Sri Narasimha Stotram 2 – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


<< ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1 (ಭಾಗವತೇ)

ಕುಂದೇಂದುಶಂಖವರ್ಣ ಕೃತಯುಗಭಗವಾನ್ ಪದ್ಮಪುಷ್ಪಪ್ರದಾತಾ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಕಾಂಚನಾಭಃ ಪುನರಪಿ ಸಮಯೇ ದ್ವಾಪರೇ ರಕ್ತವರ್ಣಃ |
ಶಂಕೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲೇ ಕಲಿಯುಗಸಮಯೇ ನೀಲಮೇಘಶ್ಚ ನಾಭೌ
ಪ್ರದ್ಯೋತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪರಬಲಮದನಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೧ ||

ನಾಸಾಗ್ರಂ ಪೀನಗಂಡಂ ಪರಬಲಮದನಂ ಬದ್ಧಕೇಯುರಹಾರಂ
ವಜ್ರಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಂ ಪರಿಮಿತಗಣನಃ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿತೇಜಃ |
ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಂ ಭ್ರುಕಿಟಿತಟಮುಖಂ ಕೇಶಕೇಶಾರ್ಧಭಾಗಂ
ವಂದೇ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಜಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೨ ||

ಪಾದದ್ವಂದ್ವಂ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಂ ಪಟುತರವಿಪುಲಂ ಮೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸೇತುಂ
ನಾಭಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಿಂಧೋ ಹೃದಯಮಭಿಮುಖಂ ಭೂತವಿಧ್ವಂಸನೇತಃ |
ಆಹುಶ್ಚಕ್ರಂತಸ್ಯಬಾಹುಂ ಕುಲಿಶನಖಮುಖಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ |
ವಕ್ತ್ರಂ ವಹ್ನ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ವತ್ಸುರಗಣವಿನುತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೩ ||

ಘೋರಂ ಭೀಮಂ ಮಹೋಗ್ರಂ ಸ್ಫಟಿಕಕುಟಿಲತಾ ಭೀಮಪಾಲಂ ಪಲಾಕ್ಷಂ
ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಕೇಶಂ ಪ್ರಳಯಶಶಿಮುಖಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಮ್ |
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಬಾಹುಯುಗ್ಮಂ ಪರಿಖಗದಾಶೂಲಪಾಶಾಗ್ನಿಧಾರಂ
ವಂದೇ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ನಖಗುಣವಿಜಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೪ ||

ಗೋಕಂಠಂ ದಾರುಣಾಂತಂ ವನವರವಿಟಪೀ ಡಿಂಡಿಡಿಂಡೋಟಡಿಂಭಂ
ಡಿಂಭಂ ಡಿಂಭಂ ಡಿಡಿಂಭಂ ದಹಮಪಿ ದಹಮಃ ಝಂಪ್ರಝಂಪ್ರೇಸ್ತು ಝಂಪ್ರೈಃ |
ತುಲ್ಯಸ್ತುಲ್ಯಸ್ತುತುಲ್ಯ ತ್ರಿಘುಮ ಘುಮಘುಮಾಂ ಕುಂಕುಮಾಂ ಕುಂಕುಮಾಂಗಂ
ಇತ್ಯೇವಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ವಹತಿ ಕಕುಭತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೫ ||

ಭೂಭೃದ್ಭೂಭೃದ್ಭುಜಂಗಂ ಮಕರಕರಕರ ಪ್ರಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಮಾಲಂ
ಖರ್ಜಂತಂ ಖರ್ಜಖರ್ಜಂ ಖಜಖಜಖಜಿತಂ ಖರ್ಜಖರ್ಜರ್ಜಯಂತಮ್ |
ಭೂಭಾಗಂ ಭೋಗಭಾಗಂ ಗಗಗಗ ಗಹನಂ ಕದ್ರುಮಧೃತ್ಯಕಂಠಂ
ಸ್ವಚ್ಛಂ ಪುಚ್ಛಂ ಸುಕಚ್ಛಂ ಸ್ವಚಿತಹಿತಕರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೬ ||

ಝುಂಝುಂಝುಂಕಾರಕಾರಂ ಜಟಿಮಟಿಜನನಂ ಜಾನುರೂಪಂ ಜಕಾರಂ
ಹಂಹಂ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಂ ಹಯಶತಕಕುಭಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಂ ವಿವೇಶಮ್ |
ವಂವಂವಂ ವಾಯುವೇಗಂ ಸುರವರವಿನುತಂ ವಾಮನಾಕ್ಷಂ ಸುರೇಶಂ
ಲಂಲಂಲಂ ಲಾಲಿತಾಕ್ಷಂ ನಖಗುಣವಿಜಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೭ ||

ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಾರಸಿಂಹಂ ವಿಕೃತನಖಮುಖಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಂ
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಸ್ನಿಗ್ಧವರ್ಣಂ ಜಿತವಪುಸದೃಶಃ ಕುಂಚಿತಾಗ್ರೋಗ್ರತೇಜಾಃ |
ಭೀತಾಽಮೀದಾನವೇಂದ್ರಾಃ ಸುರಭಯವಿನುತಿಃ ಶಕ್ತಿನಿರ್ಮುಕ್ತಹಸ್ತಂ
ನಾಸಾಸ್ಯಂ ಕಿಂ ಕಿಮೇತಂ ಕ್ಷಂ ವಿತಜನಕಜಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೮ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಶಶಿಧರಧವಳಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಸುರೇಶಂ
ವೇದಾಂಗಂ ವೇದನಾದಂ ವಿನುತತನುವಿದಂ ವೇದರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಹೋಂಹೋಂಹೋಂಕಾರಕಾರಂ ಹುತವಹನಯನಂ ಪ್ರಜ್ವಲಜ್ವಾಲಫಾಲಂ
ಕ್ಷಂಕ್ಷಂಕ್ಷಂ ಬೀಜರೂಪಂ ನರಹರಿವಿನುತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೯ ||

ಅಹೋ ವೀರ್ಯಮಹೋ ಶೌರ್ಯಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಮ್ |
ನಾರಸಿಂಹಂ ಮಹಾದೇವಂ ಅಹೋಬಲಮಹಾಬಲಮ್ || ೧೦ ||

ಜ್ವಾಲಾಽಹೋಬಲ ಮಾಲೋಲಃ ಕ್ರೋಡ ಕಾರಂಜ ಭಾರ್ಗವಮ್ |
ಯೋಗಾನಂದಶ್ಛತ್ರವಟ ಪಾವನಾ ನವಮೂರ್ತಯಃ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹ ವಿಭವೇ ಗರುಡಧ್ವಜಾಯ
ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮನಾಯ ಭವೌಷಧಾಯ |
ತೃಷ್ಣಾದಿವೃಶ್ಚಿಕಜಲಾಗ್ನಿಭುಜಂಗರೋಗ-
-ಕ್ಲೇಶವ್ಯಯಾಯ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಸ್ತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 3 (ರಾಮಸತ್ಕವಿ ಕೃತಂ) >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed