Sri Anjaneya Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಮ್ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಸಙ್ಕಲ್ಪಿತ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಅತುಲಿತಬಲಧಾಮಂ ಸ್ವರ್ಣಶೈಲಾಭದೇಹಂ
ದನುಜವನಕೃಶಾನುಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಮ್ ।
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಂ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಮ್ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾಮಾಲಾರತ್ನಂ ವನ್ದೇಽನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ॥

ಆವಾಹನಮ್ –
ಆಗಚ್ಛ ಹನುಮದ್ದೇವ ತ್ವಂ ಸುವರ್ಚಲಯಾ ಸಹ ।
ಪೂಜಾಸಮಾಪ್ತಿಪರ್ಯನ್ತಂ ಭವ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಮುದಾ ॥
ಭೀಮಾಗ್ರಜ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ತ್ವಂ ಮಮಾಭಿಮುಖೋ ಭವ ।
ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಸೀದ ಜಗತಾಂ ಪತೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ದೇವ ದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೇಸರೀಪ್ರಿಯನನ್ದನ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ತುಭ್ಯಂ ದದಾಮಿ ಹನುಮತ್ಪ್ರಭೋ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಙ್ಘ್ರಿಪದ್ಮಾಯ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಪಾದ್ಯಂ ಮಯಾರ್ಪಿತಂ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನ ।
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಅಞ್ಜನಾಪ್ರಿಯನನ್ದನ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ವಾಲಾಗ್ರಸೇತುಬನ್ಧಾಯ ಶತಾನನವಧಾಯ ಚ ।
ತುಭ್ಯಮಾಚಮನಂ ದತ್ತಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಮಾರುತೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ಅರ್ಜುನಧ್ವಜಸಂವಾಸ ದಶಾನನಮದಾಪಹ ।
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಹನುಮನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಗಙ್ಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈರ್ನವೋದಕೈಃ ।
ಭವನ್ತಂ ಸ್ನಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಕಪಿನಾಯಕ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಪೀತಾಮ್ಬರಮಿದಂ ತುಭ್ಯಂ ತಪ್ತಹಾಟಕಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೃಹಾಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಉತ್ತರೀಯಂ ತು ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಕಾರಣ ।
ಗೃಹಾಣ ಚ ಮಯಾ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದತ್ತಂ ಧತ್ಸ್ವ ಯಥಾವಿಧಿ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ –
ನವಭಿಸ್ತನ್ತುಭಿರ್ಯುಕ್ತಂ ತ್ರಿಗುಣಂ ದೇವತಾಮಯಮ್ ।
ಉಪವೀತಂ ಚೋತ್ತರೀಯಂ ಗೃಹಾಣ ರಾಮಕಿಂಕರಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಕಸ್ತೂರೀಕುಙ್ಕುಮಾಮಿಶ್ರಂ ಕರ್ಪೂರಾಗರುವಾಸಿತಮ್ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದನಂ ತು ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಭೋ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಭೂಷಣಾನಿ ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಕಿರೀಟಪ್ರಮುಖಾನ್ಯಹಮ್ ।
ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವೇಶ ಗೃಹಾಣ ಕಪಿನಾಯಕ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಶಾಲೀಯಾನಕ್ಷತಾನ್ ರಮ್ಯಾನ್ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾನ್ ।
ಅಖಣ್ಡಾನ್ ಖಣ್ಡಿತಧ್ವಾನ್ತ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಸುರೂಪಾಣಿ ವನ್ಯಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ।
ಚಮ್ಪಕಾದೀನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಕಮಲಾನ್ಯುತ್ಪಲಾನಿ ಚ ॥

ತುಲಸೀದಲ ಬಿಲ್ವಾನಿ ಮನಸಾ ಕಲ್ಪಿತಾನಿ ಚ ।
ಗೃಹಾಣ ಹನುಮದ್ದೇವ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಪದಾಮ್ಬುಜೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥಾಙ್ಗಪೂಜಾ –
ಓಂ ಮಾರುತಯೇ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಸಖಾಯ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಙ್ಗದಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ – ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಮದಾಸಾಯ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಲಙ್ಕಾದಹನಾಯ ನಮಃ – ವಾಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸಞ್ಜೀವನನಗಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಸ್ಕನ್ಧೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ – ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕುಣ್ಠಿತದಶಕಣ್ಠಾಯ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಮಾಭಿಷೇಕಕಾರಿಣೇ ನಮಃ – ಹಸ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರಚಿತರಾಮಾಯಣಾಯ ನಮಃ – ವಕ್ತ್ರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ನಮಃ – ವದನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪಿಙ್ಗಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ – ಶ್ರೋತ್ರೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ – ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಣಿಕಣ್ಠಮಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಪೂಜಾ –
ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಧೂಪಮ್ –
ವನಸ್ಪತಿರಸೋದ್ಭೂತೋ ಗನ್ಧಾಢ್ಯೋ ಗನ್ಧ ಉತ್ತಮಃ ।
ಆಘ್ರೇಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ ।
ಗೃಹಾಣ ಮಙ್ಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಹಮ್ ॥
ಸುಪ್ರಕಾಶೋ ಮಹಾದೀಪಃ ಸರ್ವತಸ್ತಿಮಿರಾಪಹಃ ।
ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಸತ್ಪಾತ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸಹವಿರ್ವಿವಿಧಂ ಸ್ವಾದು ಭಕ್ಷಣಮ್ ।
ನಿವೇದಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಸಾನುಗಾಯ ಗೃಹಾಣ ತತ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ (ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ಪೂಗೀಫಲಶ್ಚ ಕರ್ಪೂರೈಃ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಚೂರ್ಣಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಶತಕೋಟಿಮಹಾರತ್ನ ದಿವ್ಯಸದ್ರತ್ನ ಪಾತ್ರಕೇ ।
ನೀರಾಜನಮಿದಂ ದೃಷ್ಟೇರತಿಥೀ ಕುರು ಮಾರುತೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –

ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಂ ಪಶ್ಯತು ।

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ ।
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ
ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥

ಆಞ್ಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ
ಕಾಞ್ಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನನ್ದನಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಸುವರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾನಿಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಕಪೀಶ್ವರ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕಪಿನಾಯಕಾ ।
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ವಾನರೋತ್ತಮಾ ।
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಕಪೀಶ್ವರ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ।

ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಣ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶೀರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: