Sri Ketu Stotram – ಶ್ರೀ ಕೇತು ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧೂಮ್ರಾ ದ್ವಿಬಾಹವಃ ಸರ್ವೇ ಗೋದಾನೋ ವಿಕೃತಾನನಾಃ |
ಗೃಧ್ರಯಾನಾಸನಸ್ಥಾಶ್ಚ ಪಾಂತು ನಃ ಶಿಖಿನಂದನಾಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ |
ಧನ್ಯಾ ಚಾನುಗೃಹೀತಾಸ್ಮಿ ಕೃತಾರ್ಥಾಸ್ಮಿ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ |
ಯಚ್ಛ್ರುತಂ ತ್ವನ್ಮುಖಾದ್ದೇವ ಕೇತುಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶುಭಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೇತುಸ್ತವಮಿಮಂ ಪರಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ ರೋಗೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೩ ||

ಶ್ವೇತಪೀತಾರುಣಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕ್ವಚಿಚ್ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಃ |
ಶಿವಾರ್ಚನರತಃ ಕೇತುರ್ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೪ ||

ನಮೋ ಘೋರಾಯಾಘೋರಾಯ ಮಹಾಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಆನಂದೇಶಾಯ ದೇವಾಯ ಜಗದಾನಂದದಾಯಿನೇ || ೫ ||

ನಮೋ ಭಕ್ತಜನಾನಂದದಾಯಿನೇ ವಿಶ್ವಭಾವಿನೇ |
ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ಕೇತುರೂಪಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೬ ||

ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಸರ್ವಾಯ ವರದಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ತ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ಸಂಕಟನಾಶಿನೇ || ೭ ||

ತ್ರಿಪುರೇಶಾಯ ದೇವಾಯ ಭೈರವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ಚಿತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಶ್ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೇ || ೮ ||

ನಮಃ ಶರ್ವಾಯ ಚರ್ಚ್ಯಾಯ ದರ್ಶನೀಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಆಪದುದ್ಧರಣಾಯಾಪಿ ಭೈರವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ನಮೋ ನಮೋ ಮಹಾದೇವ ವ್ಯಾಪಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ನಮೋ ಲಘುಮತೇ ತುಭ್ಯಂ ಗ್ರಾಹಿಣೇ ಸೂರ್ಯಸೋಮಯೋಃ || ೧೦ ||

ನಮಶ್ಚಾಪದ್ವಿನಾಶಾಯ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ಚೋಗ್ರರೂಪಾಯ ಕೇತವೇ || ೧೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸೌರರೂಪಾಯ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಾಯ ಚ |
ಮಹಾತೇಜಾಯ ವೈ ತುಭ್ಯಂ ಪೂಜಾಫಲವಿವರ್ಧಿನೇ || ೧೨ ||

ವಹ್ನಿಪುತ್ರಾಯ ತೇ ದಿವ್ಯರೂಪಿಣೇ ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೇ |
ಸರ್ವಭಕ್ಷ್ಯಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಸರ್ವಗ್ರಹಾಂತಕಾಯ ತೇ || ೧೩ ||

ನಮಃ ಪುಚ್ಛಸ್ವರೂಪಾಯ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಕರಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವದಾ ಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣೇ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೇ || ೧೪ ||

ನಮಸ್ತೇ ಚಿತ್ರರೂಪಾಯ ಮೀನದಾನಪ್ರಿಯಾಯ ಚ |
ದೈತ್ಯದಾನವಗಂಧರ್ವವಂದ್ಯಾಯ ಮಹತೇ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಮಾನವಃ |
ಗ್ರಹಶಾಂತಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಕೇತುರಾಜಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ || ೧೬ ||

ಯಃ ಪಠೇದರ್ಧರಾತ್ರೇ ತು ವಶಂ ತಸ್ಯ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ |
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಮಖಿಲಂ ಕೇತುಸ್ತೋತ್ರಂ ತು ಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೧೭ ||

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಗುಹ್ಯಮಾಯುರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ |
ಗುಹ್ಯಂ ಮಂತ್ರಂ ರಹಸ್ಯಂ ತು ತವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೧೮ ||

ಅಭಕ್ತಾಯ ನ ದಾತವ್ಯಮಿತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಪಾರಮೇಶ್ವರಿ || ೧೯ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ಭವತಾನೇನ ಕೇತುಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಭೋ |
ಕಥನೇನ ಮಹೇಶಾನ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರೀತಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಯಾ || ೨೦ ||

ಶ್ರೀಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯತಮಂ ದೇಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ || ೨೧ ||

ಅಗ್ನಿಪುತ್ರೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕೇತುಃ ಸರ್ವಗ್ರಹಾಂತಕಃ |
ಕ್ಷೋಭಯನ್ಯಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸ ಕೇತುಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಮಮ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಕೇತು ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed