Devi Narayaniyam Dasakam 9 – నవమ దశకమ్ (౯) – భువనేశ్వరీదర్శనమ్

ఏకార్ణవేఽస్మిన్ జగతి ప్రలీనే
దైత్యౌ హరిర్బ్రహ్మవధోద్యతౌ తౌ |
జఘాన దేవి త్వదనుగ్రహేణ
త్వదిచ్ఛయైవాగమదత్ర రుద్రః || ౯-౧ ||

ఏకో విమానస్తరసాఽఽగతః ఖా-
-త్త్రిమూర్త్యవిజ్ఞాతగతిస్త్వదీయః |
త్వత్ప్రేరితా ఆరురుహుస్తమేతే
స చోత్పతన్ వ్యోమ్ని చచార శీఘ్రమ్ || ౯-౨ ||

వైమానికాశ్చోద్గతయః సశక్రం
దివం సపద్మోద్భవసత్యలోకమ్ |
సరుద్రకైలాసమమీ సవిష్ణు-
-వైకుంఠమప్యుత్పుళకా అపశ్యన్ || ౯-౩ ||

అదృష్టపూర్వానితరాంస్త్రిమూర్తీన్
స్థానాని తేషామపి దృష్టవంతః |
త్రిమూర్తయస్తే చ విమోహమాపుః
ప్రాప్తో విమానశ్చ సుధాసముద్రమ్ || ౯-౪ ||

త్వద్భ్రూలతాలోలతరంగమాలం
త్వదీయమందస్మితచారుఫేనమ్ |
త్వన్మంజుమంజీరమృదుస్వనాఢ్యం
త్వత్పాదయుగ్మోపమసౌఖ్యదం చ || ౯-౫ ||

తన్మధ్యతస్తే దదృశుర్విచిత్ర-
-ప్రాకారనానాద్రులతాపరీతమ్ |
స్థానం మణిద్వీపమదృష్టపూర్వం
క్రమాచ్ఛివే త్వాం చ సఖీసమేతామ్ || ౯-౬ ||

జ్ఞాత్వా ద్రుతం త్వాం హరిరాహ ధాత-
-స్త్రినేత్ర ధన్యా వయమద్య నూనమ్ |
సుధాసముద్రోఽయమనల్పపుణ్యైః
ప్రాప్యా జగన్మాతృనివాసభూమిః || ౯-౭ ||

సా దృశ్యతే రాగిజనైరదృశ్యా
మంచే నిషణ్ణా బహుశక్తియుక్తా |
ఏషైవ దృక్ సర్వమిదం చ దృశ్య-
-మహేతురేషా ఖలు సర్వహేతుః || ౯-౮ ||

బాలః శయానో వటపత్ర ఏక
ఏకార్ణవేఽపశ్యమిమాం స్మితాస్యామ్ |
యయైవ మాత్రా పరిలాళితోఽహ-
-మేనాం సమస్తార్తిహరాం వ్రజేమ || ౯-౯ ||

రుధ్యామహే ద్వారి యది స్తువామ-
-స్తత్ర స్థితా ఏవ వయం మహేశీమ్ |
ఇత్యచ్యుతేనాభిహితే విమాన-
-స్త్వద్గోపురద్వారమవాప దేవి || ౯-౧౦ ||

ఆయామ్యహం చిత్తనిరోధరూప-
-విమానతస్తే పదమద్వితీయమ్ |
న కేనచిద్రుద్ధగతో భవాని
త్వామేవ మాతః శరణం వ్రజామి || ౯-౧౧ ||

దశమ దశకమ్ (౧౦) – శక్తిప్రదానమ్ >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: