Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕಾ (ಫಲಶೃತಿಃ)


ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ಇತ್ಯೇವಂ ತೇ ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ |
ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯತ್ವಾದ್ಗೋಪನೀಯಂ ತ್ವಯಾ ಮುನೇ || ೧ ||

ಶಿವವರ್ಣಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾ ಕಥಿತಾನಿ ಹಿ |
ಶಕ್ತ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಕಾಮೇಶಕಥಿತಾನಿ ಚ || ೨ ||

ಉಭಯಾಕ್ಷರನಾಮಾನಿ ಹ್ಯುಭಾಭ್ಯಾಂ ಕಥಿತಾನಿ ವೈ |
ತದನ್ಯೈರ್ಗ್ರಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಕಿಮು || ೩ ||

ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀದೇವೀಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ |
ಲೋಕತ್ರಯೇಽಪಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಸಂಭವೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೪ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಇತಿ ಹಯಮುಖಗೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ನಿಶಮ್ಯ
ಪ್ರಗಲಿತಕಲುಷೋಽಭೂಚ್ಚಿತ್ತಪರ್ಯಾಪ್ತಿಮೇತ್ಯ |
ನಿಜಗುರುಮಥ ನತ್ವಾ ಕುಂಭಜನ್ಮಾ ತದುಕ್ತಂ
ಪುನರಧಿಕರಹಸ್ಯಂ ಜ್ಞಾತುಮೇವಂ ಜಗಾದ || ೫ ||

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ಅಶ್ವಾನನ ಮಹಾಭಾಗ ರಹಸ್ಯಮಪಿ ಮೇ ವದ |
ಶಿವವರ್ಣಾನಿ ಕಾನ್ಯತ್ರ ಶಕ್ತಿವರ್ಣಾನಿ ಕಾನಿ ಹಿ || ೬ ||

ಉಭಯೋರಪಿ ವರ್ಣಾನಿ ಕಾನಿ ವಾ ವದ ದೇಶಿಕ |
ಇತಿ ಪೃಷ್ಟಃ ಕುಂಭಜೇನ ಹಯಗ್ರೀವೋಽವದತ್ಪುನಃ || ೭ ||

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ತವ ಗೋಪ್ಯಂ ಕಿಮಸ್ತೀಹ ಸಾಕ್ಷಾದಂಬಾನುಶಾಸನಾತ್ |
ಇದಂ ತ್ವತಿರಹಸ್ಯಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಕುಂಭಜ || ೮ ||

ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವೇತ್ |
ಕತ್ರಯಂ ಹದ್ವಯಂ ಚೈವ ಶೈವೋ ಭಾಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೯ ||

ಶಕ್ತ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ಶೇಷಾಣಿ ಹ್ರೀಂಕಾರ ಉಭಯಾತ್ಮಕಃ |
ಏವಂ ವಿಭಾಗಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೇ ವಿದ್ಯಾಜಪಶಾಲಿನಃ || ೧೦ ||

ನ ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ |
ಚತುರ್ಭಿಃ ಶಿವಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಪಂಚಭಿಃ || ೧೧ ||

ನವಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಸಂಸಿದ್ಧಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಶಿವಯೋರ್ವಪುಃ |
ತ್ರಿಕೋಣಮಷ್ಟಕೋಣಂ ಚ ದಶಕೋಣದ್ವಯಂ ತಥಾ || ೧೨ ||

ಚತುರ್ದಶಾರಂ ಚೈತಾನಿ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಾಣಿ ಪಂಚ ಚ |
ಬಿಂದುಶ್ಚಾಷ್ಟದಲಂ ಪದ್ಮಂ ಪದ್ಮಂ ಷೋಡಶಪತ್ರಕಮ್ || ೧೩ ||

ಚತುರಶ್ರಂ ಚ ಚತ್ವಾರಿ ಶಿವಚಕ್ರಾಣ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ |
ತ್ರಿಕೋಣೇ ಬೈಂದವಂ ಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಅಷ್ಟಾರೇಽಷ್ಟದಲಾಂಬುಜಮ್ || ೧೪ ||

ದಶಾರಯೋಃ ಷೋಡಶಾರಂ ಭೂಗೃಹಂ ಭುವನಾಶ್ರಕೇ |
ಶೈವಾನಾಮಪಿ ಶಾಕ್ತಾನಾಂ ಚಕ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್ || ೧೫ ||

ಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧಂ ಯೋ ಜಾನಾತಿ ಸ ಚಕ್ರವಿತ್ |
ತ್ರಿಕೋಣರೂಪಿಣೀ ಶಕ್ತಿರ್ಬಿಂದುರೂಪಪರಃ ಶಿವಃ || ೧೬ ||

ಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧಂ ತಸ್ಮಾದ್ಬಿಂದುತ್ರಿಕೋಣಯೋಃ |
ಏವಂ ವಿಭಾಗಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯಃ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೧೭ ||

ನ ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಲಲಿತಾಂಬಾ ನ ತುಷ್ಯತಿ |
ಯೇ ಚ ಜಾನಂತಿ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಚಕ್ರವೇದಿನಃ || ೧೮ ||

ಸಾಮನ್ಯವೇದಿನಃ ಸರ್ವೇ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋಽತಿದುರ್ಲಭಃ |
ಸ್ವಯಂವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೧೯ ||

ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ತತೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಶಕ್ತಸ್ತಸ್ಯ ದಾಪಯೇತ್ |
ಅಂಧಂ ತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯೇಽವಿದ್ಯಾಂ ಸಮುಪಾಸತೇ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರುತಿರಪಾಹೈತಾನವಿದ್ಯೋಪಾಸಕಾನ್ಪುನಃ |
ವಿದ್ಯಾನ್ಯೋಪಾಸಕಾನೇವ ನಿಂದತ್ಯಾರುಣಿಕೀ ಶ್ರುತಿಃ || ೨೧ ||

ಅಶ್ರುತಾ ಸಶ್ರುತಾಸಶ್ಚ ಯಜ್ವಾನೋ ಯೇಽಪ್ಯಯಜ್ವನಃ |
ಸ್ವರ್ಯಂತೋ ನಾಪೇಕ್ಷಂತೇ ಇಂದ್ರಮಗ್ನಿಂ ಚ ಯೇ ವಿದುಃ || ೨೨ ||

ಸಿಕತಾ ಇವ ಸಂಯಂತಿ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಸಮುದೀರಿತಾಃ |
ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದಮುಷ್ಮಾಚ್ಚೇತ್ಯಾಹ ಚಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಃ || ೨೩ ||

ಯಸ್ಯ ನೋ ಪಶ್ಚಿಮಂ ಜನ್ಮ ಯದಿ ವಾ ಶಂಕರಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ತೇನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಷು ಬಹುಧಾ ವಿದ್ಯಾಯಾ ಮಹಿಮೋಚ್ಯತೇ |
ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುವಿದ್ಯಾ ತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೫ ||

ನ ಶಿಲ್ಪಾದಿಜ್ಞಾನಯುಕ್ತೇ ವಿದ್ವಚ್ಛಬ್ಧಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ |
ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುವಿದ್ಯಾ ಸಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೈವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೬ ||

ತಸ್ಮಾದ್ವಿದ್ಯಾವಿದೇವಾತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್ವಿದ್ವಾನಿತೀರ್ಯತೇ |
ಸ್ವಯಂ ವಿದ್ಯಾವಿದೇ ದದ್ಯಾತ್ಖ್ಯಾಪಯೇತ್ತದ್ಗುಣಾನ್ಸುಧೀಃ || ೨೭ ||

ಸ್ವಯಂವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಜ್ಞೋ ವಿದ್ಯಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವೇದ್ಯಪಿ |
ವಿದ್ಯಾವಿದಂ ನಾರ್ಚಯೇಚ್ಚೇತ್ಕೋ ವಾ ತಂ ಪೂಜಯೇಜ್ಜನಃ || ೨೮ ||

ಪ್ರಸಂಗಾದಿದಮುಕ್ತಂ ತೇ ಪ್ರಕೃತಂ ಶೃಣು ಕುಂಭಜ |
ಯಃ ಕೀರ್ತಯೇತ್ಸಕೃದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ || ೨೯ ||

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಮಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠೇ ಯತ್ಫಲಮೀರಿತಮ್ || ೩೦ ||

ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಮೇಕನಾಮಜಪಾದ್ಭವೇತ್ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀಕಾಮೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಕೃತಂ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ || ೩೧ ||

ನಾನ್ಯೇನ ತುಲಯೇದೇತತ್ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನ್ಯಕೃತೇನ ಚ |
ಶ್ರಿಯಃ ಪರಂಪರಾ ಯಸ್ಯ ಭಾವಿ ವಾ ಚೋತ್ತರೋತ್ತರಮ್ || ೩೨ ||

ತೇನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ಚೈತತ್ಪಶ್ಚಾಚ್ಛ್ರೇಯಃ ಪರೀಕ್ಷಯೇತ್ |
ಅಸ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ತ್ರಿಶತ್ಯಾಸ್ತು ಮಹಿಮಾ ಕೇನ ವರ್ಣ್ಯತೇ || ೩೩ ||

ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಯೋರ್ವಕ್ತ್ರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿನಿಃಸೃತಾ |
ನಿತ್ಯಂ ಷೋಡಶಸಂಖ್ಯಾಕಾನ್ವಿಪ್ರಾನಾದೌ ತು ಭೋಜಯೇತ್ || ೩೪ ||

ಅಭ್ಯಕ್ತಾಂಸ್ತಿಲತೈಲೇನ ಸ್ನಾತಾನುಷ್ಣೇನ ವಾರಿಣಾ |
ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾದ್ಯೈಃ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯಾದಿನಾಮಭಿಃ || ೩೫ ||

ಸೂಪಾಪೂಪೈಃ ಶರ್ಕರಾದ್ಯೈಃ ಪಾಯಸೈಃ ಫಲಸಂಯುತೈಃ |
ವಿದ್ಯಾವಿದೋ ವಿಶೇಷೇಣ ಭೋಜಯೇತ್ಷೋಡಶ ದ್ವಿಜಾನ್ || ೩೬ ||

ಏವಂ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನಂ ಕುರ್ಯಾದಾದೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ |
ತ್ರಿಶತೀನಾಮಭಿಃ ಪಶ್ಚಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಕ್ರಮಶೋಽರ್ಚಯೇತ್ || ೩೭ ||

ತೈಲಾಭ್ಯಂಗಾದಿಕಂ ದತ್ವಾ ವಿಭವೇ ಸತಿ ಭಕ್ತಿತಃ |
ಶುಕ್ಲಪ್ರತಿಪದಾರಭ್ಯ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯವಧಿ ಕ್ರಮಾತ್ || ೩೮ ||

ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ವಿಪ್ರಾ ಭೋಜ್ಯಾ ವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಯಾ |
ದಶಭಿಃ ಪಂಚಭಿರ್ವಾಪಿ ತ್ರಿಭಿರೇಕೇನ ವಾ ದಿನೈಃ || ೩೯ ||

ತ್ರಿಂಶತ್ಷಷ್ಟಿಃ ಶತಂ ವಿಪ್ರಾಃ ಸಂಭೋಜ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಶತಂ ಕ್ರಮಾತ್ |
ಏವಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜನ್ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃನ್ನರಃ || ೪೦ ||

ತಸ್ಯೈವ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಮುಕ್ತಿಸ್ತಸ್ಯ ಕರೇ ಸ್ಥಿರಾ |
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಭೋಜನೇಽಪ್ಯೇವಮೇವ ಹಿ || ೪೧ ||

ಆದೌ ನಿತ್ಯಬಲಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪಶ್ಚಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ |
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಹಿಮಾ ಯೋ ಮಯೋದಿತಃ || ೪೨ ||

ಸ ಶೀಕರಾಣುರತ್ನೈಕನಾಮ್ನೋ ಮಹಿಮವಾರಿಧೇಃ |
ವಾಗ್ದೇವೀರಚಿತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ಯದ್ಯದೀರಿತಮ್ || ೪೩ ||

ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ನಾಮ್ನೋಽಪ್ಯೇಕಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ |
ಏತದನ್ಯೈರ್ಜಪೈಃ ಸ್ತೋತ್ರೈರರ್ಚನೈರ್ಯತ್ಫಲಂ ಭವೇತ್ || ೪೪ ||

ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಭವೇನ್ನಾಮಶತತ್ರಯಾತ್ |
ವಾಗ್ದೇವೀರಚಿತೇ ಸ್ತೋತ್ರೇ ತಾದೃಶೋ ಮಹಿಮಾ ಯದಿ || ೪೫ ||

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾಮೇಶಕಾಮೇಶೀಕೃತೇಽಸ್ಮಿನ್ಗೃಹ್ಯತಾಮಿತಿ |
ಸಕೃತ್ಸಂಕೀರ್ತನಾದೇವ ನಾಮ್ನಾಮಸ್ಮಿನ್ ಶತತ್ರಯೇ || ೪೬ ||

ಭವೇಚ್ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನ್ಯೂನಮನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷಿಣೀ |
ನ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮಿತೋಽಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ಜಪ್ತವ್ಯಂ ಚ ಕುಂಭಜ || ೪೭ ||

ಯದ್ಯತ್ಸಾಧ್ಯತಮಂ ಕಾರ್ಯಂ ತತ್ತದರ್ಥಮಿದಂ ಜಪೇತ್ |
ತತ್ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ಕಾರ್ಯಂ ಪರೀಕ್ಷಯೇತ್ || ೪೮ ||

ಯೇ ಯೇ ಪ್ರಯೋಗಾಸ್ತಂತ್ರೇಷು ತೈಸ್ತೈರ್ಯತ್ಸಾಧ್ಯತೇ ಫಲಮ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಿಧ್ಯತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಾಮತ್ರಿಶತಕೀರ್ತನಾತ್ || ೪೯ ||

ಆಯುಷ್ಕರಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಂ ಪುತ್ರದಂ ವಶ್ಯಕಾರಕಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ಕೀರ್ತಿಕರಂ ಸುಕವಿತ್ವಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೫೦ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಸರ್ವಭೋಗದಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಮ್ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ಚೈವ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ || ೫೧ ||

ಏತಜ್ಜಪಪರೋ ಭೂಯಾನ್ನಾನ್ಯದಿಚ್ಛೇತ್ಕದಾಚನ |
ಏತತ್ಕೀರ್ತನಸಂತುಷ್ಟಾ ಶ್ರೀದೇವೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ || ೫೨ ||

ಭಕ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಯದಿಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ತತ್ಪೂರಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ಕುಂಭೋದ್ಭವ ಮುನೇ ಕೀರ್ತಯ ತ್ವಮಿದಂ ಸದಾ || ೫೩ ||

ನಾಪರಂ ಕಿಂಚಿದಪಿ ತೇ ಬೋದ್ಧವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೇ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಲಲಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ || ೫೪ ||

ನಾವಿದ್ಯಾವೇದಿನೇ ಬ್ರೂಯಾನ್ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ |
ನ ಶಠಾಯ ನ ದುಷ್ಟಾಯ ನಾವಿಶ್ವಾಸಾಯ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ || ೫೬ ||

ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ತ್ರಿಶತೀಂ ನಾಮ್ನಾಂ ತಸ್ಯಾನರ್ಥೋ ಮಹಾನ್ಭವೇತ್ |
ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಶಾಂಕರೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತಸ್ಮಾದ್ಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ತ್ವಯಾ || ೫೭ ||

ಲಲಿತಾಪ್ರೇರಿತೇನೈವ ಮಯೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಾದಪಿ ಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ಮುನೇ || ೫೮ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಕುಂಭಜಂ ತಾಪಸೋತ್ತಮಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಲಲಿತಾಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮ್ |
ಆನಂದಲಹರೀಮಗ್ನಮಾನಸಃ ಸಮವರ್ತತ || ೫೯ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಸ್ತೋತ್ರಖಂಡೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed