Devi Narayaniyam Dasakam 17 – ಸಪ್ತದಶ ದಶಕಮ್ (೧೭) – ಸುದರ್ಶನ ಕೋಸಲಪ್ರಾಪ್ತಿಃ


|| ಸುದರ್ಶನ ಕೋಸಲಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ||

ಯುಧಾಜಿತಂ ಶತ್ರುಜಿತಂ ಚ ಹತ್ವಾ
ರಣಾಂಗಣಸ್ಥಾ ನುತಿಭಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ |
ಸುಬಾಹುಮುಖ್ಯಾನನುಗೃಹ್ಯ ಭಕ್ತಾನ್
ಸರ್ವೇಷು ಪಶ್ಯತ್ಸು ತಿರೋದಧಾಥ || ೧೭-೧ ||

ಪೃಷ್ಟೋ ನೃಪಾನ್ ಪ್ರಾಹ ಸುದರ್ಶನಸ್ತಾನ್
ದೃಷ್ಟಾ ಭವದ್ಭಿಃ ಖಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಾ |
ಯಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಯೋಗಿಭಿರಪ್ಯದೃಶ್ಯಾ
ದೃಶ್ಯಾ ಚ ಭಕ್ತೈಃ ಸಗುಣಾ ವಿನೀತೈಃ || ೧೭-೨ ||

ಯಾ ರಾಜಸೀದಂ ಸೃಜತೀವ ಶಕ್ತಿ-
-ರ್ಯಾ ಸಾತ್ವಿಕೀ ಪಾಲಯತೀವ ವಿಶ್ವಮ್ |
ಯಾ ತಾಮಸೀ ಸಂಹರತೀವ ಸರ್ವಂ
ಸದ್ವಸ್ತು ಸೈವಾನ್ಯದಸತ್ಸಮಸ್ತಮ್ || ೧೭-೩ ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೀ ಕರುಣಾಮಯೀ ಸಾ
ಭಕ್ತದ್ರುಹಾಂ ಭೀತಿಕರೀ ಪ್ರಕಾಮಮ್ |
ವಸನ್ ಭರದ್ವಾಜತಪೋವನಾಂತೇ
ಚಿರಾಯ ಮಾತ್ರಾ ಸಹ ತಾಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೧೭-೪ ||

ತಾಮೇವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಜತೇಹ ಭುಕ್ತಿ-
-ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಮಸ್ತು ಶುಭಂ ಸದಾ ವಃ |
ಶ್ರುತ್ವೇದಮಾನಮ್ರಮುಖಾಸ್ತಥೇತಿ
ಸಮ್ಮಂತ್ರ್ಯ ಭೂಪಾಶ್ಚ ತತೋ ನಿವೃತ್ತಾಃ || ೧೭-೫ ||

ಸುದರ್ಶನೋ ಮಾತೃವಧೂಸಮೇತಃ
ಸುಬಾಹುಮಾಪೃಛ್ಯ ರಥಾಧಿರೂಢಃ |
ಪುರೀಮಯೋಧ್ಯಾಂ ಪ್ರವಿಶನ್ ಪುರೇವ
ಸೀತಾಪತಿಸ್ತೋಷಯತಿ ಸ್ಮ ಸರ್ವಾನ್ || ೧೭-೬ ||

ಲೀಲಾವತೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮಾತರಂ ಚ
ನತ್ವಾ ವಿಷಣ್ಣಾಂ ಹತಪುತ್ರತಾತಾಮ್ |
ಸದುಕ್ತಿಭಿಃ ಕರ್ಮಗತೀಃ ಪ್ರಬೋಧ್ಯ
ಸ ಸಾಂತ್ವಯಾಮಾಸ ಮಹೇಶಿ ಭಕ್ತಃ || ೧೭-೭ ||

ಜನೇಷು ಪಶ್ಯತ್ಸು ಸುದರ್ಶನೋಽತ್ರ
ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಗುರುಣಾಽಭಿಷಿಕ್ತಃ |
ರಾಜ್ಯೇ ತ್ವದೀಯಂ ಗೃಹಮಾಶು ಕೃತ್ವಾ
ಪೂಜಾವಿಧಾನಾದಿ ಚ ಸಂವೃಧತ್ತ || ೧೭-೮ ||

ತಸ್ಮಿನ್ ನೃಪೇ ತ್ವತ್ಸದನಾನಿ ಕೃತ್ವಾ
ಜನಾಃ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಮಪೂಜಯಂಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ಕಾಶ್ಯಾಂ ಸುಬಾಹುಶ್ಚ ತಥಾಽಕರೋತ್ತೇ
ಸರ್ವತ್ರ ಪೇತುಃ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಾಃ || ೧೭-೯ ||

ನ ಕರ್ಮಣಾ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ
ನ ಯೋಗಸಾಂಖ್ಯಾದಿವಿಚಿಂತಯಾ ಚ |
ನ ಚ ವ್ರತೇನಾಪಿ ಸುಖಾನುಭೂತಿ-
-ರ್ಭಕ್ತ್ಯೈವ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸುಖಮೇತಿ ಮಾತಃ || ೧೭-೧೦ ||

ನಾಹಂ ಸುಬಾಹುಶ್ಚ ಸುದರ್ಶನಶ್ಚ
ನ ಮೇ ಭರದ್ವಾಜಮುನಿಃ ಶರಣ್ಯಃ |
ಗುರುಃ ಸುಹೃದ್ಬಂಧುರಪಿ ತ್ವಮೇವ
ಮಹೇಶ್ವರಿ ತ್ವಾಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೧೭-೧೧ ||

ಅಷ್ಟಾದಶ ದಶಕಮ್ (೧೮) – ರಾಮ ಕಥಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed