுதா⁴தௌ⁴தாந்தரங்கோ³ஜ்ஜ்வலாம் ।
வந்தே³ புஸ்தகபாஶஸாங்குஶஜபஸ்ரக்³பா⁴ஸுரோத்³யத்கராம்
தாம் பா³லாம் த்ரிபுராம் ப⁴ஜே த்ரிநயநாம் ஷட்சக்ரஸஞ்சாரிணீம் ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜாம் குர்யாத் ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் –
ஓம் ஸுப⁴கா³ ஸுந்த³ரீ ஸௌம்யா ஸுஷும்ணா ஸுக²தா³யிநீ ।
மநோஜ்ஞா ஸுமநா ரம்யா ஶோப⁴நா லலிதா ஶிவா ॥ 1 ॥

காந்தா காந்திமதீ காந்தி꞉ காமதா³ கமலாலயா ।
கல்யாணீ கமலா ஹ்ருத்³யா பேஶலா ஹ்ருத³யங்க³மா ॥ 2 ॥

ஸுப⁴த்³ராக்²யாதிரமணீ ஸர்வா ஸாத்⁴வீ ஸுமங்க³ளா ।
ராமா ப⁴வ்யவதீ ப⁴வ்யா கமநீயா(அ)திகோமளா ॥ 3 ॥

ஶோபா⁴பி⁴ராமா ரமணீ ரமணீயா ரதிப்ரியா ।
மநோந்மநீ மஹாமாயா மாதங்கீ³ மதி³ராப்ரியா ॥ 4 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாஶக்திர்மஹாவித்³யாஸ்வரூபிணீ ।
மஹேஶ்வரீ மஹாநந்தா³ மஹாநந்த³விதா⁴யிநீ ॥ 5 ॥

மாநிநீ மாத⁴வீ மாத்⁴வீ மத³ரூபா மதோ³த்கடா ।
ஆநந்த³கந்தா³ விஜயா விஶ்வேஶீ விஶ்வரூபிணீ ॥ 6 ॥

ஸுப்ரபா⁴ கௌமுதீ³ ஶாந்தா பி³ந்து³நாத³ஸ்வரூபிணீ ।
காமேஶ்வரீ காமகலா காமிநீ காமவர்தி⁴நீ ॥ 7 ॥

பே⁴ருண்டா³ சண்டி³கா சண்டீ³ சாமுண்டா³ முண்ட³மாலிநீ ।
அணுரூபா மஹாரூபா பூ⁴தேஶீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

சித்ரா விசித்ரா சித்ராங்கீ³ ஹேமக³ர்ப⁴ஸ்வரூபிணீ ।
சைதந்யரூபிணீ நித்யா நித்யாநித்யஸ்வரூபிணீ ॥ 9 ॥

ஹ்ரீங்காரகுண்ட³லீ தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ பூ⁴தஸம்ப்லவா ।
உந்மாதி³நீ மஹாமாரீ ஸுப்ரஸந்நா ஸுரார்சிதா ॥ 10 ॥

பரமாநந்த³நிஷ்யந்தா³ பரமார்த²ஸ்வரூபிணீ ।
யோகீ³ஶ்வரீ யோக³மாதா ஹம்ஸிநீ கலஹம்ஸிநீ ॥ 11 ॥

கலா கலாவதீ ரக்தா ஸுஷும்நாவர்த்மஶாலிநீ ।
விந்த்⁴யாத்³ரிநிலயா ஸூக்ஷ்மா ஹேமபத்³மநிவாஸிநீ ॥ 12 ॥

பா³லா ஸுரூபிணீ மாயா வரேண்யா வரதா³யிநீ ।
வித்³ருமாபா⁴ விஶாலாக்ஷீ விஶிஷ்டா விஶ்வநாயிகா ॥ 13 ॥

வீரேந்த்³ரவந்த்³யா விஶ்வாத்மா விஶ்வா விஶ்வாதி³வர்தி⁴நீ ।
விஶ்வோத்பத்திர்விஶ்வமாயா விஶ்வாராத்⁴யா விகஸ்வரா ॥ 14 ॥

மத³ஸ்விந்நா மதோ³த்³பி⁴ந்நா மாநிநீ மாநவர்தி⁴நீ ।
மாலிநீ மோதி³நீ மாந்யா மத³ஹஸ்தா மதா³ளயா ॥ 15 ॥

மத³நிஷ்யந்தி³நீ மாதா மதி³ராக்ஷீ மதா³ளஸா ।
மதா³த்மிகா மதா³வாஸா மது⁴பி³ந்து³க்ருதாத⁴ரா ॥ 16 ॥

மூலபூ⁴தா மஹாமூலா மூலாதா⁴ரஸ்வரூபிணீ ।
ஸிந்தூ³ரரக்தா ரக்தாக்ஷீ த்ரிநேத்ரா த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 17 ॥

வஶிநீ வாஶிநீ வாணீ வாருணீ வாருணீப்ரியா ।
அருணா தருணார்காபா⁴ பா⁴மிநீ வஹ்நிவாஸிநீ ॥ 18 ॥

ஸித்³தா⁴ ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³தி⁴꞉ ஸித்³தா⁴ம்பா³ ஸித்³த⁴மாத்ருகா ।
ஸித்³தா⁴ர்த²தா³யிநீ வித்³யா ஸித்³தா⁴ட்⁴யா ஸித்³த⁴ஸம்மதா ॥ 19 ॥

வாக்³ப⁴வா வாக்ப்ரதா³ வந்த்³யா வாங்மயீ வாதி³நீ பரா ।
த்வரிதா ஸத்வரா துர்யா த்வரயித்ரீ த்வராத்மிகா ॥ 20 ॥

கமலா கமலாவாஸா ஸகலா ஸர்வமங்க³ளா ।
ப⁴கோ³த³ரீ ப⁴க³க்லிந்நா ப⁴கி³நீ ப⁴க³மாலிநீ ॥ 21 ॥

ப⁴க³ப்ரதா³ ப⁴கா³நந்தா³ ப⁴கே³ஶீ ப⁴க³நாயிகா ।
ப⁴கா³த்மிகா ப⁴கா³வாஸா ப⁴கா³ ப⁴க³நிபாதிநீ ॥ 22 ॥

ப⁴கா³வஹா ப⁴கா³ராத்⁴யா ப⁴கா³ட்⁴யா ப⁴க³வாஹிநீ ।
ப⁴க³நிஷ்யந்தி³நீ ப⁴ர்கா³ ப⁴கா³பா⁴ ப⁴க³க³ர்பி⁴ணீ ॥ 23 ॥

ப⁴கா³தி³ர்ப⁴க³போ⁴கா³தி³꞉ ப⁴க³வேத்³யா ப⁴கோ³த்³ப⁴வா ।
ப⁴க³மாதா ப⁴க³க்ருதா ப⁴க³கு³ஹ்யா ப⁴கே³ஶ்வரீ ॥ 24 ॥

ப⁴க³தே³ஹா ப⁴கா³வாஸா ப⁴கோ³த்³பே⁴தா³ ப⁴கா³ளஸா ।
ப⁴க³வித்³யா ப⁴க³க்லிந்நா ப⁴க³ளிங்கா³ ப⁴க³த்³ரவா ॥ 25 ॥

ஸகலா நிஷ்களா காளீ கராளீ கலபா⁴ஷிணீ ।
கமலா ஹம்ஸிநீ காலா கருணா கருணாவதீ ॥ 26 ॥

பா⁴ஸ்வரா பை⁴ரவீ பா⁴ஸா ப⁴த்³ரகாளீ குலாங்க³நா ।
ரஸாத்மிகா ரஸாவாஸா ரஸஸ்யந்தா³ ரஸாவஹா ॥ 27 ॥

காமநிஷ்யந்தி³நீ காம்யா காமிநீ காமதா³யிநீ ।
வித்³யா விதா⁴த்ரீ விவிதா⁴ விஶ்வதா³ த்ரிவிதா⁴ விதா⁴ ॥ 28 ॥

ஸர்வாங்கா³ ஸுந்த³ரீ ஸௌம்யா லாவண்யா ஸரித³ம்பு³தி⁴꞉ ।
சதுராங்கீ³ சதுர்பா³ஹுஶ்சதுரா சாருஹாஸிநீ ॥ 29 ॥

மந்த்ரா மந்த்ரமயீ மாதா மணிபூரஸமாஶ்ரயா ।
மந்த்ராத்மிகா மந்த்ரமாதா மந்த்ரக³ம்யா ஸுமந்த்ரகா ॥ 30 ॥

புஷ்பபா³ணா புஷ்பஜைத்ரீ புஷ்பிணீ புஷ்பவர்தி⁴நீ ।
வஜ்ரேஶ்வரீ வஜ்ரஹஸ்தா புராணீ புரவாஸிநீ ॥ 31 ॥

தாரா ச தருணாகாரா தருணீ தாரரூபிணீ ।
இக்ஷுசாபா மஹாபாஶா ஶுப⁴தா³ ப்ரியவாதி³நீ ॥ 32 ॥

ஸர்வகா³ ஸர்வஜநநீ ஸர்வார்தா² ஸர்வபாவநீ ।
ஆத்மவித்³யா மஹாவித்³யா ப்³ரஹ்மவித்³யா விவஸ்வதீ ॥ 33 ॥

ஶிவேஶ்வரீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவநாதா² ஶிவாத்மிகா ।
ஆத்மிகா ஜ்ஞாநநிலயா நிர்பே⁴தா³ நிர்வ்ருதிப்ரதா³ ॥ 34 ॥

நிர்வாணரூபிணீ பூர்ணா நியமா நிஷ்களா ப்ரபா⁴ ।
ஶ்ரீப²லா ஶ்ரீப்ரதா³ ஶிஷ்யா ஶ்ரீமயீ ஶிவரூபிணீ ॥ 35 ॥

க்ரூரா குண்ட³லிநீ குப்³ஜா குடிலா குடிலாலகா ।
மஹோத³யா மஹாரூபா மஹீ மாஹீ கலாமயீ ॥ 36 ॥

வஶிநீ ஸர்வஜநநீ சித்ரவாஸா விசித்ரிகா ।
ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² ஸ்தி²ரா ஶங்கரவல்லபா⁴ ॥ 37 ॥

ஸுரபி⁴꞉ ஸுமஹ꞉ ஸூர்யா ஸுஷும்ணா ஸோமபூ⁴ஷணா ।
ஸுதா⁴ப்ரதா³ ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸுஶ்ரீ꞉ ஸம்பத்திரூபிணீ ॥ 38 ॥

அம்ருதா ஸத்யஸங்கல்பா ஸத்யா ஷட்³க்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ।
இச்சா²ஶக்திர்மஹாஶக்தி꞉ க்ரியாஶக்தி꞉ ப்ரியங்கரீ ॥ 39 ॥

லீலா லீலாலயா(ஆ)நந்தா³ ஸூக்ஷ்மபோ³த⁴ஸ்வரூபிணீ ।
ஸகலா ரஸநா ஸாரா ஸாரக³ம்யா ஸரஸ்வதீ ॥ 40 ॥

பரா பராயணீ பத்³மா பரநிஷ்டா² பராபரா ।
ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீகரீ வ்யோம்நீ ஶிவயோநி꞉ ஶிவேக்ஷணா ॥ 41 ॥

நிராநந்தா³ நிராக்²யேயா நிர்த்³வந்த்³வா நிர்கு³ணாத்மிகா ।
ப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ॥ 42 ॥

த்⁴ருதி꞉ ஸ்ம்ருதி꞉ ஶ்ருதிர்மேதா⁴ ஶ்ரத்³தா⁴ புஷ்டி꞉ ஸ்துதிர்மதி꞉ ।
அத்³வயா(ஆ)நந்த³ஸம்போ³தா⁴ வரா ஸௌபா⁴க்³யரூபிணீ ॥ 43 ॥

நிராமயா நிராகாரா ஜ்ரும்பி⁴ணீ ஸ்தம்பி⁴நீ ரதி꞉ ।
போ³தி⁴கா கமலா ரௌத்³ரீ த்³ராவிணீ க்ஷோபி⁴ணீ மதி꞉ ॥ 44 ॥

குசேலீ குசமத்⁴யஸ்தா² மத்⁴யகூட க³தி ப்ரியா ।
குலோத்தீர்ணா குலவதீ போ³தா⁴ வாக்³வாதி³நீ ஸதீ ॥ 45 ॥

உமா ப்ரியவ்ரதா லக்ஷ்மீர்வகுலா குலரூபிணீ ।
விஶ்வாத்மிகா விஶ்வயோநி꞉ விஶ்வாஸக்தா விநாயகா ॥ 46 ॥

த்⁴யாயிநீ நாதி³நீ தீர்தா² ஶாங்கரீ மந்த்ரஸாக்ஷிணீ ।
ஸந்மந்த்ரரூபிணீ ஹ்ருஷ்டா ஶாங்கரீ ஸுரஶங்கரீ ॥ 47 ॥

ஸுந்த³ராங்கீ³ ஸுராவாஸா ஸுரவந்த்³யா ஸுரேஶ்வரீ ।
ஸுவர்ணா வர்ணஸத்கீர்தி꞉ ஸவர்ணா வர்ணரூபிணீ ॥ 48 ॥

லலிதாங்கீ³ வரிஷ்டா² ஶ்ரீரஸ்பந்தா³ ஸ்பந்த³ரூபிணீ ।
ஶாம்ப⁴வீ ஸச்சிதா³நந்தா³ ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீ ॥ 49 ॥

ஜயிநீ விஶ்வஜநநீ விஶ்வநிஷ்டா² விளாஸிநீ ।
ப்⁴ரூமத்⁴யா(அ)கி²லநிஷ்டா²த்³யா நிர்கு³ணா கு³ணவர்தி⁴நீ ॥ 50 ॥

ஹ்ருல்லேகா² பு⁴வநேஶாநீ ப⁴வநா ப⁴வநாத்மிகா ।
விபூ⁴திர்பு⁴திதா³ பூ⁴தி꞉ ஸம்பூ⁴திர்பூ⁴திகாரிணீ ॥ 51 ॥

ஈஶாநீ ஶாஶ்வதீ ஶைவீ ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யிநீ ।
ப⁴வாநீ பா⁴வகா³ பா⁴வா பா⁴வநா பா⁴வநாத்மிகா ॥ 52 ॥

ஹ்ருத்பத்³மநிலயா ஶூரா ஸ்வராவ்ருத்தி꞉ ஸ்வராத்மிகா ।
ஸூக்ஷ்மரூபா பராநந்தா³ ஸ்வாத்மஸ்தா² விஶ்வதா³ ஶிவா ॥ 53 ॥

பரிபூர்ணா த³யாபூர்ணா மத³கூ⁴ர்ணிதலோசநா ।
ஶரண்யா தருணார்காபா⁴ மதா³ ரக்தா மநஸ்விநீ ॥ 54 ॥

அநந்தா(அ)நந்தமஹிமா நித்யத்ருப்தா நிரஞ்ஜநா ।
அசிந்த்யா ஶக்திஶ்சிந்த்யார்தா² சிந்த்யா(அ)சிந்த்யஸ்வரூபிணீ ॥ 55 ॥

ஜக³ந்மயீ ஜக³ந்மாதா ஜக³த்ஸாரா ஜக³த்³ப⁴வா ।
ஆப்யாயிநீ பராநந்தா³ கூடஸ்தா²(ஆ)வாஸரூபிணீ ॥ 56 ॥

ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞாநமூர்தி꞉ ஜ்ஞாபிநீ ஜ்ஞாநரூபிணீ ।
கே²சரீ கே²சரீமுத்³ரா கே²சரீயோக³ரூபிணீ ॥ 57 ॥

அநாத²நாதா² நிர்நாதா² கோ⁴ரா(அ)கோ⁴ரஸ்வரூபிணீ ।
ஸுதா⁴ப்ரதா³ ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸுதா⁴ரூபா ஸுதா⁴மயீ ॥ 58 ॥

த³ஹரா த³ஹராகாஶா த³ஹராகாஶமத்⁴யகா³ ।
மாங்க³ல்யா மங்க³ளகரீ மஹாமாங்க³ல்யதே³வதா ॥ 59 ॥

மாங்க³ல்யதா³யிநீ மாந்யா ஸர்வமங்க³ளதா³யிநீ ।
ஸ்வப்ரகாஶா மஹாபூ⁴ஷா பா⁴மிநீ ப⁴வரூபிணீ ॥ 60 ॥

காத்யாயநீ கலாவாஸா பூர்ணா காமா யஶஸ்விநீ ।
அர்தா²(அ)வஸாநநிலயா நாராயணமநோஹரா ॥ 61 ॥

மோக்ஷமார்க³விதா⁴நஜ்ஞா விரிஞ்சோத்பத்திபூ⁴மிகா ।
அநுத்தரா மஹாராத்⁴யா து³ஷ்ப்ராபா து³ரதிக்ரமா ॥ 62 ॥

ஶுத்³தி⁴தா³ காமதா³ ஸௌம்யா ஜ்ஞாநதா³ மாநதா³யிநீ ।
ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா ஸுதா⁴ மேதா⁴ மது⁴ரா மது⁴மந்தி³ரா ॥ 63 ॥

நிர்வாணதா³யிநீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶர்மிஷ்டா² ஶாரதா³ர்சிதா ।
ஸுவர்சலா ஸுராராத்⁴யா ஶுத்³த⁴ஸத்த்வா ஸுரார்சிதா ॥ 64 ॥

ஸ்துதி꞉ ஸ்துதிமயீ ஸ்துத்யா ஸ்துதிரூபா ஸ்துதிப்ரியா ।
காமேஶ்வரீ காமவதீ காமிநீ காமரூபிணீ ॥ 65 ॥

ஆகாஶக³ர்பா⁴ ஹ்ரீங்காரீ கங்காளீ காலரூபிணீ ।
விஷ்ணுபத்நீ விஶுத்³தா⁴ர்தா² விஶ்வரூபேஶவந்தி³தா ॥ 66 ॥

விஶ்வவேத்³யா மஹாவீரா விஶ்வக்⁴நீ விஶ்வரூபிணீ ।
ஸுஶீலாட்⁴யா ஶைலவதீ ஶைலஸ்தா² ஶைலரூபிணீ ॥ 67 ॥

ருத்³ராணீ சண்ட³க²ட்வாங்கீ³ டா³கிநீ ஸாகிநீ ப்ரபா⁴ ।
நித்யா நிர்வேத³க²ட்வாங்கீ³ ஜநநீ ஜநரூபிணீ ॥ 68 ॥

தலோத³ரீ ஜக³த்ஸூத்ரீ ஜக³தீ ஜ்வலிநீ ஜ்வலீ ।
ஸாகிநீ ஸாரஸம்ஹ்ருத்³யா ஸர்வோத்தீர்ணா ஸதா³ஶிவா ॥ 69 ॥

ஸ்பு²ரந்தீ ஸ்பு²ரிதாகாரா ஸ்பூ²ர்தி꞉ ஸ்பு²ரணரூபிணீ ।
ஶிவதூ³தீ ஶிவா ஶிஷ்டா ஶிவஜ்ஞா ஶிவரூபிணீ ॥ 70 ॥

ராகி³ணீ ரஞ்ஜநீ ரம்யா ரஜநீ ரஜநீகரா ।
விஶ்வம்ப⁴ரா விநீதேஷ்டா விதா⁴த்ரீ விதி⁴வல்லபா⁴ ॥ 71 ॥

வித்³யோதிநீ விசித்ரார்தா² விஶ்வாத்³யா விவிதா⁴பி⁴தா⁴ ।
விஶ்வாக்ஷரா ஸரஸிகா விஶ்வஸ்தா²(அ)திவிசக்ஷணா ॥ 72 ॥

ப்³ரஹ்மயோநிர்மஹாயோநி꞉ கர்மயோநிஸ்த்ரயீதநு꞉ ।
ஹாகிநீ ஹாரிணீ ஸௌம்யா ரோஹிணீ ரோக³நாஶநீ ॥ 73 ॥

ஶ்ரீப்ரதா³ ஶ்ரீர்ஶ்ரீத⁴ரா ச ஶ்ரீகரா ஶ்ரீமதி꞉ ஶ்ரியா ।
ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீகரீ ஶ்ரேய꞉ ஶ்ரேயஸீ ச ஸுரேஶ்வரீ ॥ 74 ॥

காமேஶ்வரீ காமவதீ காமகி³ர்யாளயஸ்தி²தா ।
ருத்³ராத்மிகா ருத்³ரமாதா ருத்³ரக³ம்யா ரஜஸ்வலா ॥ 75 ॥

அகாரஷோட³ஶாந்த꞉ஸ்தா² பை⁴ரவா(ஆ)ஹ்லாதி³நீ பரா ।
க்ருபாதே³ஹா(அ)ருணா நாதா² ஸுதா⁴பி³ந்து³ஸமாஶ்ரிதா ॥ 76 ॥

காளீ காமகலா கந்யா பார்வதீ பரரூபிணீ ।
மாயாவதீ கோ⁴ரமுகீ² வாதி³நீ தீ³பிநீ ஶிவா ॥ 77 ॥

மகாரா மாத்ருசக்ரேஶீ மஹாஸேநா விமோஹிநீ ।
உத்ஸுகா(அ)நுத்ஸுகா ஹ்ருஷ்டா ஹ்ரீங்காரீ சக்ரநாயிகா ॥ 78 ॥

ருத்³ரா ப⁴வாநீ சாமுண்டீ³ ஹ்ரீங்காரீ ஸௌக்²யதா³யிநீ ।
க³ருடா³ கா³ருடீ³ ஜ்யேஷ்டா² ஸகலா ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 79 ॥

க்ருஷ்ணாங்கா³ வாஹிநீ க்ருஷ்ணா கே²சரீ கமலாப்ரியா ।
ப⁴த்³ரிணீ ருத்³ரசாமுண்டா³ ஹ்ரீங்காரீ ஸௌப⁴கா³ த்⁴ருவா ॥ 80 ॥

க³ருடீ³ கா³ருடீ³ ஜ்யேஷ்டா² ஸ்வர்க³தா³ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ।
பாநாநுரக்தா பாநஸ்தா² பீ⁴மரூபா ப⁴யாபஹா ॥ 81 ॥

ரக்தா சண்டா³ ஸுராநந்தா³ த்ரிகோணா பாநத³ர்பிதா ।
மஹோத்ஸுகா க்ரதுப்ரீதா கங்காளீ காலத³ர்பிதா ॥ 82 ॥

ஸர்வவர்ணா ஸுவர்ணாபா⁴ பராம்ருதமஹார்ணவா ।
யோக்³யார்ணவா நாக³பு³த்³தி⁴ர்வீரபாநா நவாத்மிகா ॥ 83 ॥

த்³வாத³ஶாந்தஸரோஜஸ்தா² நிர்வாணஸுக²தா³யிநீ ।
ஆதி³ஸத்த்வா த்⁴யாநஸத்த்வா ஶ்ரீகண்ட²ஸ்வாந்தமோஹிநீ ॥ 84 ॥

பரா கோ⁴ரா கராளாக்ஷீ ஸ்வமூர்திர்மேருநாயிகா ।
ஆகாஶலிங்க³ஸம்பூ⁴தா பராம்ருதரஸாத்மிகா ॥ 85 ॥

ஶாங்கரீ ஶாஶ்வதீ ருத்³ரா கபாலா குலதீ³பிகா ।
வித்³யாதநுர்மந்த்ரதநுஶ்சண்டா³ முண்டா³ ஸுத³ர்பிதா ॥ 86 ॥

வாகீ³ஶ்வரீ யோக³முத்³ரா த்ரிக²ண்டா³ ஸித்³த⁴மண்டி³தா ।
ஶ்ருங்கா³ரபீட²நிலயா காளீ மாதங்க³கந்யகா ॥ 87 ॥

ஸம்வர்தமண்ட³லாந்த꞉ஸ்தா² பு⁴வநோத்³யாநவாஸிநீ ।
பாது³காக்ரமஸந்த்ருப்தா பை⁴ரவஸ்தா²(அ)பராஜிதா ॥ 88 ॥

நிர்வாணா ஸௌரபா⁴ து³ர்கா³ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ।
ப்⁴ரமராம்பா³ ஶிக²ரிகா ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶதர்பிதா ॥ 89 ॥

உந்மத்தஹேலா ரஸிகா யோகி³நீ யோக³த³ர்பிதா ।
ஸந்தாநாநந்தி³நீ பீ³ஜசக்ரா பரமகாருணீ ॥ 90 ॥

கே²சரீ நாயிகா யோக்³யா பரிவ்ருத்தா(அ)திமோஹிநீ ।
ஶாகம்ப⁴ரீ ஸம்ப⁴வித்ரீ ஸ்கந்தா³(ஆ)நந்தீ³ மதா³ர்பிதா ॥ 91 ॥

க்ஷேமங்கரீ ஸுமா ஶ்வாஸா ஸ்வர்க³தா³ பி³ந்து³காரிணீ ।
சர்சிதா சர்சிதபதா³ சாருக²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ॥ 92 ॥

அகோ⁴ரா மந்த்ரிதபதா³ பா⁴மிநீ ப⁴வரூபிணீ ।
உஷா ஸங்கர்ஷிணீ தா⁴த்ரீ சோமா காத்யாயநீ ஶிவா ॥ 93 ॥

ஸுலபா⁴ து³ர்லபா⁴ ஶாஸ்த்ரீ மஹாஶாஸ்த்ரீ ஶிக²ண்டி³நீ ।
யோக³ளக்ஷ்மீர்போ⁴க³ளக்ஷ்மீ꞉ ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ கபாலிநீ ॥ 94 ॥

தே³வயோநிர்ப⁴க³வதீ த⁴ந்விநீ நாதி³நீஶ்வரீ ।
க்ஷேத்ராத்மிகா மஹாதா⁴த்ரீ ப³லிநீ கேதுமாலிநீ ॥ 95 ॥

ஸதா³நந்தா³ ஸதா³ப⁴த்³ரா ப²ல்கு³நீ ரக்தவர்ஷிணீ ।
மந்தா³ரமந்தி³ரா தீவ்ரா க்³ராஹிணீ ஸர்வப⁴க்ஷிணீ ॥ 96 ॥

அக்³நிஜிஹ்வா மஹாஜிஹ்வா ஶூலிநீ ஶுத்³தி⁴தா³ பரா ।
ஸுவர்ணிகா காலதூ³தீ தே³வீ காலஸ்வரூபிணீ ॥ 97 ॥

கும்பி⁴நீ ஶயநீ கு³ர்வீ வாராஹீ ஹும்ப²டா³த்மிகா ।
உக்³ராத்மிகா பத்³மவதீ தூ⁴ர்ஜடீ சக்ரதா⁴ரிணீ ॥ 98 ॥

தே³வீ தத்புருஷா ஶிக்ஷா மாத்⁴வீ ஸ்த்ரீரூபதா⁴ரிணீ ।
த³க்ஷா தா³க்ஷாயணீ தீ³க்ஷா மத³நா மத³நாதுரா ॥ 99 ॥

தி⁴ஷ்ண்யா ஹிரண்யா ஸரணி꞉ த⁴ரித்ரீ த⁴ரரூபிணீ ।
வஸுதா⁴ வஸுதா⁴சா²யா வஸுதா⁴மா ஸுதா⁴மயீ ॥ 100 ॥

ஶ்ருங்கி³ணீ பீ⁴ஷணா ஸாந்த்³ரீ ப்ரேதஸ்தா²நா மதங்கி³நீ ।
க²ண்டி³நீ யோகி³நீ துஷ்டி꞉ நாதி³நீ பே⁴தி³நீ நடீ ॥ 101 ॥

க²ட்வாங்கி³நீ காலராத்ரி꞉ மேக⁴மாலா த⁴ராத்மிகா ।
பா⁴பீட²ஸ்தா² ப⁴வத்³ரூபா மஹாஶ்ரீர்தூ⁴ம்ரளோசநா ॥ 102 ॥

ஸுக²தா³ க³ந்தி⁴நீ ப³ந்து⁴ர்ப³ந்தி⁴நீ ப³ந்த⁴மோசிநீ ।
ஸாவித்ரீ ஸத்க்ருதி꞉ கர்த்ரீ க்ஷமா மாயா மஹோத³யா ॥ 103 ॥

க³ணேஶ்வரீ க³ணாகாரா ஸத்³கு³ணா க³ணபூஜிதா ।
நிர்மலா கி³ரிஜா ஶப்³தா³ ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யிநீ ॥ 104 ॥

ஏகாகிநீ ஸிந்து⁴கந்யா காவ்யஸூத்ரஸ்வரூபிணீ ।
அவ்யக்தரூபிணீ வ்யக்தா யோகி³நீ பீட²ரூபிணீ ॥ 105 ॥

நிர்மதா³ தா⁴மதா³(ஆ)தி³த்யா நித்யா ஸேவ்யா(அ)க்ஷராத்மிகா ।
தபிநீ தாபிநீ தீ³க்ஷா ஶோதி⁴நீ ஶிவதா³யிநீ ॥ 106 ॥

ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திமதீ பா³லா கபிலா விஸ்பு²லிங்கி³நீ ।
அர்சிஷ்மதீ த்³யுதிமதீ கௌலிநீ கவ்யவாஹிநீ ॥ 107 ॥

ஜநாஶ்ரிதா விஷ்ணுவித்³யா மாநஸீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ।
வித்³யாத⁴ரீ லோகதா⁴த்ரீ ஸர்வா ஸாரஸ்வரூபிணீ ॥ 108 ॥

பாபக்⁴நீ ஸர்வதோப⁴த்³ரா த்ரிஸ்தா² ஶக்தித்ரயாத்மிகா ।
த்ரிகோணநிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரயீமாதா த்ரயீதநு꞉ ॥ 109 ॥

த்ரயீவித்³யா த்ரயீஸாரா த்ரயீரூபா த்ரிபுஷ்கரா ।
த்ரிவர்ணா த்ரிபுரா த்ரிஶ்ரீ꞉ த்ரிமூர்திஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரீ ॥ 110 ॥

த்ரிகோணஸம்ஸ்தா² த்ரிவிதா⁴ த்ரிஸ்வரா த்ரிபுராம்பி³கா ।
த்ரிதி³வா த்ரிதி³வேஶாநீ த்ரிஸ்தா² த்ரிபுரதா³ஹிநீ ॥ 111 ॥

ஜங்கி⁴நீ ஸ்போ²டிநீ ஸ்பூ²ர்தி꞉ ஸ்தம்பி⁴நீ ஶோஷிணீ ப்லுதா ।
ஐங்காராக்²யா வாமதே³வீ க²ண்டி³நீ சண்ட³த³ண்டி³நீ ॥ 112 ॥

க்லீங்காரீ வத்ஸலா ஹ்ருஷ்டா ஸௌ꞉காரீ மத³ஹம்ஸிகா ।
வஜ்ரிணீ த்³ராவிணீ ஜைத்ரீ ஶ்ரீமதீ கோ³மதீ த்⁴ருவா ॥ 113 ॥

பரதேஜோமயீ ஸம்வித்பூர்ணபீட²நிவாஸிநீ ।
த்ரிதா⁴த்மா த்ரித³ஶா த்ர்யக்ஷா த்ரிக்⁴நீ த்ரிபுரமாலிநீ ॥ 114 ॥

த்ரிபுராஶ்ரீஸ்த்ரிஜநநீ த்ரிபூ⁴ஸ்த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ।
குமாரீ குண்ட³லீ தா⁴த்ரீ பா³லா ப⁴க்தேஷ்டதா³யிநீ ॥ 115 ॥

கலாவதீ ப⁴க³வதீ ப⁴க்திதா³ ப⁴வநாஶிநீ ।
ஸௌக³ந்தி⁴நீ ஸரித்³வேணீ பத்³மராக³கிரீடிநீ ॥ 116 ॥

தத்த்வத்ரயீ தத்த்வமயீ மந்த்ரிணீ மந்த்ரரூபிணீ ।
ஸித்³தா⁴ ஶ்ரீத்ரிபுராவாஸா பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 117 ॥

பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யா மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ।
கதி²தம் தே³வதே³வேஶி ஸர்வமங்க³ளதா³யகம் ॥ 118 ॥

ஸர்வரக்ஷாகரம் தே³வி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகம் ।
ஸர்வாஶ்ரயகரம் தே³வி ஸர்வாநந்த³கரம் வரம் ॥ 119 ॥

ஸர்வபாபக்ஷயகரம் ஸதா³ விஜயவர்த⁴நம் ।
ஸர்வதா³ ஶ்ரீகரம் தே³வி ஸர்வயோகீ³ஶ்வரீமயம் ॥ 120 ॥

ஸர்வபீட²மயம் தே³வி ஸர்வாநந்த³கரம் பரம் ।
ஸர்வதௌ³ர்பா⁴க்³யஶமநம் ஸர்வது³꞉க²நிவாரணம் ॥ 121 ॥

ஸர்வாபி⁴சாரதோ³ஷக்⁴நம் பரமந்த்ரவிநாஶநம் ।
பரஸைந்யஸ்தம்ப⁴கரம் ஶத்ருஸ்தம்ப⁴நகாரணம் ॥ 122 ॥

மஹாசமத்காரகரம் மஹாபு³த்³தி⁴ப்ரவர்த⁴நம் ।
மஹோத்பாதப்ரஶமநம் மஹாஜ்வரநிவாரணம் ॥ 123 ॥

மஹாவஶ்யகரம் தே³வி மஹாஸுக²ப²லப்ரத³ம் ।
ஏவமேதஸ்ய மந்த்ரஸ்ய ப்ரபா⁴வோ வர்ணிதும் மயா ॥ 124 ॥

ந ஶக்யதே வராரோஹே கல்பகோடி ஶதைரபி ।
ய꞉ படே²த்ஸங்க³மே நித்யம் ஸர்வதா³ மந்த்ரஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 125 ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுயாமளே ஶ்ரீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed