Devi Narayaniyam Dasakam 21 – ఏకవింశ దశకమ్ (౨౧) – నందసుతావతారమ్


సర్వేఽపి జీవా నిజకర్మబద్ధా
ఏతే షడాసంద్రుహిణస్య పౌత్రాః |
తన్నిందయా దైత్యకులే ప్రజాతాః
పునశ్చ శప్తా జనకేన దైవాత్ || ౨౧-౧ ||

తేనైవ తే శౌరిసుతత్వమాప్తా
హతాశ్చ కంసేన తు జాతమాత్రాః |
శ్రీనారదేనర్షివరేణ దేవి
జ్ఞాతం పురావృత్తమిదం సమస్తమ్ || ౨౧-౨ ||

ప్రాగ్దంపతీ చాదితికశ్యపౌ హా
స్వకర్మదోషేణ పునశ్చ జాతౌ |
తౌ దేవకీ శూరసుతౌ స్వపుత్ర-
-నాశాదిభిర్దుఃఖమవాపతుశ్చ || ౨౧-౩ ||

త్వం దేవకీసప్తమగర్భతో వై
గృహ్ణంత్యనంతాంశశిశుం స్వశక్త్యా |
నివేశ్య రోహిణ్యుదరే ధరణ్యాం
మర్త్యో భవేత్యచ్యుతమాదిశశ్చ || ౨౧-౪ ||

ప్రాక్కర్మదోషాత్స సుహృన్మఘోనః
క్రుద్ధేన శప్తో భృగుణా మురారిః |
దయార్హసంసారిదశామవాప్స్యన్
హా దేవకీగర్భమథాఽఽవివేశ || ౨౧-౫ ||

పూర్ణే తు గర్భే హరిరర్ధరాత్రే
కారాగృహే దేవకనందనాయాః |
జజ్ఞే సుతేష్వష్టమతామవాప్తః
శౌరిర్విముక్తో నిగడైశ్చ బంధాత్ || ౨౧-౬ ||

వ్యోమోత్థవాక్యేన తవైవ బాలం
గృహ్ణన్నదృష్టః ఖలు గేహపాలైః |
నిద్రాం గతైస్త్వద్వివృతేన శౌరి-
-ర్ద్వారేణ యాతో బహిరాత్తతోషమ్ || ౨౧-౭ ||

త్వం స్వేచ్ఛయా గోపకులే యశోదా-
-నందాత్మజా స్వాపితజీవజాలే |
అజాయథా భక్తజనార్తిహంత్రీ
సర్వం నియంత్రీ సకలార్థదాత్రీ || ౨౧-౮ ||

తవ ప్రభావాద్వసుదేవ ఏకో
గచ్ఛన్నభీతో యమునామయత్నమ్ |
తీర్త్వా నదీం గోకులమాప తత్ర
దాస్యాః కరే స్వం తనయం దదౌ చ || ౨౧-౯ ||

తయైవ దత్తామథ బాలికాం త్వా-
-మాదాయ శీఘ్రం స తతో నివృత్తః |
కారాగృహం ప్రాప్య దదౌ ప్రియాయై
స చాభవత్పూర్వవదేవ బద్ధః || ౨౧-౧౦ ||

త్వద్రోదనోత్థాపితగేహపాలై-
-ర్నివేదితో భోజపతిః సమేత్య |
త్వాం పాదయుగ్మగ్రహణేన కుర్వ-
-న్నధఃశిరస్కాం నిరగాద్గృహాంతాత్ || ౨౧-౧౧ ||

స పోథయామాస శిలాతలే త్వాం
సద్యః సముత్పత్య కరాదముష్య |
దివి స్థితా శంఖగదాదిహస్తా
సురైః స్తుతా స్మేరముఖీ త్వమాత్థ || ౨౧-౧౨ ||

వధేన కిం మే తవ కంస జాత-
-స్తవాంతకః క్వాప్యవిదూరదేశే |
మా ద్రుహ్యతాం సాధుజనో హితం స్వం
విచింతయేత్యుక్తవతీ తిరోఽభూః || ౨౧-౧౩ ||

స భోజరాట్ స్వాంతకనాశనాయ
సర్వాన్ శిశూన్ హంతుమరం బలిష్ఠాన్ |
వత్సాఘముఖ్యానసురాన్నియుజ్య
కృతార్థమాత్మానమమన్యతోచ్చైః || ౨౧-౧౪ ||

కంసోఽస్తి మే చేతసి కామలోభ-
-క్రోధాదిమంత్రిప్రవరైః సమేతః |
సద్భావహంతా ఖలు నందపుత్రి
తం నాశయ త్వచ్చరణం నమామి || ౨౧-౧౫ ||

ద్వావింశ దశకమ్ (౨౨) – కృష్ణ కథా >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: