Devi Narayaniyam Dasakam 8 – అష్టమ దశకమ్ (౮) – పరమజ్ఞానోపదేశమ్


అథాహ కృష్ణః శృణు చింతయాఽలం
గృహాశ్రమస్తే న చ బంధకృత్స్యాత్ |
బంధస్య ముక్తేశ్చ మనో హి హేతు-
-ర్మనోజయార్థం భజ విశ్వధాత్రీమ్ || ౮-౧ ||

యస్యాః ప్రసాదే సఫలం సమస్తం
యదప్రసాదే విఫలం సమస్తమ్ |
మాహాత్మ్యమస్యా విదితం జగత్సు
మయా కృతం భాగవతం శృణు త్వమ్ || ౮-౨ ||

విష్ణుర్జగత్యేకసముద్రలీనే
బాలః శయానో వటపత్ర ఏకః |
స్వబాలతాహేతువిచారమగ్నః
శుశ్రావ కామప్యశరీరివాచమ్ || ౮-౩ ||

సనాతనం సత్యమహం మదన్య-
-త్సత్యం న చ స్యాదహమేవ సర్వమ్ |
శ్రుత్వేదమున్మీలితదృష్టిరేష
స్మితాననాం త్వాం జననీం దదర్శ || ౮-౪ ||

చతుర్భుజా శంఖగదారిపద్మ-
-ధరా కృపాద్యైః సహ శక్తిజాలైః |
స్థితా జలోపర్యమలాంబరా త్వం
ప్రహృష్టచిత్తం హరిమేవమాత్థ || ౮-౫ ||

కిం విస్మయేనాచ్యుత విస్మృతాఽహం
త్వయా పరాశక్తిమహాప్రభావాత్ |
సా నిర్గుణా వాఙ్మనసోరగమ్యా
మాం సాత్వికీం శక్తిమవేహి లక్ష్మీమ్ || ౮-౬ ||

శ్రుతస్త్వయా యస్త్వశరీరిశబ్దో
హితాయ తే దేవ తయా స ఉక్తః |
అయం హి సర్వశ్రుతిశాస్త్రసారో
మా విస్మరేమం హృది రక్షణీయమ్ || ౮-౭ ||

నాతః పరం జ్ఞేయమవేహి కించి-
-త్ప్రియోఽసి దేవ్యాః శృణు మే వచస్త్వమ్ |
త్వన్నాభిపద్మాద్ద్రుహిణో భవేత్స
కర్తా జగత్పాలయ తత్సమస్తమ్ || ౮-౮ ||

భ్రూమధ్యతః పద్మభవస్య కోపా-
-ద్రుద్రో భవిష్యన్ సకలం హరేచ్చ |
దేవీం సదా సంస్మర తేఽస్తు భద్ర-
-మేవం నిగద్యాశు తిరోదధాథ || ౮-౯ ||

హరేరిదం జ్ఞానమజస్య లబ్ధ-
-మజాత్సురర్షేశ్చ తతో మమాపి |
మయా త్విదం విస్తరతః సుతోక్తం
యత్సూరయో భాగవతం వదంతి || ౮-౧౦ ||

దేవ్యా మహత్త్వం ఖలు వర్ణ్యతేఽత్ర
యద్భక్తిమాప్తస్య గృహే న బంధః |
యద్భక్తిహీనస్త్వగృహేఽపి బద్ధో
రాజాఽపి ముక్తో జనకో గృహస్థః || ౮-౧౧ ||

విదేహరాజం తమవాప్య పృష్ట్వా
స్వధర్మశంకాః పరిహృత్య ధీరః |
ఫలేష్వసక్తః కురు కర్మ తేన
కర్మక్షయః స్యాత్తవ భద్రమస్తు || ౮-౧౨ ||

శ్రుత్వేతి సద్యః శుక ఆశ్రమాత్స
ప్రస్థాయ వైదేహపురం సమేత్య |
ప్రత్యుద్గతః సర్వజనైర్నృపాయ
న్యవేదయత్స్వాగమనస్య హేతుమ్ || ౮-౧౩ ||

గృహస్థధర్మస్య మహత్త్వమస్మా-
-ద్విజ్ఞాయ ధీమాన్ స శుకో నివృత్తః |
పిత్రాశ్రమం ప్రాప్య సుతాం పితృణాం
వ్యాసేఽతిహృష్టే గృహిణీం చకార || ౮-౧౪ ||

ఉత్పాద్య పుత్రాంశ్చతురః సుతాం చ
గృహస్థధర్మాన్ విధినాఽఽచరన్ సః |
ప్రదాయ చైనాం మునయేఽణుహాయ
బభూవ కాలే కృతసర్వకృత్యః || ౮-౧౫ ||

హిత్వాఽఽశ్రమం తాతమపీశశైల-
-శృంగే తపస్వీ సహసోత్పతన్ ఖే |
బభౌ స భాస్వానివ తద్వియోగ-
-ఖిన్నం శివో వ్యాసమసాంత్వయచ్చ || ౮-౧౬ ||

సర్వత్ర శంకాకులమేవ చిత్తం
మమేహ విక్షిప్తమధీరమార్తమ్ |
కర్తవ్యమూఢోఽస్మి సదా శివే మాం
ధీరం కురు త్వం వరదే నమస్తే || ౮-౧౭ ||

నవమ దశకమ్ (౯) – భువనేశ్వరీదర్శనమ్ >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed