Sri Anjaneya Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಂ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಸಙ್ಕಲ್ಪಿತ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಮದಾಞ್ಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಅತುಲಿತಬಲಧಾಮಂ ಸ್ವರ್ಣಶೈಲಾಭದೇಹಂ
ದನುಜವನಕೃಶಾನುಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಮ್ ।
ಸಕಲಗುಣನಿಧಾನಂ ವಾನರಾಣಾಮಧೀಶಂ
ರಘುಪತಿಪ್ರಿಯಭಕ್ತಂ ವಾತಜಾತಂ ನಮಾಮಿ ॥
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಂ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಮ್ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾಮಾಲಾರತ್ನಂ ವನ್ದೇಽನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ರಾಮಚನ್ದ್ರಪದಾಮ್ಭೋಜಯುಗಲ ಸ್ಥಿರಮಾಸನಮ್ ।
ಆವಾಹಯಾಮಿ ವರದಂ ಹನೂಮನ್ತಮಭೀಷ್ಟದಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ನವರತ್ನನಿಬದ್ಧಾಶ್ರಂ ಚತುರಶ್ರಂ ಸುಶೋಭನಮ್ ।
ಸೌವರ್ಣಮಾಸನಂ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕಪಿನಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಸುವರ್ಣಕಲಶಾನೀತಂ ಗಙ್ಗಾದಿ ಸಲಿಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಮನಘಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನ ।
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಅಞ್ಜನಾಪ್ರಿಯನನ್ದನ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ವಾಲಾಗ್ರಸೇತುಬನ್ಧಾಯ ಶತಾನನವಧಾಯ ಚ ।
ತುಭ್ಯಮಾಚಮನಂ ದತ್ತಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಮಾರುತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ಅರ್ಜುನಧ್ವಜಸಂವಾಸ ದಶಾನನಮದಾಪಹ ।
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಹನುಮನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಗಙ್ಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈರ್ನವೋದಕೈಃ ।
ಭವನ್ತಂ ಸ್ನಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಕಪಿನಾಯಕ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಪೀತಾಮ್ಬರಮಿದಂ ತುಭ್ಯಂ ತಪ್ತಹಾಟಕಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಙ್ಗೃಹಾಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಉತ್ತರೀಯಂ ತು ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಕಾರಣ ।
ಗೃಹಾಣ ಚ ಮಯಾ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದತ್ತಂ ಧತ್ಸ್ವ ಯಥಾವಿಧಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ –
ನವಭಿಸ್ತನ್ತುಭಿರ್ಯುಕ್ತಂ ತ್ರಿಗುಣಂ ದೇವತಾಮಯಮ್ ।
ಉಪವೀತಂ ಚೋತ್ತರೀಯಂ ಗೃಹಾಣ ರಾಮಕಿಙ್ಕರ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಕಸ್ತೂರೀಕುಙ್ಕುಮಾಮಿಶ್ರಂ ಕರ್ಪೂರಾಗರುವಾಸಿತಮ್ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದನಂ ತು ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಭೋ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಭೂಷಣಾನಿ ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಕಿರೀಟಪ್ರಮುಖಾನ್ಯಹಮ್ ।
ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವೇಶ ಗೃಹಾಣ ಕಪಿನಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಸರ್ವಾಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಶಾಲೀಯಾನಕ್ಷತಾನ್ ರಮ್ಯಾನ್ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾನ್ ।
ಅಖಣ್ಡಾನ್ ಖಣ್ಡಿತಧ್ವಾನ್ತ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಸುರೂಪಾಣಿ ವನ್ಯಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ।
ಚಮ್ಪಕಾದೀನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಕಮಲಾನ್ಯುತ್ಪಲಾನಿ ಚ ॥
ತುಲಸೀದಲ ಬಿಲ್ವಾನಿ ಮನಸಾ ಕಲ್ಪಿತಾನಿ ಚ ।
ಗೃಹಾಣ ಹನುಮದ್ದೇವ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಪದಾಮ್ಬುಜೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಙ್ಗಪೂಜಾ –
ಓಂ ಮಾರುತಯೇ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಸಖಾಯ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಙ್ಗದಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ – ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಮದಾಸಾಯ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಲಙ್ಕಾದಹನಾಯ ನಮಃ – ವಾಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸಞ್ಜೀವನನಗಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ – ಸ್ಕನ್ಧೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ – ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕುಣ್ಠಿತದಶಕಣ್ಠಾಯ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಮಾಭಿಷೇಕಕಾರಿಣೇ ನಮಃ – ಹಸ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರಚಿತರಾಮಾಯಣಾಯ ನಮಃ – ವಕ್ತ್ರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ನಮಃ – ವದನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪಿಙ್ಗಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ – ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ – ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಣಿಕಣ್ಠಮಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಧೂಪಮ್ –
ದಿವ್ಯಂ ಸಗುಗ್ಗುಲಂ ರಮ್ಯಂ ದಶಾಙ್ಗೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಗೃಹಾಣ ಮಾರುತೇ ಧೂಪಂ ಸುಪ್ರಿಯಂ ಘ್ರಾಣತತ್ಪರಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ ।
ಗೃಹಾಣ ಮಙ್ಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಹಮ್ ॥
ಸುಪ್ರಕಾಶೋ ಮಹಾದೀಪಃ ಸರ್ವತಸ್ತಿಮಿರಾಪಹಃ ।
ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಮಣಿಪಾತ್ರ ಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಂ ದಿವ್ಯಾನ್ನಂ ಘೃತಪಾಯಸಂ
ಆಪೂಪಲಡ್ಡೂಕೋಪೇತಂ ಮಧುರಾಮ್ರಫಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಹಿಙ್ಗೂ ಜೀರಕ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ಷಡ್ರಸೋಪೇತಮುತ್ತಮಂ
ನೈವೇದ್ಯಮರ್ಪಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಕಪೀಶ್ವರ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೋಪೇತಂ ಕ್ರಮುಕೈರ್ಮಧುರೈರ್ಯುತಮ್ ।
ತಾಮ್ಬೂಲಮರ್ಪಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಕರ್ಪೂರಾದಿ ಸುವಾಸಿತಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಆರಾರ್ತಿಕಂ ತಮೋಹಾರಿ ಶತಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ಅರ್ಪಯಾಮಿ ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಅನ್ಧಕಾರ ನಿಷೂದನಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಓಂ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹನುಮತ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ-
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಕಪೀಶ್ವರ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ ।
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ
ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 1 ॥
ಆಞ್ಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ
ಕಾಞ್ಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನನ್ದನಮ್ ॥ 2 ॥
ಮರ್ಕಟೇಶ ಮಹೋತ್ಸಾಹ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ।
ಶತ್ರೂನ್ ಸಂಹರ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಶ್ರಿಯಂ ದಾಪಯ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 3 ॥

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕಪಿನಾಯಕ ।
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ವಾನರೋತ್ತಮ ।
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಕಪೀಶ್ವರ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ।

ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀಮದಾಞ್ಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀಆಞ್ಜನೇಯ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed