Sri Bala Stavaraja – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತವರಾಜಃ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಋಷಿಃ, ಕಕುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಬಾಲಾ ದೇವತಾ, ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ, ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಐಂ ಕೀಲಕಂ, ಭೋಗಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಅಕ್ಷಪುಸ್ತಧರಾಂ ರಕ್ತಾಂ ವರಾಭಯಕರಾಂಬುಜಾಮ್ |
ಚಂದ್ರಮುಂಡಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಚ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಾಂ ಫಲಪ್ರದಾಮ್ || ೧ ||

ಐಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾಯೈ ಹುಂ ಫಟ್ |
ಕ್ಲೀಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಾಯೈ ಹುಂ ಫಟ್ |
ಸೌಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ಹುಂ ಫಟ್ || ೨ ||

ನಾತಃ ಪರತರಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ನಾತಃ ಪರತರಾ ಗತಿಃ |
ನಾತಃ ಪರತರೋ ಮಂತ್ರಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ರಕ್ತಾಂ ರಕ್ತಚ್ಛದಾಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಂ ರಕ್ತಪಾಂ ರಕ್ತವಾಸಸೀಮ್ |
ಸ್ವರೂಪಾಂ ರತ್ನಭೂಷಾಂ ಚ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಂ ಪರಾಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀಂ ಸಿದ್ಧಾಂ ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ |
ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಂ ಶಾಂತಾಂ ವಂದೇ ಬೀಜತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀಬಾಲಾಂ ವಾರುಣೀಪ್ರೀತಾಂ ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿದ್ಯೋತಿನೀಮ್ |
ವರದಾಂ ಬುದ್ಧಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ವಾಮಾಚಾರಪ್ರಿಯಾಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಚಾರುನೇತ್ರಾಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಂ ಕಪಾಲಿನೀಮ್ |
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಯೋಗಿನೀಶಾಂ ವೀರವಂದ್ಯಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಕೌಲಿಕಾಂ ಕಲತತ್ತ್ವಸ್ಥಾಂ ಕೌಲಾವಾರಾಂಕವಾಹನಾಮ್ |
ಕೌಸುಂಭವರ್ಣಾಂ ಕೌಮಾರೀಂ ಕವರ್ಮಧಾರಿಣೀಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ದ್ವಾದಶಸ್ವರರೂಪಾಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಬಾಲಾಯೈ ಕಾರುಣ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೮ ||

ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ || ೯ ||

ಐಂ ಬಾಲಾಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ಕ್ಲೀಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ |
ಸೌಃ ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ | ಐಂ ಬಾಲಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ || ೧೦ ||

ದ್ವಾದಶಾಂತಾಲಯಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಷೋಡಶಾಧಾರಗಾಂ ಶಿವಾಮ್ |
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸ್ವರೂಪಾಖ್ಯಾಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ |
ವಸುಪ್ರದಾಂ ವೇದರೂಪಾಂ ವಂದೇ ಬಾಲಾಂ ಶುಭಾನನಾಮ್ || ೧೨ ||

ಅಘೋರಾಂ ಭೀಷಣಾಮಾದ್ಯಾಮನಂತೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ದೇವದೇವೇಶ್ವರೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩ ||

ಭವಪ್ರಿಯಾಂ ಭವಾಧಾರಾಂ ಭಗರೂಪಾಂ ಭಗಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ಭಯಾನಕಾಂ ಭೂತಧಾತ್ರೀಂ ಭೂದೇವಪೂಜಿತಾಂ ಭಜೇ || ೧೪ ||

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾಂ ಕ್ಲೀಬಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಂ ಪರಾಮ್ |
ವಂದೇ ವಂದೇ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಭವಭವ್ಯಭಯಾಪಹಾಮ್ || ೧೫ ||

ನಾಡೀರೂಪ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಧಾತುರೂಪ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜೀವರೂಪ್ಯೈ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೬ ||

ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ಪೀಠಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ತುಭ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿರೂಪ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ನಮಸ್ತೇ ಮಾತೃರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಭೈರವಪ್ರಿಯೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಚೋಪಪೀಠಾಯೈ ಬಾಲಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಯೋಗದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಯೋಗನಿದ್ರಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ಬಾಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಸುಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸುಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಬಾಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಇತೀದಂ ಸ್ತವರಾಜಾಖ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ತೋತ್ರೋತ್ತಮೋತ್ತಮಮ್ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ಮಹೇಶಾನಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೨೧ ||

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಫೋಟವಿನಾಶಕಮ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೨೨ ||

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತವರಾಜಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed