Sri Lalitha Trisati Stotram – ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீலலிதா த்ரிஶதீஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, ப⁴க³வான் ஹயக்³ரீவ ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா, ஐம் பீ³ஜம், ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉, க்லீம் கீலகம், மம சதுர்வித⁴புருஷார்த²ப²லஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।
ஐமித்யாதி³பி⁴ரங்க³ந்யாஸகரந்யாஸா꞉ கார்யா꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
அதிமது⁴ரசாபஹஸ்தா-
-மபரிமிதாமோத³பா³ணஸௌபா⁴க்³யாம் ।
அருணாமதிஶயகருணா-
-மபி⁴நவகுலஸுந்த³ரீம் வந்தே³ ।

ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவ உவாச ।
ககாரரூபா கல்யாணீ கல்யாணகு³ணஶாலிநீ ।
கல்யாணஶைலநிலயா கமநீயா கலாவதீ ॥ 1 ॥

கமலாக்ஷீ கல்மஷக்⁴நீ கருணாம்ருதஸாக³ரா ।
கத³ம்ப³காநநாவாஸா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா ॥ 2 ॥

கந்த³ர்பவித்³யா கந்த³ர்பஜநகாபாங்க³வீக்ஷணா ।
கர்பூரவீடிஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடா ॥ 3 ॥

கலிதோ³ஷஹரா கஞ்ஜலோசநா கம்ரவிக்³ரஹா ।
கர்மாதி³ஸாக்ஷிணீ காரயித்ரீ கர்மப²லப்ரதா³ ॥ 4 ॥

ஏகாரரூபா சைகாக்ஷர்யேகாநேகாக்ஷராக்ருதி꞉ ।
ஏதத்ததி³த்யநிர்தே³ஶ்யா சைகாநந்த³சிதா³க்ருதி꞉ ॥ 5 ॥

ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யா சைகப⁴க்திமத³ர்சிதா ।
ஏகாக்³ரசித்தநிர்த்⁴யாதா சைஷணாரஹிதாத்³ருதா ॥ 6 ॥

ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுரா சைந꞉கூடவிநாஶிநீ ।
ஏகபோ⁴கா³ சைகரஸா சைகைஶ்வர்யப்ரதா³யிநீ ॥ 7 ॥

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³ சைகாந்தபூஜிதா ।
ஏத⁴மாநப்ரபா⁴ சைஜத³நேகஜக³தீ³ஶ்வரீ ॥ 8 ॥

ஏகவீராதி³ஸம்ஸேவ்யா சைகப்ராப⁴வஶாலிநீ ।
ஈகாரரூபா சேஶித்ரீ சேப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யிநீ ॥ 9 ॥

ஈத்³ருகி³த்யவிநிர்தே³ஶ்யா சேஶ்வரத்வவிதா⁴யிநீ ।
ஈஶாநாதி³ப்³ரஹ்மமயீ சேஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³ ॥ 10 ॥

ஈக்ஷித்ரீக்ஷணஸ்ருஷ்டாண்ட³கோடிரீஶ்வரவல்லபா⁴ ।
ஈடி³தா சேஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீரேஶாதி⁴தே³வதா ॥ 11 ॥

ஈஶ்வரப்ரேரணகரீ சேஶதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ ।
ஈஶ்வரோத்ஸங்க³நிலயா சேதிபா³தா⁴விநாஶிநீ ॥ 12 ॥

ஈஹாவிரஹிதா சேஶஶக்திரீஷத்ஸ்மிதாநநா ।
லகாரரூபா லலிதா லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதா ॥ 13 ॥

லாகிநீ லலநாரூபா லஸத்³தா³டி³மபாடலா ।
லலந்திகாலஸத்பா²லா லலாடநயநார்சிதா ॥ 14 ॥

லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்கீ³ லக்ஷகோட்யண்ட³நாயிகா ।
லக்ஷ்யார்தா² லக்ஷணாக³ம்யா லப்³த⁴காமா லதாதநு꞉ ॥ 15 ॥

லலாமராஜத³ளிகா லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதா ।
லம்போ³த³ரப்ரஸூர்லப்⁴யா லஜ்ஜாட்⁴யா லயவர்ஜிதா ॥ 16 ॥

ஹ்ரீம்காரரூபா ஹ்ரீம்காரநிலயா ஹ்ரீம்பத³ப்ரியா ।
ஹ்ரீம்காரபீ³ஜா ஹ்ரீம்காரமந்த்ரா ஹ்ரீம்காரளக்ஷணா ॥ 17 ॥

ஹ்ரீம்காரஜபஸுப்ரீதா ஹ்ரீம்மதீ ஹ்ரீம்விபூ⁴ஷணா ।
ஹ்ரீம்ஶீலா ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யா ஹ்ரீம்க³ர்பா⁴ ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴ ॥ 18 ॥

ஹ்ரீம்காரவாச்யா ஹ்ரீம்காரபூஜ்யா ஹ்ரீம்காரபீடி²கா ।
ஹ்ரீம்காரவேத்³யா ஹ்ரீம்காரசிந்த்யா ஹ்ரீம் ஹ்ரீம்ஶரீரிணீ ॥ 19 ॥

ஹகாரரூபா ஹலத்⁴ருக்பூஜிதா ஹரிணேக்ஷணா ।
ஹரப்ரியா ஹராராத்⁴யா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தா ॥ 20 ॥

ஹயாரூடா⁴ஸேவிதாங்க்⁴ரிர்ஹயமேத⁴ஸமர்சிதா ।
ஹர்யக்ஷவாஹநா ஹம்ஸவாஹநா ஹததா³நவா ॥ 21 ॥

ஹத்யாதி³பாபஶமநீ ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதா ।
ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்க³குசா ஹஸ்திக்ருத்திப்ரியாங்க³நா ॥ 22 ॥

ஹரித்³ராகுங்குமாதி³க்³தா⁴ ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதா ।
ஹரிகேஶஸகீ² ஹாதி³வித்³யா ஹாலாமதா³ளஸா ॥ 23 ॥

ஸகாரரூபா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வேஶீ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஸர்வகர்த்ரீ ஸர்வப⁴ர்த்ரீ ஸர்வஹந்த்ரீ ஸநாதநா ॥ 24 ॥

ஸர்வாநவத்³யா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ ।
ஸர்வாத்மிகா ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ரீ ஸர்வவிமோஹிநீ ॥ 25 ॥

ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வக³தா ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதா ।
ஸர்வாருணா ஸர்வமாதா ஸர்வபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ॥ 26 ॥

ககாரார்தா² காலஹந்த்ரீ காமேஶீ காமிதார்த²தா³ ।
காமஸஞ்ஜீவநீ கல்யா கடி²நஸ்தநமண்ட³லா ॥ 27 ॥

கரபோ⁴ரூ꞉ கலாநாத²முகீ² கசஜிதாம்பு³தா³ ।
கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணா கபாலிப்ராணநாயிகா ॥ 28 ॥

காருண்யவிக்³ரஹா காந்தா காந்திதூ⁴தஜபாவளி꞉ ।
கலாலாபா கம்பு³கண்டீ² கரநிர்ஜிதபல்லவா ॥ 29 ॥

கல்பவள்லீஸமபு⁴ஜா கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதா ।
ஹகாரார்தா² ஹம்ஸக³திர்ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலா ॥ 30 ॥

ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³ ஹாகிநீ ஹல்யவர்ஜிதா ।
ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யா ஹடா²த்காரஹதாஸுரா ॥ 31 ॥

ஹர்ஷப்ரதா³ ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹா ।
ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டா ஹம்ஸமந்த்ரார்த²ரூபிணீ ॥ 32 ॥

ஹாநோபாதா³நநிர்முக்தா ஹர்ஷிணீ ஹரிஸோத³ரீ ।
ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யா ஹாநிவ்ருத்³தி⁴விவர்ஜிதா ॥ 33 ॥

ஹய்யங்க³வீநஹ்ருத³யா ஹரிகோ³பாருணாம்ஶுகா ।
லகாராக்²யா லதாபூஜ்யா லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வரீ ॥ 34 ॥

லாஸ்யத³ர்ஶநஸந்துஷ்டா லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதா ।
லங்க்⁴யேதராஜ்ஞா லாவண்யஶாலிநீ லகு⁴ஸித்³தி⁴தா³ ॥ 35 ॥

லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதா ।
லப்⁴யேதரா லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴ லாங்க³ளாயுதா⁴ ॥ 36 ॥

லக்³நசாமரஹஸ்தஶ்ரீஶாரதா³பரிவீஜிதா ।
லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யா லம்படா லகுலேஶ்வரீ ॥ 37 ॥

லப்³த⁴மாநா லப்³த⁴ரஸா லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுந்நதி꞉ ।
ஹ்ரீம்காரிணீ ஹ்ரீம்காராத்³யா ஹ்ரீம்மத்⁴யா ஹ்ரீம்ஶிகா²மணி꞉ ॥ 38 ॥

ஹ்ரீம்காரகுண்டா³க்³நிஶிகா² ஹ்ரீம்காரஶஶிசந்த்³ரிகா ।
ஹ்ரீம்காரபா⁴ஸ்கரருசிர்ஹ்ரீம்காராம்போ⁴த³சஞ்சலா ॥ 39 ॥

ஹ்ரீம்காரகந்தா³ங்குரிகா ஹ்ரீம்காரைகபராயணா ।
ஹ்ரீம்காரதீ³ர்கி⁴காஹம்ஸீ ஹ்ரீம்காரோத்³யாநகேகிநீ ॥ 40 ॥

ஹ்ரீம்காராரண்யஹரிணீ ஹ்ரீம்காராவாலவல்லரீ ।
ஹ்ரீம்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹ்ரீம்காராங்க³ணதீ³பிகா ॥ 41 ॥

ஹ்ரீம்காரகந்த³ராஸிம்ஹீ ஹ்ரீம்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருங்கி³கா ।
ஹ்ரீம்காரஸுமநோமாத்⁴வீ ஹ்ரீம்காரதருமஞ்ஜரீ ॥ 42 ॥

ஸகாராக்²யா ஸமரஸா ஸகலாக³மஸம்ஸ்துதா ।
ஸர்வவேதா³ந்ததாத்பர்யபூ⁴மி꞉ ஸத³ஸதா³ஶ்ரயா ॥ 43 ॥

ஸகலா ஸச்சிதா³நந்தா³ ஸாத்⁴யா ஸத்³க³திதா³யிநீ ।
ஸநகாதி³முநித்⁴யேயா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³நீ ॥ 44 ॥

ஸகாலாதி⁴ஷ்டா²நரூபா ஸத்யரூபா ஸமாக்ருதி꞉ ।
ஸர்வப்ரபஞ்சநிர்மாத்ரீ ஸமநாதி⁴கவர்ஜிதா ॥ 45 ॥

ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீநா ஸகு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ ।
ககாரிணீ காவ்யலோலா காமேஶ்வரமநோஹரா ॥ 46 ॥

காமேஶ்வரப்ராணநாடீ³ காமேஶோத்ஸங்க³வாஸிநீ ।
காமேஶ்வராளிங்கி³தாங்கீ³ காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³ ॥ 47 ॥

காமேஶ்வரப்ரணயிநீ காமேஶ்வரவிளாஸிநீ ।
காமேஶ்வரதப꞉ஸித்³தி⁴꞉ காமேஶ்வரமந꞉ப்ரியா ॥ 48 ॥

காமேஶ்வரப்ராணநாதா² காமேஶ்வரவிமோஹிநீ ।
காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யா காமேஶ்வரக்³ருஹேஶ்வரீ ॥ 49 ॥

காமேஶ்வராஹ்லாத³கரீ காமேஶ்வரமஹேஶ்வரீ ।
காமேஶ்வரீ காமகோடிநிலயா காங்க்ஷிதார்த²தா³ ॥ 50 ॥

லகாரிணீ லப்³த⁴ரூபா லப்³த⁴தீ⁴ர்லப்³த⁴வாஞ்சி²தா ।
லப்³த⁴பாபமநோதூ³ரா லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மா ॥ 51 ॥

லப்³த⁴ஶக்திர்லப்³த⁴தே³ஹா லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுந்நதி꞉ ।
லப்³த⁴வ்ருத்³தி⁴ர்லப்³த⁴ளீலா லப்³த⁴யௌவநஶாலிநீ ॥ 52 ॥

லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யா லப்³த⁴விப்⁴ரமா ।
லப்³த⁴ராகா³ லப்³த⁴பதிர்லப்³த⁴நாநாக³மஸ்தி²தி꞉ ॥ 53 ॥

லப்³த⁴போ⁴கா³ லப்³த⁴ஸுகா² லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூரிதா ।
ஹ்ரீம்காரமூர்திர்ஹ்ரீம்காரஸௌத⁴ஶ்ருங்க³கபோதிகா ॥ 54 ॥

ஹ்ரீம்காரது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴ ஹ்ரீம்காரகமலேந்தி³ரா ।
ஹ்ரீம்காரமணிதீ³பார்சிர்ஹ்ரீம்காரதருஶாரிகா ॥ 55 ॥

ஹ்ரீம்காரபேடகமணிர்ஹ்ரீம்காராத³ர்ஶபி³ம்பி³தா ।
ஹ்ரீம்காரகோஶாஸிலதா ஹ்ரீம்காராஸ்தா²நநர்தகீ ॥ 56 ॥

ஹ்ரீம்காரஶுக்திகாமுக்தாமணிர்ஹ்ரீம்காரபோ³தி⁴தா ।
ஹ்ரீம்காரமயஸௌவர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ருமபுத்ரிகா ॥ 57 ॥

ஹ்ரீம்காரவேதோ³பநிஷத்³ ஹ்ரீம்காராத்⁴வரத³க்ஷிணா ।
ஹ்ரீம்காரநந்த³நாராமநவகல்பகவல்லரீ ॥ 58 ॥

ஹ்ரீம்காரஹிமவத்³க³ங்கா³ ஹ்ரீம்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴ ।
ஹ்ரீம்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வா ஹ்ரீம்காரபரஸௌக்²யதா³ ॥ 59 ॥


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed