Devi Narayaniyam Dasakam 4 – ಚತುರ್ಥ ದಶಕಮ್ (೪) – ಮಧುಕೈಟಭವಧಮ್


|| ಮಧುಕೈಟಭವಧಮ್ ||

ತ್ವಂ ತಾಮಸೀ ಸುಪ್ತರಮಾಧವಾಂಗಜಾ
ಶ್ಯಾಮಾ ರುಚಾ ಮೋಹನತಾಮ್ರಲೋಚನಾ |
ಏಕಾರ್ಣವೇ ಘೋರರಣೋತ್ಸುಕಾನ್ ಹರಿಂ
ದೈತ್ಯೌ ಚ ತೌ ಸ್ಮೇರಮುಖೀ ಸಮೈಕ್ಷಥಾಃ || ೪-೧ ||

ಪಶ್ಯತ್ಯಜೇ ಬಾಹುರಣಂ ಮುರಾರಿಣಾ
ಕೃತ್ವಾ ಮಧುಃ ಶ್ರಾಂತಿಮವಾಪ ಸತ್ವರಮ್ |
ಅಭ್ಯೇತ್ಯ ಯುದ್ಧಂ ಕುರುತೇ ಸ್ಮ ಕೈಟಭಃ
ಶ್ರಾಂತೇ ಚ ತಸ್ಮಿನ್ನಕೃತಾಹವಂ ಮಧುಃ || ೪-೨ ||

ಏವಂ ಮುಹುಃ ಸಂಗರವಿಶ್ರಮಾವುಭೌ
ಪರ್ಯಾಯತೋ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಪಂಚಕಮ್ |
ಗ್ಲಾನಿಂ ವಿನಾ ಚಕ್ರತುರಚ್ಯುತಃ ಕ್ಲಮಾ-
-ದ್ವಿಶ್ರಾಂತಿಮಿಚ್ಛನ್ನಸುರೌ ಜಗಾದ ತೌ || ೪-೩ ||

ಶ್ರಾಂತೇನ ಭೀತೇನ ಚ ಬಾಲಕೇನ ಚ
ಪ್ರಭುಃ ಪುಮಾನ್ನೈವ ಕರೋತಿ ಸಂಯುಗಮ್ |
ಮಧ್ಯೇರಣಂ ದ್ವೌ ಕೃತವಿಶ್ರಮೌ ಯುವಾ-
-ಮೇಕಃ ಕರೋಮ್ಯೇವ ನಿರಂತರಾಹವಮ್ || ೪-೪ ||

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಹರಿಂ ಶ್ರಾಂತಮುಭೌ ವಿದೂರತಃ
ಸಂತಸ್ಥತುರ್ವಿಶ್ರಮಸೌಖ್ಯವಾಂಸ್ತತಃ |
ತ್ವಾಮೇವ ತುಷ್ಟಾವ ಕೃಪಾತರಂಗಿಣೀಂ
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀಂ ದೈತ್ಯಜಯಾಯ ಮಾಧವಃ || ೪-೫ ||

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದೈಷ ರಣೇ ಜಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ
ದೈತ್ಯದ್ವಯೇನಾಬ್ಜಭವಂ ಜಿಘಾಂಸುನಾ |
ಸರ್ವಂ ಕಟಾಕ್ಷೈಸ್ತವ ಸಾಧ್ಯಮತ್ರ ಮಾಂ
ರಕ್ಷೇತಿ ವಕ್ತಾರಮಭಾಷಥಾ ಹರಿಮ್ || ೪-೬ ||

ಯುದ್ಧಂ ಕುರು ತ್ವಂ ಜಹಿ ತೌ ಮಯಾ ಭೃಶಂ
ಸಮ್ಮೋಹಿತೌ ವಕ್ರದೃಶೇತ್ಯಯಂ ತ್ವಯಾ |
ಸಂಚೋದಿತೋ ಹೃಷ್ಟಮನಾ ಮಹಾರ್ಣವೇ
ತಸ್ಥೌ ರಣಾಯಾಯಯತುಶ್ಚ ದಾನವೌ || ೪-೭ ||

ಭೂಯೋಽಪಿ ಕುರ್ವನ್ ರಣಮಚ್ಯುತೋ ಹಸನ್
ಕಾಮಾತುರೌ ತೇ ಮುಖಪದ್ಮದರ್ಶನಾತ್ |
ತಾವಾಹ ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮ್ಯತುಲೌ ರಣೇ ಯುವಾಂ
ದದಾಮ್ಯಹಂ ವಾಂ ವರಮೇಷ ವಾಂಛಿತಮ್ || ೪-೮ ||

ತಾವೂಚತುರ್ವಿದ್ಧಿ ಹರೇ ನ ಯಾಚಕಾ-
-ವಾವಾಂ ದದಾವಸ್ತವ ವಾಂಛಿತಂ ವರಮ್ |
ನಾಸತ್ಯವಾಚೌ ಸ್ವ ಇತೀರಿತೋ ಹರಿ-
-ಸ್ತ್ವಾಂ ಸಂಸ್ಮರನ್ ಶತ್ರುಜಿಗೀಷಯಾಽಬ್ರವೀತ್ || ೪-೯ ||

ಮಹ್ಯಂ ವರಂ ಯಚ್ಛತಮದ್ಯ ಮೇ ಯತೋ
ವಧ್ಯೌ ಯುವಾಂ ಸ್ಯಾತಮಿತೀರಿತಾವುಭೌ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಪ್ಸು ಲೀನಂ ಸಕಲಂ ಸಮೂಚತು-
-ಸ್ತ್ವಂ ಸತ್ಯವಾಙ್ನೌ ಜಹಿ ನಿರ್ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ || ೪-೧೦ ||

ಅಸ್ತ್ವೇವಮಿತ್ಯಾದೃತವಾಙ್ಮುದಾ ಹರಿಃ
ಸ್ವೋರೌ ಪೃಥಾವುನ್ನಮಿತೇ ಜಲೋಪರಿ |
ಕೃತ್ವಾಽರಿಣಾ ತಚ್ಛಿರಸೀ ತದಾಽಚ್ಛಿನ-
-ತ್ಸ್ವಚ್ಛಂದಮೃತ್ಯೂ ತವ ಮಾಯಯಾ ಹತೌ || ೪-೧೧ ||

ದ್ವೇಷಶ್ಚ ರಾಗಶ್ಚ ಸದಾ ಮಮಾಂಬಿಕೇ
ದೈತ್ಯೌ ಹೃದಿ ಸ್ತೋಽತ್ರ ವಿವೇಕಮಾಧವಃ |
ಆಭ್ಯಾಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ರಣಂ ಜಯತ್ವಯಂ
ತುಭ್ಯಂ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಮಃ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ || ೪-೧೨ ||

ಪಂಚಮ ದಶಕಮ್ (೫) – ಸುದ್ಯುಮ್ನಕಥಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed