Devi Narayaniyam Dasakam 19 – ಏಕೋನವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೧೯) – ಭೂಮ್ಯಾಃ ದುಃಖಮ್


<< ಅಷ್ಟಾದಶ ದಶಕಮ್ (೧೮) ರಾಮ ಕಥಾ

|| ಭೂಮ್ಯಾಃ ದುಃಖಮ್ ||

ಪುರಾ ಧರಾ ದುರ್ಜನಭಾರದೀನಾ
ಸಮಂ ಸುರಭ್ಯಾ ವಿಬುಧೈಶ್ಚ ದೇವಿ |
ವಿಧಿಂ ಸಮೇತ್ಯ ಸ್ವದಶಾಮುವಾಚ
ಸ ಚಾನಯತ್ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಂ ತಾನ್ || ೧೯-೧ ||

ಸ್ತುತೋ ಹರಿಃ ಪದ್ಮಭವೇನ ಸರ್ವಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾಽಖಿಲಾನ್ ಸಾಂಜಲಿಬಂಧಮಾಹ |
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸುರಾ ನೈವ ವಯಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾ
ದೈವಂ ಬಲೀಯಃ ಕಿಮಹಂ ಕರೋಮಿ || ೧೯-೨ ||

ದೈವೇನ ನೀತಃ ಖಲು ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮ-
-ಕೋಲಾದಿಜನ್ಮಾನ್ಯವಶೋಽಹಮಾಪ್ತಃ |
ನೃಸಿಂಹಭಾವಾದತಿಭೀಕರತ್ವಂ
ಹಯಾನನತ್ವಾತ್ಪರಿಹಾಸ್ಯತಾಂ ಚ || ೧೯-೩ ||

ಜಾತಃ ಪುನರ್ದಾಶರಥಿಶ್ಚ ದುಃಖಾ-
-ದ್ದುಃಖಂ ಗತೋಽಹಂ ವಿಪಿನಾಂತಚಾರೀ |
ರಾಜ್ಯಂ ಚ ನಷ್ಟಂ ದಯಿತಾ ಹೃತಾ ಮೇ
ಪಿತಾ ಮೃತೋ ಹಾ ಪ್ಲವಗಾಃ ಸಹಾಯಾಃ || ೧೯-೪ ||

ಕೃತ್ವಾ ರಣಂ ಭೀಮಮರಿಂ ನಿಹತ್ಯ
ಪತ್ನೀಂ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಪುನರ್ಗೃಹೀತ್ವಾ |
ದುಷ್ಟಾಪವಾದೇನ ಪತಿವ್ರತಾಂ ತಾಂ
ವಿಹಾಯ ಹಾ ದುರ್ಯಶಸಾಽಭಿಷಿಕ್ತಃ || ೧೯-೫ ||

ಯದಿ ಸ್ವತಂತ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಮಮೈವಮಾರ್ತಿ-
-ರ್ನ ಸ್ಯಾದ್ವಯಂ ಕರ್ಮಕಲಾಪಬದ್ಧಾಃ |
ಸದಾಽಪಿ ಮಾಯವಶಗಾಸ್ತತೋಽತ್ರ
ಮಾಯಾಧಿನಾಥಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೯-೬ ||

ಇತೀರಿತೈರ್ಭಕ್ತಿವಿನಮ್ರಶೀರ್ಷೈ-
-ರ್ನಿಮೀಲಿತಾಕ್ಷೈರ್ವಿಬುಧೈಃ ಸ್ಮೃತಾ ತ್ವಮ್ |
ಪ್ರಭಾತಸಂಧ್ಯೇವ ಜಪಾಸುಮಾಂಗೀ
ತಮೋನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತಾಽಽತ್ಥ || ೧೯-೭ ||

ಜಾನೇ ದಶಾಂ ವೋ ವಸುದೇವಪುತ್ರೋ
ಭೂತ್ವಾ ಹರಿರ್ದುಷ್ಟಜನಾನ್ ನಿಹಂತಾ |
ತದರ್ಥಶಕ್ತೀರಹಮಸ್ಯ ದದ್ಯಾ-
-ಮಂಶೇನ ಜಾಯೇಯ ಚ ನಂದಪುತ್ರೀ || ೧೯-೮ ||

ಯೂಯಂ ಚ ಸಾಹಾಯ್ಯಮಮುಷ್ಯ ಕರ್ತು-
-ಮಂಶೇನ ದೇವಾ ದಯಿತಾಸಮೇತಾಃ |
ಜಾಯೇಧ್ವಮುರ್ವ್ಯಾಂ ಜಗತೋಽಸ್ತು ಭದ್ರ-
-ಮೇವಂ ವಿನಿರ್ದಿಶ್ಯ ತಿರೋದಧಾಥ || ೧೯-೯ ||

ವಿಚಿತ್ರದುಷ್ಟಾಸುರಭಾವಭಾರ-
-ನಿಪೀಡಿತಂ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಮಹೇಶಿ |
ಅತ್ರಾವತೀರ್ಯೇದಮಪಾಕುರು ತ್ವಂ
ಮಾತಾ ಹಿ ಮೇ ತೇ ವರದೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೧೯-೧೦ ||

ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೦) – ದೇವಕೀಪುತ್ರವಧಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed