Devi Narayaniyam Dasakam 22 – ದ್ವಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೨) – ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ


|| ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ||

ಶ್ರಿಯಃಪತಿರ್ಗೋಮಲಮೂತ್ರಗಂಧಿ-
-ನ್ಯಸ್ತಪ್ರಭೋ ಗೋಪಕುಲೇ ವಿಷಣ್ಣಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಭಿಧೋ ವತ್ಸಬಕಾದಿಭೀತೋ
ರುದನ್ ಸದಾ ದೇವೀ ನಿನಾಯ ಬಾಲ್ಯಮ್ || ೨೨-೧ ||

ಹೈಯಂಗವೀಣಂ ಮಥಿತಂ ಪಯಶ್ಚ
ಗೋಪೀರ್ವಿಲಜ್ಜಃ ಸತತಂ ಯಯಾಚೇ |
ಸ ಚಾಂಬಯಾ ಗೋರಸಚೌರ್ಯಚುಂಚು-
-ರುಲೂಖಲೇ ಪಾಶವರೇಣ ಬದ್ಧಃ || ೨೨-೨ ||

ವನೇಷು ಭೀಮಾತಪಶುಷ್ಕಗಾತ್ರೋ
ಗಾಶ್ಚಾರಯನ್ ಕಂಟಕವಿದ್ಧಪಾದಃ |
ವನ್ಯಾಂಬುಪಾಯೀ ಫಲಮೂಲಭಕ್ಷೀ
ದಿನೇ ದಿನೇ ಗ್ಲಾನಿಮವಾಪ ಕೃಷ್ಣಃ || ೨೨-೩ ||

ದೈವೇನ ಮುಕ್ತಃ ಸ ಚ ಗೋಪದಾಸ್ಯಾ-
-ದಕ್ರೂರನೀತೋ ಮಥುರಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ |
ಕಂಸಂ ನಿಹತ್ಯಾಪಿ ಹತಾಭಿಲಾಷ-
-ಸ್ತತ್ರೋಗ್ರಸೇನಸ್ಯ ಬಭೂವ ದಾಸಃ || ೨೨-೪ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜರಾಸಂಧಚಮೂಂ ಭಯೇನ
ಸ ಬಂಧುಮಿತ್ರೋ ಮಥುರಾಂ ವಿಹಾಯ |
ಧಾವನ್ ಕಥಂಚಿದ್ಬಹುದುರ್ಗಮಾರ್ತಃ
ಸ ದ್ವಾರಕಾದ್ವೀಪಪುರಂ ವಿವೇಶ || ೨೨-೫ ||

ಸ ರುಕ್ಮಿಣೀಂ ಜಾಂಬವತೀಂ ಚ ಭಾಮಾಂ
ಕನ್ಯಾಸ್ತಥಾ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರಮನ್ಯಾಃ |
ಸಮುದ್ವಹನ್ ಸಸ್ಮಿತನರ್ಮಲಾಪಃ
ಕ್ರೀಡಾಮೃಗೋಽಭೂತ್ಸತತಂ ವಧೂನಾಮ್ || ೨೨-೬ ||

ಸ ದಸ್ಯುವೃತ್ತಿಸ್ತ್ರಿದಿವಾಜ್ಜಹಾರ
ಭಾಮಾನಿಯುಕ್ತಃ ಸುರಪಾರಿಜಾತಮ್ |
ಸತ್ಯಾ ಚ ತಂ ಗೋವೃಷವತ್ಸರೋಷಂ
ಬದ್ಧ್ವಾ ತರೌ ದುರ್ವಚಸಾಽಭ್ಯಷಿಂಚತ್ || ೨೨-೭ ||

ಶ್ರೀನಾರದಾಯಾತಿಥಯೇ ತಯಾ ಸ
ದತ್ತೋಥ ಮುಕ್ತೋ ಮುನಿನಾ ಚ ನೀತಃ |
ತತಸ್ತಯಾಽಸ್ಮೈ ಕನಕಂ ಪ್ರದಾಯ
ಪುನರ್ಗೃಹೀತಸ್ತ್ರಪಯಾಽಽಪ ಮೌನಮ್ || ೨೨-೮ ||

ಸೂತೀಗೃಹಾದ್ಭೀಷ್ಮಕಜಾಸುತೇ ಸ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಾಮ್ನೀಶ್ವರಿ ಶಂಬರೇಣ |
ಹೃತೇ ಶಿಶೌ ನಿರ್ಮಥಿತಾಭಿಮಾನ
ಉಚ್ಚೈರುದಂಸ್ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ || ೨೨-೯ ||

ಪುತ್ರಾರ್ಥಿನೀಂ ಜಾಂಬವತೀಮಪುತ್ರಾಂ
ಸ ತೋಷಯಿಷ್ಯನ್ನುಪಮನ್ಯುಶಿಷ್ಯಃ |
ಮುಂಡೀ ಚ ದಂಡೀ ಚ ಶಿವಸ್ಯ ಶೈಲೇ
ಮಂತ್ರಂ ಜಪನ್ ಘೋರತಪಶ್ಚಕಾರ || ೨೨-೧೦ ||

ವರೇಣ ಭರ್ಗಸ್ಯ ದಶಾತ್ಮಜಾನ್ ಸಾ
ಪ್ರಾಸೂತ ಸರ್ವಾ ದಯಿತಾಶ್ಚ ಶೌರೇಃ |
ತಥೈವ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸ ಸುತಾಯುತಾನಿ
ಸುಖಂ ನ ಲೇಭೇ ನಿಜಕರ್ಮದೋಷಾತ್ || ೨೨-೧೧ ||

ಶಾಪಾದೃಷೀಣಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪತ್ನ್ಯಾ-
-ಶ್ಚಾನ್ಯೋನ್ಯವೈರೇಣ ಕೃತಾಹವೇಷು |
ಸರ್ವೇ ಹತಾ ಹಂತ ಕುಲಂ ಯದೂನಾಂ
ಮಹತ್ಪ್ರದಗ್ಧಂ ವನಮಗ್ನಿನೇವ || ೨೨-೧೨ ||

ವ್ಯಾಧೇಷುವಿದ್ಧೋ ಮೃತಿಮಾಪ ಕೃಷ್ಣಃ
ಕುಶಸ್ಥಲೀ ಚಾಬ್ಧಿಜಲಾಪ್ಲುತಾಽಭೂತ್ |
ಹಾ ಜಹ್ರಿರೇ ದಸ್ಯುಭಿರೇನಸಾಽಷ್ಟಾ-
-ವಕ್ರಸ್ಯ ಶಾಪೇನ ಯದುಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ || ೨೨-೧೩ ||

ಏವಂ ಹರಿಃ ಕರ್ಮಫಲಾನ್ಯಭುಂಕ್ತ
ನ ಕೋಽಪಿ ಮುಚ್ಯೇತ ಚ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್ |
ದುಃಖಂ ತ್ವಭಕ್ತಸ್ಯ ಸುದುಸ್ಸಹಂ ಸ್ಯಾ-
-ದ್ಭಕ್ತಸ್ಯ ತೇ ತತ್ಸುಸಹಂ ಭವೇಚ್ಚ || ೨೨-೧೪ ||

ಜಾನಾಸ್ಯಹಂ ತೇ ಪದಯೋರಭಕ್ತೋ
ಭಕ್ತೋ ನು ಕಿಂ ವೇತಿ ನ ಚೈವ ಜಾನೇ |
ತ್ವಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಾ ಕುರು ಮಾಂ ಸುಶಕ್ತಂ
ಸರ್ವತ್ರ ಭೂಯೋಽಪಿ ಶಿವೇ ನಮಸ್ತೇ || ೨೨-೧೫ ||

ತ್ರಯೋವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೩) – ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯವತಾರಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed