Devi Narayaniyam Dasakam 18 – అష్టాదశ దశకమ్ (౧౮) – రామ కథా


సూర్యాన్వయే దాశరథీ రమేశో
రామాభిధోఽభూద్భరతోఽథ జాతః |
జ్యేష్టానువర్తీ ఖలు లక్ష్మణశ్చ
శత్రుఘ్ననామాఽపి జగద్విధాత్రి || ౧౮-౧ ||

విమాతృవాక్యోజ్ఝితరాజ్యభోగో
రామః ససీతః సహలక్ష్మణశ్చ |
చరన్ జటావల్కలవానరణ్యే
గోదావరీతీరమవాప దేవి || ౧౮-౨ ||

తం వంచయన్ రావణ ఏత్య మాయీ
జహార సీతాం యతిరూపధారీ |
రామస్య పత్నీవిరహాతురస్య
శ్రుత్వా విలాపం వనమప్యరోదీత్ || ౧౮-౩ ||

శ్రీనారదోఽభ్యేత్య జగాద రామం
కిం రోదిషి ప్రాకృతమర్త్యతుల్యః |
త్వం రావణం హంతుమిహావతీర్ణో
హరిః కథం విస్మరసీదమార్య || ౧౮-౪ ||

కృతే యుగే వేదవతీతి కన్యా
హరిం శ్రుతిజ్ఞా పతిమాప్తుమైచ్ఛత్ |
సా పుష్కరద్వీపగతా తదర్థ-
-మేకాకినీ తీవ్రతపశ్చకార || ౧౮-౫ ||

శ్రుతా తయాఽభూదశరీరివాక్తే
హరిః పతిర్భావిని జన్మని స్యాత్ |
నిశమ్య తద్ధృష్టమనాస్తథైవ
కృత్వా తపస్తత్ర నినాయ కాలమ్ || ౧౮-౬ ||

తాం రావణః కామశరార్దితః సం-
-శ్చకర్ష సా చ స్తవనేన దేవీమ్ |
ప్రసాద్య కోపారుణలోచనాభ్యాం
నిరీక్ష్య తం నిశ్చలమాతతాన || ౧౮-౭ ||

శశాప తం చ త్వమరే మదర్థే
సబాంధవో రాక్షస నంక్ష్యసీతి |
స్వం కౌణపస్పృష్టమశుద్ధదేహం
యోగేన సద్యో విజహౌ సతీ సా || ౧౮-౮ ||

జాతా పునః సా మిథిలేశకన్యా
కాలే హరిం త్వాం పతిమాప దైవాత్ |
స హన్యతాం సత్వరమాశరేంద్ర-
-స్తన్నాశకాలస్తు సమాగతశ్చ || ౧౮-౯ ||

తదర్థమారాధయ లోకనాథాం
నవాహయజ్ఞేన కృతోపవాసః |
ప్రసాద్య తామేవ సురా నరాశ్చ
కామాన్ లభంతే శుభమేవ తే స్యాత్ || ౧౮-౧౦ ||

ఇత్యూచివాంసం మునిమేవ రామ
ఆచార్యమాకల్ప్య సలక్ష్మణస్త్వామ్ |
సంపూజ్య సుస్మేరముఖీం వ్రతాంతే
సింహాధిరూఢాం చ పురో దదర్శ || ౧౮-౧౧ ||

భక్త్యా నతం తం ద్రుతమాత్థ రామ
హరిస్త్వమంశేన మదాజ్ఞయైవ |
జాతో నరత్వేన దశాస్యహత్యై
దదామి తచ్ఛక్తిమహం తవేహ || ౧౮-౧౨ ||

శ్రుత్వా తవోక్తిం స హనూమదాద్యైః
సాకం కపీంద్రైః కృతసేతుబంధః |
లంకాం ప్రవిష్టో హతరావణాద్యః
పురీమయోధ్యామగమత్ససీతః || ౧౮-౧౩ ||

హా దేవి భక్తిర్న హి మే గురుశ్చ
న చైవ వస్తుగ్రహణే పటుత్వమ్ |
సత్సంగతిశ్చాపి న తే పతంతు
కృపాకటాక్షా మయి తే నమోఽస్తు || ౧౮-౧౪ ||

ఏకోనవింశ దశకమ్ (౧౯) – భూమ్యాః దుఃఖమ్ >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: