Sri Bala Shanti Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಜಯ ದೇವಿ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಜಯ ಪಾಪೌಘಹಾರಿಣಿ |
ಜಯ ದುಃಖಪ್ರಶಮನಿ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೧ ||

ಶ್ರೀಬಾಲೇ ಪರಮೇಶಾನಿ ಜಯ ಕಲ್ಪಾಂತಕಾರಿಣಿ |
ಜಯ ಸರ್ವವಿಪತ್ತಿಘ್ನೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೨ ||

ಜಯ ಬಿಂದುನಾದರೂಪೇ ಜಯ ಕಳ್ಯಾಣಕಾರಿಣಿ |
ಜಯ ಘೋರೇ ಚ ಶತ್ರುಘ್ನೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೩ ||

ಮುಂಡಮಾಲೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೇ ಚತುರ್ಭುಜೇ |
ಮಹಾಪದ್ಮವನಾಂತಸ್ಥೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೪ ||

ಜಗದ್ಯೋನಿ ಮಹಾಯೋನಿ ನಿರ್ಣಯಾತೀತರೂಪಿಣಿ |
ಪರಾಪ್ರಾಸಾದಗೃಹಿಣಿ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೫ ||

ಇಂದುಚೂಡಯುತೇ ಚಾಕ್ಷಹಸ್ತೇ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರಿ |
ರುದ್ರಸಂಸ್ಥೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೬ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮೇ ಸ್ಥೂಲೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ಜಯ ಸಂಕಟತಾರಿಣಿ |
ಯಜ್ಞರೂಪೇ ಜಾಪ್ಯರೂಪೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೭ ||

ದೂತೀಪ್ರಿಯೇ ದ್ರವ್ಯಪ್ರಿಯೇ ಶಿವೇ ಪಂಚಾಂಕುಶಪ್ರಿಯೇ |
ಭಕ್ತಿಭಾವಪ್ರಿಯೇ ಭದ್ರೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೮ ||

ಭಾವಪ್ರಿಯೇ ಲಾಸಪ್ರಿಯೇ ಕಾರಣಾನಂದವಿಗ್ರಹೇ |
ಶ್ಮಶಾನಸ್ಯ ದೇವಮೂಲೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೯ ||

ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕೇ ಚಾದ್ಯೇ ಭೀತಿನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಷಮೇ |
ವೀರವಂದ್ಯೇ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೧೦ ||

ಸ್ಮರಚಂದನಸುಪ್ರೀತೇ ಶೋಣಿತಾರ್ಣವಸಂಸ್ಥಿತೇ |
ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದೇ ಶುದ್ಧೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೧೧ ||

ಕಾಪಾಲಿಕಿ ಕಳಾಧಾರೇ ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಕುಲೇಶ್ವರಿ |
ಕುಲಮಾರ್ಗರತೇ ಸಿದ್ಧೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವ ಮಮಾರ್ಚನೇ || ೧೨ ||

ಶಾಂತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸುಖಕರಂ ಬಲ್ಯಂತೇ ಪಠತೇ ಶಿವೇ |
ದೇವ್ಯಾಃ ಶಾಂತಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ನ್ಯೂನಾಧಿಕ್ಯಾದಿಕರ್ಮಣಿ || ೧೩ ||

ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಕಾಮನಯಾ ದಶಾವೃತ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯದಿ |
ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೧೪ ||

ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಬಾಲಾ ಸದ್ಮನಿ ಸೌಖ್ಯೇನ ಬಹುಕಾಲಂ ವಸೇತ್ತತಃ || ೧೫ ||

ಸರ್ವಭದ್ರಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ತೀರ್ಥಕೋಟಿಗುಣಂ ಚೈವ ದಾನಕೋಟಿಫಲಂ ತಥಾ |
ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯೋದಿತಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: