Devi Narayaniyam Dasakam 28 – ಅಷ್ಟಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೮) – ಶಕ್ತ್ಯವಮಾನದೋಷಮ್


|| ಶಕ್ತ್ಯವಮಾನದೋಷಮ್ ||

ಹಾಲಾಹಲಾಖ್ಯಾನಸುರಾನ್ ಪುರಾ ತು
ನಿಜಘ್ನತುರ್ವಿಷ್ಣುಹರೌ ರಣಾಂತೇ |
ಸ್ವೇನೈವ ವೀರ್ಯೇಣ ಜಯೋಽಯಮೇವಂ
ತೌ ಮೋಹಿತೌ ದರ್ಪಮವಾಪತುಶ್ಚ || ೨೮-೧ ||

ತತೋ ವಿಧಿಸ್ತೌ ತರುವದ್ವಿಚೇಷ್ಟೌ
ತೇಜೋವಿಹೀನಾವಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ಭೀತಃ |
ನಿಮೀಲಿತಾಕ್ಷಃ ಸಕಲಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ
ಜಾನನ್ ಸುತಾನ್ ದಕ್ಷಮುಖಾನುವಾಚ || ೨೮-೨ ||

ಪುತ್ರಾ ಹರಿಂ ಪಶ್ಯತ ಧೂರ್ಜಟಿಂ ಚ
ಯೌ ನಷ್ಟಶಕ್ತೀ ಖಲು ಶಕ್ತಿಕೋಪಾತ್ |
ತತೋ ಜಗದ್ಭಾರಯುತೋಽಸ್ಮಿ ಯೂಯಂ
ಶಕ್ತಿಂ ತಪೋಭಿಃ ಕುರುತ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ || ೨೮-೩ ||

ಶಕ್ತೇಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಹಿ ಪೂರ್ವವತ್ತೌ
ಸ್ಯಾತಾಂ ಯಶೋವೃದ್ಧಿರನೇನ ವಃ ಸ್ಯಾತ್ |
ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಯತ್ರಾವತರತ್ಯಮೋಘ-
-ಮೇತತ್ಕುಲಂ ಯಾತಿ ಕೃತಾರ್ಥತಾಂ ಚ || ೨೮-೪ ||

ಶಕ್ತೇಃ ಕಟಾಕ್ಷೈರ್ಜಗತೋಽಸ್ತು ಭದ್ರ-
-ಮೇವಂ ನಿಶಮ್ಯಾಽಽಶು ಹಿಮಾದ್ರಿಮೇತ್ಯ |
ದಕ್ಷಾದಯೋ ಧ್ಯಾನಜಪಾದಿಭಿಸ್ತ್ವಾ-
-ಮಾರಾಧ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾಽಬ್ದಶತಾನಿ ನಿನ್ಯುಃ || ೨೮-೫ ||

ದೃಷ್ಟಾ ಪುರಸ್ತೈಸ್ತು ನುತಾ ತ್ವಮಾತ್ಥ
ಭೀತ್ಯಾಲಮಾರ್ತ್ಯಾ ಚ ಹಿತಂ ದದಾಮಿ |
ಗೌರೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಮಮೈವ ಶಕ್ತೀ
ತೇ ಶಂಭವೇ ಪ್ರಾಗ್ ಹರಯೇ ಚ ದತ್ತೇ || ೨೮-೬ ||

ತೌ ಶಕ್ತಿಸಾಹಾಯ್ಯತ ಏವ ದೈತ್ಯಾ-
-ನ್ನಿಜಘ್ನತುಃ ಸತ್ಯಮಿದಂ ತು ತಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಹಾ ವಿಸ್ಮೃತಂ ಶಕ್ತ್ಯವಮಾನದೋಷಾ-
-ದ್ವಿನಷ್ಟಶಕ್ತೀ ಖಲು ತಾವಭೂತಾಮ್ || ೨೮-೭ ||

ತೌ ಪೂರ್ವವತ್ ಸ್ತಾಮಿಹ ಶಕ್ತಿರೇಕಾ
ಜಾಯೇತ ದಕ್ಷಸ್ಯ ಕುಲೇ ಮದೀಯಾ |
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತೋಽನ್ಯಾ ಚ ಪುರಾರಿರಾದ್ಯಾಂ
ಗೃಹ್ಣಾತು ಪಶ್ಚಾದಿತರಾಂ ಚ ವಿಷ್ಣುಃ || ೨೮-೮ ||

ಸರ್ವೇ ಸ್ವಶಕ್ತಿಂ ಪರಿಪೂಜ್ಯ ಮಾಯಾ-
-ಬೀಜಾದಿಮಂತ್ರಾನ್ವಿಧಿವಜ್ಜಪಂತಃ |
ವಿರಾಟ್ಸ್ವರೂಪಂ ಮಮ ರೂಪಮೇತ-
-ತ್ಸಚ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಸದಾ ಸ್ಮರೇತ || ೨೮-೯ ||

ಪ್ರಯಾತ ತುಷ್ಟಾ ಜಗತಾಂ ಶುಭಂ ಸ್ಯಾ-
-ದೇವಂ ತ್ವಮಾಭಾಷ್ಯ ತಿರೋದಧಾಥ |
ಕಾರುಣ್ಯತಸ್ತೇ ಗಿರಿಶೋ ಹರಿಶ್ಚ
ಶಕ್ತಾವಭೂತಾಂ ನಿಜಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮ್ || ೨೮-೧೦ ||

ಮಾತಃ ಕಟಾಕ್ಷಾ ಮಯೀ ತೇ ಪತಂತು
ಮಾ ಮಾಽಸ್ತು ಮೇ ಶಕ್ತ್ಯವಮಾನಪಾಪಮ್ |
ಸರ್ವಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಕರವಾಣ್ಯಭೀತೋ
ಭದ್ರಂ ಮಮ ಸ್ಯಾತ್ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ || ೨೮-೧೧ ||

ಏಕೋನತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೯) – ದೇವೀಪೀಠೋತ್ಪತ್ತಿಃ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed