Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம் – உத்தர பீடி²கா (ப²லஶ்ருதி꞉)


ஹயக்³ரீவ உவாச ।
இத்யேவம் தே மயாக்²யாதம் தே³வ்யா நாமஶதத்ரயம் ।
ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யத்வாத்³கோ³பநீயம் த்வயா முநே ॥ 1 ॥

ஶிவவர்ணாநி நாமாநி ஶ்ரீதே³வ்யா கதி²தாநி ஹி ।
ஶக்த்யக்ஷராணி நாமாநி காமேஶகதி²தாநி ச ॥ 2 ॥

உப⁴யாக்ஷரநாமாநி ஹ்யுபா⁴ப்⁴யாம் கதி²தாநி வை ।
தத³ந்யைர்க்³ரதி²தம் ஸ்தோத்ரமேதஸ்ய ஸத்³ருஶம் கிமு ॥ 3 ॥

நாநேந ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் ஶ்ரீதே³வீப்ரீதிதா³யகம் ।
லோகத்ரயே(அ)பி கல்யாணம் ஸம்ப⁴வேந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 4 ॥

ஸூத உவாச ।
இதி ஹயமுக²கீ³தம் ஸ்தோத்ரராஜம் நிஶம்ய
ப்ரக³ளிதகலுஷோ(அ)பூ⁴ச்சித்தபர்யாப்திமேத்ய ।
நிஜகு³ருமத² நத்வா கும்ப⁴ஜந்மா தது³க்தம்
புநரதி⁴கரஹஸ்யம் ஜ்ஞாதுமேவம் ஜகா³த³ ॥ 5 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அஶ்வாநந மஹாபா⁴க³ ரஹஸ்யமபி மே வத³ ।
ஶிவவர்ணாநி காந்யத்ர ஶக்திவர்ணாநி காநி ஹி ॥ 6 ॥

உப⁴யோரபி வர்ணாநி காநி வா வத³ தே³ஶிக ।
இதி ப்ருஷ்ட꞉ கும்ப⁴ஜேந ஹயக்³ரீவோ(அ)வத³த்புந꞉ ॥ 7 ॥

ஹயக்³ரீவ உவாச ।
தவ கோ³ப்யம் கிமஸ்தீஹ ஸாக்ஷாத³ம்பா³நுஶாஸநாத் ।
இத³ம் த்வதிரஹஸ்யம் தே வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு கும்ப⁴ஜ ॥ 8 ॥

ஏதத்³விஜ்ஞாநமாத்ரேண ஶ்ரீவித்³யா ஸித்³தி⁴தா³ ப⁴வேத் ।
கத்ரயம் ஹத்³வயம் சைவ ஶைவோ பா⁴க³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 9 ॥

ஶக்த்யக்ஷராணி ஶேஷாணி ஹ்ரீங்கார உப⁴யாத்மக꞉ ।
ஏவம் விபா⁴க³மஜ்ஞாத்வா யே வித்³யாஜபஶாலிந꞉ ॥ 10 ॥

ந தேஷாம் ஸித்³தி⁴தா³ வித்³யா கல்பகோடிஶதைரபி ।
சதுர்பி⁴꞉ ஶிவசக்ரைஶ்ச ஶக்திசக்ரைஶ்ச பஞ்சபி⁴꞉ ॥ 11 ॥

நவசக்ரைஶ்ச ஸம்ஸித்³த⁴ம் ஶ்ரீசக்ரம் ஶிவயோர்வபு꞉ ।
த்ரிகோணமஷ்டகோணம் ச த³ஶகோணத்³வயம் ததா² ॥ 12 ॥

சதுர்த³ஶாரம் சைதாநி ஶக்திசக்ராணி பஞ்ச ச ।
பி³ந்து³ஶ்சாஷ்டத³ளம் பத்³மம் பத்³மம் ஷோட³ஶபத்ரகம் ॥ 13 ॥

சதுரஶ்ரம் ச சத்வாரி ஶிவசக்ராண்யநுக்ரமாத் ।
த்ரிகோணே பை³ந்த³வம் ஶ்லிஷ்டம் அஷ்டாரே(அ)ஷ்டத³ளாம்பு³ஜம் ॥ 14 ॥

த³ஶாரயோ꞉ ஷோட³ஶாரம் பூ⁴க்³ருஹம் பு⁴வநாஶ்ரகே ।
ஶைவாநாமபி ஶாக்தாநாம் சக்ராணாம் ச பரஸ்பரம் ॥ 15 ॥

அவிநாபா⁴வஸம்ப³ந்த⁴ம் யோ ஜாநாதி ஸ சக்ரவித் ।
த்ரிகோணரூபிணீ ஶக்திர்பி³ந்து³ரூபபர꞉ ஶிவ꞉ ॥ 16 ॥

அவிநாபா⁴வஸம்ப³ந்த⁴ம் தஸ்மாத்³பி³ந்து³த்ரிகோணயோ꞉ ।
ஏவம் விபா⁴க³மஜ்ஞாத்வா ஶ்ரீசக்ரம் ய꞉ ஸமர்சயேத் ॥ 17 ॥

ந தத்ப²லமவாப்நோதி லலிதாம்பா³ ந துஷ்யதி ।
யே ச ஜாநந்தி லோகே(அ)ஸ்மின் ஶ்ரீவித்³யாசக்ரவேதி³ந꞉ ॥ 18 ॥

ஸாமந்யவேதி³ந꞉ ஸர்வே விஶேஷஜ்ஞோ(அ)திது³ர்லப⁴꞉ ।
ஸ்வயம்வித்³யாவிஶேஷஜ்ஞோ விஶேஷஜ்ஞம் ஸமர்சயேத் ॥ 19 ॥

தஸ்மை தே³யம் ததோ க்³ராஹ்யமஶக்தஸ்தஸ்ய தா³பயேத் ।
அந்த⁴ம் தம꞉ ப்ரவிஶந்தி யே(அ)வித்³யாம் ஸமுபாஸதே ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ருதிரபாஹைதாநவித்³யோபாஸகாந்புந꞉ ।
வித்³யாந்யோபாஸகாநேவ நிந்த³த்யாருணிகீ ஶ்ருதி꞉ ॥ 21 ॥

அஶ்ருதா ஸஶ்ருதாஸஶ்ச யஜ்வாநோ யே(அ)ப்யயஜ்வந꞉ ।
ஸ்வர்யந்தோ நாபேக்ஷந்தே இந்த்³ரமக்³நிம் ச யே விது³꞉ ॥ 22 ॥

ஸிகதா இவ ஸம்யந்தி ரஶ்மிபி⁴꞉ ஸமுதீ³ரிதா꞉ ।
அஸ்மால்லோகாத³முஷ்மாச்சேத்யாஹ சாரண்யகஶ்ருதி꞉ ॥ 23 ॥

யஸ்ய நோ பஶ்சிமம் ஜந்ம யதி³ வா ஶங்கர꞉ ஸ்வயம் ।
தேநைவ லப்⁴யதே வித்³யா ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷரீ ॥ 24 ॥

இதி மந்த்ரேஷு ப³ஹுதா⁴ வித்³யாயா மஹிமோச்யதே ।
மோக்ஷைகஹேதுவித்³யா து ஶ்ரீவித்³யா நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 25 ॥

ந ஶில்பாதி³ஜ்ஞாநயுக்தே வித்³வச்ச²ப்³த⁴꞉ ப்ரயுஜ்யதே ।
மோக்ஷைகஹேதுவித்³யா ஸா ஶ்ரீவித்³யைவ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 26 ॥

தஸ்மாத்³வித்³யாவிதே³வாத்ர வித்³வாந்வித்³வாநிதீர்யதே ।
ஸ்வயம் வித்³யாவிதே³ த³த்³யாத்க்²யாபயேத்தத்³கு³ணாந்ஸுதீ⁴꞉ ॥ 27 ॥

ஸ்வயம்வித்³யாரஹஸ்யஜ்ஞோ வித்³யாமாஹாத்ம்யவேத்³யபி ।
வித்³யாவித³ம் நார்சயேச்சேத்கோ வா தம் பூஜயேஜ்ஜந꞉ ॥ 28 ॥

ப்ரஸங்கா³தி³த³முக்தம் தே ப்ரக்ருதம் ஶ்ருணு கும்ப⁴ஜ ।
ய꞉ கீர்தயேத்ஸக்ருத்³ப⁴க்த்யா தி³வ்யநாமஶதத்ரயம் ॥ 29 ॥

தஸ்ய புண்யமஹம் வக்ஷ்யே ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரபாடே² யத்ப²லமீரிதம் ॥ 30 ॥

தத்ப²லம் கோடிகு³ணிதமேகநாமஜபாத்³ப⁴வேத் ।
காமேஶ்வரீகாமேஶாப்⁴யாம் க்ருதம் நாமஶதத்ரயம் ॥ 31 ॥

நாந்யேந துலயேதே³தத் ஸ்தோத்ரேணாந்யக்ருதேந ச ।
ஶ்ரிய꞉ பரம்பரா யஸ்ய பா⁴வி வா சோத்தரோத்தரம் ॥ 32 ॥

தேநைவ லப்⁴யதே சைதத்பஶ்சாச்ச்²ரேய꞉ பரீக்ஷயேத் ।
அஸ்யா நாம்நாம் த்ரிஶத்யாஸ்து மஹிமா கேந வர்ண்யதே ॥ 33 ॥

யா ஸ்வயம் ஶிவயோர்வக்த்ரபத்³மாப்⁴யாம் பரிநி꞉ஸ்ருதா ।
நித்யம் ஷோட³ஶஸங்க்²யாகாந்விப்ராநாதௌ³ து போ⁴ஜயேத் ॥ 34 ॥

அப்⁴யக்தாம்ஸ்திலதைலேந ஸ்நாதாநுஷ்ணேந வாரிணா ।
அப்⁴யர்ச்ய க³ந்த⁴புஷ்பாத்³யை꞉ காமேஶ்வர்யாதி³நாமபி⁴꞉ ॥ 35 ॥

ஸூபாபூபை꞉ ஶர்கராத்³யை꞉ பாயஸை꞉ ப²லஸம்யுதை꞉ ।
வித்³யாவிதோ³ விஶேஷேண போ⁴ஜயேத்ஷோட³ஶ த்³விஜான் ॥ 36 ॥

ஏவம் நித்யார்சநம் குர்யாதா³தௌ³ ப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜநம் ।
த்ரிஶதீநாமபி⁴꞉ பஶ்சாத்³ப்³ராஹ்மணாந்க்ரமஶோ(அ)ர்சயேத் ॥ 37 ॥

தைலாப்⁴யங்கா³தி³கம் த³த்வா விப⁴வே ஸதி ப⁴க்தித꞉ ।
ஶுக்லப்ரதிபதா³ரப்⁴ய பௌர்ணமாஸ்யவதி⁴ க்ரமாத் ॥ 38 ॥

தி³வஸே தி³வஸே விப்ரா போ⁴ஜ்யா விம்ஶதிஸங்க்²யயா ।
த³ஶபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ர்வாபி த்ரிபி⁴ரேகேந வா தி³நை꞉ ॥ 39 ॥

த்ரிம்ஶத்ஷஷ்டி꞉ ஶதம் விப்ரா꞉ ஸம்போ⁴ஜ்யாஸ்த்ரிஶதம் க்ரமாத் ।
ஏவம் ய꞉ குருதே ப⁴க்த்யா ஜந்மமத்⁴யே ஸக்ருந்நர꞉ ॥ 40 ॥

தஸ்யைவ ஸப²லம் ஜந்ம முக்திஸ்தஸ்ய கரே ஸ்தி²ரா ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரபோ⁴ஜநே(அ)ப்யேவமேவ ஹி ॥ 41 ॥

ஆதௌ³ நித்யப³லிம் குர்யாத்பஶ்சாத்³ப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜநம் ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரமஹிமா யோ மயோதி³த꞉ ॥ 42 ॥

ஸ ஶீகராணுரத்நைகநாம்நோ மஹிமவாரிதே⁴꞉ ।
வாக்³தே³வீரசிதே நாமஸாஹஸ்ரே யத்³யதீ³ரிதம் ॥ 43 ॥

தத்ப²லம் கோடிகு³ணிதம் நாம்நோ(அ)ப்யேகஸ்ய கீர்தநாத் ।
ஏதத³ந்யைர்ஜபை꞉ ஸ்தோத்ரைரர்சநைர்யத்ப²லம் ப⁴வேத் ॥ 44 ॥

தத்ப²லம் கோடிகு³ணிதம் ப⁴வேந்நாமஶதத்ரயாத் ।
வாக்³தே³வீரசிதே ஸ்தோத்ரே தாத்³ருஶோ மஹிமா யதி³ ॥ 45 ॥

ஸாக்ஷாத்காமேஶகாமேஶீக்ருதே(அ)ஸ்மிந்க்³ருஹ்யதாமிதி ।
ஸக்ருத்ஸங்கீர்தநாதே³வ நாம்நாமஸ்மின் ஶதத்ரயே ॥ 46 ॥

ப⁴வேச்சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்ந்யூநமந்யாநபேக்ஷிணீ ।
ந ஜ்ஞாதவ்யமிதோ(அ)ப்யந்யத்ர ஜப்தவ்யம் ச கும்ப⁴ஜ ॥ 47 ॥

யத்³யத்ஸாத்⁴யதமம் கார்யம் தத்தத³ர்த²மித³ம் ஜபேத் ।
தத்தத்ப²லமவாப்நோதி பஶ்சாத்கார்யம் பரீக்ஷயேத் ॥ 48 ॥

யே யே ப்ரயோகா³ஸ்தந்த்ரேஷு தைஸ்தைர்யத்ஸாத்⁴யதே ப²லம் ।
தத்ஸர்வம் ஸித்⁴யதி க்ஷிப்ரம் நாமத்ரிஶதகீர்தநாத் ॥ 49 ॥

ஆயுஷ்கரம் புஷ்டிகரம் புத்ரத³ம் வஶ்யகாரகம் ।
வித்³யாப்ரத³ம் கீர்திகரம் ஸுகவித்வப்ரதா³யகம் ॥ 50 ॥

ஸர்வஸம்பத்ப்ரத³ம் ஸர்வபோ⁴க³த³ம் ஸர்வஸௌக்²யத³ம் ।
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரத³ம் சைவ தே³வ்யா நாமஶதத்ரயம் ॥ 51 ॥

ஏதஜ்ஜபபரோ பூ⁴யாந்நாந்யதி³ச்சே²த்கதா³சந ।
ஏதத்கீர்தநஸந்துஷ்டா ஶ்ரீதே³வீ லலிதாம்பி³கா ॥ 52 ॥

ப⁴க்தஸ்ய யத்³யதி³ஷ்டம் ஸ்யாத்தத்தத்பூரயதே த்⁴ருவம் ।
தஸ்மாத்கும்போ⁴த்³ப⁴வ முநே கீர்தய த்வமித³ம் ஸதா³ ॥ 53 ॥

நாபரம் கிஞ்சித³பி தே போ³த்³த⁴வ்யமவஶிஷ்யதே ।
இதி தே கதி²தம் ஸ்தோத்ரம் லலிதாப்ரீதிதா³யகம் ॥ 54 ॥

நாவித்³யாவேதி³நே ப்³ரூயாந்நாப⁴க்தாய கதா³சந ।
ந ஶடா²ய ந து³ஷ்டாய நாவிஶ்வாஸாய கர்ஹிசித் ॥ 56 ॥

யோ ப்³ரூயாத்த்ரிஶதீம் நாம்நாம் தஸ்யாநர்தோ² மஹாந்ப⁴வேத் ।
இத்யாஜ்ஞா ஶாங்கரீ ப்ரோக்தா தஸ்மாத்³கோ³ப்யமித³ம் த்வயா ॥ 57 ॥

லலிதாப்ரேரிதேநைவ மயோக்தம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ராத³பி கோ³ப்யமித³ம் முநே ॥ 58 ॥

ஸூத உவாச ।
ஏவமுக்த்வா ஹயக்³ரீவ꞉ கும்ப⁴ஜம் தாபஸோத்தமம் ।
ஸ்தோத்ரேணாநேந லலிதாம் ஸ்துத்வா த்ரிபுரஸுந்த³ரீம் ।
ஆநந்த³ளஹரீமக்³நமாநஸ꞉ ஸமவர்தத ॥ 59 ॥

இதி ப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே உத்தரக²ண்டே³ ஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ லலிதோபாக்²யாநே ஸ்தோத்ரக²ண்டே³ ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரரத்நம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed