Devi Narayaniyam Dasakam 20 – ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೦) – ದೇವಕೀಪುತ್ರವಧಮ್


<< ಏಕೋನವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೧೯) ಭೂಮ್ಯಾಃ ದುಃಖಮ್

|| ದೇವಕೀಪುತ್ರವಧಮ್ ||

ಅಥೋರುಪುಣ್ಯೇ ಮಥುರಾಪುರೇ ತು
ವಿಭೂಷಿತೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲಿಕಾಭಿಃ |
ಶ್ರೀದೇವಕೀಶೌರಿವಿವಾಹರಂಗೇ
ಸರ್ವೈಃ ಶ್ರುತಂ ವ್ಯೋಮವಚಃ ಸ್ಫುಟಾರ್ಥಮ್ || ೨೦-೧ ||

ಅವೇಹಿ ಭೋ ದೇವಕನಂದನಾಯಾಃ
ಸುತೋಽಷ್ಟಮಃ ಕಂಸ ತವಾಂತಕಃ ಸ್ಯಾತ್ |
ಶ್ರುತ್ವೇತಿ ತಾಂ ಹಂತುಮಸಿಂ ದಧಾನಃ
ಕಂಸೋ ನಿರುದ್ಧೋ ವಸುದೇವಮುಖ್ಯೈಃ || ೨೦-೨ ||

ಅಥಾಹ ಶೌರಿಃ ಶೃಣು ಕಂಸ ಪುತ್ರಾನ್
ದದಾಮಿ ತೇಽಸ್ಯಾಃ ಶಪಥಂ ಕರೋಮಿ |
ಏತದ್ವಚೋ ಮೇ ವ್ಯಭಿಚರ್ಯತೇ ಚೇ-
-ನ್ಮತ್ಪೂರ್ವಜಾತಾ ನರಕೇ ಪತಂತು || ೨೦-೩ ||

ಶ್ರದ್ಧಾಯ ಶೌರೇರ್ವಚನಂ ಪ್ರಶಾಂತ-
-ಸ್ತಾಂ ದೇವಕೀಂ ಭೋಜಪತಿರ್ಮುಮೋಚ |
ಸರ್ವೇ ಚ ತುಷ್ಟಾ ಯದವೋ ನಗರ್ಯಾಂ
ತೌ ದಂಪತೀ ಚೋಷತುರಾತ್ತಮೋದಮ್ || ೨೦-೪ ||

ಕಾಲೇ ಸತೀ ಪುತ್ರಮಸೂತ ತಾತಃ
ಕಂಸಾಯ ನಿಶ್ಶಂಕಮದಾತ್ಸುತಂ ಸ್ವಮ್ |
ಹಂತಾ ನ ಮೇಽಯಂ ಶಿಶುರಿತ್ಯುದೀರ್ಯ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯದಾದ್ಭೋಜಪತಿಶ್ಚ ತಸ್ಮೈ || ೨೦-೫ ||

ಅಥಾಶು ಭೂಭಾರವಿನಾಶನಾಖ್ಯ-
-ತ್ವನ್ನಾಟಕಪ್ರೇಕ್ಷಣಕೌತುಕೇನ |
ಶ್ರೀನಾರದಃ ಸರ್ವವಿದೇತ್ಯ ಕಂಸ-
-ಮದೃಶ್ಯಹಾಸಂ ಸಕಲಂ ಜಗಾದ || ೨೦-೬ ||

ತ್ವಂ ಭೂಪ ದೈತ್ಯಃ ಖಲು ಕಾಲನೇಮಿ-
-ರ್ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಹರಿಣಾ ಹತಶ್ಚ |
ತತೋಽತ್ರ ಜಾತೋಽಸಿ ಸುರಾ ಹರಿಶ್ಚ
ತ್ವಾಂ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಂತ್ಯಧುನಾಽಪಿ ಶತ್ರುಮ್ || ೨೦-೭ ||

ದೇವಾಸ್ತದರ್ಥಂ ನರರೂಪಿಣೋಽತ್ರ
ವ್ರಜೇ ಚ ಜಾತಾ ವಸುದೇವಮುಖ್ಯಾಃ |
ನಂದಾದಯಶ್ಚ ತ್ರಿದಶಾ ಇಮೇ ನ
ವಿಸ್ರಂಭಣೀಯಾ ನ ಚ ಬಾಂಧವಾಸ್ತೇ || ೨೦-೮ ||

ತ್ವಂ ವ್ಯೋಮವಾಣೀಂ ಸ್ಮರ ದೇವಕಸ್ಯ
ಪುತ್ರ್ಯಾಃ ಸುತೇಷ್ವಷ್ಟಮತಾಂ ಗತಃ ಸನ್ |
ಸ ತ್ವಾಂ ನಿಹಂತಾ ಹರಿರೇವ ಶತ್ರು-
-ರಲ್ಪೋಽಪಿ ನೋಪೇಕ್ಷ್ಯ ಇತೀರ್ಯತೇ ಹಿ || ೨೦-೯ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮಜಾನಾಂ ನೃಪ ಮೇಳನೇಽಸ್ಯಾಃ
ಸರ್ವೇಽಷ್ಟಮಾಃ ಸ್ಯುಃ ಪ್ರಥಮೇ ಚ ಸರ್ವೇ |
ಮಾಯಾವಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಹರಿಂ ಸದೇತಿ
ಗತೇ ಮುನೌ ಕ್ರೋಧಮಿಯಾಯ ಕಂಸಃ || ೨೦-೧೦ ||

ಸ ದೇವಕೀಸೂನುಮರಂ ಜಘಾನ
ಕಾರಾಗೃಹೇ ತಾಂ ಪತಿಮಪ್ಯಬಧ್ನಾತ್ |
ತಯೋಃ ಸುತಾನ್ ಷಟ್ ಖಲು ಜಾತಮಾತ್ರಾನ್
ಹತ್ವಾ ಕೃತಂ ಸ್ವಂ ಹಿತಮೇವ ಮೇನೇ || ೨೦-೧೧ ||

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಮಾ ಜಾತು ಪಾಪಂ ಕರವಾಣಿ ದೇವಿ |
ಮಮಾಸ್ತು ಸತ್ಕರ್ಮರತಿಃ ಪ್ರಿಯಸ್ತೇ
ಭವಾನಿ ಭಕ್ತಂ ಕುರು ಮಾಂ ನಮಸ್ತೇ || ೨೦-೧೨ ||

ಏಕವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೧) – ನಂದಸುತಾವತಾರಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed