Devi Narayaniyam Dasakam 8 – ಅಷ್ಟಮ ದಶಕಮ್ (೮) – ಪರಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಮ್


|| ಪರಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಮ್ ||

ಅಥಾಹ ಕೃಷ್ಣಃ ಶೃಣು ಚಿಂತಯಾಽಲಂ
ಗೃಹಾಶ್ರಮಸ್ತೇ ನ ಚ ಬಂಧಕೃತ್ಸ್ಯಾತ್ |
ಬಂಧಸ್ಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ಚ ಮನೋ ಹಿ ಹೇತು-
-ರ್ಮನೋಜಯಾರ್ಥಂ ಭಜ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀಮ್ || ೮-೧ ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇ ಸಫಲಂ ಸಮಸ್ತಂ
ಯದಪ್ರಸಾದೇ ವಿಫಲಂ ಸಮಸ್ತಮ್ |
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಸ್ಯಾ ವಿದಿತಂ ಜಗತ್ಸು
ಮಯಾ ಕೃತಂ ಭಾಗವತಂ ಶೃಣು ತ್ವಮ್ || ೮-೨ ||

ವಿಷ್ಣುರ್ಜಗತ್ಯೇಕಸಮುದ್ರಲೀನೇ
ಬಾಲಃ ಶಯಾನೋ ವಟಪತ್ರ ಏಕಃ |
ಸ್ವಬಾಲತಾಹೇತುವಿಚಾರಮಗ್ನಃ
ಶುಶ್ರಾವ ಕಾಮಪ್ಯಶರೀರಿವಾಚಮ್ || ೮-೩ ||

ಸನಾತನಂ ಸತ್ಯಮಹಂ ಮದನ್ಯ-
-ತ್ಸತ್ಯಂ ನ ಚ ಸ್ಯಾದಹಮೇವ ಸರ್ವಮ್ |
ಶ್ರುತ್ವೇದಮುನ್ಮೀಲಿತದೃಷ್ಟಿರೇಷ
ಸ್ಮಿತಾನನಾಂ ತ್ವಾಂ ಜನನೀಂ ದದರ್ಶ || ೮-೪ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಶಂಖಗದಾರಿಪದ್ಮ-
-ಧರಾ ಕೃಪಾದ್ಯೈಃ ಸಹ ಶಕ್ತಿಜಾಲೈಃ |
ಸ್ಥಿತಾ ಜಲೋಪರ್ಯಮಲಾಂಬರಾ ತ್ವಂ
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಂ ಹರಿಮೇವಮಾತ್ಥ || ೮-೫ ||

ಕಿಂ ವಿಸ್ಮಯೇನಾಚ್ಯುತ ವಿಸ್ಮೃತಾಽಹಂ
ತ್ವಯಾ ಪರಾಶಕ್ತಿಮಹಾಪ್ರಭಾವಾತ್ |
ಸಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ವಾಙ್ಮನಸೋರಗಮ್ಯಾ
ಮಾಂ ಸಾತ್ವಿಕೀಂ ಶಕ್ತಿಮವೇಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ || ೮-೬ ||

ಶ್ರುತಸ್ತ್ವಯಾ ಯಸ್ತ್ವಶರೀರಿಶಬ್ದೋ
ಹಿತಾಯ ತೇ ದೇವ ತಯಾ ಸ ಉಕ್ತಃ |
ಅಯಂ ಹಿ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಸಾರೋ
ಮಾ ವಿಸ್ಮರೇಮಂ ಹೃದಿ ರಕ್ಷಣೀಯಮ್ || ೮-೭ ||

ನಾತಃ ಪರಂ ಜ್ಞೇಯಮವೇಹಿ ಕಿಂಚಿ-
-ತ್ಪ್ರಿಯೋಽಸಿ ದೇವ್ಯಾಃ ಶೃಣು ಮೇ ವಚಸ್ತ್ವಮ್ |
ತ್ವನ್ನಾಭಿಪದ್ಮಾದ್ದ್ರುಹಿಣೋ ಭವೇತ್ಸ
ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಪಾಲಯ ತತ್ಸಮಸ್ತಮ್ || ೮-೮ ||

ಭ್ರೂಮಧ್ಯತಃ ಪದ್ಮಭವಸ್ಯ ಕೋಪಾ-
-ದ್ರುದ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯನ್ ಸಕಲಂ ಹರೇಚ್ಚ |
ದೇವೀಂ ಸದಾ ಸಂಸ್ಮರ ತೇಽಸ್ತು ಭದ್ರ-
-ಮೇವಂ ನಿಗದ್ಯಾಶು ತಿರೋದಧಾಥ || ೮-೯ ||

ಹರೇರಿದಂ ಜ್ಞಾನಮಜಸ್ಯ ಲಬ್ಧ-
-ಮಜಾತ್ಸುರರ್ಷೇಶ್ಚ ತತೋ ಮಮಾಪಿ |
ಮಯಾ ತ್ವಿದಂ ವಿಸ್ತರತಃ ಸುತೋಕ್ತಂ
ಯತ್ಸೂರಯೋ ಭಾಗವತಂ ವದಂತಿ || ೮-೧೦ ||

ದೇವ್ಯಾ ಮಹತ್ತ್ವಂ ಖಲು ವರ್ಣ್ಯತೇಽತ್ರ
ಯದ್ಭಕ್ತಿಮಾಪ್ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ನ ಬಂಧಃ |
ಯದ್ಭಕ್ತಿಹೀನಸ್ತ್ವಗೃಹೇಽಪಿ ಬದ್ಧೋ
ರಾಜಾಽಪಿ ಮುಕ್ತೋ ಜನಕೋ ಗೃಹಸ್ಥಃ || ೮-೧೧ ||

ವಿದೇಹರಾಜಂ ತಮವಾಪ್ಯ ಪೃಷ್ಟ್ವಾ
ಸ್ವಧರ್ಮಶಂಕಾಃ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಧೀರಃ |
ಫಲೇಷ್ವಸಕ್ತಃ ಕುರು ಕರ್ಮ ತೇನ
ಕರ್ಮಕ್ಷಯಃ ಸ್ಯಾತ್ತವ ಭದ್ರಮಸ್ತು || ೮-೧೨ ||

ಶ್ರುತ್ವೇತಿ ಸದ್ಯಃ ಶುಕ ಆಶ್ರಮಾತ್ಸ
ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ವೈದೇಹಪುರಂ ಸಮೇತ್ಯ |
ಪ್ರತ್ಯುದ್ಗತಃ ಸರ್ವಜನೈರ್ನೃಪಾಯ
ನ್ಯವೇದಯತ್ಸ್ವಾಗಮನಸ್ಯ ಹೇತುಮ್ || ೮-೧೩ ||

ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮಸ್ಯ ಮಹತ್ತ್ವಮಸ್ಮಾ-
-ದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಧೀಮಾನ್ ಸ ಶುಕೋ ನಿವೃತ್ತಃ |
ಪಿತ್ರಾಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುತಾಂ ಪಿತೃಣಾಂ
ವ್ಯಾಸೇಽತಿಹೃಷ್ಟೇ ಗೃಹಿಣೀಂ ಚಕಾರ || ೮-೧೪ ||

ಉತ್ಪಾದ್ಯ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚತುರಃ ಸುತಾಂ ಚ
ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮಾನ್ ವಿಧಿನಾಽಽಚರನ್ ಸಃ |
ಪ್ರದಾಯ ಚೈನಾಂ ಮುನಯೇಽಣುಹಾಯ
ಬಭೂವ ಕಾಲೇ ಕೃತಸರ್ವಕೃತ್ಯಃ || ೮-೧೫ ||

ಹಿತ್ವಾಽಽಶ್ರಮಂ ತಾತಮಪೀಶಶೈಲ-
-ಶೃಂಗೇ ತಪಸ್ವೀ ಸಹಸೋತ್ಪತನ್ ಖೇ |
ಬಭೌ ಸ ಭಾಸ್ವಾನಿವ ತದ್ವಿಯೋಗ-
-ಖಿನ್ನಂ ಶಿವೋ ವ್ಯಾಸಮಸಾಂತ್ವಯಚ್ಚ || ೮-೧೬ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಶಂಕಾಕುಲಮೇವ ಚಿತ್ತಂ
ಮಮೇಹ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಮಧೀರಮಾರ್ತಮ್ |
ಕರ್ತವ್ಯಮೂಢೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಶಿವೇ ಮಾಂ
ಧೀರಂ ಕುರು ತ್ವಂ ವರದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೮-೧೭ ||

ನವಮ ದಶಕಮ್ (೯) – ಭುವನೇಶ್ವರೀದರ್ಶನಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: