Devi Narayaniyam Dasakam 5 – ಪಂಚಮ ದಶಕಮ್ (೫) – ಸುದ್ಯುಮ್ನಕಥಾ


<< ಚತುರ್ಥ ದಶಕಮ್ (೪) ಮಧುಕೈಟಭವಧಮ್

|| ಸುದ್ಯುಮ್ನಕಥಾ ||

ಜಾತಾ ಸುತೇಳಾ ಮನುಸಪ್ತಮಸ್ಯ
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತೋಽನೇನ ಮುನಿರ್ವಸಿಷ್ಠಃ |
ಶಂಭೋಃ ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ಸುತಾಂ ಕುಮಾರಂ
ಚಕ್ರೇ ಸ ಕಾಲೇನ ಬಭೂವ ರಾಜಾ || ೫-೧ ||

ಸುದ್ಯುಮ್ನನಾಮಾ ಮೃಗಯಾವಿಹಾರೀ
ಗತೋ ಹಯಾರೂಢ ಇಳಾವೃತಂ ಸಃ |
ಸ್ತ್ರೀತ್ವಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುತಂ ಹಿಮಾಂಶೋ-
-ರ್ವವ್ರೇ ಪತಿಂ ಪುತ್ರಮಸೂತ ಚೈಷಾ || ೫-೨ ||

ನ್ಯವೇದಯತ್ಸಾ ಗುರವೇ ವಸಿಷ್ಠಾ-
-ಯೈಷಾ ಕದಾಚಿನ್ನಿಜಪುಂಸ್ತ್ವಕಾಮಮ್ |
ತತ್ಸಾಧನಾರ್ಥಂ ಹರಮೇವ ದಧ್ಯೌ
ಮುನಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತಮುವಾಚ ಶಂಭುಃ || ೫-೩ ||

ಇಳಾವೃತಂ ಮಾ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಯಾತು
ಪ್ರಯಾತಿ ಚೇತ್ಸೋಽಸ್ತ್ವಬಲಾ ತದೈವ |
ಏವಂ ಮಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಮೇವ ಸೌಮ್ಯ
ಗೌರ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾಯ ಭವಾನ್ ಪ್ರಿಯೋ ಮೇ || ೫-೪ ||

ನ ಪಕ್ಷಭೇದೋಽತ್ರ ಮಮಾಸ್ತಿ ಗೌರೀ
ಭವಾಂಶ್ಚ ತೃಪ್ತೌ ಭವತಾಂ ಮದೀಯೌ |
ಇತಃ ಪರಂ ತಸ್ಯ ಮನೋರಪತ್ಯಂ
ಮಾಸಂ ಪುಮಾನ್ ಸ್ಯಾದ್ವನಿತಾ ಚ ಮಾಸಮ್ || ೫-೫ ||

ಏವಂ ಶಿವೋಕ್ತೇನ ಮನೋರಪತ್ಯಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಚ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ಧರಣೀಂ ಶಶಾಸ |
ಸ್ತ್ರೀತ್ವೇ ಚ ಹರ್ಮ್ಯೇಷು ನಿನಾಯ ಕಾಲಂ
ಜನೋ ನ ಚೈನಂ ನೃಪಮಭ್ಯನಂದತ್ || ೫-೬ ||

ಪುರೂರವಸ್ಯಾತ್ಮಸುತೇಽರ್ಪಯಿತ್ವಾ
ರಾಜ್ಯಂ ವಿರಕ್ತೋ ವನಮೇತ್ಯ ಭೂಪಃ |
ಶ್ರೀನಾರದಾಲ್ಲಬ್ಧನವಾರ್ಣಮಂತ್ರೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ದಧ್ಯೌ ಭವತಾರಿಣೀಂ ತ್ವಾಮ್ || ೫-೭ ||

ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢಾಮರುಣಾಬ್ಜನೇತ್ರಾಂ
ತ್ವಾಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಮಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ನತ್ವಾ |
ಸ್ತುತ್ವಾ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿರಪುಂಸ್ತ್ವಮೇಷ
ಲೇಭೇಽಥ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ ಚಾಂತೇ || ೫-೮ ||

ಶೌರ್ಯಂ ನ ವೀರ್ಯಂ ನ ಚ ಪೌರುಷಂ ಮೇ
ನೈವಾಸ್ತಿ ಚ ಸ್ತ್ರೀಸಹಜಾ ತಿತಿಕ್ಷಾ |
ಮೂಢೋ ನ ಜಾನಾಮ್ಯಶುಭಂ ಶುಭಂ ಚ
ದೇಯಂ ತ್ವಯಾ ಮೇ ಶುಭಮೇವ ಮಾತಃ || ೫-೯ ||

ಪಶ್ಯಾನಿ ಮಾತಃ ಪ್ರವರಾನ್ ಗುರುಂಸ್ತೇ
ಕಾರುಣ್ಯತೋ ಮಾಂ ಸುಪಥಾ ನಯಂತು |
ಸತ್ಸಂಗಸಂಭಾವಿತಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ-
-ರ್ಭವಾನಿ ತೇ ದೇವಿ ನಮಃ ಪ್ರಸೀದ || ೫-೧೦ ||

ಷಷ್ಠ ದಶಕಮ್ (೬) – ವ್ಯಾಸನಾರದಸಮಾಗಮಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed