Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

(ధన్యవాదః – శ్రీ అకళంకం సుదర్శనాచార్యులు మహోదయః)

సహస్రభాస్కరస్ఫురత్ప్రభాక్షదుర్నిరీక్షణం
ప్రభగ్నక్రూరకృద్ధిరణ్యకశ్యపోరురఃస్థలమ్ |
అజసృజాండకర్పరప్రభిన్నరౌద్రగర్జనం
ఉదగ్రనిగ్రహాగ్రహోగ్రవిగ్రహాకృతిం భజే || ౧ ||

స్వయంభుశంభుజంభజిత్ప్రముఖ్యదివ్యసంభ్రమ-
-ద్విజృంభదుద్యదుత్కటోగ్రదైత్యదంభకుంభిభిత్ |
అనర్గళాట్టహాసనిస్పృహాష్టదిగ్గజార్భటిం
యుగాంతిమాంతకకృతాంతధిక్కృతాంతకం భజే || ౨ ||

జగజ్జ్వలద్దహద్గ్రసద్బృహత్స్ఫురన్ముఖార్భటిం
మహద్భయద్భవద్ధగద్ధగల్లసత్కృతాకృతిమ్ |
హిరణ్యకశ్యపోః సహస్రసంహరత్సమర్థకృ-
-న్ముహుర్ముహుర్గళద్గళద్ధ్వనన్నృసింహ రక్ష మామ్ || ౩ ||

జయత్వవక్రవిక్రమక్రమాక్రమక్రియాహరత్
స్ఫురత్సహస్రవిస్ఫులింగభాస్కరప్రభాగ్రసత్ |
ధగద్ధగద్ధగల్లసన్మహద్భ్రమత్సుదర్శనో-
-న్మదేభభిత్స్వరూపభృద్ధవత్కృపామృతాంబుధిః || ౪ ||

విపక్షపక్షరాక్షసాక్షమాక్షరూక్షవీక్షణం
సదాక్షయత్కృపాకటాక్షలక్ష్మిలక్ష్మవక్షసమ్ |
విచక్షణం విలక్షణం సుతీక్షణం ప్రతిక్షణం
పరీక్ష దీక్ష రక్ష శిక్ష సాక్షిణ క్షమం భజే || ౫ ||

అపూర్వ శౌర్య ధైర్య వీర్య దుర్నివార్య దుర్గమం
అగర్వ సర్వనిర్వహత్సుపర్వవర్య పర్విణమ్ |
అకార్యకార్యకృద్ధనార్యపర్వతప్రహారిణం
సదార్యకార్యభార సత్ప్రచార గుర్విణం భజే || ౬ ||

కరాళవక్త్ర కర్కశోగ్రవజ్రదంష్ట్రముజ్జ్వలం
కుఠారఖడ్గకుంతతోమరాంకుశోన్నఖాయుధమ్ |
మహాభ్రయూధభగ్నసంచలత్సటాజటాలకం
జగత్ప్రమూర్ఛితాట్టహాసచక్రవర్తి సంభజే || ౭ ||

ప్రపత్తి ప్రార్థనార్చనాభివందన ప్రదక్షిణా
నతాననాంగ వాఙ్మనః స్మరజ్జపస్తువత్సగత్ |
కదాశ్రుపూరణార్ద్రదివ్యభక్తిపారవశ్యతా
సకృద్భవత్క్రియాచరన్నృసింహ మాం ప్రసీద తామ్ || ౮ ||

దరిద్రదేవిదుష్టదృష్టిదుఃఖదుర్భరం హరం
నవగ్రహోగ్రవక్రదోషణాధివ్యాధినిగ్రహమ్ |
పరౌషధాధి మంత్రయంత్రతంత్ర కృత్రిమం హనం
అకాలమృత్యుమృత్యు మృత్యుముగ్రమూర్తినం భజే || ౯ ||

ఇదం నృసింహ స్తంభసంభవావతార సంస్తవం
వరాఽకళంకవంశ్య వేంకటాభిధాన వైష్ణవః |
సమర్పితోఽస్మి సర్వదా నృసింహదాస్యతేచ్ఛయా
రమాంక యాదశైల నారసింహ తేంఘ్రి సన్నిధౌ || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీ అకళంకం తిరుమల వేంకటరమణాచార్య కృతం శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed