Devi Narayaniyam Dasakam 9 – ನವಮ ದಶಕಮ್ (೯) – ಭುವನೇಶ್ವರೀದರ್ಶನಮ್


|| ಭುವನೇಶ್ವರೀದರ್ಶನಮ್ ||

ಏಕಾರ್ಣವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಜಗತಿ ಪ್ರಲೀನೇ
ದೈತ್ಯೌ ಹರಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಧೋದ್ಯತೌ ತೌ |
ಜಘಾನ ದೇವಿ ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ
ತ್ವದಿಚ್ಛಯೈವಾಗಮದತ್ರ ರುದ್ರಃ || ೯-೧ ||

ಏಕೋ ವಿಮಾನಸ್ತರಸಾಽಽಗತಃ ಖಾ-
-ತ್ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯವಿಜ್ಞಾತಗತಿಸ್ತ್ವದೀಯಃ |
ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಿತಾ ಆರುರುಹುಸ್ತಮೇತೇ
ಸ ಚೋತ್ಪತನ್ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಚಚಾರ ಶೀಘ್ರಮ್ || ೯-೨ ||

ವೈಮಾನಿಕಾಶ್ಚೋದ್ಗತಯಃ ಸಶಕ್ರಂ
ದಿವಂ ಸಪದ್ಮೋದ್ಭವಸತ್ಯಲೋಕಮ್ |
ಸರುದ್ರಕೈಲಾಸಮಮೀ ಸವಿಷ್ಣು-
-ವೈಕುಂಠಮಪ್ಯುತ್ಪುಳಕಾ ಅಪಶ್ಯನ್ || ೯-೩ ||

ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾನಿತರಾಂಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತೀನ್
ಸ್ಥಾನಾನಿ ತೇಷಾಮಪಿ ದೃಷ್ಟವಂತಃ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಯಸ್ತೇ ಚ ವಿಮೋಹಮಾಪುಃ
ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಿಮಾನಶ್ಚ ಸುಧಾಸಮುದ್ರಮ್ || ೯-೪ ||

ತ್ವದ್ಭ್ರೂಲತಾಲೋಲತರಂಗಮಾಲಂ
ತ್ವದೀಯಮಂದಸ್ಮಿತಚಾರುಫೇನಮ್ |
ತ್ವನ್ಮಂಜುಮಂಜೀರಮೃದುಸ್ವನಾಢ್ಯಂ
ತ್ವತ್ಪಾದಯುಗ್ಮೋಪಮಸೌಖ್ಯದಂ ಚ || ೯-೫ ||

ತನ್ಮಧ್ಯತಸ್ತೇ ದದೃಶುರ್ವಿಚಿತ್ರ-
-ಪ್ರಾಕಾರನಾನಾದ್ರುಲತಾಪರೀತಮ್ |
ಸ್ಥಾನಂ ಮಣಿದ್ವೀಪಮದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ
ಕ್ರಮಾಚ್ಛಿವೇ ತ್ವಾಂ ಚ ಸಖೀಸಮೇತಾಮ್ || ೯-೬ ||

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದ್ರುತಂ ತ್ವಾಂ ಹರಿರಾಹ ಧಾತ-
-ಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರ ಧನ್ಯಾ ವಯಮದ್ಯ ನೂನಮ್ |
ಸುಧಾಸಮುದ್ರೋಽಯಮನಲ್ಪಪುಣ್ಯೈಃ
ಪ್ರಾಪ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಾತೃನಿವಾಸಭೂಮಿಃ || ೯-೭ ||

ಸಾ ದೃಶ್ಯತೇ ರಾಗಿಜನೈರದೃಶ್ಯಾ
ಮಂಚೇ ನಿಷಣ್ಣಾ ಬಹುಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ |
ಏಷೈವ ದೃಕ್ ಸರ್ವಮಿದಂ ಚ ದೃಶ್ಯ-
-ಮಹೇತುರೇಷಾ ಖಲು ಸರ್ವಹೇತುಃ || ೯-೮ ||

ಬಾಲಃ ಶಯಾನೋ ವಟಪತ್ರ ಏಕ
ಏಕಾರ್ಣವೇಽಪಶ್ಯಮಿಮಾಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಮ್ |
ಯಯೈವ ಮಾತ್ರಾ ಪರಿಲಾಳಿತೋಽಹ-
-ಮೇನಾಂ ಸಮಸ್ತಾರ್ತಿಹರಾಂ ವ್ರಜೇಮ || ೯-೯ ||

ರುಧ್ಯಾಮಹೇ ದ್ವಾರಿ ಯದಿ ಸ್ತುವಾಮ-
-ಸ್ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾ ಏವ ವಯಂ ಮಹೇಶೀಮ್ |
ಇತ್ಯಚ್ಯುತೇನಾಭಿಹಿತೇ ವಿಮಾನ-
-ಸ್ತ್ವದ್ಗೋಪುರದ್ವಾರಮವಾಪ ದೇವಿ || ೯-೧೦ ||

ಆಯಾಮ್ಯಹಂ ಚಿತ್ತನಿರೋಧರೂಪ-
-ವಿಮಾನತಸ್ತೇ ಪದಮದ್ವಿತೀಯಮ್ |
ನ ಕೇನಚಿದ್ರುದ್ಧಗತೋ ಭವಾನಿ
ತ್ವಾಮೇವ ಮಾತಃ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ || ೯-೧೧ ||

ದಶಮ ದಶಕಮ್ (೧೦) – ಶಕ್ತಿಪ್ರದಾನಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed