Sri Lalitha Trisati Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಭಗವಾನ್ ಹಯಗ್ರೀವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |
ಐಮಿತ್ಯಾದಿಭಿರಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸಾಃ ಕಾರ್ಯಾಃ |

ಧ್ಯಾನಂ |
ಅತಿಮಧುರಚಾಪಹಸ್ತಾ-
-ಮಪರಿಮಿತಾಮೋದಬಾಣಸೌಭಾಗ್ಯಾಮ್ |
ಅರುಣಾಮತಿಶಯಕರುಣಾ-
-ಮಭಿನವಕುಲಸುಂದರೀಂ ವಂದೇ |

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ಕಕಾರರೂಪಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೀ |
ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾ ಕಮನೀಯಾ ಕಲಾವತೀ || ೧ ||

ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಲ್ಮಷಘ್ನೀ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾ |
ಕದಂಬಕಾನನಾವಾಸಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೨ ||

ಕಂದರ್ಪವಿದ್ಯಾ ಕಂದರ್ಪಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾ |
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಸೌರಭ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿತಕಕುಪ್ತಟಾ || ೩ ||

ಕಲಿದೋಷಹರಾ ಕಂಜಲೋಚನಾ ಕಮ್ರವಿಗ್ರಹಾ |
ಕರ್ಮಾದಿಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಕಾರಯಿತ್ರೀ ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || ೪ ||

ಏಕಾರರೂಪಾ ಚೈಕಾಕ್ಷರ್ಯೇಕಾನೇಕಾಕ್ಷರಾಕೃತಿಃ |
ಏತತ್ತದಿತ್ಯನಿರ್ದೇಶ್ಯಾ ಚೈಕಾನಂದಚಿದಾಕೃತಿಃ || ೫ ||

ಏವಮಿತ್ಯಾಗಮಾಬೋಧ್ಯಾ ಚೈಕಭಕ್ತಿಮದರ್ಚಿತಾ |
ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಿರ್ಧ್ಯಾತಾ ಚೈಷಣಾರಹಿತಾದೃತಾ || ೬ ||

ಏಲಾಸುಗಂಧಿಚಿಕುರಾ ಚೈನಃಕೂಟವಿನಾಶಿನೀ |
ಏಕಭೋಗಾ ಚೈಕರಸಾ ಚೈಕೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೭ ||

ಏಕಾತಪತ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾ ಚೈಕಾಂತಪೂಜಿತಾ |
ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾ ಚೈಜದನೇಕಜಗದೀಶ್ವರೀ || ೮ ||

ಏಕವೀರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ಚೈಕಪ್ರಾಭವಶಾಲಿನೀ |
ಈಕಾರರೂಪಾ ಚೇಶಿತ್ರೀ ಚೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೯ ||

ಈದೃಗಿತ್ಯವಿನಿರ್ದೇಶ್ಯಾ ಚೇಶ್ವರತ್ವವಿಧಾಯಿನೀ |
ಈಶಾನಾದಿಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಚೇಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾ || ೧೦ ||

ಈಕ್ಷಿತ್ರೀಕ್ಷಣಸೃಷ್ಟಾಂಡಕೋಟಿರೀಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ |
ಈಡಿತಾ ಚೇಶ್ವರಾರ್ಧಾಂಗಶರೀರೇಶಾಧಿದೇವತಾ || ೧೧ ||

ಈಶ್ವರಪ್ರೇರಣಕರೀ ಚೇಶತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಈಶ್ವರೋತ್ಸಂಗನಿಲಯಾ ಚೇತಿಬಾಧಾವಿನಾಶಿನೀ || ೧೨ ||

ಈಹಾವಿರಹಿತಾ ಚೇಶಶಕ್ತಿರೀಷತ್ಸ್ಮಿತಾನನಾ |
ಲಕಾರರೂಪಾ ಲಲಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀನಿಷೇವಿತಾ || ೧೩ ||

ಲಾಕಿನೀ ಲಲನಾರೂಪಾ ಲಸದ್ದಾಡಿಮಪಾಟಲಾ |
ಲಲಂತಿಕಾಲಸತ್ಫಾಲಾ ಲಲಾಟನಯನಾರ್ಚಿತಾ || ೧೪ ||

ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲದಿವ್ಯಾಂಗೀ ಲಕ್ಷಕೋಟ್ಯಂಡನಾಯಿಕಾ |
ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ ಲಕ್ಷಣಾಗಮ್ಯಾ ಲಬ್ಧಕಾಮಾ ಲತಾತನುಃ || ೧೫ ||

ಲಲಾಮರಾಜದಲಿಕಾ ಲಂಬಿಮುಕ್ತಾಲತಾಂಚಿತಾ |
ಲಂಬೋದರಪ್ರಸೂರ್ಲಭ್ಯಾ ಲಜ್ಜಾಢ್ಯಾ ಲಯವರ್ಜಿತಾ || ೧೬ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರರೂಪಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರನಿಲಯಾ ಹ್ರೀಂ‍ಪದಪ್ರಿಯಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಬೀಜಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಮಂತ್ರಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಲಕ್ಷಣಾ || ೧೭ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾ ಹ್ರೀಂ‍ಮತೀ ಹ್ರೀಂ‍ವಿಭೂಷಣಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಶೀಲಾ ಹ್ರೀಂ‍ಪದಾರಾಧ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ‍ಗರ್ಭಾ ಹ್ರೀಂ‍ಪದಾಭಿಧಾ || ೧೮ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರವಾಚ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಪೂಜ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಪೀಠಿಕಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರವೇದ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಚಿಂತ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ‍ಶರೀರಿಣೀ || ೧೯ ||

ಹಕಾರರೂಪಾ ಹಲಧೃಕ್ಪೂಜಿತಾ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾ |
ಹರಪ್ರಿಯಾ ಹರಾರಾಧ್ಯಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಂದಿತಾ || ೨೦ ||

ಹಯಾರೂಢಾಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿರ್ಹಯಮೇಧಸಮರ್ಚಿತಾ |
ಹರ್ಯಕ್ಷವಾಹನಾ ಹಂಸವಾಹನಾ ಹತದಾನವಾ || ೨೧ ||

ಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಶಮನೀ ಹರಿದಶ್ವಾದಿಸೇವಿತಾ |
ಹಸ್ತಿಕುಂಭೋತ್ತುಂಗಕುಚಾ ಹಸ್ತಿಕೃತ್ತಿಪ್ರಿಯಾಂಗನಾ || ೨೨ ||

ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿಗ್ಧಾ ಹರ್ಯಶ್ವಾದ್ಯಮರಾರ್ಚಿತಾ |
ಹರಿಕೇಶಸಖೀ ಹಾದಿವಿದ್ಯಾ ಹಾಲಾಮದಾಲಸಾ || ೨೩ ||

ಸಕಾರರೂಪಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ |
ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೀ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರೀ ಸರ್ವಹಂತ್ರೀ ಸನಾತನಾ || ೨೪ ||

ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಾತ್ರೀ ಸರ್ವವಿಮೋಹಿನೀ || ೨೫ ||

ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸರ್ವಗತಾ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾ |
ಸರ್ವಾರುಣಾ ಸರ್ವಮಾತಾ ಸರ್ವಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ || ೨೬ ||

ಕಕಾರಾರ್ಥಾ ಕಾಲಹಂತ್ರೀ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾ |
ಕಾಮಸಂಜೀವನೀ ಕಲ್ಯಾ ಕಠಿನಸ್ತನಮಂಡಲಾ || ೨೭ ||

ಕರಭೋರೂಃ ಕಲಾನಾಥಮುಖೀ ಕಚಜಿತಾಂಬುದಾ |
ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಯಂದಿಕರುಣಾ ಕಪಾಲಿಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾ || ೨೮ ||

ಕಾರುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿಧೂತಜಪಾವಲಿಃ |
ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕರನಿರ್ಜಿತಪಲ್ಲವಾ || ೨೯ ||

ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಸಮಭುಜಾ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಾ |
ಹಕಾರಾರ್ಥಾ ಹಂಸಗತಿರ್ಹಾಟಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೩೦ ||

ಹಾರಹಾರಿಕುಚಾಭೋಗಾ ಹಾಕಿನೀ ಹಲ್ಯವರ್ಜಿತಾ |
ಹರಿತ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಹಠಾತ್ಕಾರಹತಾಸುರಾ || ೩೧ ||

ಹರ್ಷಪ್ರದಾ ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಹಾರ್ದಸಂತಮಸಾಪಹಾ |
ಹಲ್ಲೀಸಲಾಸ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾ ಹಂಸಮಂತ್ರಾರ್ಥರೂಪಿಣೀ || ೩೨ ||

ಹಾನೋಪಾದಾನನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಹರ್ಷಿಣೀ ಹರಿಸೋದರೀ |
ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತ್ಯಾ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾ || ೩೩ ||

ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದಯಾ ಹರಿಗೋಪಾರುಣಾಂಶುಕಾ |
ಲಕಾರಾಖ್ಯಾ ಲತಾಪೂಜ್ಯಾ ಲಯಸ್ಥಿತ್ಯುದ್ಭವೇಶ್ವರೀ || ೩೪ ||

ಲಾಸ್ಯದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟಾ ಲಾಭಾಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಲಂಘ್ಯೇತರಾಜ್ಞಾ ಲಾವಣ್ಯಶಾಲಿನೀ ಲಘುಸಿದ್ಧಿದಾ || ೩೫ ||

ಲಾಕ್ಷಾರಸಸವರ್ಣಾಭಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಪೂಜಿತಾ |
ಲಭ್ಯೇತರಾ ಲಬ್ಧಭಕ್ತಿಸುಲಭಾ ಲಾಂಗಲಾಯುಧಾ || ೩೬ ||

ಲಗ್ನಚಾಮರಹಸ್ತಶ್ರೀಶಾರದಾಪರಿವೀಜಿತಾ |
ಲಜ್ಜಾಪದಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಲಂಪಟಾ ಲಕುಲೇಶ್ವರೀ || ೩೭ ||

ಲಬ್ಧಮಾನಾ ಲಬ್ಧರಸಾ ಲಬ್ಧಸಂಪತ್ಸಮುನ್ನತಿಃ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಿಣೀ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾದ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ‍ಮಧ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ‍ಶಿಖಾಮಣಿಃ || ೩೮ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಕುಂಡಾಗ್ನಿಶಿಖಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಶಶಿಚಂದ್ರಿಕಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಭಾಸ್ಕರರುಚಿರ್ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾಂಭೋದಚಂಚಲಾ || ೩೯ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಕಂದಾಂಕುರಿಕಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರೈಕಪರಾಯಣಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರದೀರ್ಘಿಕಾಹಂಸೀ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರೋದ್ಯಾನಕೇಕಿನೀ || ೪೦ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾರಣ್ಯಹರಿಣೀ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾವಾಲವಲ್ಲರೀ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಪಂಜರಶುಕೀ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾಂಗಣದೀಪಿಕಾ || ೪೧ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಕಂದರಾಸಿಂಹೀ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾಂಭೋಜಭೃಂಗಿಕಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಸುಮನೋಮಾಧ್ವೀ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರತರುಮಂಜರೀ || ೪೨ ||

ಸಕಾರಾಖ್ಯಾ ಸಮರಸಾ ಸಕಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾ |
ಸರ್ವವೇದಾಂತತಾತ್ಪರ್ಯಭೂಮಿಃ ಸದಸದಾಶ್ರಯಾ || ೪೩ ||

ಸಕಲಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನೀ |
ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನೀ || ೪೪ ||

ಸಕಾಲಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸಮಾಕೃತಿಃ |
ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚನಿರ್ಮಾತ್ರೀ ಸಮನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ || ೪೫ ||

ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾ ಸಂಗಹೀನಾ ಸಗುಣಾ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ |
ಕಕಾರಿಣೀ ಕಾವ್ಯಲೋಲಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನೋಹರಾ || ೪೬ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡೀ ಕಾಮೇಶೋತ್ಸಂಗವಾಸಿನೀ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗೀ ಕಾಮೇಶ್ವರಸುಖಪ್ರದಾ || ೪೭ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನೀ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಲಾಸಿನೀ |
ಕಾಮೇಶ್ವರತಪಃಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನಃಪ್ರಿಯಾ || ೪೮ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಥಾ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಮೋಹಿನೀ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಗೃಹೇಶ್ವರೀ || ೪೯ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಹ್ಲಾದಕರೀ ಕಾಮೇಶ್ವರಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಕೋಟಿನಿಲಯಾ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾ || ೫೦ ||

ಲಕಾರಿಣೀ ಲಬ್ಧರೂಪಾ ಲಬ್ಧಧೀರ್ಲಬ್ಧವಾಂಛಿತಾ |
ಲಬ್ಧಪಾಪಮನೋದೂರಾ ಲಬ್ಧಾಹಂಕಾರದುರ್ಗಮಾ || ೫೧ ||

ಲಬ್ಧಶಕ್ತಿರ್ಲಬ್ಧದೇಹಾ ಲಬ್ಧೈಶ್ವರ್ಯಸಮುನ್ನತಿಃ |
ಲಬ್ಧವೃದ್ಧಿರ್ಲಬ್ಧಲೀಲಾ ಲಬ್ಧಯೌವನಶಾಲಿನೀ || ೫೨ ||

ಲಬ್ಧಾತಿಶಯಸರ್ವಾಂಗಸೌಂದರ್ಯಾ ಲಬ್ಧವಿಭ್ರಮಾ |
ಲಬ್ಧರಾಗಾ ಲಬ್ಧಪತಿರ್ಲಬ್ಧನಾನಾಗಮಸ್ಥಿತಿಃ || ೫೩ ||

ಲಬ್ಧಭೋಗಾ ಲಬ್ಧಸುಖಾ ಲಬ್ಧಹರ್ಷಾಭಿಪೂರಿತಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಮೂರ್ತಿರ್ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಸೌಧಶೃಂಗಕಪೋತಿಕಾ || ೫೪ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಸುಧಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಕಮಲೇಂದಿರಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಮಣಿದೀಪಾರ್ಚಿರ್ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರತರುಶಾರಿಕಾ || ೫೫ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಪೇಟಕಮಣಿರ್ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾದರ್ಶಬಿಂಬಿತಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಕೋಶಾಸಿಲತಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾಸ್ಥಾನನರ್ತಕೀ || ೫೬ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಶುಕ್ತಿಕಾಮುಕ್ತಾಮಣಿರ್ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಬೋಧಿತಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಮಯಸೌವರ್ಣಸ್ತಂಭವಿದ್ರುಮಪುತ್ರಿಕಾ || ೫೭ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರವೇದೋಪನಿಷದ್ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾಧ್ವರದಕ್ಷಿಣಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರನಂದನಾರಾಮನವಕಲ್ಪಕವಲ್ಲರೀ || ೫೮ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಹಿಮವದ್ಗಂಗಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾರ್ಣವಕೌಸ್ತುಭಾ |
ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಮಂತ್ರಸರ್ವಸ್ವಾ ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಪರಸೌಖ್ಯದಾ || ೫೯ ||

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕ (ಫಲಶೃತಿ) >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed