Devi Narayaniyam Dasakam 15 – ಪಂಚದಶ ದಶಕಮ್ (೧೫) – ಸುದರ್ಶನಕಥಾ-ದೇವೀದರ್ಶನಮ್


|| ಸುದರ್ಶನಕಥಾ-ದೇವೀದರ್ಶನಮ್ ||

ಏವಂ ತವೈವ ಕೃಪಯಾ ಮುನಿವರ್ಯಶೀತ-
-ಚ್ಛಾಯಾಶ್ರಿತೋ ಹತಭಯಃ ಸ ಸುದರ್ಶನೋಽಯಮ್ |
ವೇದಧ್ವನಿಶ್ರವಣಪೂತಹೃದಾಶ್ರಮಾಂತೇ
ಸಮ್ಮೋದಯನ್ ಮುನಿಜನಾನ್ ವವೃಧೇ ಕುಮಾರಃ || ೧೫-೧ ||

ಆಬಾಲ್ಯಮೇಷ ಮುನಿಬಾಲಕಸಂಗಮೇನ
ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಮಿತೀಶ್ವರಿ ಸದಾ ತವ ಬೀಜಮಂತ್ರಮ್ |
ತತ್ರೋಚ್ಚಚಾರ ಕೃಪಯಾಽಸ್ಯ ಪುರಃ ಕದಾಚಿ-
-ದಾವಿರ್ಬಭೂವಿಥ ನತಂ ತಮಭಾಷಥಾಶ್ಚ || ೧೫-೨ ||

ಪ್ರೀತಾಽಸ್ಮಿ ತೇ ಸುತ ಜಗಜ್ಜನನೀಮವೇಹಿ
ಮಾಂ ಸರ್ವಕಾಮವರದಾಂ ತವ ಭದ್ರಮಸ್ತು |
ಚಂದ್ರಾನನಾಂ ಶಶಿಕಲಾಂ ವಿಮಲಾಂ ಸುಬಾಹೋಃ
ಕಾಶೀಶ್ವರಸ್ಯ ತನಯಾಂ ವಿಧಿನೋದ್ವಹ ತ್ವಮ್ || ೧೫-೩ ||

ನಷ್ಟಾ ಭವೇಯುರಚಿರೇಣ ತವಾರಿವರ್ಗಾ
ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಯೈರಪಹೃತಂ ಪುನರೇಷ್ಯಸಿ ತ್ವಮ್ |
ಮಾತೃದ್ವಯೇನ ಸಚಿವೈಶ್ಚ ಸಮಂ ಸ್ವಧರ್ಮಾನ್
ಕುರ್ಯಾಃ ಸದೇತಿ ಸಮುದೀರ್ಯ ತಿರೋದಧಾಥ || ೧೫-೪ ||

ಸ್ವಪ್ನೇ ತ್ವಯಾ ಶಶಿಕಲಾ ಕಥಿತಾಽಸ್ತಿ ಭಾರ-
-ದ್ವಾಜಾಶ್ರಮೇ ಪ್ರಥಿತಕೋಸಲವಂಶಜಾತಃ |
ಧೀಮಾನ್ ಸುದರ್ಶನ ಇತಿ ಧ್ರುವಸಂಧಿಪುತ್ರ
ಏನಂ ಪತಿಂ ವೃಣು ತವಾಸ್ತು ಶುಭಂ ಸದೇತಿ || ೧೫-೫ ||

ಸ್ವಪ್ನಾನುಭೂತಮನೃತಂ ಕಿಮೃತಂ ನ ವೇತಿ
ಸುಪ್ತೋತ್ಥಿತಾ ತು ಮತಿಮತ್ಯಪಿ ನ ವ್ಯಜಾನಾತ್ |
ಪೃಷ್ಟಾತ್ಸುದರ್ಶನಕಥಾಂ ಸುಮುಖೀ ದ್ವಿಜಾತ್ಸಾ
ಶ್ರುತ್ವಾಽನುರಕ್ತಹೃದಯೈವ ಬಭೂವ ದೇವಿ || ೧೫-೬ ||

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸುಬಾಹುರಿದಮಾಕುಲಮಾನಸಸ್ತಾ-
-ಮಸ್ಮಾನ್ನಿವರ್ತಯಿತುಮಾಶು ಸಹೇಷ್ಟಪತ್ನ್ಯಾ |
ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಯತ್ನಮಖಿಲಂ ವಿಫಲಂ ಚ ಪಶ್ಯ-
-ನ್ನಿಚ್ಛಾಸ್ವಯಂವರವಿಧಿಂ ಹಿತಮೇವ ಮೇನೇ || ೧೫-೭ ||

ಕಶ್ಚಿತ್ಕದಾಚನ ಸುದರ್ಶನಮೇತ್ಯ ವಿಪ್ರಃ
ಪ್ರಾಹಾಗತಃ ಶಶಿಕಲಾವಚಸಾಽಹಮತ್ರ |
ಸಾ ತ್ವಾಂ ಬ್ರವೀತಿ ನೃಪಪುತ್ರ ಜಗಜ್ಜನನ್ಯಾ
ವಾಚಾ ವೃತೋಽಸಿ ಪತಿರಸ್ಮಿ ತವೈವ ದಾಸೀ || ೧೫-೮ ||

ಅತ್ರಾಽಽಗತಾ ನೃಪತಯೋ ಬಹವಸ್ತ್ವಮೇತ್ಯ
ತೇಷಾಂ ಸುಧೀರ ಮಿಷತಾಂ ನಯ ಮಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ ತೇ |
ಏವಂ ವಧೂವಚನಮಾನಯ ತಾಂ ಸುಶೀಲಾಂ
ಭದ್ರಂ ತವಾಸ್ತ್ವಿದಮುದೀರ್ಯ ಜಗಾಮ ವಿಪ್ರಃ || ೧೫-೯ ||

ಸ್ವಪ್ನೇ ಚ ಜಾಗ್ರತಿ ಚ ಪಶ್ಯತಿ ಭಕ್ತವರ್ಯ-
-ಸ್ತ್ವಾಂ ಸಂತತಂ ತವ ವಚೋ ಮಧುರಂ ಶೃಣೋತಿ |
ಐಶ್ವರ್ಯಮಾಶು ಲಭತೇಽಪಿ ಚ ಮುಕ್ತಿಮೇತಿ
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ಮಮ ದೇಹಿ ನಮೋ ಜನನ್ಯೈ || ೧೫-೧೦ ||

ಷೋಡಶ ದಶಕಮ್ (೧೬) – ಸುದರ್ಶನವಿವಾಹಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed