Sri Bala Hrudayam – శ్రీ బాలా హృదయం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీబాలాదేవ్యా హృదయమహామంత్రస్య, సదాశివః ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, బాలాత్రిపురసుందరీ దేవతా, మమ బాలాత్రిపురసుందరీ దేవతా ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |
వందే దేవీం శివాం బాలాం భాస్వన్మండలమధ్యగామ్ |
చంచచ్చంద్రాననాం తప్తచామీకరసమప్రభామ్ || ౧ ||

నృత్యత్ఖంజననేత్రస్య లోచనాత్యంతవల్లభామ్ |
మధ్యభాగే లసత్కాంచీ మణిముక్తావినిర్మితామ్ || ౨ ||

పదవిన్యస్తహంసాలీం శుకనాసావిరాజితామ్ |
కరిశుండోరుయుగళాం మత్తకోకిలనిఃస్వనామ్ || ౩ ||

పుస్తకం జపమాలాం చ వరదాఽభయపాణినీమ్ |
కుమారీవేశశోభాఢ్యాం కుమారీవృందమండితామ్ || ౪ ||

విద్రుమాధరశోభాఢ్యాం విద్రుమాలినఖాలికామ్ |
క్వణత్కాంచీం కలానాథసమానరుచిరాననామ్ || ౫ ||

మృణాలబాహులతికాం నానారత్నవిరాజితామ్ |
కరపద్మసమానాభాం పాదపద్మవిరాజితామ్ || ౬ ||

చారుచాంపేయవసనాం దేవదేవనమస్కృతామ్ |
చందనేందువిలిప్తాంగీం రోమరాజీవిచిత్రితామ్ || ౭ ||

తిలపుష్పసమానాభాం నాసారత్నసమన్వితామ్ |
గజగండనితంబాభాం రంభాజంఘావిరాజితామ్ || ౮ ||

హరవిష్ణుమహేంద్రాద్యైః పూజ్యశ్రీపాదపంకజామ్ |
కల్యాణీం కమలాం కాలీం కుంచికాం కమలేశ్వరీమ్ || ౯ ||

పావనీం పరమాం శక్తిం పవిత్రాం పావనీం శివామ్ |
భవానీం భవపాశఘ్నీం భీతిహాం భువనేశ్వరీమ్ || ౧౦ ||

భవానీం భవశక్తిం చ భేరుండాం ముండమాలినీమ్ |
జలంధరగిర్యుత్సంగాం పూర్ణగిర్యనురాగిణీమ్ || ౧౧ ||

కామరూపాం చ కామాఖ్యాం దేవీకోటకృతాలయామ్ |
ఓంకారపీఠనిలయాం మహామాయాం మహేశ్వరీమ్ || ౧౨ ||

విశ్వేశ్వరీం చ మధురాం నానారూపాకృతాపురీమ్ |
ఐం క్లీం సౌః త్ర్యక్షరాం బాలాం తద్విలోమాం కుమారికామ్ || ౧౩ ||

హౌః ఐం హంసః నమో దేవి త్రిపురాం జీవభైరవీమ్ |
నారదో యస్య దేవర్షిః మహాశాంతిఫలప్రదామ్ || ౧౪ ||

ఓం నమో శ్రీమహాలక్ష్మ్యై లక్ష్మీం త్రిపురభైరవీమ్ |
ఓం హ్రీం జూం సః ప్రాణగ్రంథిః ద్విధార్గకవచద్వయమ్ || ౧౫ ||

ఇయం సంజీవినీ దేవీ మృతాన్ జీవత్వదాయినీ |
ఫ్రేః ఫ్రం న ఫ ల వ ర యూం శ్రోం శ్రోం అమృతమావదేత్ || ౧౬ ||

స్రావయ స్రావయ తథా వ్రీం వ్రీం మృత్యుంజయాభిధా |
ఓం నమో ప్రథమాభాష్య కాళీబీజం ద్విధా పఠేత్ || ౧౭ ||

కూర్చద్వయం తథా మాయా ఆగామిపదమావదేత్ |
మృత్యుం ఛింది తథా భింది మహామృత్యుంజయో భవేత్ || ౧౮ ||

తవ శబ్దం మమాభాష్య ఖడ్గేన చ విదారయ |
ద్విధా భాష్య మహేశాని తదంతే వహ్నిసుందరీ || ౧౯ ||

ఇయం దేవీ మహావిద్యా ఆగామి కాలవంచినీ |
ప్రాతర్దీపదలాకారం వాగ్భవం రసనాతలే || ౨౦ ||

విచింత్య ప్రజపేత్తచ్చ మహాకవిర్భవేద్ధ్రువమ్ |
మధ్యాహ్నే కామరాజాఖ్యం జపాకుసుమసన్నిభమ్ || ౨౧ ||

విచింత్య హృది మధ్యే తు తచ్చ మంత్రం జపేత్ప్రియే |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం భాజనో జాయతే ధ్రువమ్ || ౨౨ ||

తార్తీయం చంద్రసంకాశం సాయంకాలే విచింత్య చ |
ప్రజపేత్తత్ర దేవేశి జాయతే మదనోపమః || ౨౩ ||

వాగ్భవం కామరాజం తు తార్తీయం వహ్నివల్లభామ్ |
అయుతం ప్రజపేన్నిత్యం ఆగామీ కాలో వంచ్యతే || ౨౪ ||

త్రికోణం చక్రమాలిఖ్య మాయాయుక్తం మహేశ్వరి |
తస్యోపరి లిఖేత్పద్మం మాతృకా మంత్రగర్భితమ్ || ౨౫ ||

తస్యోపరి సమాస్తీర్య చాసనం రక్తవర్ణకమ్ |
తస్యోపరి విశేద్దేవి సాధకః ప్రాఙ్ముఖో నిశి || ౨౬ ||

క్రమేణ ప్రజపేద్వర్ణాన్ వాగాది నియతః శుచిః |
మండలత్రితయే దేవి ప్రాప్యతే సిద్ధిరుత్తమా || ౨౭ ||

నవయోన్యాత్మకం చక్రం పూజయేచ్ఛాస్త్రవర్త్మనా |
ప్రజపేద్ద్వ్యక్షరీం బాలాం సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ || ౨౮ ||

యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి సర్వశః |
ఇదం తు హృదయం దేవి తవాగ్రే కథితం మయా || ౨౯ ||

మమ భాగ్యం చ సర్వస్వం బ్రహ్మాదీనాం చ దుర్లభమ్ |
గోపనీయం త్వయా భద్రే స్వయోనిరివ పార్వతి || ౩౦ ||

శతావర్తేన దేవేశి మానుషీ వశమాప్నుయాత్ |
సహస్రావర్తనాద్దేవి దేవా వై వశమాప్నుయుః || ౩౧ ||

లక్షమావర్తనాద్దేవి శునాసీరః స్వకాసనాత్ |
క్షణాచ్చ్యవతి తత్ర వై కిం పునః క్షుద్రజంతవః || ౩౨ ||

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన జ్ఞాత్వా దేవి జపేన్మనుమ్ |
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి సర్వదా సుఖవాన్భవేత్ || ౩౩ ||

ఇతి జాలశంబరమహాతంత్రే శ్రీ బాలా హృదయమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed