Devi Narayaniyam Dasakam 26 – షడ్వింశ దశకమ్ (౨౬) – సురథ కథా


రాజా పురాఽఽసిత్ సురథాభిధానః
స్వారోచిషే చైత్రకులావతంసః |
మన్వంతరే సత్యరతో వదాన్యః
సమ్యక్ప్రజాపాలనమాత్రనిష్ఠః || ౨౬-౧ ||

వీరోఽపి దైవాత్సమరే స కోలా-
-విధ్వంసిభిః శత్రుబలైర్జితః సన్ |
త్యక్త్వా స్వరాజ్యం వనమేత్య శాంతం
సుమేధసం ప్రాప మునిం శరణ్యమ్ || ౨౬-౨ ||

తపోవనం నిర్భయమావసన్ ద్రు-
-చ్ఛాయాశ్రితః శీతళవాతపృక్తః |
స ఏకదా రాజ్యగృహాదిచింతా-
-పర్యాకులః కంచిదపశ్యదార్తమ్ || ౨౬-౩ ||

రాజా తమూచే సురథోఽస్మి నామ్నా
జితోఽరిభిర్భ్రష్టవిభూతిజాలః |
గృహాదిచింతామథితాంతరంగః
కుతోఽసి కస్త్వం వద మాం సమస్తమ్ || ౨౬-౪ ||

శ్రుత్వేతి స ప్రత్యవదత్సమాధి-
-నామాఽస్మి వైశ్యో హృతసర్వవిత్తః |
పత్నీసుతాద్యైః స్వగృహాన్నిరస్త-
-స్తథాఽపి సోత్కంఠమిమాన్ స్మరామి || ౨౬-౫ ||

అనేన సాకం సురథో వినీతో
మునిం ప్రణమ్యాహ సమధినామా |
గృహాన్నిరస్తోఽపి గృహాదిచింతాం
కరోతి సోత్కంఠమయం మహర్షే || ౨౬-౬ ||

బ్రహ్మైవ సత్యం పరమద్వితీయం
మిథ్యా జగత్సర్వమిదం చ జానే |
తథాఽపి మాం బాధత ఏవ రాజ్య-
-గృహాదిచింతా వద తస్య హేతుమ్ || ౨౬-౭ ||

ఊచే తపస్వీ శృణు భూప మాయా
సర్వస్య హేతుః సగుణాఽగుణా సా |
బంధం చ మోక్షం చ కరోతి సైవ
సర్వేఽపి మాయావశగా భవంతి || ౨౬-౮ ||

జ్ఞానం హరేరస్తి విధేశ్చ కింతు
క్వచిత్కదాచిన్మిళితౌ మిథస్తౌ |
విమోహితౌ కస్త్వమరే ను కస్త్వ-
-మేవం వివాదం కిల చక్రతుః స్మ || ౨౬-౯ ||

జ్ఞానం ద్విధైకం త్వపరోక్షమన్య-
-త్పరోక్షమప్యేతదవేహి రాజన్ |
ఆద్యం మహేశ్యాః కృపయా విరక్త్యా
భక్త్యా మహత్సంగమతశ్చ లభ్యమ్ || ౨౬-౧౦ ||

య ఏతదాప్నోతి స సర్వముక్తో
ద్వేషశ్చ రాగశ్చ న తస్య భూప |
జ్ఞానం ద్వితీయం ఖలు శాస్త్రవాక్య-
-విచారతో బుద్ధిమతైవ లభ్యమ్ || ౨౬-౧౧ ||

శమాదిహీనో న చ శాస్త్రవాక్య-
-విచారమాత్రేణ విముక్తిమేతి |
దేవ్యాః కటాక్షైర్లభతే చ భుక్తిం
ముక్తిం చ సా కేవలభక్తిగమ్యా || ౨౬-౧౨ ||

సంపూజ్య తాం సాకమనేన దుర్గాం
కృత్వా ప్రసన్నాం స్వహితం లభస్వ |
శ్రుత్వా మునేర్వాక్యముభౌ మహేశి
త్వాం పూజయామాసతురిద్ధభక్త్యా || ౨౬-౧౩ ||

వర్షద్వయాంతే భవతీం సమీక్ష్య
స్వప్నే సతోషావపి తావతృప్తౌ |
దిదృక్షయా జాగ్రతి చాపి భక్తా-
-వాచేరతుర్ద్వౌ కఠినవ్రతాని || ౨౬-౧౪ ||

వర్షత్రయాంతే సుముఖీం ప్రసన్నాం
త్వాం వీక్ష్య తౌ తుష్టువతుః ప్రహృష్టౌ |
దైవాత్సమాధిస్త్వదనుగ్రహేణ
లబ్ధ్వా పరం జ్ఞానమవాప ముక్తిమ్ || ౨౬-౧౫ ||

భోగావిరక్తః సురథస్తు శీఘ్రం
నిష్కంటకం రాజ్యమవాప భూయః |
మన్వంతరే భూపతిరష్టమే స
సావర్ణినామా చ మనుర్బభూవ || ౨౬-౧౬ ||

త్వం భుక్తికామాయ దదాసి భోగం
ముముక్షవే సంసృతిమోచనం చ |
కించిన్న పృచ్ఛామి పరం విమూఢో
నమామి తే పాదసరోజయుగ్మమ్ || ౨౬-౧౭ ||

సప్తవింశ దశకమ్ (౨౭) – శతాక్ష్యవతారమ్ >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed