Sri Bala Bhujanga Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀನೀಲಲೋಹಿತ ಉವಾಚ |
ಜಗದ್ಯೋನಿರೂಪಾಂ ಸುವೇಶೀಂ ಚ ರಕ್ತಾಂ
ಗುಣಾತೀತಸಂಜ್ಞಾಂ ಮಹಾಗುಹ್ಯಗುಹ್ಯಾಮ್ |
ಮಹಾಸರ್ಪಭೂಷಾಂ ಭವೇಶಾದಿಪೂಜ್ಯಾಂ
ಮಹಾತ್ಯುಗ್ರಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಮ್ || ೧ ||

ಮಹಾಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಂ ಶಿವಪೃಷ್ಠಸಂಸ್ಥಾಂ
ಮಹಾಮುಂಡಮಾಲಾಂ ಗಲೇ ಶೋಭಮಾನಾಮ್ |
ಮಹಾಚರ್ಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಮಹಾಶಂಖಹಸ್ತಾಂ
ಮಹಾತ್ಯುಗ್ರಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಮ್ || ೨ ||

ಸದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಭೃತಾಸೂಕ್ಷ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ
ವರಾಭೀತಿಹಸ್ತಾಂ ಧೃತಾವಾಕ್ಷಪುಸ್ತಾಮ್ |
ಮಹಾಕಿನ್ನರೇಶೀಂ ಭಗಾಕಾರವಿದ್ಯಾಂ
ಮಹಾತ್ಯುಗ್ರಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಮ್ || ೩ ||

ತಿನೀಂ ತೀಕಿನೀನಾಂ ರವಾಂ ಕಿಂಕಿಣೀನಾಂ
ಹಹಾಹಾ ಹಹಾಹಾ ಮಹಾಲಾಪಶಬ್ದಾಮ್ |
ತಥೈಥೈ ತಥೈಥೈ ಮಹಾನೃತ್ಯನೃತ್ಯಾಂ
ಮಹಾತ್ಯುಗ್ರಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಮ್ || ೪ ||

ನನಾನಾ ರಿರೀರೀ ಮಹಾಗೀಶ ಶಂಬೂ
ಹುಹೂವೂ ಹುಹೂವೂ ಪಶೋ ರಕ್ತಪಾನಾಮ್ |
ಧಿಮಿಂಧೀಂ ಧಿಮಿಂಧೀಂ ಮೃದಂಗಸ್ಯ ಶಬ್ದಾಂ
ಮಹಾತ್ಯುಗ್ರಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಮ್ || ೫ ||

ಮಹಾಚಕ್ರಸಂಸ್ಥಾಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾಸ್ವರೂಪಾಂ
ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಭೂತಾಂ ಮಹಾಪುಷ್ಪಮಾಲಾಮ್ |
ಮಹಾದುಃಖಹರ್ತ್ರೀಂ ಮಹಾಪ್ರೇತಸಂಸ್ಥಾಂ
ಮಹಾತ್ಯುಗ್ರಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಮ್ || ೬ ||

ಸ್ಫುರತ್ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಂ ಹಿಮಾಂಶೋಃ ಕಲಾಪಾಂ
ಮಹಾಕೋಮಲಾಂಗೀಂ ಸುರೇಶೇನ ಮಾನ್ಯಾಮ್ |
ಜಗತ್ಪಾಲನೈಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಾಂ ಸುಪುಷ್ಟಾಂ
ಮಹಾತ್ಯುಗ್ರಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಮ್ || ೭ ||

ಮಹಾದೈತ್ಯನಾಶೀಂ ಸುರಾನಿತ್ಯಪಾಲೀಂ
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರಾಶಿಂ ಕವೀನಾಂ ಮುಖಸ್ಥಾಮ್ |
ಜಟೀನಾಂ ಹೃದಿಸ್ಥಾಂ ಮನೂನಾಂ ಶಿರಃಸ್ಥಾಂ
ಮಹಾತ್ಯುಗ್ರಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಮ್ || ೮ ||

ಭುಜಂಗಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ದಿವ್ಯಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ || ೯ ||

ಸರ್ವಕ್ರತುಫಲಂ ಭದ್ರೇ ಸರ್ವವ್ರತಫಲಂ ತಥಾ |
ಸರ್ವದಾನೋದ್ಭವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೦ ||

ವಿವಾದೇ ಕಲಹೇ ಘೋರೇ ಮಹಾದುಃಖೇ ಪರಾಜಯೇ |
ಗ್ರಹದೋಷೇ ಮಹಾರೋಗೇ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೧೧ ||

ಸರ್ವದೋಷಾಃ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮ್ |
ದೂತೀಯಾಗೇ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ || ೧೨ ||

ಮಹಾಚಕ್ರೇ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಲಭತೇ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |
ಪೂಜಾಂತೇ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಿಫಲಪ್ರದಮ್ || ೧೩ ||

ಪಿತೃಗೇಹೇ ತುರ್ಯಪಥೇ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಶಿವಾಲಯೇ |
ಬಿಲ್ವಮೂಲೇ ಚೈಕವೃಕ್ಷೇ ರತೌ ಮಧುಸಮಾಗಮೇ || ೧೪ ||

ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ |
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೀಪುತ್ರತ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಲಾನಲತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed