Devi Narayaniyam Dasakam 21 – ಏಕವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೧) – ನಂದಸುತಾವತಾರಮ್


|| ನಂದಸುತಾವತಾರಮ್ ||

ಸರ್ವೇಽಪಿ ಜೀವಾ ನಿಜಕರ್ಮಬದ್ಧಾ
ಏತೇ ಷಡಾಸಂದ್ರುಹಿಣಸ್ಯ ಪೌತ್ರಾಃ |
ತನ್ನಿಂದಯಾ ದೈತ್ಯಕುಲೇ ಪ್ರಜಾತಾಃ
ಪುನಶ್ಚ ಶಪ್ತಾ ಜನಕೇನ ದೈವಾತ್ || ೨೧-೧ ||

ತೇನೈವ ತೇ ಶೌರಿಸುತತ್ವಮಾಪ್ತಾ
ಹತಾಶ್ಚ ಕಂಸೇನ ತು ಜಾತಮಾತ್ರಾಃ |
ಶ್ರೀನಾರದೇನರ್ಷಿವರೇಣ ದೇವಿ
ಜ್ಞಾತಂ ಪುರಾವೃತ್ತಮಿದಂ ಸಮಸ್ತಮ್ || ೨೧-೨ ||

ಪ್ರಾಗ್ದಂಪತೀ ಚಾದಿತಿಕಶ್ಯಪೌ ಹಾ
ಸ್ವಕರ್ಮದೋಷೇಣ ಪುನಶ್ಚ ಜಾತೌ |
ತೌ ದೇವಕೀ ಶೂರಸುತೌ ಸ್ವಪುತ್ರ-
-ನಾಶಾದಿಭಿರ್ದುಃಖಮವಾಪತುಶ್ಚ || ೨೧-೩ ||

ತ್ವಂ ದೇವಕೀಸಪ್ತಮಗರ್ಭತೋ ವೈ
ಗೃಹ್ಣಂತ್ಯನಂತಾಂಶಶಿಶುಂ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ |
ನಿವೇಶ್ಯ ರೋಹಿಣ್ಯುದರೇ ಧರಣ್ಯಾಂ
ಮರ್ತ್ಯೋ ಭವೇತ್ಯಚ್ಯುತಮಾದಿಶಶ್ಚ || ೨೧-೪ ||

ಪ್ರಾಕ್ಕರ್ಮದೋಷಾತ್ಸ ಸುಹೃನ್ಮಘೋನಃ
ಕ್ರುದ್ಧೇನ ಶಪ್ತೋ ಭೃಗುಣಾ ಮುರಾರಿಃ |
ದಯಾರ್ಹಸಂಸಾರಿದಶಾಮವಾಪ್ಸ್ಯನ್
ಹಾ ದೇವಕೀಗರ್ಭಮಥಾಽಽವಿವೇಶ || ೨೧-೫ ||

ಪೂರ್ಣೇ ತು ಗರ್ಭೇ ಹರಿರರ್ಧರಾತ್ರೇ
ಕಾರಾಗೃಹೇ ದೇವಕನಂದನಾಯಾಃ |
ಜಜ್ಞೇ ಸುತೇಷ್ವಷ್ಟಮತಾಮವಾಪ್ತಃ
ಶೌರಿರ್ವಿಮುಕ್ತೋ ನಿಗಡೈಶ್ಚ ಬಂಧಾತ್ || ೨೧-೬ ||

ವ್ಯೋಮೋತ್ಥವಾಕ್ಯೇನ ತವೈವ ಬಾಲಂ
ಗೃಹ್ಣನ್ನದೃಷ್ಟಃ ಖಲು ಗೇಹಪಾಲೈಃ |
ನಿದ್ರಾಂ ಗತೈಸ್ತ್ವದ್ವಿವೃತೇನ ಶೌರಿ-
-ರ್ದ್ವಾರೇಣ ಯಾತೋ ಬಹಿರಾತ್ತತೋಷಮ್ || ೨೧-೭ ||

ತ್ವಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಗೋಪಕುಲೇ ಯಶೋದಾ-
-ನಂದಾತ್ಮಜಾ ಸ್ವಾಪಿತಜೀವಜಾಲೇ |
ಅಜಾಯಥಾ ಭಕ್ತಜನಾರ್ತಿಹಂತ್ರೀ
ಸರ್ವಂ ನಿಯಂತ್ರೀ ಸಕಲಾರ್ಥದಾತ್ರೀ || ೨೧-೮ ||

ತವ ಪ್ರಭಾವಾದ್ವಸುದೇವ ಏಕೋ
ಗಚ್ಛನ್ನಭೀತೋ ಯಮುನಾಮಯತ್ನಮ್ |
ತೀರ್ತ್ವಾ ನದೀಂ ಗೋಕುಲಮಾಪ ತತ್ರ
ದಾಸ್ಯಾಃ ಕರೇ ಸ್ವಂ ತನಯಂ ದದೌ ಚ || ೨೧-೯ ||

ತಯೈವ ದತ್ತಾಮಥ ಬಾಲಿಕಾಂ ತ್ವಾ-
-ಮಾದಾಯ ಶೀಘ್ರಂ ಸ ತತೋ ನಿವೃತ್ತಃ |
ಕಾರಾಗೃಹಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದದೌ ಪ್ರಿಯಾಯೈ
ಸ ಚಾಭವತ್ಪೂರ್ವವದೇವ ಬದ್ಧಃ || ೨೧-೧೦ ||

ತ್ವದ್ರೋದನೋತ್ಥಾಪಿತಗೇಹಪಾಲೈ-
-ರ್ನಿವೇದಿತೋ ಭೋಜಪತಿಃ ಸಮೇತ್ಯ |
ತ್ವಾಂ ಪಾದಯುಗ್ಮಗ್ರಹಣೇನ ಕುರ್ವ-
-ನ್ನಧಃಶಿರಸ್ಕಾಂ ನಿರಗಾದ್ಗೃಹಾಂತಾತ್ || ೨೧-೧೧ ||

ಸ ಪೋಥಯಾಮಾಸ ಶಿಲಾತಲೇ ತ್ವಾಂ
ಸದ್ಯಃ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಕರಾದಮುಷ್ಯ |
ದಿವಿ ಸ್ಥಿತಾ ಶಂಖಗದಾದಿಹಸ್ತಾ
ಸುರೈಃ ಸ್ತುತಾ ಸ್ಮೇರಮುಖೀ ತ್ವಮಾತ್ಥ || ೨೧-೧೨ ||

ವಧೇನ ಕಿಂ ಮೇ ತವ ಕಂಸ ಜಾತ-
-ಸ್ತವಾಂತಕಃ ಕ್ವಾಪ್ಯವಿದೂರದೇಶೇ |
ಮಾ ದ್ರುಹ್ಯತಾಂ ಸಾಧುಜನೋ ಹಿತಂ ಸ್ವಂ
ವಿಚಿಂತಯೇತ್ಯುಕ್ತವತೀ ತಿರೋಽಭೂಃ || ೨೧-೧೩ ||

ಸ ಭೋಜರಾಟ್ ಸ್ವಾಂತಕನಾಶನಾಯ
ಸರ್ವಾನ್ ಶಿಶೂನ್ ಹಂತುಮರಂ ಬಲಿಷ್ಠಾನ್ |
ವತ್ಸಾಘಮುಖ್ಯಾನಸುರಾನ್ನಿಯುಜ್ಯ
ಕೃತಾರ್ಥಮಾತ್ಮಾನಮಮನ್ಯತೋಚ್ಚೈಃ || ೨೧-೧೪ ||

ಕಂಸೋಽಸ್ತಿ ಮೇ ಚೇತಸಿ ಕಾಮಲೋಭ-
-ಕ್ರೋಧಾದಿಮಂತ್ರಿಪ್ರವರೈಃ ಸಮೇತಃ |
ಸದ್ಭಾವಹಂತಾ ಖಲು ನಂದಪುತ್ರಿ
ತಂ ನಾಶಯ ತ್ವಚ್ಚರಣಂ ನಮಾಮಿ || ೨೧-೧೫ ||

ದ್ವಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೨) – ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed