Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತಂಭಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ತೋತ್ರಂ


(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಅಕಳಂಕಂ ಸುದರ್ಶನಾಚಾರ್ಯುಲು ಮಹೋದಯಃ)

ಸಹಸ್ರಭಾಸ್ಕರಸ್ಫುರತ್ಪ್ರಭಾಕ್ಷದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಣಂ
ಪ್ರಭಗ್ನಕ್ರೂರಕೃದ್ಧಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪೋರುರಃಸ್ಥಲಮ್ |
ಅಜಸೃಜಾಂಡಕರ್ಪರಪ್ರಭಿನ್ನರೌದ್ರಗರ್ಜನಂ
ಉದಗ್ರನಿಗ್ರಹಾಗ್ರಹೋಗ್ರವಿಗ್ರಹಾಕೃತಿಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಸ್ವಯಂಭುಶಂಭುಜಂಭಜಿತ್ಪ್ರಮುಖ್ಯದಿವ್ಯಸಂಭ್ರಮ-
-ದ್ವಿಜೃಂಭದುದ್ಯದುತ್ಕಟೋಗ್ರದೈತ್ಯದಂಭಕುಂಭಿಭಿತ್ |
ಅನರ್ಗಳಾಟ್ಟಹಾಸನಿಸ್ಪೃಹಾಷ್ಟದಿಗ್ಗಜಾರ್ಭಟಿಂ
ಯುಗಾಂತಿಮಾಂತಕಕೃತಾಂತಧಿಕ್ಕೃತಾಂತಕಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಜಗಜ್ಜ್ವಲದ್ದಹದ್ಗ್ರಸದ್ಬೃಹತ್ಸ್ಫುರನ್ಮುಖಾರ್ಭಟಿಂ
ಮಹದ್ಭಯದ್ಭವದ್ಧಗದ್ಧಗಲ್ಲಸತ್ಕೃತಾಕೃತಿಮ್ |
ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪೋಃ ಸಹಸ್ರಸಂಹರತ್ಸಮರ್ಥಕೃ-
-ನ್ಮುಹುರ್ಮುಹುರ್ಗಳದ್ಗಳದ್ಧ್ವನನ್ನೃಸಿಂಹ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ || ೩ ||

ಜಯತ್ವವಕ್ರವಿಕ್ರಮಕ್ರಮಾಕ್ರಮಕ್ರಿಯಾಹರತ್
ಸ್ಫುರತ್ಸಹಸ್ರವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಭಾಸ್ಕರಪ್ರಭಾಗ್ರಸತ್ |
ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಲ್ಲಸನ್ಮಹದ್ಭ್ರಮತ್ಸುದರ್ಶನೋ-
-ನ್ಮದೇಭಭಿತ್ಸ್ವರೂಪಭೃದ್ಧವತ್ಕೃಪಾಮೃತಾಂಬುಧಿಃ || ೪ ||

ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಾಕ್ಷಮಾಕ್ಷರೂಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಂ
ಸದಾಕ್ಷಯತ್ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿಲಕ್ಷ್ಮವಕ್ಷಸಮ್ |
ವಿಚಕ್ಷಣಂ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಸುತೀಕ್ಷಣಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ
ಪರೀಕ್ಷ ದೀಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷಮಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಅಪೂರ್ವ ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ದುರ್ನಿವಾರ್ಯ ದುರ್ಗಮಂ
ಅಗರ್ವ ಸರ್ವನಿರ್ವಹತ್ಸುಪರ್ವವರ್ಯ ಪರ್ವಿಣಮ್ |
ಅಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಕೃದ್ಧನಾರ್ಯಪರ್ವತಪ್ರಹಾರಿಣಂ
ಸದಾರ್ಯಕಾರ್ಯಭಾರ ಸತ್ಪ್ರಚಾರ ಗುರ್ವಿಣಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ಕರಾಳವಕ್ತ್ರ ಕರ್ಕಶೋಗ್ರವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಮುಜ್ಜ್ವಲಂ
ಕುಠಾರಖಡ್ಗಕುಂತತೋಮರಾಂಕುಶೋನ್ನಖಾಯುಧಮ್ |
ಮಹಾಭ್ರಯೂಧಭಗ್ನಸಂಚಲತ್ಸಟಾಜಟಾಲಕಂ
ಜಗತ್ಪ್ರಮೂರ್ಛಿತಾಟ್ಟಹಾಸಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಂಭಜೇ || ೭ ||

ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ಚನಾಭಿವಂದನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ
ನತಾನನಾಂಗ ವಾಙ್ಮನಃ ಸ್ಮರಜ್ಜಪಸ್ತುವತ್ಸಗತ್ |
ಕದಾಶ್ರುಪೂರಣಾರ್ದ್ರದಿವ್ಯಭಕ್ತಿಪಾರವಶ್ಯತಾ
ಸಕೃದ್ಭವತ್ಕ್ರಿಯಾಚರನ್ನೃಸಿಂಹ ಮಾಂ ಪ್ರಸೀದ ತಾಮ್ || ೮ ||

ದರಿದ್ರದೇವಿದುಷ್ಟದೃಷ್ಟಿದುಃಖದುರ್ಭರಂ ಹರಂ
ನವಗ್ರಹೋಗ್ರವಕ್ರದೋಷಣಾಧಿವ್ಯಾಧಿನಿಗ್ರಹಮ್ |
ಪರೌಷಧಾಧಿ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರತಂತ್ರ ಕೃತ್ರಿಮಂ ಹನಂ
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯುಮುಗ್ರಮೂರ್ತಿನಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ಇದಂ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತಂಭಸಂಭವಾವತಾರ ಸಂಸ್ತವಂ
ವರಾಽಕಳಂಕವಂಶ್ಯ ವೇಂಕಟಾಭಿಧಾನ ವೈಷ್ಣವಃ |
ಸಮರ್ಪಿತೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ನೃಸಿಂಹದಾಸ್ಯತೇಚ್ಛಯಾ
ರಮಾಂಕ ಯಾದಶೈಲ ನಾರಸಿಂಹ ತೇಂಘ್ರಿ ಸನ್ನಿಧೌ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಕಳಂಕಂ ತಿರುಮಲ ವೇಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತಂಭಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed