Devi Narayaniyam Dasakam 25 – పంచవింశ దశకమ్ (౨౫) – మహాసరస్వత్యవతారమ్-సుంభాదివధమ్


అథామరాః శత్రువినాశతృప్తా-
-శ్చిరాయ భక్త్యా భవతీం భజంతః |
మందీభవద్భక్తిహృదః క్రమేణ
పునశ్చ దైత్యాభిభవం సమీయుః || ౨౫-౧ ||

సుంభో నిసుంభశ్చ సహోదరౌ స్వైః
ప్రసాదితాత్పద్మభవాత్తపోభిః |
స్త్రీమాత్రవధ్యత్వమవాప్య దేవాన్
జిత్వా రణేఽధ్యూషతురైంద్రలోకమ్ || ౨౫-౨ ||

భ్రష్టశ్రియస్తే తు గురూపదేశా-
-ద్ధిమాద్రిమాప్తా నునువుః సురాస్త్వామ్ |
తేషాం పురశ్చాద్రిసుతాఽఽవిరాసీ-
-త్స్నాతుం గతా సా కిల దేవనద్యామ్ || ౨౫-౩ ||

తద్దేహకోశాత్త్వమజా ప్రజాతా
యతః ప్రసిద్ధా ఖలు కౌశికీతి |
మహాసరస్వత్యభిధాం దధానా
త్వం రాజసీశక్తిరితీర్యసే చ || ౨౫-౪ ||

హిమాద్రిశృంగేషు మనోహరాంగీ
సింహాధిరూఢా మృదుగానలోలా |
శ్రోత్రాణి నేత్రాణ్యపి దేహభాజాం
చకర్షిథాష్టాదశబాహుయుక్తా || ౨౫-౫ ||

విజ్ఞాయ సుంభః కిల దూతవాక్యా-
-త్త్వాం మోహనాంగీం దయితాం చికీర్షుః |
త్వదంతికే ప్రేషయతిస్మ దూతా-
-నేకైకశః స్నిగ్ధవచోవిలాసాన్ || ౨౫-౬ ||

త్వాం ప్రాప్య తే కాలికయా సమేతా-
-మేకైకశః సుంభగుణాన్ ప్రభాష్య |
పత్నీ భవాస్యేతి కృతోపదేశా-
-స్తత్ప్రాతికుల్యాత్కుపితా బభూవుః || ౨౫-౭ ||

సుంభాజ్ఞయా ధూమ్రవిలోచనాఖ్యో
రణోద్యతః కాళికయా హతోఽభూత్ |
చండం చ ముండం చ నిహత్య కాళీ
త్వత్ఫాలజా తద్రుధిరం పపౌ చ || ౨౫-౮ ||

చాముండికేతి ప్రథితా తతః సా
త్వాం రక్తబీజోఽధ యుయుత్సురాప |
యద్రక్తబిందూద్భవరక్తబీజ-
-సంఘైర్జగద్వ్యాప్తమభూదశేషమ్ || ౨౫-౯ ||

బ్రహ్మేంద్రపాశ్యాదికదేవశక్తి-
-కోట్యో రణం చక్రురరాతిసంఘైః |
తత్సంగరం వర్ణయితుం న శక్తః
సహస్రజిహ్వోఽపి పునః కిమన్యే || ౨౫-౧౦ ||

రణేఽతిఘోరే వివృతాననా సా
కాళీ స్వజిహ్వాం ఖలు చాలయంతీ |
త్వచ్ఛస్త్రకృత్తాఖిలరక్తబీజ-
-రక్తం పపౌ గర్జనభీతదైత్యా || ౨౫-౧౧ ||

త్వయా నిసుంభస్య శీరో నికృత్తం
సుంభస్య తత్కాళికయాఽపి చాంతే |
అన్యేఽసురాస్త్వాం శిరసా ప్రణమ్య
పాతాళమాపుస్త్వదనుగ్రహేణ || ౨౫-౧౨ ||

హతేషు దేవా రిపుషు ప్రణమ్య
త్వాం తుష్టువుః స్వర్గమగుః పునశ్చ |
తే పూర్వవద్యజ్ఞహవిర్హరంతో
భూమావవర్షన్ జహృషుశ్చ మర్త్యాః || ౨౫-౧౩ ||

మాతర్మదీయే హృది సంతి దంభ-
-దర్పాభిమానాద్యసురా బలిష్ఠాః |
నిహత్య తాన్ దేహ్యభయం సుఖం చ
త్వమేవ మాతా మమ తే నమోఽస్తు || ౨౫-౧౪ ||

షడ్వింశ దశకమ్ (౨౬) – సురథ కథా >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: