Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ
శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ ||

అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన
కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || ౧ ||

ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ
ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || ౨ ||

ఇభవదనానుజ శుభసముదయయుత
విభవకరంబిత విభుపదజృంభిత || ౩ ||

ఈతిభయాపహ నీతినయావహ
గీతికలాఖిలరీతివిశారద || ౪ ||

ఉపపతిరివకృతవల్లీసంగమ –
కుపిత వనేచరపతిహృదయంగమ || ౫ ||

ఊర్జితశాసనమార్జితభూషణ
స్ఫూర్జథుఘోషణ ధూర్జటితోషణ || ౬ ||

ఋషిగణవిగణితచరణకమలయుత
ఋజుసరణిచరిత మహదవనమహిత || ౭ ||

ౠకారాక్షరరూప పురాతన
రాకాచంద్రనికాశ షడానన || ౮ ||

ఌకారరూపోపకారసునిరత
వికారరహితాపకారసువిరత || ౯ ||

ౡకారాకృతి శోకాపోహన
కేకారవయుత కేకివినోదన || ౧౦ ||

ఏడకవాహన మూఢవిమోహన
ఊఢసమభువన సోఢసదకరణ || ౧౧ ||

ఐలబిలాదిదిగీశబలావృత
కైలాసాచలలీలాలాలస || ౧౨ ||

ఓజోరేజిత తేజోరాజిత
ఆజివిరాజదరాత్యపరాజిత || ౧౩ ||

ఔపనిషదపరమాత్మపదోదిత
ఔపాధికవిగ్రహతాముపగత || ౧౪ ||

అంహోనాశన రంహోగాహన
బ్రహ్మోద్బోధన సింహోన్మేషణ || ౧౫ ||

అస్తవిశస్తసమస్తమహాసుర
హస్తసతతధృతశక్తిభృతామర || ౧౬ ||

కరుణావిగ్రహ కలితానుగ్రహ
కటుసుతిదుర్గ్రహ పటుయతిసుగ్రహ || ౧౭ ||

ఖండితచండమహాసురమండల-
మండితనిబిడశ్యామళకుంతల || ౧౮ ||

గంగాసంభవ గిరిశతనూభవ
రంగపురోభవ తుంగకుచాధవ || ౧౯ ||

ఘనవాహనముఖ సురవరవందిత
ఘననాదోదిత శిఖినటనందిత || ౨౦ ||

ఙవమానధనుర్మౌర్వీరవరత
పవమానధృతవ్యజనకృతిముదిత || ౨౧ ||

చరణాయుధధర కరణావృతిహర
తరుణాకృతివర కరుణాసాగర || ౨౨ ||

ఛేదిత తారక భేదిత పాతక
ఖేదిత ఘాతక వాంఛితదాయక || ౨౩ ||

జలజనిభనయన ఖలమనుజమథన
బలిదనుజమదన కలికలుషశమన || ౨౪ ||

ఝషకేతనసమ వృషకేతనరమ
మిషచేతనయమ వృషకారిసుగమ || ౨౫ ||

జ్ఞాతాగమచయ ధూతాఘనిచయ
వీతషడరిరయ గీతగుణోదయ || ౨౬ ||

టంకారాగత కంకాత్తాహిత
ఝంకారాఢ్యాలంకారావృత || ౨౭ ||

ఠాకృతిరాజిత హాటకకుండల
స్వాకృతిరేజిత ఘోటకమండల || ౨౮ ||

డింభాకృతియుత రంభానటరత
జంభారివినుత కుంభోద్భవనుత || ౨౯ ||

ఢక్కారవకృత ధిక్కారాహిత
దిక్కాలామిత హిక్కాదిరహిత || ౩౦ ||

ణకారతరుసుమ నికారరతిదమ
ణకారయుతమనుజపవిహితాగమ || ౩౧ ||

తాపత్రయహర కాలత్రయచర
లోకత్రయధర వర్గత్రయకర || ౩౨ ||

స్థిరపదదాయక సురవరనాయక
నిరసితసాయక నిరుపమగాయక || ౩౩ ||

దాంతదయాపర కాంతకళేబర
భ్రాంతం మాం తర శాంతహృదయవర || ౩౪ ||

ధీరోదాత్త గుణోత్తర జిత్వర |
ధీరోపాసిత విత్తమహత్తర || ౩౫ ||

నవవీరాహిత సవయోవిహసిత
భవరోగావృతమనుజజిహాసిత || ౩౬ ||

పుష్కరమాలావాసితవిగ్రహ
పుణ్యపరాయణ విహితపరిగ్రహ || ౩౭ ||

ఫాలలసన్మృగమదతిలకోజ్జ్వల
కలిమలతూల సువాతూలాతుల || ౩౮ ||

బందీకృతసురబృందానందన
వందారు మనుజ మందారద్రుమ || ౩౯ ||

భవతాగమితః కారాగారం
ప్రణవావిదితశ్చతురాస్యోరమ్ || ౪౦ ||

మహనీయమహావాక్యోద్ఘోషిత
కమనీయమహామకుటోద్భూషిత || ౪౧ ||

యోగిహృదయసరసీరుహభాస్వర
యోగాధీశ్వర భోగవికస్వర || ౪౨ ||

రక్షోశిక్షణకృత్యవిచక్షణ
రక్షణదక్షకటాక్షనిరీక్షణ || ౪౩ ||

లోలదుకూలాంచలవాదాంచల
బాలకుతూహల లీలాపేశల || ౪౪ ||

వలవైరిసుతాచరితాపహసిత
లవలీతిమతా భవతో వనితా || ౪౫ ||

శూలాయుధధర కాలాయుతహర
మాలాయుతభర హేలాయుతకర || ౪౬ ||

షట్కోణస్థిత షట్తారకసుత
షడ్భావరహిత షడూర్మిఘాతక || ౪౭ ||

సుబ్రహ్మణ్యోమితి నిగమాంతో
వదతి భవంతం ప్రణవపదార్థమ్ || ౪౮ ||

హారావళియుతకారాహృతసుర
ధారారతహయ నియుత నియుతరథ || ౪౯ ||

లళితకరకమల లుళితవరవలయ
దళితాసురచయ మిళితామరచయ || ౫౦ ||

క్షణభంగురజగదుపపాదనచణ
వేదవినిశ్చిత తత్త్వజనావన || ౫౧ ||

నీలకంఠకృత వర్ణమాలికా
ప్రీతయే భవతు పార్వతీభువః ||

ఇతి నీలకంఠకృత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: