Devi Narayaniyam Dasakam 26 – ಷಡ್ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೬) – ಸುರಥ ಕಥಾ


|| ಸುರಥ ಕಥಾ ||

ರಾಜಾ ಪುರಾಽಽಸಿತ್ ಸುರಥಾಭಿಧಾನಃ
ಸ್ವಾರೋಚಿಷೇ ಚೈತ್ರಕುಲಾವತಂಸಃ |
ಮನ್ವಂತರೇ ಸತ್ಯರತೋ ವದಾನ್ಯಃ
ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಜಾಪಾಲನಮಾತ್ರನಿಷ್ಠಃ || ೨೬-೧ ||

ವೀರೋಽಪಿ ದೈವಾತ್ಸಮರೇ ಸ ಕೋಲಾ-
-ವಿಧ್ವಂಸಿಭಿಃ ಶತ್ರುಬಲೈರ್ಜಿತಃ ಸನ್ |
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ವನಮೇತ್ಯ ಶಾಂತಂ
ಸುಮೇಧಸಂ ಪ್ರಾಪ ಮುನಿಂ ಶರಣ್ಯಮ್ || ೨೬-೨ ||

ತಪೋವನಂ ನಿರ್ಭಯಮಾವಸನ್ ದ್ರು-
-ಚ್ಛಾಯಾಶ್ರಿತಃ ಶೀತಳವಾತಪೃಕ್ತಃ |
ಸ ಏಕದಾ ರಾಜ್ಯಗೃಹಾದಿಚಿಂತಾ-
-ಪರ್ಯಾಕುಲಃ ಕಂಚಿದಪಶ್ಯದಾರ್ತಮ್ || ೨೬-೩ ||

ರಾಜಾ ತಮೂಚೇ ಸುರಥೋಽಸ್ಮಿ ನಾಮ್ನಾ
ಜಿತೋಽರಿಭಿರ್ಭ್ರಷ್ಟವಿಭೂತಿಜಾಲಃ |
ಗೃಹಾದಿಚಿಂತಾಮಥಿತಾಂತರಂಗಃ
ಕುತೋಽಸಿ ಕಸ್ತ್ವಂ ವದ ಮಾಂ ಸಮಸ್ತಮ್ || ೨೬-೪ ||

ಶ್ರುತ್ವೇತಿ ಸ ಪ್ರತ್ಯವದತ್ಸಮಾಧಿ-
-ನಾಮಾಽಸ್ಮಿ ವೈಶ್ಯೋ ಹೃತಸರ್ವವಿತ್ತಃ |
ಪತ್ನೀಸುತಾದ್ಯೈಃ ಸ್ವಗೃಹಾನ್ನಿರಸ್ತ-
-ಸ್ತಥಾಽಪಿ ಸೋತ್ಕಂಠಮಿಮಾನ್ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೨೬-೫ ||

ಅನೇನ ಸಾಕಂ ಸುರಥೋ ವಿನೀತೋ
ಮುನಿಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಹ ಸಮಧಿನಾಮಾ |
ಗೃಹಾನ್ನಿರಸ್ತೋಽಪಿ ಗೃಹಾದಿಚಿಂತಾಂ
ಕರೋತಿ ಸೋತ್ಕಂಠಮಯಂ ಮಹರ್ಷೇ || ೨೬-೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಂ ಪರಮದ್ವಿತೀಯಂ
ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ಚ ಜಾನೇ |
ತಥಾಽಪಿ ಮಾಂ ಬಾಧತ ಏವ ರಾಜ್ಯ-
-ಗೃಹಾದಿಚಿಂತಾ ವದ ತಸ್ಯ ಹೇತುಮ್ || ೨೬-೭ ||

ಊಚೇ ತಪಸ್ವೀ ಶೃಣು ಭೂಪ ಮಾಯಾ
ಸರ್ವಸ್ಯ ಹೇತುಃ ಸಗುಣಾಽಗುಣಾ ಸಾ |
ಬಂಧಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಕರೋತಿ ಸೈವ
ಸರ್ವೇಽಪಿ ಮಾಯಾವಶಗಾ ಭವಂತಿ || ೨೬-೮ ||

ಜ್ಞಾನಂ ಹರೇರಸ್ತಿ ವಿಧೇಶ್ಚ ಕಿಂತು
ಕ್ವಚಿತ್ಕದಾಚಿನ್ಮಿಳಿತೌ ಮಿಥಸ್ತೌ |
ವಿಮೋಹಿತೌ ಕಸ್ತ್ವಮರೇ ನು ಕಸ್ತ್ವ-
-ಮೇವಂ ವಿವಾದಂ ಕಿಲ ಚಕ್ರತುಃ ಸ್ಮ || ೨೬-೯ ||

ಜ್ಞಾನಂ ದ್ವಿಧೈಕಂ ತ್ವಪರೋಕ್ಷಮನ್ಯ-
-ತ್ಪರೋಕ್ಷಮಪ್ಯೇತದವೇಹಿ ರಾಜನ್ |
ಆದ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ಯಾಃ ಕೃಪಯಾ ವಿರಕ್ತ್ಯಾ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಹತ್ಸಂಗಮತಶ್ಚ ಲಭ್ಯಮ್ || ೨೬-೧೦ ||

ಯ ಏತದಾಪ್ನೋತಿ ಸ ಸರ್ವಮುಕ್ತೋ
ದ್ವೇಷಶ್ಚ ರಾಗಶ್ಚ ನ ತಸ್ಯ ಭೂಪ |
ಜ್ಞಾನಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಖಲು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ-
-ವಿಚಾರತೋ ಬುದ್ಧಿಮತೈವ ಲಭ್ಯಮ್ || ೨೬-೧೧ ||

ಶಮಾದಿಹೀನೋ ನ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ-
-ವಿಚಾರಮಾತ್ರೇಣ ವಿಮುಕ್ತಿಮೇತಿ |
ದೇವ್ಯಾಃ ಕಟಾಕ್ಷೈರ್ಲಭತೇ ಚ ಭುಕ್ತಿಂ
ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಸಾ ಕೇವಲಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ || ೨೬-೧೨ ||

ಸಂಪೂಜ್ಯ ತಾಂ ಸಾಕಮನೇನ ದುರ್ಗಾಂ
ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಸ್ವಹಿತಂ ಲಭಸ್ವ |
ಶ್ರುತ್ವಾ ಮುನೇರ್ವಾಕ್ಯಮುಭೌ ಮಹೇಶಿ
ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮಾಸತುರಿದ್ಧಭಕ್ತ್ಯಾ || ೨೬-೧೩ ||

ವರ್ಷದ್ವಯಾಂತೇ ಭವತೀಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ
ಸ್ವಪ್ನೇ ಸತೋಷಾವಪಿ ತಾವತೃಪ್ತೌ |
ದಿದೃಕ್ಷಯಾ ಜಾಗ್ರತಿ ಚಾಪಿ ಭಕ್ತಾ-
-ವಾಚೇರತುರ್ದ್ವೌ ಕಠಿನವ್ರತಾನಿ || ೨೬-೧೪ ||

ವರ್ಷತ್ರಯಾಂತೇ ಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ
ತ್ವಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತೌ ತುಷ್ಟುವತುಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೌ |
ದೈವಾತ್ಸಮಾಧಿಸ್ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಮವಾಪ ಮುಕ್ತಿಮ್ || ೨೬-೧೫ ||

ಭೋಗಾವಿರಕ್ತಃ ಸುರಥಸ್ತು ಶೀಘ್ರಂ
ನಿಷ್ಕಂಟಕಂ ರಾಜ್ಯಮವಾಪ ಭೂಯಃ |
ಮನ್ವಂತರೇ ಭೂಪತಿರಷ್ಟಮೇ ಸ
ಸಾವರ್ಣಿನಾಮಾ ಚ ಮನುರ್ಬಭೂವ || ೨೬-೧೬ ||

ತ್ವಂ ಭುಕ್ತಿಕಾಮಾಯ ದದಾಸಿ ಭೋಗಂ
ಮುಮುಕ್ಷವೇ ಸಂಸೃತಿಮೋಚನಂ ಚ |
ಕಿಂಚಿನ್ನ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಪರಂ ವಿಮೂಢೋ
ನಮಾಮಿ ತೇ ಪಾದಸರೋಜಯುಗ್ಮಮ್ || ೨೬-೧೭ ||

ಸಪ್ತವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೭) – ಶತಾಕ್ಷ್ಯವತಾರಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: