Devi Narayaniyam Dasakam 16 – ಷೋಡಶ ದಶಕಮ್ (೧೬) – ಸುದರ್ಶನವಿವಾಹಮ್


|| ಸುದರ್ಶನವಿವಾಹಮ್ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ವಧೂವಾಕ್ಯಮರಂ ಕುಮಾರೋ
ಹೃಷ್ಟೋ ಭರದ್ವಾಜಮುನಿಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ |
ಆಪೃಛ್ಯ ಮಾತ್ರಾ ಸಹ ದೇವಿ ಸ ತ್ವಾಂ
ಸ್ಮರನ್ ರಥೇನಾಽಽಪ ಪುರಂ ಸುಬಾಹೋಃ || ೧೬-೧ ||

ಸ್ವಯಂವರಾಹೂತಮಹೀಭುಜಾಂ ಸ
ಸಭಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಹತಭೀರ್ನಿಷಣ್ಣಃ |
ಕನ್ಯಾ ಕಲಾ ಪೂರ್ಣಶಶೀ ತ್ವಸಾವಿ-
-ತ್ಯಾಹುರ್ಜನಾಸ್ತಾಮಭಿವೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ || ೧೬-೨ ||

ವಧೂಶ್ಚ ತದ್ದರ್ಶನ ವರ್ಧಿತಾನು-
-ರಾಗಾ ಸ್ಮರಂತೀ ತವ ವಾಕ್ಯಸಾರಮ್ |
ಸಭಾಂ ನೃಪಾಣಾಮಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ನ ಪ್ರಾವಿಶತ್ಸಾ ಪಿತೃಚೋದಿತಾಽಪಿ || ೧೬-೩ ||

ಶಂಕಾಕುಲಾಸ್ತೇ ನೃವರಾ ಬಭೂವು-
-ರುಚ್ಚೈರ್ಯುಧಾಜಿತ್ಕುಪಿತೋ ಜಗಾದ |
ಮಾ ದೀಯತಾಂ ಲೋಕಹಿತಾನಭಿಜ್ಞಾ
ವಧೂರಶಕ್ತಾಯ ಸುದರ್ಶನಾಯ || ೧೬-೪ ||

ಬಾಲೋಽಯಮಿತ್ಯೇಷ ಮಯಾಽಽಶ್ರಮೇ ಪ್ರಾ-
-ಗುಪೇಕ್ಷಿತಃ ಸೋಽತ್ರ ರಿಪುತ್ವಮೇತಿ |
ಮಾಽಯಂ ಚ ವಧ್ವಾ ವ್ರಿಯತಾಂ ವೃತಶ್ಚೇ-
-ದ್ಧನ್ಯಾಮಿಮಂ ತಾಂ ಚ ಹರೇಯಮಾಶು || ೧೬-೫ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಯುಧಾಜಿದ್ವಚನಂ ನೃಪಾಲಾ
ಹಿತೈಷಿಣಃ ಕೇಚಿದುಪೇತ್ಯ ಸರ್ವಮ್ |
ಸುದರ್ಶನಂ ಪ್ರೋಚುರಥಾಪಿ ಧೀರಃ
ಸ ನಿರ್ಭಯೋ ನೈವ ಚಚಾಲ ದೇವಿ || ೧೬-೬ ||

ಏಕತ್ರ ಪುತ್ರೀ ಚ ಸುದರ್ಶನಶ್ಚ
ಯುಧಾಜಿದನ್ಯತ್ರ ಬಲೀ ಸಕೋಪಃ |
ತನ್ಮಧ್ಯಗೋ ಮಂಕ್ಷು ನೃಪಃ ಸುಬಾಹು-
-ರ್ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಾಹ ನೃಪಾನ್ ವಿನಮ್ರಃ || ೧೬-೭ ||

ನೃಪಾ ವಚೋ ಮೇ ಶೃಣುತೇಹ ಬಾಲಾ
ನಾಽಽಯಾತಿ ಪುತ್ರೀ ಮಮ ಮಂಡಪೇಽತ್ರ |
ತತ್ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಶ್ವೋಽತ್ರ ನಯಾಮ್ಯಹಂ ತಾಂ
ಯಾತಾದ್ಯ ವೋ ವಿಶ್ರಮಮಂದಿರಾಣಿ || ೧೬-೮ ||

ಗತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಸುದರ್ಶನಸ್ತು
ತ್ವಾಂ ಸಂಸ್ಮರನ್ ಮಾತೃಹಿತಾನುಸಾರೀ |
ಸುಬಾಹುನಾ ತನ್ನಿಶಿ ತೇನ ದತ್ತಾಂ
ವಧೂಂ ಯಥಾವಿಧ್ಯುದುವಾಹ ದೇವಿ || ೧೬-೯ ||

ಪ್ರಾತರ್ಯುಧಾಜಿತ್ಪ್ರಬಲೋ ವಿವಾಹ-
-ವಾರ್ತಾಂ ನಿಶಮ್ಯಾತ್ತರುಷಾ ಸಸೈನ್ಯಃ |
ಸುದರ್ಶನಂ ಮಾತೃವಧೂಸಮೇತಂ
ಯಾತ್ರೋನ್ಮುಖಂ ಭೀಮರವೋ ರುರೋಧ || ೧೬-೧೦ ||

ತತೋ ರಣೇ ಘೋರತರೇ ಸುಬಾಹುಃ
ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಮಿತೀಶಾನಿ ಸಮುಚ್ಚಚಾರ |
ತತ್ರಾವಿರಾಸೀಃ ಸಮರಾಂಗಣೇ ತ್ವಂ
ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢಾ ಸ್ವಜನಾರ್ತಿಹಂತ್ರೀ || ೧೬-೧೧ ||

ತ್ವನ್ನಾಮ ಗಾಯನ್ ಕಥಯನ್ ಗುಣಾಂಸ್ತೇ
ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಂಶ್ಚಾತ್ರ ನಯಾಮಿ ಕಾಲಮ್ |
ಸ್ವಪ್ನೇಽಪಿ ದೃಷ್ಟಾ ನ ಮಯಾ ತ್ವಮಂಬೇ
ಕೃಪಾಂ ಕುರು ತ್ವಂ ಮಯಿ ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೧೬-೧೨ ||

ಸಪ್ತದಶ ದಶಕಮ್ (೧೭) – ಸುದರ್ಶನ ಕೋಸಲಪ್ರಾಪ್ತಿಃ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed