Devi Narayaniyam Dasakam 7 – ಸಪ್ತಮ ದಶಕಮ್ (೭) – ಶುಕೋತ್ಪತ್ತಿಃ


|| ಶುಕೋತ್ಪತ್ತಿಃ ||

ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ತಸ್ಯಾರಣಿತಃ ಶುಕಾಖ್ಯ-
-ಸ್ತವ ಪ್ರಸಾದಾದಜನಿಷ್ಟ ಪುತ್ರಃ |
ಹೃಷ್ಟೋ ಮುನಿರ್ಮಂಗಳಕರ್ಮ ಚಕ್ರೇ
ತತ್ರಾದಿತೇಯಾ ವವೃಷುಃ ಸುಮಾನಿ || ೭-೧ ||

ಕೇಚಿಜ್ಜಗುಃ ಕೇಚನ ವಾದ್ಯಘೋಷಂ
ಚಕ್ರುಶ್ಚ ನಾಕೇ ನನೃತುಃ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ |
ವಾಯುರ್ವವೌ ಸ್ಪರ್ಶಸುಖಃ ಸುಗಂಧಃ
ಶುಕೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಜನಾಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ || ೭-೨ ||

ಬಾಲಃ ಸ ಸದ್ಯೋ ವವೃಧೇ ಸುಚೇತಾ
ಬೃಹಸ್ಪತೇರಾತ್ತಸಮಸ್ತವಿದ್ಯಃ |
ದತ್ವಾ ವಿನೀತೋ ಗುರುದಕ್ಷಿಣಾಂ ಚ
ಪ್ರತ್ಯಾಗತೋ ಹರ್ಷಯತಿ ಸ್ಮ ತಾತಮ್ || ೭-೩ ||

ಯುವಾನಮೇಕಾಂತತಪಃಪ್ರವೃತ್ತಂ
ವ್ಯಾಸಃ ಕದಾಚಿಚ್ಛುಕಮೇವಮೂಚೇ |
ವೇದಾಂಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚ ವೇತ್ಸಿ ಪುತ್ರ
ಕೃತ್ವಾ ವಿವಾಹಂ ಭವ ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥಃ || ೭-೪ ||

ಸರ್ವಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಕವಯೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾ
ಗೃಹಾಶ್ರಮಂ ಶ್ರೇಷ್ಠತರಂ ವದಂತಿ |
ತಮಾಶ್ರಿತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಲೋಕ ಏಷ
ಯಜಸ್ವ ದೇವಾನ್ ವಿಧಿವತ್ಪಿತೄಂಶ್ಚ || ೭-೫ ||

ತವಾಸ್ತು ಸತ್ಪುತ್ರ ಋಣಾದಹಂ ಚ
ಮುಚ್ಯೇಯ ಮಾಂ ತ್ವಂ ಸುಖಿನಂ ಕುರುಷ್ವ |
ಪುತ್ರಃ ಸುಖಾಯಾತ್ರ ಪರತ್ರ ಚ ಸ್ಯಾ-
-ತ್ತ್ವಾಂ ಪುತ್ರ ತೀವ್ರೈರಲಭೇ ತಪೋಭಿಃ || ೭-೬ ||

ಕಿಂಚ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಸದೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ
ಹರಂತಿ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಸಭಂ ನರಸ್ಯ |
ಪಶ್ಯನ್ ಪಿತಾ ಮೇ ಜನನೀಂ ತಪಸ್ವೀ
ಪರಾಶರೋಽಪಿ ಸ್ಮರಮೋಹಿತೋಽಭೂತ್ || ೭-೭ ||

ಯ ಆಶ್ರಮಾದಾಶ್ರಮಮೇತಿ ತತ್ತ-
-ತ್ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸ ಸುಖೀ ಸದಾ ಸ್ಯಾತ್ |
ಗೃಹಾಶ್ರಮೋ ನೈವ ಚ ಬಂಧಹೇತು-
-ಸ್ತ್ವಯಾ ಚ ಧೀಮನ್ ಕ್ರಿಯತಾಂ ವಿವಾಹಃ || ೭-೮ ||

ಏವಂ ಬ್ರುವಾಣೋಽಪಿ ಶುಕಂ ವಿವಾಹಾ-
-ದ್ಯಸಕ್ತಮಾಜ್ಞಾಯ ಪಿತೇವ ರಾಗೀ |
ಪುರಾಣಕರ್ತಾ ಚ ಜಗದ್ಗುರುಃ ಸ
ಮಾಯಾನಿಮಗ್ನೋಽಶ್ರುವಿಲೋಚನೋಽಭೂತ್ || ೭-೯ ||

ಭೋಗೇಷು ಮೇ ನಿಸ್ಪೃಹತಾಽಸ್ತು ಮಾತಃ
ಪ್ರಲೋಭಿತೋ ಮಾ ಕರವಾಣಿ ಪಾಪಮ್ |
ಮಾ ಬಾಧತಾಂ ಮಾಂ ತವ ದೇವಿ ಮಾಯಾ
ಮಾಯಾಧಿನಾಥೇ ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ || ೭-೧೦ ||

ಅಷ್ಟಮ ದಶಕಮ್ (೮) – ಪರಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed