Devi Narayaniyam Dasakam 22 – ద్వావింశ దశకమ్ (౨౨) – కృష్ణ కథా


శ్రియఃపతిర్గోమలమూత్రగంధి-
-న్యస్తప్రభో గోపకులే విషణ్ణః |
కృష్ణాభిధో వత్సబకాదిభీతో
రుదన్ సదా దేవీ నినాయ బాల్యమ్ || ౨౨-౧ ||

హైయంగవీణం మథితం పయశ్చ
గోపీర్విలజ్జః సతతం యయాచే |
స చాంబయా గోరసచౌర్యచుంచు-
-రులూఖలే పాశవరేణ బద్ధః || ౨౨-౨ ||

వనేషు భీమాతపశుష్కగాత్రో
గాశ్చారయన్ కంటకవిద్ధపాదః |
వన్యాంబుపాయీ ఫలమూలభక్షీ
దినే దినే గ్లానిమవాప కృష్ణః || ౨౨-౩ ||

దైవేన ముక్తః స చ గోపదాస్యా-
-దక్రూరనీతో మథురాం ప్రవిష్టః |
కంసం నిహత్యాపి హతాభిలాష-
-స్తత్రోగ్రసేనస్య బభూవ దాసః || ౨౨-౪ ||

దృష్ట్వా జరాసంధచమూం భయేన
స బంధుమిత్రో మథురాం విహాయ |
ధావన్ కథంచిద్బహుదుర్గమార్తః
స ద్వారకాద్వీపపురం వివేశ || ౨౨-౫ ||

స రుక్మిణీం జాంబవతీం చ భామాం
కన్యాస్తథా ద్వ్యష్టసహస్రమన్యాః |
సముద్వహన్ సస్మితనర్మలాపః
క్రీడామృగోఽభూత్సతతం వధూనామ్ || ౨౨-౬ ||

స దస్యువృత్తిస్త్రిదివాజ్జహార
భామానియుక్తః సురపారిజాతమ్ |
సత్యా చ తం గోవృషవత్సరోషం
బద్ధ్వా తరౌ దుర్వచసాఽభ్యషించత్ || ౨౨-౭ ||

శ్రీనారదాయాతిథయే తయా స
దత్తోథ ముక్తో మునినా చ నీతః |
తతస్తయాఽస్మై కనకం ప్రదాయ
పునర్గృహీతస్త్రపయాఽఽప మౌనమ్ || ౨౨-౮ ||

సూతీగృహాద్భీష్మకజాసుతే స
ప్రద్యుమ్ననామ్నీశ్వరి శంబరేణ |
హృతే శిశౌ నిర్మథితాభిమాన
ఉచ్చైరుదంస్త్వాం శరణం ప్రపన్నః || ౨౨-౯ ||

పుత్రార్థినీం జాంబవతీమపుత్రాం
స తోషయిష్యన్నుపమన్యుశిష్యః |
ముండీ చ దండీ చ శివస్య శైలే
మంత్రం జపన్ ఘోరతపశ్చకార || ౨౨-౧౦ ||

వరేణ భర్గస్య దశాత్మజాన్ సా
ప్రాసూత సర్వా దయితాశ్చ శౌరేః |
తథైవ లబ్ధ్వా స సుతాయుతాని
సుఖం న లేభే నిజకర్మదోషాత్ || ౨౨-౧౧ ||

శాపాదృషీణాం ధృతరాష్ట్రపత్న్యా-
-శ్చాన్యోన్యవైరేణ కృతాహవేషు |
సర్వే హతా హంత కులం యదూనాం
మహత్ప్రదగ్ధం వనమగ్నినేవ || ౨౨-౧౨ ||

వ్యాధేషువిద్ధో మృతిమాప కృష్ణః
కుశస్థలీ చాబ్ధిజలాప్లుతాఽభూత్ |
హా జహ్రిరే దస్యుభిరేనసాఽష్టా-
-వక్రస్య శాపేన యదుస్త్రియశ్చ || ౨౨-౧౩ ||

ఏవం హరిః కర్మఫలాన్యభుంక్త
న కోఽపి ముచ్యేత చ కర్మబంధాత్ |
దుఃఖం త్వభక్తస్య సుదుస్సహం స్యా-
-ద్భక్తస్య తే తత్సుసహం భవేచ్చ || ౨౨-౧౪ ||

జానాస్యహం తే పదయోరభక్తో
భక్తో ను కిం వేతి న చైవ జానే |
త్వం సర్వశక్తా కురు మాం సుశక్తం
సర్వత్ర భూయోఽపి శివే నమస్తే || ౨౨-౧౫ ||

త్రయోవింశ దశకమ్ (౨౩) – మహాలక్ష్మ్యవతారమ్ >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: