Devi Narayaniyam Dasakam 23 – ತ್ರಯೋವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೩) – ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯವತಾರಮ್


<< ದ್ವಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೨) ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ

|| ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯವತಾರಮ್ ||

ರಂಭಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಮಹಿಷಾಸುರಃ ಪ್ರಾಕ್
ತೀವ್ರೈಸ್ತಪೋಭಿರ್ದ್ರುಹಿಣಾತ್ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ |
ಅವಧ್ಯತಾಂ ಪುಂಭಿರವಾಪ್ಯ ಧೃಷ್ಟೋ
ನ ಮೇ ಮೃತಿಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚ ವ್ಯಚಿಂತೀತ್ || ೨೩-೧ ||

ಸ ಚಿಕ್ಷುರಾದ್ಯೈರಸುರೈಃ ಸಮೇತಃ
ಶಕ್ರಾದಿದೇವಾನ್ಯುಧಿ ಪದ್ಮಜಂ ಚ |
ರುದ್ರಂ ಚ ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ವಿಜಿತ್ಯ ನಾಕೇ
ವಸನ್ ಬಲಾದ್ಯಜ್ಞಹವಿರ್ಜಹಾರ || ೨೩-೨ ||

ಚಿರಂ ಭೃಶಂ ದೈತ್ಯನಿಪೀಡಿತಾಸ್ತೇ
ದೇವಾಃ ಸಮಂ ಪದ್ಮಜಶಂಕರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಹರಿಂ ಸಮೇತ್ಯಾಸುರದೌಷ್ಟ್ಯಮೂಚೂ-
-ಸ್ತ್ವಾಂ ಸಂಸ್ಮರನ್ ದೇವಿ ಮುರಾರಿರಾಹ || ೨೩-೩ ||

ಸುರಾ ವಯಂ ತೇನ ರಣೇಽತಿಘೋರೇ
ಪರಾಜಿತಾ ದೈತ್ಯವರೋ ಬಲಿಷ್ಠಃ |
ಮತ್ತೋ ಭೃಶಂ ಪುಂಭಿರವಧ್ಯಭಾವಾ-
-ನ್ನ ನಃ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಯುದ್ಧವಿಚಕ್ಷಣಾಶ್ಚ || ೨೩-೪ ||

ತೇಜೋಭಿರೇಕಾ ಭವತೀಹ ನಶ್ಚೇ-
-ತ್ಸೈವಾಸುರಾನ್ಭೀಮಬಲಾನ್ನಿಹಂತಾ |
ಯಥಾ ಭವತ್ಯೇತದರಂ ತಥೈವ
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮೋಽವತು ನೋ ಮಹೇಶೀ || ೨೩-೫ ||

ಏವಂ ಹರೌ ವಕ್ತರಿ ಪದ್ಮಜಾತಾ-
-ತ್ತೇಜೋಽಭವದ್ರಾಜಸರಕ್ತವರ್ಣಮ್ |
ಶಿವಾದಭೂತ್ತಾಮಸರೌಪ್ಯವರ್ಣಂ
ನೀಲಪ್ರಭಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಮಚ್ಯುತಾಚ್ಚ || ೨೩-೬ ||

ತೇಜಾಂಸ್ಯಭೂವನ್ವಿವಿಧಾನಿ ಶಕ್ರ-
-ಮುಖಾಮರೇಭ್ಯೋ ಮಿಷತೋಽಖಿಲಸ್ಯ |
ಸಮ್ಯೋಗತಸ್ತಾನ್ಯಚಿರೇಣ ಮಾತಃ
ಸ್ತ್ರೀರೂಪಮಷ್ಟಾದಶಹಸ್ತಮಾಪುಃ || ೨೩-೭ ||

ತತ್ತು ತ್ವಮಾಸೀಃ ಶುಭದೇ ಮಹಾಲ-
-ಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಖ್ಯಾ ಜಗನ್ಮೋಹನಮೋಹನಾಂಗೀ |
ತ್ವಂ ಹ್ಯೇವ ಭಕ್ತಾಭಯದಾನದಕ್ಷಾ
ಭಕ್ತದ್ರುಹಾಂ ಭೀತಿಕರೀ ಚ ದೇವಿ || ೨೩-೮ ||

ಸದ್ಯಸ್ತ್ವಮುಚ್ಚೈಶ್ಚಕೃಷೇಽಟ್ಟಹಾಸಂ
ಸುರಾಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ವಸುಧಾ ಚಕಂಪೇ |
ಚುಕ್ಷೋಭ ಸಿಂಧುರ್ಗಿರಯೋ ವಿಚೇಲು-
-ರ್ದೈತ್ಯಶ್ಚ ಮತ್ತೋ ಮಹಿಷಶ್ಚುಕೋಪ || ೨೩-೯ ||

ತ್ವಾಂ ಸುಂದರೀಂ ಚಾರಮುಖಾತ್ಸ ದೈತ್ಯೋ
ವಿಜ್ಞಾಯ ಕಾಮೀ ವಿಸಸರ್ಜ ದೂತಮ್ |
ಸ ಚೇಶ್ವರೀಂ ದೈತ್ಯಗುಣಾನ್ ಪ್ರವಕ್ತಾ
ತ್ವಾಂ ನೇತುಕಾಮೋ ವಿಫಲೋದ್ಯಮೋಽಭೂತ್ || ೨೩-೧೦ ||

ಪ್ರಲೋಭನೈಸ್ತ್ವಾಮಥ ದೇವಶಕ್ತಿಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾಽಪಿ ವಾಕ್ಯೈರನುನೇತುಕಾಮಃ |
ಏಕೈಕಶಃ ಪ್ರೇಷಯತಿಸ್ಮ ದೂತಾನ್
ತ್ವಾಂ ಕಾಮಿನೀಂ ಕರ್ತುಮಿಮೇ ನ ಶೇಕುಃ || ೨೩-೧೧ ||

ಅವೇಹಿ ಮಾಂ ಪುಚ್ಛವಿಷಾಣಹೀನಂ
ಭಾರಂ ವಹಂತಂ ಮಹಿಷಂ ದ್ವಿಪಾದಮ್ |
ಹಿಂಸಂತಿ ಮಾಂ ಸ್ವರ್ಥಿಜನಾಸ್ತ್ವಮೇವ
ರಕ್ಷಾಕರೀ ಮೇ ಶುಭದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೨೩-೧೨ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೪) – ಮಹಿಷಾಸುರವಧಮ್-ದೇವೀಸ್ತುತಿಃ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed