Devi Narayaniyam Dasakam 4 – చతుర్థ దశకమ్ (౪) – మధుకైటభవధమ్


త్వం తామసీ సుప్తరమాధవాంగజా
శ్యామా రుచా మోహనతామ్రలోచనా |
ఏకార్ణవే ఘోరరణోత్సుకాన్ హరిం
దైత్యౌ చ తౌ స్మేరముఖీ సమైక్షథాః || ౪-౧ ||

పశ్యత్యజే బాహురణం మురారిణా
కృత్వా మధుః శ్రాంతిమవాప సత్వరమ్ |
అభ్యేత్య యుద్ధం కురుతే స్మ కైటభః
శ్రాంతే చ తస్మిన్నకృతాహవం మధుః || ౪-౨ ||

ఏవం ముహుః సంగరవిశ్రమావుభౌ
పర్యాయతో వర్షసహస్రపంచకమ్ |
గ్లానిం వినా చక్రతురచ్యుతః క్లమా-
-ద్విశ్రాంతిమిచ్ఛన్నసురౌ జగాద తౌ || ౪-౩ ||

శ్రాంతేన భీతేన చ బాలకేన చ
ప్రభుః పుమాన్నైవ కరోతి సంయుగమ్ |
మధ్యేరణం ద్వౌ కృతవిశ్రమౌ యువా-
-మేకః కరోమ్యేవ నిరంతరాహవమ్ || ౪-౪ ||

జ్ఞాత్వా హరిం శ్రాంతముభౌ విదూరతః
సంతస్థతుర్విశ్రమసౌఖ్యవాంస్తతః |
త్వామేవ తుష్టావ కృపాతరంగిణీం
సర్వేశ్వరీం దైత్యజయాయ మాధవః || ౪-౫ ||

దేవి ప్రసీదైష రణే జితోఽస్మ్యహం
దైత్యద్వయేనాబ్జభవం జిఘాంసునా |
సర్వం కటాక్షైస్తవ సాధ్యమత్ర మాం
రక్షేతి వక్తారమభాషథా హరిమ్ || ౪-౬ ||

యుద్ధం కురు త్వం జహి తౌ మయా భృశం
సమ్మోహితౌ వక్రదృశేత్యయం త్వయా |
సంచోదితో హృష్టమనా మహార్ణవే
తస్థౌ రణాయాయయతుశ్చ దానవౌ || ౪-౭ ||

భూయోఽపి కుర్వన్ రణమచ్యుతో హసన్
కామాతురౌ తే ముఖపద్మదర్శనాత్ |
తావాహ తుష్టోఽస్మ్యతులౌ రణే యువాం
దదామ్యహం వాం వరమేష వాంఛితమ్ || ౪-౮ ||

తావూచతుర్విద్ధి హరే న యాచకా-
-వావాం దదావస్తవ వాంఛితం వరమ్ |
నాసత్యవాచౌ స్వ ఇతీరితో హరి-
-స్త్వాం సంస్మరన్ శత్రుజిగీషయాఽబ్రవీత్ || ౪-౯ ||

మహ్యం వరం యచ్ఛతమద్య మే యతో
వధ్యౌ యువాం స్యాతమితీరితావుభౌ |
దృష్ట్వాఽప్సు లీనం సకలం సమూచతు-
-స్త్వం సత్యవాఙ్నౌ జహి నిర్జలే స్థలే || ౪-౧౦ ||

అస్త్వేవమిత్యాదృతవాఙ్ముదా హరిః
స్వోరౌ పృథావున్నమితే జలోపరి |
కృత్వాఽరిణా తచ్ఛిరసీ తదాఽచ్ఛిన-
-త్స్వచ్ఛందమృత్యూ తవ మాయయా హతౌ || ౪-౧౧ ||

ద్వేషశ్చ రాగశ్చ సదా మమాంబికే
దైత్యౌ హృది స్తోఽత్ర వివేకమాధవః |
ఆభ్యాం కరోత్యేవ రణం జయత్వయం
తుభ్యం మహాకాళి నమః ప్రసీద మే || ౪-౧౨ ||

పంచమ దశకమ్ (౫) – సుద్యుమ్నకథా >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed