Devi Narayaniyam Dasakam 25 – ಪಂಚವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೫) – ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯವತಾರಮ್-ಸುಂಭಾದಿವಧಮ್


<< ಚತುರ್ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೪) ಮಹಿಷಾಸುರವಧಮ್-ದೇವೀಸ್ತುತಿಃ

|| ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯವತಾರಮ್-ಸುಂಭಾದಿವಧಮ್ ||

ಅಥಾಮರಾಃ ಶತ್ರುವಿನಾಶತೃಪ್ತಾ-
-ಶ್ಚಿರಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವತೀಂ ಭಜಂತಃ |
ಮಂದೀಭವದ್ಭಕ್ತಿಹೃದಃ ಕ್ರಮೇಣ
ಪುನಶ್ಚ ದೈತ್ಯಾಭಿಭವಂ ಸಮೀಯುಃ || ೨೫-೧ ||

ಸುಂಭೋ ನಿಸುಂಭಶ್ಚ ಸಹೋದರೌ ಸ್ವೈಃ
ಪ್ರಸಾದಿತಾತ್ಪದ್ಮಭವಾತ್ತಪೋಭಿಃ |
ಸ್ತ್ರೀಮಾತ್ರವಧ್ಯತ್ವಮವಾಪ್ಯ ದೇವಾನ್
ಜಿತ್ವಾ ರಣೇಽಧ್ಯೂಷತುರೈಂದ್ರಲೋಕಮ್ || ೨೫-೨ ||

ಭ್ರಷ್ಟಶ್ರಿಯಸ್ತೇ ತು ಗುರೂಪದೇಶಾ-
-ದ್ಧಿಮಾದ್ರಿಮಾಪ್ತಾ ನುನುವುಃ ಸುರಾಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ತೇಷಾಂ ಪುರಶ್ಚಾದ್ರಿಸುತಾಽಽವಿರಾಸೀ-
-ತ್ಸ್ನಾತುಂ ಗತಾ ಸಾ ಕಿಲ ದೇವನದ್ಯಾಮ್ || ೨೫-೩ ||

ತದ್ದೇಹಕೋಶಾತ್ತ್ವಮಜಾ ಪ್ರಜಾತಾ
ಯತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಖಲು ಕೌಶಿಕೀತಿ |
ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಭಿಧಾಂ ದಧಾನಾ
ತ್ವಂ ರಾಜಸೀಶಕ್ತಿರಿತೀರ್ಯಸೇ ಚ || ೨೫-೪ ||

ಹಿಮಾದ್ರಿಶೃಂಗೇಷು ಮನೋಹರಾಂಗೀ
ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢಾ ಮೃದುಗಾನಲೋಲಾ |
ಶ್ರೋತ್ರಾಣಿ ನೇತ್ರಾಣ್ಯಪಿ ದೇಹಭಾಜಾಂ
ಚಕರ್ಷಿಥಾಷ್ಟಾದಶಬಾಹುಯುಕ್ತಾ || ೨೫-೫ ||

ವಿಜ್ಞಾಯ ಸುಂಭಃ ಕಿಲ ದೂತವಾಕ್ಯಾ-
-ತ್ತ್ವಾಂ ಮೋಹನಾಂಗೀಂ ದಯಿತಾಂ ಚಿಕೀರ್ಷುಃ |
ತ್ವದಂತಿಕೇ ಪ್ರೇಷಯತಿಸ್ಮ ದೂತಾ-
-ನೇಕೈಕಶಃ ಸ್ನಿಗ್ಧವಚೋವಿಲಾಸಾನ್ || ೨೫-೬ ||

ತ್ವಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇ ಕಾಲಿಕಯಾ ಸಮೇತಾ-
-ಮೇಕೈಕಶಃ ಸುಂಭಗುಣಾನ್ ಪ್ರಭಾಷ್ಯ |
ಪತ್ನೀ ಭವಾಸ್ಯೇತಿ ಕೃತೋಪದೇಶಾ-
-ಸ್ತತ್ಪ್ರಾತಿಕುಲ್ಯಾತ್ಕುಪಿತಾ ಬಭೂವುಃ || ೨೫-೭ ||

ಸುಂಭಾಜ್ಞಯಾ ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನಾಖ್ಯೋ
ರಣೋದ್ಯತಃ ಕಾಳಿಕಯಾ ಹತೋಽಭೂತ್ |
ಚಂಡಂ ಚ ಮುಂಡಂ ಚ ನಿಹತ್ಯ ಕಾಳೀ
ತ್ವತ್ಫಾಲಜಾ ತದ್ರುಧಿರಂ ಪಪೌ ಚ || ೨೫-೮ ||

ಚಾಮುಂಡಿಕೇತಿ ಪ್ರಥಿತಾ ತತಃ ಸಾ
ತ್ವಾಂ ರಕ್ತಬೀಜೋಽಧ ಯುಯುತ್ಸುರಾಪ |
ಯದ್ರಕ್ತಬಿಂದೂದ್ಭವರಕ್ತಬೀಜ-
-ಸಂಘೈರ್ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಮಭೂದಶೇಷಮ್ || ೨೫-೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಪಾಶ್ಯಾದಿಕದೇವಶಕ್ತಿ-
-ಕೋಟ್ಯೋ ರಣಂ ಚಕ್ರುರರಾತಿಸಂಘೈಃ |
ತತ್ಸಂಗರಂ ವರ್ಣಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ತಃ
ಸಹಸ್ರಜಿಹ್ವೋಽಪಿ ಪುನಃ ಕಿಮನ್ಯೇ || ೨೫-೧೦ ||

ರಣೇಽತಿಘೋರೇ ವಿವೃತಾನನಾ ಸಾ
ಕಾಳೀ ಸ್ವಜಿಹ್ವಾಂ ಖಲು ಚಾಲಯಂತೀ |
ತ್ವಚ್ಛಸ್ತ್ರಕೃತ್ತಾಖಿಲರಕ್ತಬೀಜ-
-ರಕ್ತಂ ಪಪೌ ಗರ್ಜನಭೀತದೈತ್ಯಾ || ೨೫-೧೧ ||

ತ್ವಯಾ ನಿಸುಂಭಸ್ಯ ಶೀರೋ ನಿಕೃತ್ತಂ
ಸುಂಭಸ್ಯ ತತ್ಕಾಳಿಕಯಾಽಪಿ ಚಾಂತೇ |
ಅನ್ಯೇಽಸುರಾಸ್ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ
ಪಾತಾಳಮಾಪುಸ್ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ || ೨೫-೧೨ ||

ಹತೇಷು ದೇವಾ ರಿಪುಷು ಪ್ರಣಮ್ಯ
ತ್ವಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಸ್ವರ್ಗಮಗುಃ ಪುನಶ್ಚ |
ತೇ ಪೂರ್ವವದ್ಯಜ್ಞಹವಿರ್ಹರಂತೋ
ಭೂಮಾವವರ್ಷನ್ ಜಹೃಷುಶ್ಚ ಮರ್ತ್ಯಾಃ || ೨೫-೧೩ ||

ಮಾತರ್ಮದೀಯೇ ಹೃದಿ ಸಂತಿ ದಂಭ-
-ದರ್ಪಾಭಿಮಾನಾದ್ಯಸುರಾ ಬಲಿಷ್ಠಾಃ |
ನಿಹತ್ಯ ತಾನ್ ದೇಹ್ಯಭಯಂ ಸುಖಂ ಚ
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಮಮ ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೨೫-೧೪ ||

ಷಡ್ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೬) – ಸುರಥ ಕಥಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed