Devi Narayaniyam Dasakam 18 – ಅಷ್ಟಾದಶ ದಶಕಮ್ (೧೮) – ರಾಮ ಕಥಾ


<< ಸಪ್ತದಶ ದಶಕಮ್ (೧೭) ಸುದರ್ಶನ ಕೋಸಲಪ್ರಾಪ್ತಿಃ

|| ರಾಮ ಕಥಾ ||

ಸೂರ್ಯಾನ್ವಯೇ ದಾಶರಥೀ ರಮೇಶೋ
ರಾಮಾಭಿಧೋಽಭೂದ್ಭರತೋಽಥ ಜಾತಃ |
ಜ್ಯೇಷ್ಟಾನುವರ್ತೀ ಖಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ
ಶತ್ರುಘ್ನನಾಮಾಽಪಿ ಜಗದ್ವಿಧಾತ್ರಿ || ೧೮-೧ ||

ವಿಮಾತೃವಾಕ್ಯೋಜ್ಝಿತರಾಜ್ಯಭೋಗೋ
ರಾಮಃ ಸಸೀತಃ ಸಹಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ |
ಚರನ್ ಜಟಾವಲ್ಕಲವಾನರಣ್ಯೇ
ಗೋದಾವರೀತೀರಮವಾಪ ದೇವಿ || ೧೮-೨ ||

ತಂ ವಂಚಯನ್ ರಾವಣ ಏತ್ಯ ಮಾಯೀ
ಜಹಾರ ಸೀತಾಂ ಯತಿರೂಪಧಾರೀ |
ರಾಮಸ್ಯ ಪತ್ನೀವಿರಹಾತುರಸ್ಯ
ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಲಾಪಂ ವನಮಪ್ಯರೋದೀತ್ || ೧೮-೩ ||

ಶ್ರೀನಾರದೋಽಭ್ಯೇತ್ಯ ಜಗಾದ ರಾಮಂ
ಕಿಂ ರೋದಿಷಿ ಪ್ರಾಕೃತಮರ್ತ್ಯತುಲ್ಯಃ |
ತ್ವಂ ರಾವಣಂ ಹಂತುಮಿಹಾವತೀರ್ಣೋ
ಹರಿಃ ಕಥಂ ವಿಸ್ಮರಸೀದಮಾರ್ಯ || ೧೮-೪ ||

ಕೃತೇ ಯುಗೇ ವೇದವತೀತಿ ಕನ್ಯಾ
ಹರಿಂ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾ ಪತಿಮಾಪ್ತುಮೈಚ್ಛತ್ |
ಸಾ ಪುಷ್ಕರದ್ವೀಪಗತಾ ತದರ್ಥ-
-ಮೇಕಾಕಿನೀ ತೀವ್ರತಪಶ್ಚಕಾರ || ೧೮-೫ ||

ಶ್ರುತಾ ತಯಾಽಭೂದಶರೀರಿವಾಕ್ತೇ
ಹರಿಃ ಪತಿರ್ಭಾವಿನಿ ಜನ್ಮನಿ ಸ್ಯಾತ್ |
ನಿಶಮ್ಯ ತದ್ಧೃಷ್ಟಮನಾಸ್ತಥೈವ
ಕೃತ್ವಾ ತಪಸ್ತತ್ರ ನಿನಾಯ ಕಾಲಮ್ || ೧೮-೬ ||

ತಾಂ ರಾವಣಃ ಕಾಮಶರಾರ್ದಿತಃ ಸಂ-
-ಶ್ಚಕರ್ಷ ಸಾ ಚ ಸ್ತವನೇನ ದೇವೀಮ್ |
ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಕೋಪಾರುಣಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತಂ ನಿಶ್ಚಲಮಾತತಾನ || ೧೮-೭ ||

ಶಶಾಪ ತಂ ಚ ತ್ವಮರೇ ಮದರ್ಥೇ
ಸಬಾಂಧವೋ ರಾಕ್ಷಸ ನಂಕ್ಷ್ಯಸೀತಿ |
ಸ್ವಂ ಕೌಣಪಸ್ಪೃಷ್ಟಮಶುದ್ಧದೇಹಂ
ಯೋಗೇನ ಸದ್ಯೋ ವಿಜಹೌ ಸತೀ ಸಾ || ೧೮-೮ ||

ಜಾತಾ ಪುನಃ ಸಾ ಮಿಥಿಲೇಶಕನ್ಯಾ
ಕಾಲೇ ಹರಿಂ ತ್ವಾಂ ಪತಿಮಾಪ ದೈವಾತ್ |
ಸ ಹನ್ಯತಾಂ ಸತ್ವರಮಾಶರೇಂದ್ರ-
-ಸ್ತನ್ನಾಶಕಾಲಸ್ತು ಸಮಾಗತಶ್ಚ || ೧೮-೯ ||

ತದರ್ಥಮಾರಾಧಯ ಲೋಕನಾಥಾಂ
ನವಾಹಯಜ್ಞೇನ ಕೃತೋಪವಾಸಃ |
ಪ್ರಸಾದ್ಯ ತಾಮೇವ ಸುರಾ ನರಾಶ್ಚ
ಕಾಮಾನ್ ಲಭಂತೇ ಶುಭಮೇವ ತೇ ಸ್ಯಾತ್ || ೧೮-೧೦ ||

ಇತ್ಯೂಚಿವಾಂಸಂ ಮುನಿಮೇವ ರಾಮ
ಆಚಾರ್ಯಮಾಕಲ್ಪ್ಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸುಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ವ್ರತಾಂತೇ
ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢಾಂ ಚ ಪುರೋ ದದರ್ಶ || ೧೮-೧೧ ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ನತಂ ತಂ ದ್ರುತಮಾತ್ಥ ರಾಮ
ಹರಿಸ್ತ್ವಮಂಶೇನ ಮದಾಜ್ಞಯೈವ |
ಜಾತೋ ನರತ್ವೇನ ದಶಾಸ್ಯಹತ್ಯೈ
ದದಾಮಿ ತಚ್ಛಕ್ತಿಮಹಂ ತವೇಹ || ೧೮-೧೨ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ತವೋಕ್ತಿಂ ಸ ಹನೂಮದಾದ್ಯೈಃ
ಸಾಕಂ ಕಪೀಂದ್ರೈಃ ಕೃತಸೇತುಬಂಧಃ |
ಲಂಕಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಹತರಾವಣಾದ್ಯಃ
ಪುರೀಮಯೋಧ್ಯಾಮಗಮತ್ಸಸೀತಃ || ೧೮-೧೩ ||

ಹಾ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಹಿ ಮೇ ಗುರುಶ್ಚ
ನ ಚೈವ ವಸ್ತುಗ್ರಹಣೇ ಪಟುತ್ವಮ್ |
ಸತ್ಸಂಗತಿಶ್ಚಾಪಿ ನ ತೇ ಪತಂತು
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾ ಮಯಿ ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೧೮-೧೪ ||

ಏಕೋನವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೧೯) – ಭೂಮ್ಯಾಃ ದುಃಖಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed