Sri Lalitha Trishati Stotram – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ లలితా త్రిశతినామావళిః >>

అస్య శ్రీలలితా త్రిశతీస్తోత్ర మహామంత్రస్య, భగవాన్ హయగ్రీవ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, సౌః శక్తిః, క్లీం కీలకం, మమ చతుర్విధపురుషార్థఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
ఐమిత్యాదిభిరంగన్యాసకరన్యాసాః కార్యాః |

ధ్యానం |
అతిమధురచాపహస్తా-
-మపరిమితామోదబాణసౌభాగ్యామ్ |
అరుణామతిశయకరుణా-
-మభినవకులసుందరీం వందే |

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ |
కకారరూపా కల్యాణీ కల్యాణగుణశాలినీ |
కల్యాణశైలనిలయా కమనీయా కలావతీ || ౧ ||

కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరా |
కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమప్రియా || ౨ ||

కందర్పవిద్యా కందర్పజనకాపాంగవీక్షణా |
కర్పూరవీటిసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటా || ౩ ||

కలిదోషహరా కంజలోచనా కమ్రవిగ్రహా |
కర్మాదిసాక్షిణీ కారయిత్రీ కర్మఫలప్రదా || ౪ ||

ఏకారరూపా చైకాక్షర్యేకానేకాక్షరాకృతిః |
ఏతత్తదిత్యనిర్దేశ్యా చైకానందచిదాకృతిః || ౫ ||

ఏవమిత్యాగమాబోధ్యా చైకభక్తిమదర్చితా |
ఏకాగ్రచిత్తనిర్ధ్యాతా చైషణారహితాదృతా || ౬ ||

ఏలాసుగంధిచికురా చైనఃకూటవినాశినీ |
ఏకభోగా చైకరసా చైకైశ్వర్యప్రదాయినీ || ౭ ||

ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యప్రదా చైకాంతపూజితా |
ఏధమానప్రభా చైజదనేకజగదీశ్వరీ || ౮ ||

ఏకవీరాదిసంసేవ్యా చైకప్రాభవశాలినీ |
ఈకారరూపా చేశిత్రీ చేప్సితార్థప్రదాయినీ || ౯ ||

ఈదృగిత్యవినిర్దేశ్యా చేశ్వరత్వవిధాయినీ |
ఈశానాదిబ్రహ్మమయీ చేశిత్వాద్యష్టసిద్ధిదా || ౧౦ ||

ఈక్షిత్రీక్షణసృష్టాండకోటిరీశ్వరవల్లభా |
ఈడితా చేశ్వరార్ధాంగశరీరేశాధిదేవతా || ౧౧ ||

ఈశ్వరప్రేరణకరీ చేశతాండవసాక్షిణీ |
ఈశ్వరోత్సంగనిలయా చేతిబాధావినాశినీ || ౧౨ ||

ఈహావిరహితా చేశశక్తిరీషత్స్మితాననా |
లకారరూపా లలితా లక్ష్మీవాణీనిషేవితా || ౧౩ ||

లాకినీ లలనారూపా లసద్దాడిమపాటలా |
లలంతికాలసత్ఫాలా లలాటనయనార్చితా || ౧౪ ||

లక్షణోజ్జ్వలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా |
లక్ష్యార్థా లక్షణాగమ్యా లబ్ధకామా లతాతనుః || ౧౫ ||

లలామరాజదలికా లంబిముక్తాలతాంచితా |
లంబోదరప్రసూర్లభ్యా లజ్జాఢ్యా లయవర్జితా || ౧౬ ||

హ్రీం‍కారరూపా హ్రీం‍కారనిలయా హ్రీం‍పదప్రియా |
హ్రీం‍కారబీజా హ్రీం‍కారమంత్రా హ్రీం‍కారలక్షణా || ౧౭ ||

హ్రీం‍కారజపసుప్రీతా హ్రీం‍మతీ హ్రీం‍విభూషణా |
హ్రీం‍శీలా హ్రీం‍పదారాధ్యా హ్రీం‍గర్భా హ్రీం‍పదాభిధా || ౧౮ ||

హ్రీం‍కారవాచ్యా హ్రీం‍కారపూజ్యా హ్రీం‍కారపీఠికా |
హ్రీం‍కారవేద్యా హ్రీం‍కారచింత్యా హ్రీం హ్రీం‍శరీరిణీ || ౧౯ ||

హకారరూపా హలధృక్పూజితా హరిణేక్షణా |
హరప్రియా హరారాధ్యా హరిబ్రహ్మేంద్రవందితా || ౨౦ ||

హయారూఢాసేవితాంఘ్రిర్హయమేధసమర్చితా |
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా హతదానవా || ౨౧ ||

హత్యాదిపాపశమనీ హరిదశ్వాదిసేవితా |
హస్తికుంభోత్తుంగకుచా హస్తికృత్తిప్రియాంగనా || ౨౨ ||

హరిద్రాకుంకుమాదిగ్ధా హర్యశ్వాద్యమరార్చితా |
హరికేశసఖీ హాదివిద్యా హాలామదాలసా || ౨౩ ||

సకారరూపా సర్వజ్ఞా సర్వేశీ సర్వమంగలా |
సర్వకర్త్రీ సర్వభర్త్రీ సర్వహంత్రీ సనాతనా || ౨౪ ||

సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ సర్వసాక్షిణీ |
సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యదాత్రీ సర్వవిమోహినీ || ౨౫ ||

సర్వాధారా సర్వగతా సర్వావగుణవర్జితా |
సర్వారుణా సర్వమాతా సర్వభూషణభూషితా || ౨౬ ||

కకారార్థా కాలహంత్రీ కామేశీ కామితార్థదా |
కామసంజీవనీ కల్యా కఠినస్తనమండలా || ౨౭ ||

కరభోరూః కలానాథముఖీ కచజితాంబుదా |
కటాక్షస్యందికరుణా కపాలిప్రాణనాయికా || ౨౮ ||

కారుణ్యవిగ్రహా కాంతా కాంతిధూతజపావలిః |
కలాలాపా కంబుకంఠీ కరనిర్జితపల్లవా || ౨౯ ||

కల్పవల్లీసమభుజా కస్తూరీతిలకాంచితా |
హకారార్థా హంసగతిర్హాటకాభరణోజ్జ్వలా || ౩౦ ||

హారహారికుచాభోగా హాకినీ హల్యవర్జితా |
హరిత్పతిసమారాధ్యా హఠాత్కారహతాసురా || ౩౧ ||

హర్షప్రదా హవిర్భోక్త్రీ హార్దసంతమసాపహా |
హల్లీసలాస్యసంతుష్టా హంసమంత్రార్థరూపిణీ || ౩౨ ||

హానోపాదాననిర్ముక్తా హర్షిణీ హరిసోదరీ |
హాహాహూహూముఖస్తుత్యా హానివృద్ధివివర్జితా || ౩౩ ||

హయ్యంగవీనహృదయా హరిగోపారుణాంశుకా |
లకారాఖ్యా లతాపూజ్యా లయస్థిత్యుద్భవేశ్వరీ || ౩౪ ||

లాస్యదర్శనసంతుష్టా లాభాలాభవివర్జితా |
లంఘ్యేతరాజ్ఞా లావణ్యశాలినీ లఘుసిద్ధిదా || ౩౫ ||

లాక్షారససవర్ణాభా లక్ష్మణాగ్రజపూజితా |
లభ్యేతరా లబ్ధభక్తిసులభా లాంగలాయుధా || ౩౬ ||

లగ్నచామరహస్తశ్రీశారదాపరివీజితా |
లజ్జాపదసమారాధ్యా లంపటా లకులేశ్వరీ || ౩౭ ||

లబ్ధమానా లబ్ధరసా లబ్ధసంపత్సమున్నతిః |
హ్రీం‍కారిణీ హ్రీం‍కారాద్యా హ్రీం‍మధ్యా హ్రీం‍శిఖామణిః || ౩౮ ||

హ్రీం‍కారకుండాగ్నిశిఖా హ్రీం‍కారశశిచంద్రికా |
హ్రీం‍కారభాస్కరరుచిర్హ్రీం‍కారాంభోదచంచలా || ౩౯ ||

హ్రీం‍కారకందాంకురికా హ్రీం‍కారైకపరాయణా |
హ్రీం‍కారదీర్ఘికాహంసీ హ్రీం‍కారోద్యానకేకినీ || ౪౦ ||

హ్రీం‍కారారణ్యహరిణీ హ్రీం‍కారావాలవల్లరీ |
హ్రీం‍కారపంజరశుకీ హ్రీం‍కారాంగణదీపికా || ౪౧ ||

హ్రీం‍కారకందరాసింహీ హ్రీం‍కారాంభోజభృంగికా |
హ్రీం‍కారసుమనోమాధ్వీ హ్రీం‍కారతరుమంజరీ || ౪౨ ||

సకారాఖ్యా సమరసా సకలాగమసంస్తుతా |
సర్వవేదాంతతాత్పర్యభూమిః సదసదాశ్రయా || ౪౩ ||

సకలా సచ్చిదానందా సాధ్యా సద్గతిదాయినీ |
సనకాదిమునిధ్యేయా సదాశివకుటుంబినీ || ౪౪ ||

సకాలాధిష్ఠానరూపా సత్యరూపా సమాకృతిః |
సర్వప్రపంచనిర్మాత్రీ సమనాధికవర్జితా || ౪౫ ||

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సగుణా సకలేష్టదా |
కకారిణీ కావ్యలోలా కామేశ్వరమనోహరా || ౪౬ ||

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కామేశోత్సంగవాసినీ |
కామేశ్వరాలింగితాంగీ కామేశ్వరసుఖప్రదా || ౪౭ ||

కామేశ్వరప్రణయినీ కామేశ్వరవిలాసినీ |
కామేశ్వరతపఃసిద్ధిః కామేశ్వరమనఃప్రియా || ౪౮ ||

కామేశ్వరప్రాణనాథా కామేశ్వరవిమోహినీ |
కామేశ్వరబ్రహ్మవిద్యా కామేశ్వరగృహేశ్వరీ || ౪౯ ||

కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వరమహేశ్వరీ |
కామేశ్వరీ కామకోటినిలయా కాంక్షితార్థదా || ౫౦ ||

లకారిణీ లబ్ధరూపా లబ్ధధీర్లబ్ధవాంఛితా |
లబ్ధపాపమనోదూరా లబ్ధాహంకారదుర్గమా || ౫౧ ||

లబ్ధశక్తిర్లబ్ధదేహా లబ్ధైశ్వర్యసమున్నతిః |
లబ్ధవృద్ధిర్లబ్ధలీలా లబ్ధయౌవనశాలినీ || ౫౨ ||

లబ్ధాతిశయసర్వాంగసౌందర్యా లబ్ధవిభ్రమా |
లబ్ధరాగా లబ్ధపతిర్లబ్ధనానాగమస్థితిః || ౫౩ ||

లబ్ధభోగా లబ్ధసుఖా లబ్ధహర్షాభిపూరితా |
హ్రీం‍కారమూర్తిర్హ్రీం‍కారసౌధశృంగకపోతికా || ౫౪ ||

హ్రీం‍కారదుగ్ధాబ్ధిసుధా హ్రీం‍కారకమలేందిరా |
హ్రీం‍కారమణిదీపార్చిర్హ్రీం‍కారతరుశారికా || ౫౫ ||

హ్రీం‍కారపేటకమణిర్హ్రీం‍కారాదర్శబింబితా |
హ్రీం‍కారకోశాసిలతా హ్రీం‍కారాస్థాననర్తకీ || ౫౬ ||

హ్రీం‍కారశుక్తికాముక్తామణిర్హ్రీం‍కారబోధితా |
హ్రీం‍కారమయసౌవర్ణస్తంభవిద్రుమపుత్రికా || ౫౭ ||

హ్రీం‍కారవేదోపనిషద్ హ్రీం‍కారాధ్వరదక్షిణా |
హ్రీం‍కారనందనారామనవకల్పకవల్లరీ || ౫౮ ||

హ్రీం‍కారహిమవద్గంగా హ్రీం‍కారార్ణవకౌస్తుభా |
హ్రీం‍కారమంత్రసర్వస్వా హ్రీం‍కారపరసౌఖ్యదా || ౫౯ ||

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక)>>


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed