Sri Bala Hrudayam – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಹೃದಯಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾದೇವ್ಯಾ ಹೃದಯಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಸದಾಶಿವಃ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಮಮ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ವಂದೇ ದೇವೀಂ ಶಿವಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಾಸ್ವನ್ಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಮ್ |
ಚಂಚಚ್ಚಂದ್ರಾನನಾಂ ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಸಮಪ್ರಭಾಮ್ || ೧ ||

ನೃತ್ಯತ್ಖಂಜನನೇತ್ರಸ್ಯ ಲೋಚನಾತ್ಯಂತವಲ್ಲಭಾಮ್ |
ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ಲಸತ್ಕಾಂಚೀ ಮಣಿಮುಕ್ತಾವಿನಿರ್ಮಿತಾಮ್ || ೨ ||

ಪದವಿನ್ಯಸ್ತಹಂಸಾಲೀಂ ಶುಕನಾಸಾವಿರಾಜಿತಾಮ್ |
ಕರಿಶುಂಡೋರುಯುಗಳಾಂ ಮತ್ತಕೋಕಿಲನಿಃಸ್ವನಾಮ್ || ೩ ||

ಪುಸ್ತಕಂ ಜಪಮಾಲಾಂ ಚ ವರದಾಽಭಯಪಾಣಿನೀಮ್ |
ಕುಮಾರೀವೇಶಶೋಭಾಢ್ಯಾಂ ಕುಮಾರೀವೃಂದಮಂಡಿತಾಮ್ || ೪ ||

ವಿದ್ರುಮಾಧರಶೋಭಾಢ್ಯಾಂ ವಿದ್ರುಮಾಲಿನಖಾಲಿಕಾಮ್ |
ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀಂ ಕಲಾನಾಥಸಮಾನರುಚಿರಾನನಾಮ್ || ೫ ||

ಮೃಣಾಲಬಾಹುಲತಿಕಾಂ ನಾನಾರತ್ನವಿರಾಜಿತಾಮ್ |
ಕರಪದ್ಮಸಮಾನಾಭಾಂ ಪಾದಪದ್ಮವಿರಾಜಿತಾಮ್ || ೬ ||

ಚಾರುಚಾಂಪೇಯವಸನಾಂ ದೇವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಮ್ |
ಚಂದನೇಂದುವಿಲಿಪ್ತಾಂಗೀಂ ರೋಮರಾಜೀವಿಚಿತ್ರಿತಾಮ್ || ೭ ||

ತಿಲಪುಷ್ಪಸಮಾನಾಭಾಂ ನಾಸಾರತ್ನಸಮನ್ವಿತಾಮ್ |
ಗಜಗಂಡನಿತಂಬಾಭಾಂ ರಂಭಾಜಂಘಾವಿರಾಜಿತಾಮ್ || ೮ ||

ಹರವಿಷ್ಣುಮಹೇಂದ್ರಾದ್ಯೈಃ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀಪಾದಪಂಕಜಾಮ್ |
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಕಮಲಾಂ ಕಾಲೀಂ ಕುಂಚಿಕಾಂ ಕಮಲೇಶ್ವರೀಮ್ || ೯ ||

ಪಾವನೀಂ ಪರಮಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಪವಿತ್ರಾಂ ಪಾವನೀಂ ಶಿವಾಮ್ |
ಭವಾನೀಂ ಭವಪಾಶಘ್ನೀಂ ಭೀತಿಹಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೦ ||

ಭವಾನೀಂ ಭವಶಕ್ತಿಂ ಚ ಭೇರುಂಡಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಜಲಂಧರಗಿರ್ಯುತ್ಸಂಗಾಂ ಪೂರ್ಣಗಿರ್ಯನುರಾಗಿಣೀಮ್ || ೧೧ ||

ಕಾಮರೂಪಾಂ ಚ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಂ ದೇವೀಕೋಟಕೃತಾಲಯಾಮ್ |
ಓಂಕಾರಪೀಠನಿಲಯಾಂ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೨ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಚ ಮಧುರಾಂ ನಾನಾರೂಪಾಕೃತಾಪುರೀಮ್ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಂ ಬಾಲಾಂ ತದ್ವಿಲೋಮಾಂ ಕುಮಾರಿಕಾಮ್ || ೧೩ ||

ಹೌಃ ಐಂ ಹಂಸಃ ನಮೋ ದೇವಿ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಜೀವಭೈರವೀಮ್ |
ನಾರದೋ ಯಸ್ಯ ದೇವರ್ಷಿಃ ಮಹಾಶಾಂತಿಫಲಪ್ರದಾಮ್ || ೧೪ ||

ಓಂ ನಮೋ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಜೂಂ ಸಃ ಪ್ರಾಣಗ್ರಂಥಿಃ ದ್ವಿಧಾರ್ಗಕವಚದ್ವಯಮ್ || ೧೫ ||

ಇಯಂ ಸಂಜೀವಿನೀ ದೇವೀ ಮೃತಾನ್ ಜೀವತ್ವದಾಯಿನೀ |
ಫ್ರೇಃ ಫ್ರಂ ನ ಫ ಲ ವ ರ ಯೂಂ ಶ್ರೋಂ ಶ್ರೋಂ ಅಮೃತಮಾವದೇತ್ || ೧೬ ||

ಸ್ರಾವಯ ಸ್ರಾವಯ ತಥಾ ವ್ರೀಂ ವ್ರೀಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಭಿಧಾ |
ಓಂ ನಮೋ ಪ್ರಥಮಾಭಾಷ್ಯ ಕಾಳೀಬೀಜಂ ದ್ವಿಧಾ ಪಠೇತ್ || ೧೭ ||

ಕೂರ್ಚದ್ವಯಂ ತಥಾ ಮಾಯಾ ಆಗಾಮಿಪದಮಾವದೇತ್ |
ಮೃತ್ಯುಂ ಛಿಂದಿ ತಥಾ ಭಿಂದಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ಭವೇತ್ || ೧೮ ||

ತವ ಶಬ್ದಂ ಮಮಾಭಾಷ್ಯ ಖಡ್ಗೇನ ಚ ವಿದಾರಯ |
ದ್ವಿಧಾ ಭಾಷ್ಯ ಮಹೇಶಾನಿ ತದಂತೇ ವಹ್ನಿಸುಂದರೀ || ೧೯ ||

ಇಯಂ ದೇವೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಆಗಾಮಿ ಕಾಲವಂಚಿನೀ |
ಪ್ರಾತರ್ದೀಪದಲಾಕಾರಂ ವಾಗ್ಭವಂ ರಸನಾತಲೇ || ೨೦ ||

ವಿಚಿಂತ್ಯ ಪ್ರಜಪೇತ್ತಚ್ಚ ಮಹಾಕವಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಕಾಮರಾಜಾಖ್ಯಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ನಿಭಮ್ || ೨೧ ||

ವಿಚಿಂತ್ಯ ಹೃದಿ ಮಧ್ಯೇ ತು ತಚ್ಚ ಮಂತ್ರಂ ಜಪೇತ್ಪ್ರಿಯೇ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಭಾಜನೋ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೨ ||

ತಾರ್ತೀಯಂ ಚಂದ್ರಸಂಕಾಶಂ ಸಾಯಂಕಾಲೇ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಚ |
ಪ್ರಜಪೇತ್ತತ್ರ ದೇವೇಶಿ ಜಾಯತೇ ಮದನೋಪಮಃ || ೨೩ ||

ವಾಗ್ಭವಂ ಕಾಮರಾಜಂ ತು ತಾರ್ತೀಯಂ ವಹ್ನಿವಲ್ಲಭಾಮ್ |
ಅಯುತಂ ಪ್ರಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಗಾಮೀ ಕಾಲೋ ವಂಚ್ಯತೇ || ೨೪ ||

ತ್ರಿಕೋಣಂ ಚಕ್ರಮಾಲಿಖ್ಯ ಮಾಯಾಯುಕ್ತಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ತಸ್ಯೋಪರಿ ಲಿಖೇತ್ಪದ್ಮಂ ಮಾತೃಕಾ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಿತಮ್ || ೨೫ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಸಮಾಸ್ತೀರ್ಯ ಚಾಸನಂ ರಕ್ತವರ್ಣಕಮ್ |
ತಸ್ಯೋಪರಿ ವಿಶೇದ್ದೇವಿ ಸಾಧಕಃ ಪ್ರಾಙ್ಮುಖೋ ನಿಶಿ || ೨೬ ||

ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಜಪೇದ್ವರ್ಣಾನ್ ವಾಗಾದಿ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ |
ಮಂಡಲತ್ರಿತಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸಿದ್ಧಿರುತ್ತಮಾ || ೨೭ ||

ನವಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಚಕ್ರಂ ಪೂಜಯೇಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವರ್ತ್ಮನಾ |
ಪ್ರಜಪೇದ್ದ್ವ್ಯಕ್ಷರೀಂ ಬಾಲಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ || ೨೮ ||

ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಶಃ |
ಇದಂ ತು ಹೃದಯಂ ದೇವಿ ತವಾಗ್ರೇ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ || ೨೯ ||

ಮಮ ಭಾಗ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಚ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ತ್ವಯಾ ಭದ್ರೇ ಸ್ವಯೋನಿರಿವ ಪಾರ್ವತಿ || ೩೦ ||

ಶತಾವರ್ತೇನ ದೇವೇಶಿ ಮಾನುಷೀ ವಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ದೇವಿ ದೇವಾ ವೈ ವಶಮಾಪ್ನುಯುಃ || ೩೧ ||

ಲಕ್ಷಮಾವರ್ತನಾದ್ದೇವಿ ಶುನಾಸೀರಃ ಸ್ವಕಾಸನಾತ್ |
ಕ್ಷಣಾಚ್ಚ್ಯವತಿ ತತ್ರ ವೈ ಕಿಂ ಪುನಃ ಕ್ಷುದ್ರಜಂತವಃ || ೩೨ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಿ ಜಪೇನ್ಮನುಮ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ ಸುಖವಾನ್ಭವೇತ್ || ೩೩ ||

ಇತಿ ಜಾಲಶಂಬರಮಹಾತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಹೃದಯಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed