Sri Anjaneya Shodasopachara Puja – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேய ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² மம ஸங்கல்பித மநோவாஞ்சா²ப²ல ஸித்³த்⁴யர்த²ம் இஷ்டகாம்யார்த² ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீமதா³ஞ்ஜநேய ஸ்வாமி தே³வதா ப்ரீத்யர்த²ம் யதா²ஶக்தி ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

த்⁴யாநம் –
அதுலிதப³லதா⁴மம் ஸ்வர்ணஶைலாப⁴தே³ஹம்
த³நுஜவநக்ருஶாநும் ஜ்ஞாநிநாமக்³ரக³ண்யம் ।
ஸகலகு³ணநிதா⁴நம் வாநராணாமதீ⁴ஶம்
ரகு⁴பதிப்ரியப⁴க்தம் வாதஜாதம் நமாமி ॥
கோ³ஷ்பதீ³க்ருதவாரீஶம் மஶகீக்ருதராக்ஷஸம் ।
ராமாயணமஹாமாலாரத்நம் வந்தே³(அ)நிலாத்மஜம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ராமசந்த்³ரபதா³ம்போ⁴ஜயுக³ள ஸ்தி²ரமாஸநம் ।
ஆவாஹயாமி வரத³ம் ஹநூமந்தமபீ⁴ஷ்டத³ம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
நவரத்நநிப³த்³தா⁴ஶ்ரம் சதுரஶ்ரம் ஸுஶோப⁴நம் ।
ஸௌவர்ணமாஸநம் துப்⁴யம் தா³ஸ்யாமி கபிநாயக ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
ஸுவர்ணகலஶாநீதம் க³ங்கா³தி³ ஸலிலைர்யுதம் ।
பாத³யோ꞉ பாத்³யமநக⁴ம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய ப்ரஸீத³ மே ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
லக்ஷ்மணப்ராணஸம்ரக்ஷ ஸீதாஶோகவிநாஶந ।
க்³ருஹாணார்க்⁴யம் மயா த³த்தம் அஞ்ஜநாப்ரியநந்த³ந ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
வாலாக்³ரஸேதுப³ந்தா⁴ய ஶதாநநவதா⁴ய ச ।
துப்⁴யமாசமநம் த³த்தம் ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ மாருதே ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
அர்ஜுநத்⁴வஜஸம்வாஸ த³ஶாநநமதா³பஹ ।
மது⁴பர்கம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஹநுமன் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

ஸ்நாநம் –
க³ங்கா³தி³ஸர்வதீர்தே²ப்⁴ய꞉ ஸமாநீதைர்நவோத³கை꞉ ।
ப⁴வந்தம் ஸ்நபயிஷ்யாமி கபிநாயக க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³த⁴ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
பீதாம்ப³ரமித³ம் துப்⁴யம் தப்தஹாடகஸந்நிப⁴ம் ।
தா³ஸ்யாமி வாநரஶ்ரேஷ்ட² ஸங்க்³ருஹாண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
உத்தரீயம் து தா³ஸ்யாமி ஸம்ஸாரோத்தாரகாரண ।
க்³ருஹாண ச மயா ப்ரீத்யா த³த்தம் த⁴த்ஸ்வ யதா²விதி⁴ ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

யஜ்ஞோபவீதம் –
நவபி⁴ஸ்தந்துபி⁴ர்யுக்தம் த்ரிகு³ணம் தே³வதாமயம் ।
உபவீதம் சோத்தரீயம் க்³ருஹாண ராமகிங்கர ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
கஸ்தூரீகுங்குமாமிஶ்ரம் கர்பூராக³ருவாஸிதம் ।
ஶ்ரீசந்த³நம் து தா³ஸ்யாமி க்³ருஹ்யதாம் ஹநுமத்ப்ரபோ⁴ ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ தி³வ்ய ஶ்ரீசந்த³நம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
பூ⁴ஷணாநி மஹார்ஹாணி கிரீடப்ரமுகா²ந்யஹம் ।
துப்⁴யம் தா³ஸ்யாமி ஸர்வேஶ க்³ருஹாண கபிநாயக ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ஸர்வாப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதான் –
ஶாலீயாநக்ஷதான் ரம்யான் பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴ன் ।
அக²ண்டா³ன் க²ண்டி³தத்⁴வாந்த ஸ்வீகுருஷ்வ த³யாநிதே⁴ ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
ஸுக³ந்தீ⁴நி ஸுரூபாணி வந்யாநி விவிதா⁴நி ச ।
சம்பகாதீ³நி புஷ்பாணி கமலாந்யுத்பலாநி ச ॥
துலஸீத³ள பி³ல்வாநி மநஸா கல்பிதாநி ச ।
க்³ருஹாண ஹநுமத்³தே³வ ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி பதா³ம்பு³ஜே ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ நாநாவித⁴ பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அத² அங்க³பூஜா –
ஓம் மாருதயே நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸுக்³ரீவஸகா²ய நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் அங்க³த³மித்ராய நம꞉ – ஜங்கே⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் ராமதா³ஸாய நம꞉ – ஊரூ பூஜயாமி ।
ஓம் அக்ஷக்⁴நாய நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் லங்காத³ஹநாய நம꞉ – வாலம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஸஞ்ஜீவநநகா³ஹர்த்ரே நம꞉ – ஸ்கந்தௌ⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸௌமித்ரிப்ராணதா³த்ரே நம꞉ – வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் பூஜயாமி ।
ஓம் குண்டி²தத³ஶகண்டா²ய நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ராமாபி⁴ஷேககாரிணே நம꞉ – ஹஸ்தௌ பூஜயாமி ।
ஓம் மந்த்ரரசிதராமாயணாய நம꞉ – வக்த்ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் ப்ரஸந்நவத³நாய நம꞉ – வத³நம் பூஜயாமி ।
ஓம் பிங்க³ளநேத்ராய நம꞉ – நேத்ரௌ பூஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ருதிபராயணாய நம꞉ – ஶ்ரோத்ரே பூஜயாமி ।
ஓம் ஊர்த்⁴வபுண்ட்³ரதா⁴ரிணே நம꞉ – லலாடம் பூஜயாமி ।
ஓம் மணிகண்ட²மாலிகாய நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ய நம꞉ – ஸர்வாண்யங்க³நி பூஜயாமி ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேய அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜாம் ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴பம் –
தி³வ்யம் ஸகு³க்³கு³ளம் ரம்யம் த³ஶாங்கே³ந ஸமந்விதம் ।
க்³ருஹாண மாருதே தூ⁴பம் ஸுப்ரியம் க்⁴ராணதத்பரம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஸாஜ்யம் த்ரிவர்தி ஸம்யுக்தம் வஹ்நிநா யோஜிதம் மயா ।
க்³ருஹாண மங்க³ளம் தீ³பம் த்ரைலோக்ய திமிராபஹம் ॥
ஸுப்ரகாஶோ மஹாதீ³ப꞉ ஸர்வதஸ்திமிராபஹ꞉ ।
ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரம் ஜ்யோதிர்தீ³போ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।

நைவேத்³யம் –
மணிபாத்ர ஸஹஸ்ராட்⁴யம் தி³வ்யாந்நம் க்⁴ருதபாயஸம்
ஆபூபலட்³டூ³கோபேதம் மது⁴ராம்ரப²லைர்யுதம் ।
ஹிங்கூ³ ஜீரக ஸம்யுக்தம் ஷட்³ரஸோபேதமுத்தமம்
நைவேத்³யமர்பயாம்யத்³ய க்³ருஹாணேத³ம் கபீஶ்வர ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி । ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

தாம்பூ³லம் –
நாக³வல்லீத³ளோபேதம் க்ரமுகைர்மது⁴ரைர்யுதம் ।
தாம்பூ³லமர்பயாம்யத்³ய கர்பூராதி³ ஸுவாஸிதம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
ஆரார்திகம் தமோஹாரி ஶதஸூர்ய ஸமப்ரப⁴ம் ।
அர்பயாமி தவ ப்ரீத்யை அந்த⁴கார நிஷூத³நம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ கர்பூர நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி । நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
ஓம் ஆஞ்ஜநேயாய வித்³மஹே வாயுபுத்ராய தீ⁴மஹி தந்நோ ஹநுமத் ப்ரசோத³யாத் ॥
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண-
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸல ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ கபீஶ்வர ।
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ ஹநுமதே நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஸமஸ்த ராஜோபசாரான் தே³வோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
மநோஜவம் மாருததுல்யவேக³ம்
ஜிதேந்த்³ரியம் பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²ம் ।
வாதாத்மஜம் வாநரயூத²முக்²யம்
ஶ்ரீராமதூ³தம் ஶிரஸா நமாமி ॥ 1 ॥
ஆஞ்ஜநேயமதிபாடலாநநம்
காஞ்சநாத்³ரிகமநீயவிக்³ரஹம் ।
பாரிஜாததருமூலவாஸிநம்
பா⁴வயாமி பவமாநநந்த³நம் ॥ 2 ॥
மர்கடேஶ மஹோத்ஸாஹ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக ।
ஶத்ரூன் ஸம்ஹர மாம் ரக்ஷ ஶ்ரியம் தா³பய மே ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

க்ஷமா ப்ரார்த²நா –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ கபிநாயக ।
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ வாநரோத்தம ।
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் கபீஶ்வர ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ।

அநயா த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீமதா³ஞ்ஜநேய ஸ்வாமி ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்த பாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீஆஞ்ஜநேய பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥
ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேயாய நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed