Sri Bala Stavaraja – శ్రీ బాలా స్తవరాజః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీబాలాస్తవరాజస్తోత్రస్య శ్రీమృత్యుంజయ ఋషిః, కకుప్ఛందః, శ్రీబాలా దేవతా, క్లీం బీజం, సౌః శక్తిః, ఐం కీలకం, భోగమోక్షార్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఐం అనామికాభ్యాం నమః |
క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
సౌః కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఐం హృదయాయ నమః |
క్లీం శిరసే స్వాహా |
సౌః శిఖాయై వషట్ |
ఐం కవచాయ హుమ్ |
క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
సౌః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ |
అక్షపుస్తధరాం రక్తాం వరాభయకరాంబుజామ్ |
చంద్రముండాం త్రినేత్రాం చ ధ్యాయేద్బాలాం ఫలప్రదామ్ || ౧ ||

ఐం త్రైలోక్యవిజయాయై హుం ఫట్ |
క్లీం త్రిగుణరహితాయై హుం ఫట్ |
సౌః సర్వైశ్వర్యదాయిన్యై హుం ఫట్ || ౨ ||

నాతః పరతరా సిద్ధిర్నాతః పరతరా గతిః |
నాతః పరతరో మంత్రః సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౩ ||

రక్తాం రక్తచ్ఛదాం తీక్ష్ణాం రక్తపాం రక్తవాససీమ్ |
స్వరూపాం రత్నభూషాం చ లలజ్జిహ్వాం పరాం భజే || ౪ ||

త్రైలోక్యజననీం సిద్ధాం త్రికోణస్థాం త్రిలోచనామ్ |
త్రివర్గఫలదాం శాంతాం వందే బీజత్రయాత్మికామ్ || ౫ ||

శ్రీబాలాం వారుణీప్రీతాం బాలార్కకోటిద్యోతినీమ్ |
వరదాం బుద్ధిదాం శ్రేష్ఠాం వామాచారప్రియాం భజే || ౫ ||

చతుర్భుజాం చారునేత్రాం చంద్రమౌలిం కపాలినీమ్ |
చతుఃషష్టియోగినీశాం వీరవంద్యాం భజామ్యహమ్ || ౬ ||

కౌలికాం కలతత్త్వస్థాం కౌలావారాంకవాహనామ్ |
కౌసుంభవర్ణాం కౌమారీం కవర్మధారిణీం భజే || ౭ ||

ద్వాదశస్వరరూపాయై నమస్తేఽస్తు నమో నమః |
నమో నమస్తే బాలాయై కారుణ్యాయై నమో నమః || ౮ ||

విద్యావిద్యాద్యవిద్యాయై నమస్తేఽస్తు నమో నమః |
విద్యారాజ్ఞ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః || ౯ ||

ఐం బాలాయై విద్మహే క్లీం త్రిభువనేశ్వర్యై ధీమహి |
సౌః తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ | ఐం బాలాయై స్వాహా || ౧౦ ||

ద్వాదశాంతాలయాం శ్రేష్ఠాం షోడశాధారగాం శివామ్ |
పంచేంద్రియస్వరూపాఖ్యాం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ || ౧౧ ||

బ్రహ్మవిద్యాం బ్రహ్మరూపాం బ్రహ్మజ్ఞానప్రదాయినీమ్ |
వసుప్రదాం వేదరూపాం వందే బాలాం శుభాననామ్ || ౧౨ ||

అఘోరాం భీషణామాద్యామనంతోపరిసంస్థితామ్ |
దేవదేవేశ్వరీం భద్రాం శ్రీబాలాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧౩ ||

భవప్రియాం భవాధారాం భగరూపాం భగప్రియామ్ |
భయానకాం భూతధాత్రీం భూదేవపూజితాం భజే || ౧౪ ||

అకారాదిక్షకారాంతాం క్లీబాక్షరాత్మికాం పరామ్ |
వందే వందే మహామాయాం భవభవ్యభయాపహామ్ || ౧౫ ||

నాడీరూప్యై నమస్తేఽస్తు ధాతురూప్యై నమో నమః |
జీవరూప్యై నమస్యామి బ్రహ్మరూప్యై నమో నమః || ౧౬ ||

నమస్తే మంత్రరూపాయై పీఠగాయై నమో నమః |
సింహాసనేశ్వరి తుభ్యం సిద్ధిరూప్యై నమో నమః || ౧౭ ||

నమస్తే మాతృరూపిణ్యై నమస్తే భైరవప్రియే |
నమస్తే చోపపీఠాయై బాలాయై సతతం నమః || ౧౮ ||

యోగేశ్వర్యై నమస్తేఽస్తు యోగదాయై నమో నమః |
యోగనిద్రాస్వరూపిణ్యై బాలాదేవ్యై నమో నమః || ౧౯ ||

సుపుణ్యాయై నమస్తేఽస్తు సుశుద్ధాయై నమో నమః |
సుగుహ్యాయై నమస్తేఽస్తు బాలాదేవ్యై నమో నమః || ౨౦ ||

ఇతీదం స్తవరాజాఖ్యం సర్వస్తోత్రోత్తమోత్తమమ్ |
యే పఠంతి మహేశాని పునర్జన్మ న విద్యతే || ౨౧ ||

సర్వపాపహరం పుణ్యం సర్వస్ఫోటవినాశకమ్ |
సర్వసిద్ధిప్రదం శ్రేష్ఠం భోగైశ్వర్యప్రదాయకమ్ || ౨౨ ||

భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్విమోకః ||

ఇతి శ్రీ బాలా స్తవరాజః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed