Devi Narayaniyam Dasakam 27 – ಸಪ್ತವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೭) – ಶತಾಕ್ಷ್ಯವತಾರಮ್


|| ಶತಾಕ್ಷ್ಯವತಾರಮ್ ||

ದೈತ್ಯಃ ಪುರಾ ಕಶ್ಚನ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಃ
ಪ್ರಸಾದಿತಾತ್ಪದ್ಮಭವಾತ್ತಪೋಭಿಃ |
ಅವೈದಿಕಂ ವೈದಿಕಮಪ್ಯಗೃಹ್ಣಾ-
-ನ್ಮಂತ್ರಂ ಸಮಸ್ತಂ ದಿವಿಷಜ್ಜಯೈಷೀ || ೨೭-೧ ||

ವೇದೇ ಗೃಹೀತೇ ದಿತಿಜೇನ ವಿಪ್ರಾಃ
ಶ್ರುತಿಸ್ಥಿರಾ ವಿಸ್ಮೃತವೇದಮಂತ್ರಾಃ |
ಸಾಂಧ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ನೈವ ಚಕ್ರುಃ
ಕ್ಷಿತಿಸ್ತ್ವವೇದಾಧ್ಯಯನಾ ಬಭೂವ || ೨೭-೨ ||

ಹೃತೇಷು ಮಂತ್ರೇಷ್ವಖಿಲೇಷು ಪೂಜಾ-
-ಯಜ್ಞಾದಿ ಭೂಮೌ ನ ಕೃತಂ ಮನುಷ್ಯೈಃ |
ಸುರಾ ಅಶಕ್ತಾಸ್ತದಲಾಭಖಿನ್ನಾ
ದೈತ್ಯೇನ ಯುದ್ಧೇ ಬಲಿನಾ ಜಿತಾಶ್ಚ || ೨೭-೩ ||

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದಿವಂ ತೇ ಗಿರಿಗಹ್ವರೇಷು
ನಿಲೀಯ ವರ್ಷಾಣಿ ಬಹೂನಿ ನಿನ್ಯುಃ |
ವೃಷ್ಟೇರಭಾವಾದ್ಧರಣೀ ಚ ಶುಷ್ಕ-
-ಜಲಾಶಯಾ ತರ್ಷನಿಪೀಡಿತಾಽಭೂತ್ || ೨೭-೪ ||

ಸರ್ವೇ ತೃಷಾರ್ತಾಶ್ಚ ಹಿಮಾದ್ರಿಮೇತ್ಯ
ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾನಪೂಜಾನುತಿಭಿರ್ಭಜಂತಃ |
ಪ್ರಸಾದಯಾಮಾಸುರನೇಕಕೋಟಿ-
-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ತ್ರೀಮಖಿಲಾರ್ತಿಹಂತ್ರೀಮ್ || ೨೭-೫ ||

ದೃಷ್ಟಾ ದಯಾರ್ದ್ರಾಕ್ಷಿಶತಾ ತ್ವಮೇಭಿಃ
ಕೃಪಾಶ್ರುವರ್ಷೈರ್ನವರಾತ್ರಮುರ್ವ್ಯಾಮ್ |
ಜಲಾಶಯಾನ್ಪೂರ್ಣಜಲಾಂಶ್ಚಕರ್ಥ
ಜನಾಃ ಶತಾಕ್ಷೀತ್ಯಭಿಧಾಂ ದದುಸ್ತೇ || ೨೭-೬ ||

ಕ್ಷುತ್ಪೀಡಿತಾನಾಂ ಚ ಚರಾಚರಾಣಾಂ
ಸರ್ವತ್ರ ನಾನಾವಿಧಮನ್ನಮಿಷ್ಟಮ್ |
ಸ್ವಾದೂನಿ ಮೂಲಾನಿ ಫಲಾನಿ ಚಾದಾಃ
ಶಾಕಂಭರೀತಿ ಪ್ರಥಿತಾ ತತೋಽಭೂಃ || ೨೭-೭ ||

ದೈತ್ಯಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾಯ ಸಮಸ್ತಮಸ್ತ್ರ-
-ಶಸ್ತ್ರೈಃ ಸಸೈನ್ಯಃ ಪ್ರಹರನ್ ವಪುಸ್ತೇ |
ರಣಾಂಗಣೇ ಸಾಯಕವಿದ್ಧಗಾತ್ರಃ
ಸಶಬ್ದಮುರ್ವ್ಯಾಂ ತರುವತ್ಪಪಾತ || ೨೭-೮ ||

ಸ ಚಾಸುರಾತ್ಮಾ ಖಲು ವೇದಮಂತ್ರಾನ್
ಚಿರಂ ಪಠಂಸ್ತ್ವಾಮಭಿವೀಕ್ಷಮಾಣಃ |
ಗತಾಯುರಾವಿಶ್ಯ ಪರಾತ್ಮನಿ ತ್ವ-
-ಯ್ಯವಾಪ ಮುಕ್ತಿಂ ಮಿಷತಾಂ ಸುರಾಣಾಮ್ || ೨೭-೯ ||

ವೇದಾನ್ಹೃತಾನಬ್ಜಭವಾನನೇ ತ್ವಂ
ಪುನಶ್ಚ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಜಗತ್ಸುರಕ್ಷಾಮ್ |
ಕೃತ್ವಾ ನುತಾ ದೇವಗಣೈರ್ನರೈಶ್ಚ
ತುಷ್ಟಾ ತಿರೋಽಭೂಃ ಕರುಣಾರ್ದ್ರನೇತ್ರಾ || ೨೭-೧೦ ||

ಭಕ್ತಸ್ಯ ವೈ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ತ್ವಂ
ಸುಖಪ್ರದಾ ದುರ್ಗಮಹಂತ್ರಿ ಮಾತಃ |
ದುರ್ಗೇತಿ ನಾಮ್ನಾ ವಿದಿತಾ ಚ ಲೋಕೇ
ವಿಚಿತ್ರರೂಪಾಸ್ತವ ದೇವಿ ಲೀಲಾಃ || ೨೭-೧೧ ||

ಕೋಽಪ್ಯಸ್ತಿ ಚಿತ್ತೇ ಮಮ ದುರ್ಗಮೋಽಯಂ
ಜ್ಞಾತಸ್ತ್ವಯಾ ನೈವ ಮಯಾ ತು ದೇವಿ |
ಯಃ ಸಂತತಂ ದ್ರುಹ್ಯತಿ ಮೇ ತಮಾಶು
ಸಂಹೃತ್ಯ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೨೭-೧೨ ||

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೮) – ಶಕ್ತ್ಯವಮಾನದೋಷಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed