Devi Narayaniyam Dasakam 6 – ಷಷ್ಠ ದಶಕಮ್ (೬) – ವ್ಯಾಸನಾರದಸಮಾಗಮಮ್


<< ಪಂಚಮ ದಶಕಮ್ (೫) ಸುದ್ಯುಮ್ನಕಥಾ

|| ವ್ಯಾಸನಾರದಸಮಾಗಮಮ್ ||

ತ್ವದಿಚ್ಛಯಾ ದೇವಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯವಾಚಾ
ಪರಾಶರಾದ್ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣಕರ್ತುಃ |
ಮುನೇರ್ಹರಿರ್ಲೋಕಹಿತಾಯ ದೀಪಾ-
-ದ್ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪೋಽಜನಿ ಕೃಷ್ಣನಾಮಾ || ೬-೧ ||

ವೇದಂ ಚತುರ್ಧಾ ವ್ಯದಧತ್ಸ ಕೃಷ್ಣ-
-ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವ್ಯಾಸ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ |
ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಾಣಿ ಪುರಾಣಜಾಲಂ
ಮಹೇತಿಹಾಸಂ ಚ ಮಹಾಂಶ್ಚಕಾರ || ೬-೨ ||

ತಪಃ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಕಳವಿಂಕಪೋತಂ
ಮಾತ್ರಾ ಸ ಸಂಲಾಳಿತಮಾಶ್ರಮಾಂತೇ |
ಪಶ್ಯನ್ನಧನ್ಯಾಮನಪತ್ಯತಾಂ ಸ್ವಾಂ
ಸಪುತ್ರಭಾಗ್ಯಾತಿಶಯಂ ಚ ದಧ್ಯೌ || ೬-೩ ||

ಸತ್ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ತಪಶ್ಚಿಕೀರ್ಷು-
-ಸ್ತೀವ್ರಂ ಮಹಾಮೇರುಸಮೀಪಮೇತ್ಯ |
ಆರಾಧನೀಯಃ ಕ ಇತಿ ಕ್ಷಣಂ ಸ
ಚಿಂತಾತುರೋ ಲೋಕಗುರುಃ ಸ್ಥಿತೋಽಭೂತ್ || ೬-೪ ||

ಶ್ರೀನಾರದಸ್ತತ್ರ ಸಮಾಗತಸ್ತ್ವ-
-ತ್ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾಂಕುರವನ್ಮಹರ್ಷಿಃ |
ಅರ್ಘ್ಯಾದಿಸಂಪೂಜಿತ ಆಸನಸ್ಥೋ
ವ್ಯಾಸೇನ ಪೃಷ್ಟಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವಾಹ || ೬-೫ ||

ಕಿಂ ಚಿಂತಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಜಸ್ವ ದೇವೀಂ
ಕೃಪಾವತೀ ವಾಂಛಿತದಾನದಕ್ಷಾ |
ಅಹೇತುರೇಷಾ ಖಲು ಸರ್ವಹೇತು-
-ರ್ನಿರಸ್ತಸಾಮ್ಯಾತಿಶಯಾ ನಿರೀಹಾ || ೬-೬ ||

ಸೈಷಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಬ್ರಹ್ಮರಮೇಶರುದ್ರಾಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತೀಶ್ಚ
ಕುರ್ವಂತಿ ಕಾಲೇ ನ ಚ ತೇ ಸ್ವತಂತ್ರಾಃ || ೬-೭ ||

ಯಸ್ಯಾಶ್ಚ ತೇ ಶಕ್ತಿಭಿರೇವ ಸರ್ವ-
-ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವಂತಿ ಸುರಾಸುರಾದ್ಯಾಃ |
ಮರ್ತ್ಯಾ ಮೃಗಾಃ ಕೃಷ್ಣ ಪತತ್ರಿಣಶ್ಚ
ಶಕ್ತೇರ್ವಿಧೇಯಾಃ ಕ ಇಹಾವಿಧೇಯಃ || ೬-೮ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮುಖ್ಯೈರ್ನ ಚ ಸಾ ಪ್ರಮಾಣೈ-
-ರ್ಜ್ಞೇಯಾ ತಪೋಭಿಃ ಕಠಿನೈರ್ವ್ರತೈಶ್ಚ |
ನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನೇನ ಚಾಪಿ
ಭಕ್ತ್ಯೈವ ಜಾನಾತಿ ಪುಮಾನ್ ಮಹೇಶೀಮ್ || ೬-೯ ||

ತಾಮೇವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸತತಂ ಭಜಸ್ವ
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಸ್ತು ಭದ್ರಮ್ |
ಇತ್ಯೂಚುಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಸುತೇ ಗತೇ ಸ
ವ್ಯಾಸಸ್ತಪೋಽರ್ಥಂ ಗಿರಿಮಾರುರೋಹ || ೬-೧೦ ||

ಇಹಾಸ್ಮಿ ಪರ್ಯಾಕುಲಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ-
-ರ್ಗುರುಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಹತ್ತಮಂ ಚ |
ಸನ್ಮಾರ್ಗತೋ ಮಾಂ ನಯ ವಿಶ್ವಮಾತಃ
ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ || ೬-೧೧ ||

ಸಪ್ತಮ ದಶಕಮ್ (೭) – ಶುಕೋತ್ಪತ್ತಿಃ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed