Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

(ధన్యవాదః – శ్రీ చక్రవర్తుల సుధన్వాచార్యులు మహోదయః)

సహస్రభాస్కరస్ఫురత్ప్రభాక్షదుర్నిరీక్షణం
ప్రభగ్నకౄరకృద్ధిరణ్యకశ్యపోరురస్థలమ్ |
అజసృజాండకర్పరప్రభిన్నరౌద్రగర్జనం
ఉదగ్రనిగ్రహాగ్రహోగ్రవిగ్రహాకృతిం భజే || ౧ ||

స్వయంభుశంభుజంభజిత్ప్రముఖ్యదివ్యసంభ్రమ-
-ద్విజృంభమధ్యదుత్కటోగ్రదైత్యకుంభకుంభినిన్ |
అనర్గళాట్టహాసనిస్పృహాష్టదిగ్గజార్భటిన్
యుగాంతిమాంతకకృతాంతధిక్కృతాంతకం భజే || ౨ ||

జగజ్జ్వలద్దహద్గ్రసత్భ్రహత్స్ఫురన్ముఖార్భటిం
మహద్భయద్భవద్ధగద్ధగల్లసత్కృతాకృతిమ్ |
హిరణ్యకశ్యపోసహస్రసంహరత్సమర్థకృ-
-న్ముహుర్ముహుర్గళద్దళద్ధ్వనన్నృసింహ రక్ష మామ్ || ౩ ||

దరిద్రదేవిదుష్టదృష్టిదుఃఖదుర్భరం హరం
నవగ్రహోగ్రవక్రదోషణాది వ్యాధినిగ్రహమ్ |
పరౌషధాది మంత్ర యంత్ర తంత్ర కృత్రిమం హనం
అకాలమృత్యుమృత్యు మృత్యుముగ్రమూర్తిణం భజే || ౪ ||

జయత్వవక్రవిక్రమక్రమక్రమక్రియాహరత్
స్ఫురత్సహస్రవిస్ఫులింగభాస్కరప్రభాగ్రసత్ |
ధగద్ధగద్ధగల్లసన్మహద్భ్రమత్సుదర్శనో-
-న్మదేభభిత్స్వరూపభృద్ధవత్కృపారసామృతమ్ || ౫ ||

విపక్షపక్షరాక్షసాక్షమాక్షరూక్షవీక్షణం
సదాక్షయత్కృపాకటాక్షలక్ష్మిలక్ష్మవక్షసమ్ |
విచక్షణం విలక్షణం సుతీక్షణం ప్రతీక్షణం
పరీక్షదీక్ష రక్షశిక్ష సాక్షిణం క్షమం భజే || ౬ ||

అపూర్వ శౌర్య ధైర్య వీర్య దుర్నివార్య దుర్గమం
అకార్యకృద్ధనర్వ గర్వపర్వతప్రహర్యసత్ |
ప్రచార్యసర్వనిర్వహత్సుపర్యవర్యపర్విణం
సదార్యకార్యభార్యభృద్దుదారవర్యణం భజే || ౭ ||

ప్రపత్తి ప్రార్థనార్చనాభివందన ప్రదక్షిణా
నతాననాంగ వాఙ్మనః స్మరజ్జపస్తువద్గదా |
అశ్రుపూరణార్ద్రపూర్ణభక్తిపారవశ్యతా
సకృత్క్రియాచరద్భవత్కృపా నృసింహ రక్ష మామ్ || ౮ ||

కరాళవక్త్ర కర్కశోగ్ర వజ్రదంష్ట్రముజ్జ్వలం
కుఠారఖడ్గకుంతతోమరాంకుశౌన్నఖాయుధమ్ |
మహాభ్రయూధభగ్నసంచలజ్జటా సటాలకం
జగత్ప్రమూర్ఛితాట్టహాసచక్రవర్తిణం భజే || ౯ ||

నవగ్రహాఽపమృత్యుగండ వాస్తురోగ వృశ్చిక
అగ్ని బాడబాగ్ని కాననాగ్ని శతృమండల |
ప్రవాహ క్షుత్పిపాస దుఃఖ తస్కర ప్రయోగ దు-
-ష్ప్రమాదసంకటాత్ సదా నృసింహ రక్ష మాం ప్రభో || ౧౦ ||

ఇదం నృసింహ స్తంభసంభవావతార సంస్తవం
వరాఽకళంకవంశ్య వేంకటాభిధాన వైష్ణవో |
సమర్పితోఽస్మి సర్వదా నృసింహదాస్యతేచ్ఛయా
రమాంక యాదశైలనారసింహ తేంఘ్రి సన్నిధౌ || ౧౧ ||

ఇతి శ్రీ అకళంకం తిరుమలవేంకటరమణాచార్య కృత శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: