Sri Bala Tripurasundari Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ பா³லா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
ப⁴க³வன் பா⁴ஷிதாஶேஷஸித்³தா⁴ந்த கருணாநிதே⁴ ।
பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யா꞉ மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 1 ॥

ஶ்ருத்வா தா⁴ரயிதும் தே³வ மமேச்சா²வர்ததே(அ)து⁴நா ।
க்ருபயா கேவலம் நாத² தந்மமாக்²யாதுமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரம் தே கத²யாமி வராநநே ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந ஶ்ருணு தத்த்வம் மஹேஶ்வரி ॥ 3 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தி³வ்யஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஈஶ்வரருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா, ஐம் பீ³ஜம், ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉, க்லீம் கீலகம் । மம ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரபாராயணே விநியோக³꞉ ॥

கரந்யாஸ꞉ –
ஐம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ । க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஸௌ꞉ மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ । ஐம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
க்லீம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ । ஸௌ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஐம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ । க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஸௌ꞉ ஶிகா²யை வஷட் । ஐம் கவசாய ஹும் ।
க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । ஸௌ꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ॥

த்⁴யாநம் ।
ஐங்காராஸநக³ர்பி⁴தாநலஶிகா²ம் ஸௌ꞉ க்லீம் கலாம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் வரஸுதா⁴தௌ⁴தாந்தரங்கோ³ஜ்ஜ்வலாம் ।
வந்தே³ புஸ்தகபாஶஸாங்குஶஜபஸ்ரக்³பா⁴ஸுரோத்³யத்கராம்
தாம் பா³லாம் த்ரிபுராம் ப⁴ஜே த்ரிநயநாம் ஷட்சக்ரஸஞ்சாரிணீம் ॥ 4 ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜாம் குர்யாத் ।

ஓம் ஸுப⁴கா³ ஸுந்த³ரீ ஸௌம்யா ஸுஷும்நா ஸுக²தா³யிநீ ।
மநோஜ்ஞா ஸுமநா ரம்யா ஶோப⁴நா லலிதா ஶிவா ॥ 5 ॥

காந்தா காந்திமதீ காந்தி꞉ காமதா³ கமலாலயா ।
கல்யாணீ கமலா ஹ்ருத்³யா பேஶலா ஹ்ருத³யங்க³மா ॥ 6 ॥

ஸுப⁴த்³ராக்²யாதிரமணீ ஸர்வா ஸாத்⁴வீ ஸுமங்க³ளா ।
ராமா ப⁴வ்யவதீ ப⁴வ்யா கமநீயா(அ)திகோமளா ॥ 7 ॥

ஶோபா⁴பி⁴ராமா ரமணீ ரமணீயா ரதிப்ரியா ।
மநோந்மநீ மஹாமாயா மாதங்கீ³ மதி³ராப்ரியா ॥ 8 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாஶக்திர்மஹாவித்³யாஸ்வரூபிணீ ।
மஹேஶ்வரீ மஹாநந்தா³ மஹாநந்த³விதா⁴யிநீ ॥ 9 ॥

மாநிநீ மாத⁴வீ மாத்⁴வீ மத³ரூபா மதோ³த்கடா ।
ஆநந்த³கந்தா³ விஜயா விஶ்வேஶீ விஶ்வரூபிணீ ॥ 10 ॥

ஸுப்ரபா⁴ கௌமுதீ³ காந்தா பி³ந்து³நாத³ஸ்வரூபிணீ ।
காமேஶ்வரீ காமகலா காமிநீ காமவர்தி⁴நீ ॥ 11 ॥

பே⁴ருண்டா³ சண்டி³கா சண்டீ³ சாமுண்டீ³ முண்ட³மாலிநீ ।
அணுரூபா மஹாரூபா பூ⁴தேஶீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 12 ॥

சித்ரா விசித்ரா சித்ராங்கீ³ ஹேமக³ர்ப⁴ஸ்வரூபிணீ ।
சைதந்யரூபிணீ நித்யா நித்யாநித்யஸ்வரூபிணீ ॥ 13 ॥

ஹ்ரீங்காரகுண்ட³லீ தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ பூ⁴தஸம்ப்லவா ।
உந்மாதி³நீ மஹாமாரீ ஸுப்ரஸந்நா ஸுரார்சிதா ॥ 14 ॥

பரமாநந்த³நிஷ்யந்தா³ பரமார்த²ஸ்வரூபிணீ ।
யோகீ³ஶ்வரீ யோக³மாதா ஹம்ஸிநீ கலஹம்ஸிநீ ॥ 15 ॥

கலா கலாவதீ ரக்தா ஸுஷும்நாவர்த்மஶாலிநீ ।
விந்த்⁴யாத்³ரிநிலயா ஸூக்ஷ்மா ஹேமபத்³மநிவாஸிநீ ॥ 16 ॥

பா³லா ஸுரூபிணீ மாயா வரேண்யா வரதா³யிநீ ।
வித்³ருமாபா⁴ விஶாலாக்ஷீ விஶிஷ்டா விஶ்வநாயிகா ॥ 17 ॥

வீரேந்த்³ரவந்த்³யா விஶ்வாத்மா விஶ்வா விஶ்வாதி³வர்தி⁴நீ ।
விஶ்வோத்பத்திர்விஶ்வமாயா விஶ்வாராத்⁴யா விகஸ்வரா ॥ 18 ॥

மத³ஸ்விந்நா மதோ³த்³பி⁴ந்நா மாநிநீ மாநவர்த⁴நீ ।
மாலிநீ மோதி³நீ மாந்யா மத³ஹஸ்தா மதா³ளயா ॥ 19 ॥

மத³நிஷ்யந்தி³நீ மாதா மதி³ராக்ஷீ மதா³ளஸா ।
மதா³த்மிகா மதா³வாஸா மது⁴பி³ந்து³க்ருதாத⁴ரா ॥ 20 ॥

மூலபூ⁴தா மஹாமூலா மூலாதா⁴ரஸ்வரூபிணீ ।
ஸிந்தூ³ரரக்தா ரக்தாக்ஷீ த்ரிநேத்ரா த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 21 ॥

வஶிநீ வாஶிநீ வாணீ வாருணீ வாருணீப்ரியா ।
அருணா தருணார்காபா⁴ பா⁴மிநீ வஹ்நிவாஸிநீ ॥ 22 ॥

ஸித்³தா⁴ ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³தி⁴꞉ ஸித்³தா⁴ம்பா³ ஸித்³த⁴மாத்ருகா ।
ஸித்³தா⁴ர்த²தா³யிநீ வித்³யா ஸித்³தா⁴ட்⁴யா ஸித்³த⁴ஸம்மதா ॥ 23 ॥

வாக்³ப⁴வா வாக்ப்ரதா³ வந்த்³யா வாங்மயீ வாதி³நீ பரா ।
த்வரிதா ஸத்வரா துர்யா த்வரயித்ரீ த்வராத்மிகா ॥ 24 ॥

கமலா கமலாவாஸா ஸகலா ஸர்வமங்க³ளா ।
ப⁴கோ³த³ரீ ப⁴க³க்லிந்நா ப⁴கி³நீ ப⁴க³மாலிநீ ॥ 25 ॥

ப⁴க³ப்ரதா³ ப⁴கா³நந்தா³ ப⁴கே³ஶீ ப⁴க³நாயிகா ।
ப⁴கா³த்மிகா ப⁴கா³வாஸா ப⁴கா³ ப⁴க³நிபாதிநீ ॥ 26 ॥

ப⁴கா³வஹா ப⁴கா³ராத்⁴யா ப⁴கா³ட்⁴யா ப⁴க³வாஹிநீ ।
ப⁴க³நிஷ்யந்தி³நீ ப⁴ர்கா³ ப⁴கா³பா⁴ ப⁴க³க³ர்பி⁴ணீ ॥ 27 ॥

ப⁴கா³தி³ர்ப⁴க³போ⁴கா³தி³꞉ ப⁴க³வேத்³யா ப⁴கோ³த்³ப⁴வா ।
ப⁴க³மாதா ப⁴கா³போ⁴கா³ ப⁴க³வேத்³யா ப⁴கோ³த்³ப⁴வா ॥ 28 ॥

ப⁴க³மாதா ப⁴கா³காரா ப⁴க³கு³ஹ்யா ப⁴கே³ஶ்வரீ ।
ப⁴க³தே³ஹா ப⁴கா³வாஸா ப⁴கோ³த்³பே⁴தா³ ப⁴கா³ளஸா ॥ 29 ॥

ப⁴க³வித்³யா ப⁴க³க்லிந்நா ப⁴க³ளிங்கா³ ப⁴க³த்³ரவா ।
ஸகலா நிஷ்களா காளீ கராளீ கலபா⁴ஷிணீ ॥ 30 ॥

கமலா ஹம்ஸிநீ காலா கருணா கருணாவதீ ।
பா⁴ஸ்வரா பை⁴ரவீ பா⁴ஸா ப⁴த்³ரகாளீ குலாங்க³நா ॥ 31 ॥

ரஸாத்மிகா ரஸாவாஸா ரஸஸ்யந்தா³ ரஸாவஹா ।
காமநிஷ்யந்தி³நீ காம்யா காமிநீ காமதா³யிநீ ॥ 32 ॥

வித்³யா விதா⁴த்ரீ விவிதா⁴ விஶ்வதா⁴த்ரீ விதா⁴விதா⁴ ।
ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸௌம்யா லாவண்யஸரித³ம்பு³தி⁴꞉ ॥ 33 ॥

சதுராங்கீ³ சதுர்பா³ஹுஶ்சதுரா சாருஹம்ஸிநீ ।
மந்த்ரா மந்த்ரமயீ மாதா மணிபூரஸமாஶ்ரயா ॥ 34 ॥

மந்த்ராத்மிகா மந்த்ரமாதா மந்த்ரக³ம்யா ஸுமந்த்ரிதா ।
புஷ்பபா³ணா புஷ்பஜேத்ரீ புஷ்பிணீ புஷ்பவர்தி⁴நீ ॥ 35 ॥

வஜ்ரேஶ்வரீ வஜ்ரஹஸ்தா புராணீ புரவாஸிநீ ।
தாரா ஸுதருணீ தாரா தருணீ தாரரூபிணீ ॥ 36 ॥

இக்ஷுசாபா மஹாபாஶா ஶுப⁴தா³ ப்ரியவாதி³நீ ।
ஸர்வதா³ ஸர்வஜநநீ ஸர்வார்தா² ஸர்வபாவநீ ॥ 37 ॥

ஆத்மவித்³யா மஹாவித்³யா ப்³ரஹ்மவித்³யா விவஸ்வதீ ।
ஶிவேஶ்வரீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவநாதா² ஶிவாத்மிகா ॥ 38 ॥

ஆத்மிகா ஜ்ஞாநநிலயா நிர்பே⁴தா³ நிர்வ்ருதிப்ரதா³ ।
நிர்வாணரூபிணீ நித்யா நியமா நிஷ்களா ப்ரபா⁴ ॥ 39 ॥

ஶ்ரீப²லா ஶ்ரீப்ரதா³ ஶிஷ்யா ஶ்ரீமயீ ஶிவரூபிணீ ।
க்ரூரா குண்ட³லிநீ குப்³ஜா குடிலா குடிலாலகா ॥ 40 ॥

மஹோத³யா மஹாரூபா மஹாமாயா கலாமயீ ।
வஶிநீ ஸர்வஜநநீ சித்ரவாஸா விசித்ரகா ॥ 41 ॥

ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² ஸ்தி²ரா ஶங்கரவல்லபா⁴ ।
ஸுரபி⁴꞉ ஸுமந꞉ ஸூர்யா ஸுஷும்நா ஸோமபூ⁴ஷணா ॥ 42 ॥

ஸுதா⁴ப்ரதா³ ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸுஶ்ரீ꞉ ஸம்பத்திரூபிணீ ।
அம்ருதா ஸத்யஸங்கல்பா ஸத்யா ஷட்³க்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ॥ 43 ॥

இச்சா²ஶக்திர்மஹாஶக்தி꞉ க்ரியாஶக்தி꞉ ப்ரியங்கரீ ।
லீலா லீலாலயா(ஆ)நந்தா³ ஸூக்ஷ்மபோ³த⁴ஸ்வரூபிணீ ॥ 44 ॥

ஸகலா ரஸநா ஸாரா ஸாரக³ம்யா ஸரஸ்வதீ ।
பரா பராயணீ பத்³மா பரநிஷ்டா² பராபரா ॥ 45 ॥

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீகரீ வ்யோம்நீ ஶிவயோநி꞉ ஶிவேக்ஷணா ।
நிராநந்தா³ நிராக்²யேயா நிர்த்³வந்த்³வா நிர்கு³ணாத்மிகா ॥ 46 ॥

ப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ।
த்⁴ருதி꞉ ஸ்ம்ருதி꞉ ஶ்ருதிர்மேதா⁴ ஶ்ரத்³தா⁴ புஷ்டி꞉ ஸ்துதிர்மதி꞉ ॥ 47 ॥

அத்³வயா(ஆ)நந்த³ஸம்போ³தா⁴ வரா ஸௌபா⁴க்³யரூபிணீ ।
நிராமயா நிராகாரா ஜ்ரும்பி⁴ணீ ஸ்தம்பி⁴நீ ரதி꞉ ॥ 48 ॥

போ³தி⁴கா கமலா ரௌத்³ரீ த்³ராவிணீ க்ஷோபி⁴ணீ மதி꞉ ।
குசேலீ குசமத்⁴யஸ்தா² மத்⁴யகூட க³தி꞉ ப்ரியா ॥ 49 ॥

குலோத்தீர்ணா குலவதீ போ³தா⁴ வாக்³வாதி³நீ ஸதீ ।
உமா ப்ரியவ்ரதா லக்ஷ்மீர்வகுலா குலரூபிணீ ॥ 50 ॥

விஶ்வாத்மிகா விஶ்வயோநி꞉ விஶ்வாஸக்தா விநாயகா ।
த்⁴யாயிநீ நாதி³நீ தீர்தா² ஶங்கரீ மந்த்ரஸாக்ஷிணீ ॥ 51 ॥

ஸந்மந்த்ரரூபிணீ ஹ்ருஷ்டா ஶாங்கரீ ஸுரஶங்கரீ ।
ஸுந்த³ராங்கீ³ ஸுராவாஸா ஸுரவந்த்³யா ஸுரேஶ்வரீ ॥ 52 ॥

ஸுவர்ணவர்ணா ஸத்கீர்தி꞉ ஸுவர்ணா வர்ணரூபிணீ ।
லலிதாங்கீ³ வரிஷ்டா² ஶ்ரீரஸ்பந்தா³ ஸ்பந்த³ரூபிணீ ॥ 53 ॥

ஶாம்ப⁴வீ ஸச்சிதா³நந்தா³ ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீ ।
ஜயிநீ விஶ்வஜநநீ விஶ்வநிஷ்டா² விளாஸிநீ ॥ 54 ॥

ப்⁴ரூமத்⁴யாகி²லநிஷ்பாத்³யா நிர்கு³ணா கு³ணவர்தி⁴நீ ।
ஹ்ருல்லேகா² பு⁴வநேஶாநீ பு⁴வநா பு⁴வநாத்மிகா ॥ 55 ॥

விபூ⁴திர்பு⁴திதா³ பூ⁴தி꞉ ஸம்பூ⁴திர்பூ⁴திகாரிணீ ।
ஈஶாநீ ஶாஶ்வதீ ஶைவீ ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யிநீ ॥ 56 ॥

ப⁴வாநீ பா⁴வகா³ பா⁴வா பா⁴வநா பா⁴வநாத்மிகா ।
ஹ்ருத்பத்³மநிலயா ஶூரா ஸ்வராவ்ருத்தி꞉ ஸ்வராத்மிகா ॥ 57 ॥

ஸூக்ஷ்மரூபா பராநந்தா³ ஸ்வாத்மஸ்தா² விஶ்வதா³ ஶிவா ।
பரிபூர்ணா த³யாபூர்ணா மத³கூ⁴ர்ணிதலோசநா ॥ 58 ॥

ஶரண்யா தருணார்காபா⁴ மது⁴ரக்தா மநஸ்விநீ ।
அநந்தா(அ)நந்தமஹிமா நித்யத்ருப்தா நிரஞ்ஜநா ॥ 59 ॥

அசிந்த்யா ஶக்திசிந்த்யார்தா² சிந்த்யாசிந்த்யஸ்வரூபிணீ ।
ஜக³ந்மயீ ஜக³ந்மாதா ஜக³த்ஸாரா ஜக³த்³ப⁴வா ॥ 60 ॥

ஆப்யாயிநீ பராநந்தா³ கூடஸ்தா²(ஆ)வாஸரூபிணீ ।
ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞாநமூர்தி꞉ ஜ்ஞாபிநீ ஜ்ஞாநரூபிணீ ॥ 61 ॥

கே²சரீ கே²சரீமுத்³ரா கே²சரீயோக³ரூபிணீ ।
அநாத²நாதா² நிர்நாதா² கோ⁴ரா(அ)கோ⁴ரஸ்வரூபிணீ ॥ 62 ॥

ஸுதா⁴ப்ரதா³ ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸுதா⁴ரூபா ஸுதா⁴மயீ ।
த³ஹரா த³ஹராகாஶா த³ஹராகாஶமத்⁴யகா³ ॥ 63 ॥

மாங்க³ல்யா மங்க³ளகரீ மஹாமாங்க³ல்யதே³வதா ।
மாங்க³ல்யதா³யிநீ மாந்யா ஸர்வமங்க³ளதா³யிநீ ॥ 64 ॥

ஸ்வப்ரகாஶா மஹாபா⁴ஸா பா⁴மிநீ ப⁴வரூபிணீ ।
காத்யாயநீ கலாவாஸா பூர்ணகாமா யஶஸ்விநீ ॥ 65 ॥

அர்தா²வஸாநநிலயா நாராயணமநோஹரா ।
மோக்ஷமார்க³விதா⁴நஜ்ஞா விரிஞ்சோத்பத்திபூ⁴மிகா ॥ 66 ॥

அநுத்தரா மஹாராத்⁴யா து³ஷ்ப்ராபா து³ரதிக்ரமா ।
ஶுத்³தி⁴தா³ காமதா³ ஸௌம்யா ஜ்ஞாநதா³ மாநதா³யிநீ ॥ 67 ॥

ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா ஸுதா⁴ மேதா⁴ மது⁴ரா மது⁴மந்தி³ரா ।
நிர்வாணதா³யிநீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶர்மிஷ்டா² ஶாரதா³ர்சிதா ॥ 68 ॥

ஸுவர்சலா ஸுராராத்⁴யா ஶுத்³த⁴ஸத்வா ஸுரார்சிதா ।
ஸ்துதி꞉ ஸ்துதிமயீ ஸ்துத்யா ஸ்துதிரூபா ஸ்துதிப்ரியா ॥ 69 ॥

காமேஶ்வரீ காமவதீ காமிநீ காமரூபிணீ ।
ஆகாஶக³ர்பா⁴ ஹ்ரிங்காரீ கங்காளீ காலரூபிணீ ॥ 70 ॥

விஷ்ணுபத்நீ விஶுத்³தா⁴ர்தா² விஶ்வரூபேஶவந்தி³தா ।
விஶ்வவேத்³யா மஹாவீரா விஶ்வக்⁴நீ விஶ்வரூபிணீ ॥ 71 ॥

குஶலாட்⁴யா ஶீலவதீ ஶைலஸ்தா² ஶைலரூபிணீ ।
ருத்³ராணீ சண்டீ³ க²ட்வாங்கீ³ டா³கிநீ ஸாகிநீ ப்ரபா⁴ ॥ 72 ॥

நித்யா நிர்வேத³க²ட்வாங்கீ³ ஜநநீ ஜநரூபிணீ ।
தலோத³ரீ ஜக³த்ஸூத்ரீ ஜக³தீ ஜ்வலிநீ ஜ்வலீ ॥ 73 ॥

ஸாகிநீ ஸாரஸம்ஹ்ருத்³யா ஸர்வோத்தீர்ணா ஸதா³ஶிவா ।
ஸ்பு²ரந்தீ ஸ்பு²ரிதாகாரா ஸ்பூ²ர்தி꞉ ஸ்பு²ரணரூபிணீ ॥ 74 ॥

ஶிவதூ³தீ ஶிவா ஶிஷ்டா ஶிவஜ்ஞா ஶிவரூபிணீ ।
ராகி³ணீ ரஞ்ஜநீ ரம்யா ரஜநீ ரஜநீகரா ॥ 75 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரா விநீதேஷ்டா விதா⁴த்ரீ விதி⁴வல்லபா⁴ ।
வித்³யோதநீ விசித்ரார்தா² விஶ்வாத்³யா விவிதா⁴பி⁴தா⁴ ॥ 76 ॥

விஶ்வாக்ஷரா ஸரஸிகா விஶ்வஸ்தா²(அ)திவிசக்ஷணா ।
ப்³ரஹ்மயோநிர்மஹாயோநி꞉ கர்மயோநிஸ்த்ரயீதநு꞉ ॥ 77 ॥

ஹாகிநீ ஹாரிணீ ஸௌம்யா ரோஹிணீ ரோக³நாஶநீ ।
ஶ்ரீப்ரதா³ ஶ்ரீர்ஶ்ரீத⁴ரா ச ஶ்ரீகரா ஶ்ரீமதி꞉ ஶ்ரியா ॥ 78 ॥

ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீகரீ ஶ்ரேயான் ஶ்ரேயஸீ ச ஸுரேஶ்வரீ ।
காமேஶ்வரீ காமவதீ காமகி³ர்யாளயஸ்தி²தா ॥ 79 ॥

ருத்³ராத்மிகா ருத்³ரமாதா ருத்³ரக³ம்யா ரஜஸ்வலா ।
அகாரஷோட³ஶாந்தஸ்தா² பை⁴ரவீ ஹ்லாதி³நீ பரா ॥ 80 ॥

க்ருபாதே³ஹா(அ)ருணா நாதா² ஸுதா⁴பி³ந்து³ஸமந்விதா ।
காளீ காமகலா கந்யா பார்வதீ பரரூபிணீ ॥ 81 ॥

மாயாவதீ கோ⁴ரமுகீ² நாதி³நீ தீ³பிநீ ஶிவா ।
மகாராம்ருதசக்ரேஶீ மஹாஸேநா விமோஹிநீ ॥ 82 ॥

உத்ஸுகா(அ)நுத்ஸுகா ஹ்ருஷ்டா ஹ்ரீங்காரீ சக்ரநாயிகா ।
ருத்³ரா ப⁴வாநீ சாமுண்டீ³ ஹ்ரீங்காரீ ஸௌக்²யதா³யிநீ ॥ 83

க³ருடா³ க³ருடீ³ க்ருஷ்ணா ஸகலா ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
க்ருஷ்ணாங்கா³ வாஹிநீ க்ருஷ்ணா கே²சரீ கமலாப்ரியா ॥ 84 ॥

ப⁴த்³ரிணீ ருத்³ரசாமுண்டா³ ஹ்ரீங்காரீ ஸௌப⁴கா³ த்⁴ருவா ।
கோ³ருடீ³ கா³ருடீ³ ஜ்யேஷ்டா² ஸ்வர்க³கா³ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ॥ 85 ॥

பாநாநுரக்தா பாநஸ்தா² பீ⁴மரூபா ப⁴யாபஹா ।
ரக்தா சண்டா³ ஸுராநந்தா³ த்ரிகோணா பாநத³ர்பிதா ॥ 86 ॥

மஹோத்ஸுகா க்ரதுப்ரீதா கங்காளீ காலத³ர்பிதா ।
ஸர்வவர்ணா ஸுவர்ணாபா⁴ பராம்ருதமஹார்ணவா ॥ 87 ॥

யோக்³யார்ணவா நாக³பு³த்³தி⁴ர்வீரபாநா நவாத்மிகா ।
த்³வாத³ஶாந்தஸரோஜஸ்தா² நிர்வாணஸுக²தா³யிநீ ॥ 88 ॥

ஆதி³ஸத்த்வா த்⁴யாநஸத்த்வா ஶ்ரீகண்ட²ஸ்வாந்தமோஹிநீ ।
பரா கோ⁴ரா கராளாக்ஷீ ஸ்வமூர்திர்மேருநாயிகா ॥ 89 ॥

ஆகாஶலிங்க³ஸம்பூ⁴தா பராம்ருதரஸாத்மிகா ।
ஶாங்கரீ ஶாஶ்வதீ ருத்³ரா கபாலகுலதீ³பிகா ॥ 90 ॥

வித்³யாதநுர்மந்த்ரதநுஶ்சண்டா³ முண்டா³ ஸுத³ர்பிதா ।
வாகீ³ஶ்வரீ யோக³முத்³ரா த்ரிக²ண்டா³ ஸித்³த⁴மண்டி³தா ॥ 91 ॥

ஶ்ருங்கா³ரபீட²நிலயா காளீ மாதங்க³கந்யகா ।
ஸம்வர்தமண்ட³லாந்தஸ்தா² பு⁴வநோத்³யாநவாஸிநீ ॥ 92 ॥

பாது³காக்ரமஸந்த்ருப்தா பை⁴ரவஸ்தா²(அ)பராஜிதா ।
நிர்வாணஸௌரபா⁴ து³ர்கா³ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 93 ॥

ப்⁴ரமராம்பா³ ஶிக²ரிகா ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶதர்பிதா ।
உந்மத்தஹேலாரஸிகா யோகி³நீ யோக³த³ர்பிதா ॥ 94 ॥

ஸந்தாநாநந்தி³நீ பீ³ஜசக்ரா பரமகாருணீ ।
கே²சரீ நாயிகா யோக்³யா பரிவ்ருத்தாதிமோஹிநீ ॥ 95 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ ஸம்ப⁴வித்ரீ ஸ்கந்தா³நந்தீ³ மதா³ர்பிதா ।
க்ஷேமங்கரீ ஸுமாஶ்வாஸா ஸ்வர்க³தா³ பி³ந்து³காருணீ ॥ 96 ॥

சர்சிதா சர்சிதபதா³ சாருக²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ।
அஸுரா மந்த்ரிதபதா³ பா⁴மிநீ ப⁴வரூபிணீ ॥ 97 ॥

உஷா ஸங்கர்ஷிணீ தா⁴த்ரீ சோமா காத்யாயநீ ஶிவா ।
ஸுலபா⁴ து³ர்லபா⁴ ஶாஸ்த்ரீ மஹாஶாஸ்த்ரீ ஶிக²ண்டி³நீ ॥ 98 ॥

யோக³ளக்ஷ்மீர்போ⁴க³ளக்ஷ்மீ꞉ ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ கபாலிநீ ।
தே³வயோநிர்ப⁴க³வதீ த⁴ந்விநீ நாதி³நீஶ்வரீ ॥ 99 ॥

மந்த்ராத்மிகா மஹாதா⁴த்ரீ ப³லிநீ கேதுரூபிணீ ।
ஸதா³நந்தா³ ஸதா³ப⁴த்³ரா ப²ல்கு³நீ ரக்தவர்ஷிணீ ॥ 100 ॥

மந்தா³ரமந்தி³ரா தீவ்ரா க்³ராஹிகா ஸர்வப⁴க்ஷிணீ ।
அக்³நிஜிஹ்வா மஹாஜிஹ்வா ஶூலிநீ ஶுத்³தி⁴தா³ பரா ॥ 101 ॥

ஸுவர்ணிகா காலதூ³தீ தே³வீ காலஸ்வரூபிணீ ।
ஶங்கி²நீ நயநீ கு³ர்வீ வாராஹீ ஹும்ப²டா³த்மிகா ॥ 102 ॥

உக்³ராத்மிகா பத்³மவதீ தூ⁴ர்ஜடீ சக்ரதா⁴ரிணீ ।
தே³வீ தத்புருஷா ஶிக்ஷா ஸாத்⁴வீ ஸ்த்ரீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 103 ॥

த³க்ஷா தா³க்ஷாயணீ தீ³க்ஷா மத³நா மத³நாதுரா ।
தி⁴ஷ்ண்யா ஹிரண்யா ஸரணி꞉ த⁴ரித்ரீ த⁴ரரூபிணீ ॥ 104 ॥

வஸுதா⁴ வஸுதா⁴ச்சா²யா வஸுதா⁴மா ஸுதா⁴மயீ ।
ஶ்ருங்கி³ணீ பீ⁴ஷணா ஸாந்த்³ரீ ப்ரேதஸ்தா²நா மதங்கி³நீ ॥ 105 ॥

க²ண்டி³நீ யோகி³நீ துஷ்டி꞉ நாதி³நீ பே⁴தி³நீ நதீ³ ।
க²ட்வாங்கி³நீ காலராத்ரி꞉ மேக⁴மாலா த⁴ராத்மிகா ॥ 106 ॥

பா⁴பீட²ஸ்தா² ப⁴வத்³ரூபா மஹாஶ்ரீர்தூ⁴ம்ரளோசநா ।
ஸுக²தா³ க³ந்தி⁴நீ ப³ந்து⁴ர்ப³ந்தி⁴நீ ப³ந்த⁴மோசிநீ ॥ 107 ॥

ஸாவித்ரீ ஸத்க்ருதி꞉ கர்த்ரீ க்ஷமா மாயா மஹோத³யா ।
க³ந்த⁴ர்வீ ஸுகு³ணாகாரா ஸத்³கு³ணா கு³ணபூஜிதா ॥ 108 ॥

நிர்மலா கி³ரிஜா ஶப்³தா³ ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யிநீ ।
ஏகாகிநீ ஸிந்து⁴கந்யா காவ்யஸூத்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 109 ॥

அவ்யக்தரூபிணீ வ்யக்தா யோகி³நீ பீட²ரூபிணீ ।
நிர்மதா³ தா⁴மதா³(ஆ)தி³த்யா நித்யா ஸேவ்யா(அ)க்ஷராத்மிகா ॥ 110 ॥

தபிநீ தாபிநீ தீ³க்ஷா ஶோதி⁴நீ ஶிவதா³யிநீ ।
ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திமதீ பா³லா கபிலா விஸ்பு²லிங்கி³நீ ॥ 111 ॥

அர்சிஷ்மதீ த்³யுதிமதீ கௌலிநீ கவ்யவாஹிநீ ।
ஜநாஶ்ரிதா விஷ்ணுவித்³யா மாநஸீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 112 ॥

வித்³யாத⁴ரீ லோகதா⁴த்ரீ ஸர்வா ஸாரஸ்வரூபிணீ ।
பாபக்⁴நீ ஸர்வதோப⁴த்³ரா த்ரிஸ்தா² ஶக்தித்ரயாத்மிகா ॥ 113 ॥

த்ரிகோணநிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரயீமாதா த்ரயீதநு꞉ ।
த்ரயீவித்³யா த்ரயீஸாரா த்ரயீரூபா த்ரிபுஷ்கரா ॥ 114 ॥

த்ரிவர்ணா த்ரிபுரா த்ரிஶ்ரீ꞉ த்ரிமூர்திஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரீ ।
த்ரிகோணஸம்ஸ்தா² த்ரிவிதா⁴ த்ரிஸ்வரா த்ரிபுராம்பி³கா ॥ 115 ॥

த்ரிவிதா⁴ த்ரிதி³வேஶாநீ த்ரிஸ்தா² த்ரிபுரதா³ஹிநீ ।
ஜங்கி⁴நீ ஸ்போ²டிநீ ஸ்பூ²ர்தி꞉ ஸ்தம்பி⁴நீ ஶோஷிணீ ப்லுதா ॥ 116 ॥

ஐங்காராக்²யா வாமதே³வீ க²ண்டி³நீ சண்ட³த³ண்டி³நீ ।
க்லீங்காரீ வத்ஸலா ஹ்ருஷ்டா ஸௌ꞉காரீ மத³ஹம்ஸிகா ॥ 117 ॥

வஜ்ரிணீ த்³ராவிணீ ஜைத்ரீ ஶ்ரீமதீ கோ³மதீ த்⁴ருவா ।
பரதேஜோமயீ ஸம்வித்பூர்ணபீட²நிவாஸிநீ ॥ 118 ॥

த்ரிதா⁴த்மா த்ரித³ஶாத்⁴யக்ஷா த்ரிக்⁴நீ த்ரிபுரமாலிநீ ।
த்ரிபுராஶ்ரீஸ்த்ரிஜநநீ த்ரிபூ⁴ஸ்த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ॥ 119 ॥

குமாரீ குண்ட³லீ தா⁴த்ரீ பா³லா ப⁴க்தேஷ்டதா³யிநீ ।
கலாவதீ ப⁴க³வதீ ப⁴க்திதா³ ப⁴வநாஶிநீ ॥ 120 ॥

ஸௌக³ந்தி⁴நீ ஸரித்³வேணீ பத்³மராக³கிரீடிநீ ।
தத்த்வத்ரயீ தத்த்வமயீ மந்த்ரிணீ மந்த்ரரூபிணீ ॥ 121 ॥

ஸித்³தா⁴ ஶ்ரீத்ரிபுராவாஸா பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யா மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 122 ॥

கதி²தம் தே³வதே³வேஶி ஸர்வமங்க³ளதா³யகம் ।
ஸர்வரக்ஷாகரம் தே³வி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகம் ॥ 123 ॥

ஸர்வாஶ்ரயகரம் தே³வி ஸர்வாநந்த³கரம் வரம் ।
ஸர்வபாபக்ஷயகரம் ஸதா³ விஜயவர்த⁴நம் ॥ 124 ॥

ஸர்வதா³ ஶ்ரீகரம் தே³வி ஸர்வயோகீ³ஶ்வரீமயம் ।
ஸர்வபீட²மயம் தே³வி ஸர்வாநந்த³கரம் பரம் ॥ 125 ॥

ஸர்வதௌ³ர்பா⁴க்³யஶமநம் ஸர்வது³꞉க²நிவாரணம் ।
ஸர்வாபி⁴சாரதோ³ஷக்⁴நம் பரமந்த்ரவிநாஶநம் ॥ 126 ॥

பரஸைந்யஸ்தம்ப⁴கரம் ஶத்ருஸ்தம்ப⁴நகாரணம் ।
மஹாசமத்காரகரம் மஹாபு³த்³தி⁴ப்ரவர்த⁴நம் ॥ 127 ॥

மஹோத்பாதப்ரஶமநம் மஹாஜ்வரநிவாரணம் ।
மஹாவஶ்யகரம் தே³வி மஹாஸுக²ப²லப்ரத³ம் ॥ 128 ॥

ஏவமேதஸ்ய மந்த்ரஸ்ய ப்ரபா⁴வோ வர்ணிதும் மயா ।
ந ஶக்யதே வராரோஹே கல்பகோடி ஶதைரபி ॥ 129 ॥

ய꞉ படே²த்ஸங்க³மே நித்யம் ஸர்வதா³ மந்த்ரஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 130 ॥

உத்தர கரந்யாஸ꞉ –
ஐம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ । க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஸௌ꞉ மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ । ஐம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
க்லீம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ । ஸௌ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
உத்தர ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஐம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ । க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஸௌ꞉ ஶிகா²யை வஷட் । ஐம் கவசாய ஹும் ।
க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । ஸௌ꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் இதி தி³க்³விமோக꞉ ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுயாமளே ஶ்ரீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: