Sri Bala Hrudayam – ஶ்ரீ பா³லா ஹ்ருத³யம்


அஸ்ய ஶ்ரீபா³லாதே³வ்யா ஹ்ருத³யமஹாமந்த்ரஸ்ய, ஸதா³ஶிவ꞉ ருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா, மம பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
வந்தே³ தே³வீம் ஶிவாம் பா³லாம் பா⁴ஸ்வந்மண்ட³லமத்⁴யகா³ம் ।
சஞ்சச்சந்த்³ராநநாம் தப்தசாமீகரஸமப்ரபா⁴ம் ॥ 1 ॥

ந்ருத்யத்க²ஞ்ஜநநேத்ரஸ்ய லோசநாத்யந்தவல்லபா⁴ம் ।
மத்⁴யபா⁴கே³ லஸத்காஞ்சீ மணிமுக்தாவிநிர்மிதாம் ॥ 2 ॥

பத³விந்யஸ்தஹம்ஸாலீம் ஶுகநாஸாவிராஜிதாம் ।
கரிஶுண்டோ³ருயுக³ளாம் மத்தகோகிலநி꞉ஸ்வநாம் ॥ 3 ॥

புஸ்தகம் ஜபமாலாம் ச வரதா³(அ)ப⁴யபாணிநீம் ।
குமாரீவேஶஶோபா⁴ட்⁴யாம் குமாரீவ்ருந்த³மண்டி³தாம் ॥ 4 ॥

வித்³ருமாத⁴ரஶோபா⁴ட்⁴யாம் வித்³ருமாலிநகா²லிகாம் ।
க்வணத்காஞ்சீம் கலாநாத²ஸமாநருசிராநநாம் ॥ 5 ॥

ம்ருணாலபா³ஹுலதிகாம் நாநாரத்நவிராஜிதாம் ।
கரபத்³மஸமாநாபா⁴ம் பாத³பத்³மவிராஜிதாம் ॥ 6 ॥

சாருசாம்பேயவஸநாம் தே³வதே³வநமஸ்க்ருதாம் ।
சந்த³நேந்து³விளிப்தாங்கீ³ம் ரோமராஜீவிசித்ரிதாம் ॥ 7 ॥

திலபுஷ்பஸமாநாபா⁴ம் நாஸாரத்நஸமந்விதாம் ।
க³ஜக³ண்ட³நிதம்பா³பா⁴ம் ரம்பா⁴ஜங்கா⁴விராஜிதாம் ॥ 8 ॥

ஹரவிஷ்ணுமஹேந்த்³ராத்³யை꞉ பூஜ்யஶ்ரீபாத³பங்கஜாம் ।
கல்யாணீம் கமலாம் காளீம் குஞ்சிகாம் கமலேஶ்வரீம் ॥ 9 ॥

பாவநீம் பரமாம் ஶக்திம் பவித்ராம் பாவநீம் ஶிவாம் ।
ப⁴வாநீம் ப⁴வபாஶக்⁴நீம் பீ⁴திஹாம் பு⁴வநேஶ்வரீம் ॥ 10 ॥

ப⁴வாநீம் ப⁴வஶக்திம் ச பே⁴ருண்டா³ம் முண்ட³மாலிநீம் ।
ஜலந்த⁴ரகி³ர்யுத்ஸங்கா³ம் பூர்ணகி³ர்யநுராகி³ணீம் ॥ 11 ॥

காமரூபாம் ச காமாக்²யாம் தே³வீகோடக்ருதாலயாம் ।
ஓங்காரபீட²நிலயாம் மஹாமாயாம் மஹேஶ்வரீம் ॥ 12 ॥

விஶ்வேஶ்வரீம் ச மது⁴ராம் நாநாரூபாக்ருதாபுரீம் ।
ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ த்ர்யக்ஷராம் பா³லாம் தத்³விளோமாம் குமாரிகாம் ॥ 13 ॥

ஹௌ꞉ ஐம் ஹம்ஸ꞉ நமோ தே³வி த்ரிபுராம் ஜீவபை⁴ரவீம் ।
நாரதோ³ யஸ்ய தே³வர்ஷி꞉ மஹாஶாந்திப²லப்ரதா³ம் ॥ 14 ॥

ஓம் நமோ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்ம்யை லக்ஷ்மீம் த்ரிபுரபை⁴ரவீம் ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஜூம் ஸ꞉ ப்ராணக்³ரந்தி²꞉ த்³விதா⁴ர்க³கவசத்³வயம் ॥ 15 ॥

இயம் ஸஞ்ஜீவிநீ தே³வீ ம்ருதான் ஜீவத்வதா³யிநீ ।
ப்²ரே꞉ ப்²ரம் ந ப² ல வ ர யூம் ஶ்ரோம் ஶ்ரோம் அம்ருதமாவதே³த் ॥ 16 ॥

ஸ்ராவய ஸ்ராவய ததா² வ்ரீம் வ்ரீம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாபி⁴தா⁴ ।
ஓம் நமோ ப்ரத²மாபா⁴ஷ்ய காளீபீ³ஜம் த்³விதா⁴ படே²த் ॥ 17 ॥

கூர்சத்³வயம் ததா² மாயா ஆகா³மிபத³மாவதே³த் ।
ம்ருத்யும் சி²ந்தி³ ததா² பி⁴ந்தி³ மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயோ ப⁴வேத் ॥ 18 ॥

தவ ஶப்³த³ம் மமாபா⁴ஷ்ய க²ட்³கே³ந ச விதா³ரய ।
த்³விதா⁴ பா⁴ஷ்ய மஹேஶாநி தத³ந்தே வஹ்நிஸுந்த³ரீ ॥ 19 ॥

இயம் தே³வீ மஹாவித்³யா ஆகா³மி காலவஞ்சிநீ ।
ப்ராதர்தீ³பத³ளாகாரம் வாக்³ப⁴வம் ரஸநாதலே ॥ 20 ॥

விசிந்த்ய ப்ரஜபேத்தச்ச மஹாகவிர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
மத்⁴யாஹ்நே காமராஜாக்²யம் ஜபாகுஸுமஸந்நிப⁴ம் ॥ 21 ॥

விசிந்த்ய ஹ்ருதி³ மத்⁴யே து தச்ச மந்த்ரம் ஜபேத்ப்ரியே ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் பா⁴ஜநோ ஜாயதே த்⁴ருவம் ॥ 22 ॥

தார்தீயம் சந்த்³ரஸங்காஶம் ஸாயங்காலே விசிந்த்ய ச ।
ப்ரஜபேத்தத்ர தே³வேஶி ஜாயதே மத³நோபம꞉ ॥ 23 ॥

வாக்³ப⁴வம் காமராஜம் து தார்தீயம் வஹ்நிவல்லபா⁴ம் ।
அயுதம் ப்ரஜபேந்நித்யம் ஆகா³மீ காலோ வஞ்ச்யதே ॥ 24 ॥

த்ரிகோணம் சக்ரமாலிக்²ய மாயாயுக்தம் மஹேஶ்வரி ।
தஸ்யோபரி லிகே²த்பத்³மம் மாத்ருகா மந்த்ரக³ர்பி⁴தம் ॥ 25 ॥

தஸ்யோபரி ஸமாஸ்தீர்ய சாஸநம் ரக்தவர்ணகம் ।
தஸ்யோபரி விஶேத்³தே³வி ஸாத⁴க꞉ ப்ராங்முகோ² நிஶி ॥ 26 ॥

க்ரமேண ப்ரஜபேத்³வர்ணான் வாகா³தி³ நியத꞉ ஶுசி꞉ ।
மண்ட³லத்ரிதயே தே³வி ப்ராப்யதே ஸித்³தி⁴ருத்தமா ॥ 27 ॥

நவயோந்யாத்மகம் சக்ரம் பூஜயேச்சா²ஸ்த்ரவர்த்மநா ।
ப்ரஜபேத்³த்³வ்யக்ஷரீம் பா³லாம் ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 28 ॥

யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி ஸர்வஶ꞉ ।
இத³ம் து ஹ்ருத³யம் தே³வி தவாக்³ரே கதி²தம் மயா ॥ 29 ॥

மம பா⁴க்³யம் ச ஸர்வஸ்வம் ப்³ரஹ்மாதீ³நாம் ச து³ர்லப⁴ம் ।
கோ³பநீயம் த்வயா ப⁴த்³ரே ஸ்வயோநிரிவ பார்வதி ॥ 30 ॥

ஶதாவர்தேந தே³வேஶி மாநுஷீ வஶமாப்நுயாத் ।
ஸஹஸ்ராவர்தநாத்³தே³வி தே³வா வை வஶமாப்நுயு꞉ ॥ 31 ॥

லக்ஷமாவர்தநாத்³தே³வி ஶுநாஸீர꞉ ஸ்வகாஸநாத் ।
க்ஷணாச்ச்யவதி தத்ர வை கிம் புந꞉ க்ஷுத்³ரஜந்தவ꞉ ॥ 32 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந ஜ்ஞாத்வா தே³வி ஜபேந்மநும் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴மவாப்நோதி ஸர்வதா³ ஸுக²வாந்ப⁴வேத் ॥ 33 ॥

இதி ஜாலஶம்ப³ரமஹாதந்த்ரே ஶ்ரீ பா³லா ஹ்ருத³யம் ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: