Sri Kamakala Kali Bhujanga Prayata Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮಹಾಕಾಲ ಉವಾಚ |
ಅಥ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಮಹೇಶಾನಿ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ವಿಘ್ನಾ ಯಾಂತಿ ಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ || ೧ ||

ವಿಜೇತುಂ ಪ್ರತಸ್ಥೇ ಯದಾ ಕಾಲಕಸ್ಯಾ-
-ಸುರಾನ್ ರಾವಣೋ ಮುಂಜಮಾಲಿಪ್ರವರ್ಹಾನ್ |
ತದಾ ಕಾಮಕಾಳೀಂ ಸ ತುಷ್ಟಾವ ವಾಗ್ಭಿ-
-ರ್ಜಿಗೀಷುರ್ಮೃಧೇ ಬಾಹುವೀರ್ಯೇಣ ಸರ್ವಾನ್ || ೨ ||

ಮಹಾವರ್ತಭೀಮಾಸೃಗಬ್ಧ್ಯುತ್ಥವೀಚೀ-
-ಪರಿಕ್ಷಾಳಿತಾ ಶ್ರಾಂತಕಂಥಶ್ಮಶಾನೇ |
ಚಿತಿಪ್ರಜ್ವಲದ್ವಹ್ನಿಕೀಲಾಜಟಾಲೇ-
-ಶಿವಾಕಾರಶಾವಾಸನೇ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣಾಮ್ || ೩ ||

ಮಹಾಭೈರವೀಯೋಗಿನೀಡಾಕಿನೀಭಿಃ
ಕರಾಳಾಭಿರಾಪಾದಲಂಬತ್ಕಚಾಭಿಃ |
ಭ್ರಮಂತೀಭಿರಾಪೀಯ ಮದ್ಯಾಮಿಷಾಸ್ರಾ-
-ನ್ಯಜಸ್ರಂ ಸಮಂ ಸಂಚರಂತೀಂ ಹಸಂತೀಮ್ || ೪ ||

ಮಹಾಕಲ್ಪಕಾಲಾಂತಕಾದಂಬಿನೀತ್ವಿಟ್-
ಪರಿಸ್ಪರ್ಧಿದೇಹದ್ಯುತಿಂ ಘೋರನಾದಾಮ್ |
ಸ್ಫುರದ್ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರ-
-ಜ್ವಲದ್ವಿದ್ಯುದೋಘಪ್ರಭಾದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಮ್ || ೫ ||

ಲಸನ್ನೀಲಪಾಷಾಣನಿರ್ಮಾಣವೇದಿ-
-ಪ್ರಭಶ್ರೋಣಿವಿಂಬಾಂ ಚಲತ್ಪೀವರೋರುಮ್ |
ಸಮುತ್ತುಂಗಪೀನಾಯತೋರೋಜಕುಂಭಾಂ
ಕಟಿಗ್ರಂಥಿತದ್ವೀಪಿಕೃತ್ಯುತ್ತರೀಯಾಮ್ || ೬ ||

ಸ್ರವದ್ರಕ್ತವಲ್ಗನ್ನೃಮುಂಡಾವನದ್ಧಾ-
-ಸೃಗಾವದ್ಧನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೈಕಹಾರಾಮ್ |
ಮೃತಬ್ರಹ್ಮಕುಲ್ಯೋಪಕ್ಲುಪ್ತಾಂಗಭೂಷಾಂ
ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸೈರ್ಜಗತ್ತ್ರಾಸಯಂತೀಮ್ || ೭ ||

ನಿಪೀತಾನನಾಂತಾಮಿತೋದ್ವೃತ್ತರಕ್ತೋ-
-ಚ್ಛಲದ್ಧಾರಯಾ ಸ್ನಾಪಿತೋರೋಜಯುಗ್ಮಾಮ್ |
ಮಹಾದೀರ್ಘದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಗನ್ಯಂಚದಂಚ-
-ಲ್ಲಲಲ್ಲೇಲಿಹಾನೋಗ್ರಜಿಹ್ವಾಗ್ರಭಾಗಾಮ್ || ೮ ||

ಚಲತ್ಪಾದಪದ್ಮದ್ವಯಾಲಂಬಿಮುಕ್ತ-
-ಪ್ರಕಂಪಾಲಿಸುಸ್ನಿಗ್ಧಸಂಭುಗ್ನಕೇಶಾಮ್ |
ಪದನ್ಯಾಸಸಂಭಾರಭೀತಾಹಿರಾಜಾ-
-ನನೋದ್ಗಚ್ಛದಾತ್ಮಸ್ತುತಿವ್ಯಸ್ತಕರ್ಣಾಮ್ || ೯ ||

ಮಹಾಭೀಷಣಾಂ ಘೋರವಿಂಶಾರ್ಧವಕ್ತ್ರೈ-
-ಸ್ತಥಾಸಪ್ತವಿಂಶಾನ್ವಿತೈರ್ಲೋಚನೈಶ್ಚ |
ಪುರೋದಕ್ಷವಾಮೇ ದ್ವಿನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಭ್ಯಾಂ
ತಥಾನ್ಯಾನನೇ ತ್ರಿತ್ರಿನೇತ್ರಾಭಿರಾಮಾಮ್ || ೧೦ ||

ಲಸದ್ದ್ವೀಪಿಹರ್ಯಕ್ಷಫೇರುಪ್ಲವಂಗ-
-ಕ್ರಮೇಲರ್ಕ್ಷತಾರ್ಕ್ಷದ್ವಿಪಗ್ರಾಹವಾಹೈಃ |
ಮುಖೈರೀದೃಶಾಕಾರಿತೈರ್ಭ್ರಾಜಮಾನಾಂ
ಮಹಾಪಿಂಗಳೋದ್ಯಜ್ಜಟಾಜೂಟಭಾರಾಮ್ || ೧೧ ||

ಭುಜೈಃ ಸಪ್ತವಿಂಶಾಂಕಿತೈರ್ವಾಮಭಾಗೇ
ಯುತಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಪಿ ತಾವದ್ಭಿರೇವ |
ಕ್ರಮಾದ್ರತ್ನಮಾಲಾಂ ಕಪಾಲಂ ಚ ಶುಷ್ಕಂ
ತತಶ್ಚರ್ಮಪಾಶಂ ಸುದೀರ್ಘಂ ದಧಾನಾಮ್ || ೧೨ ||

ತತಃ ಶಕ್ತಿಖಟ್ವಾಂಗಮುಂಡಂ ಭುಶುಂಡೀಂ
ಧನುಶ್ಚಕ್ರಘಂಟಾಶಿಶುಪ್ರೇತಶೈಲಾನ್ |
ತತೋ ನಾರಕಂಕಾಲಬಭ್ರೂರಗೋನ್ಮಾ-
-ದವಂಶೀಂ ತಥಾ ಮುದ್ಗರಂ ವಹ್ನಿಕುಂಡಮ್ || ೧೩ ||

ಅಧೋ ಡಮ್ಮರುಂ ಪಾರಿಘಂ ಭಿಂದಿಪಾಲಂ
ತಥಾ ಮೌಶಲಂ ಪಟ್ಟಿಶಂ ಪ್ರಾಶಮೇವಮ್ |
ಶತಘ್ನೀಂ ಶಿವಾಪೋತಕಂ ಚಾಥ ದಕ್ಷೇ
ಮಹಾರತ್ನಮಾಲಾಂ ತಥಾ ಕರ್ತೃಖಡ್ಗೌ || ೧೪ ||

ಚಲತ್ತರ್ಜನೀಮಂಕುಶಂ ದಂಡಮುಗ್ರಂ
ಲಸದ್ರತ್ನಕುಂಭಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ತಥೈವ |
ಶರಾನ್ ಪಾಶುಪತ್ಯಾಂಸ್ತಥಾ ಪಂಚ ಕುಂತಂ
ಪುನಃ ಪಾರಿಜಾತಂ ಛುರೀಂ ತೋಮರಂ ಚ || ೧೫ ||

ಪ್ರಸೂನಸ್ರಜಂ ಡಿಂಡಿಮಂ ಗೃಧ್ರರಾಜಂ
ತತಃ ಕೋರಕಂ ಮಾಂಸಖಂಡಂ ಶ್ರುವಂ ಚ |
ಫಲಂ ಬೀಜಪೂರಾಹ್ವಯಂ ಚೈವ ಸೂಚೀಂ
ತಥಾ ಪರ್ಶುಮೇವಂ ಗದಾಂ ಯಷ್ಟಿಮುಗ್ರಾಮ್ || ೧೬ ||

ತತೋ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಂ ಕುಣಪ್ಪಂ ಸುಘೋರಂ
ತಥಾ ಲಾಲನಂ ಧಾರಯಂತೀಂ ಭುಜೈಸ್ತೈಃ |
ಜವಾಪುಷ್ಪರೋಚಿಷ್ಫಣೀಂದ್ರೋಪಕ್ಲುಪ್ತ-
-ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರದ್ವಂದ್ವಸಕ್ತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಾಮ್ || ೧೭ ||

ಮಹಾಪೀತಕುಂಭೀನಸಾವದ್ಧನದ್ಧ
ಸ್ಫುರತ್ಸರ್ವಹಸ್ತೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕಂಕಣಾಂ ಚ |
ಮಹಾಪಾಟಲದ್ಯೋತಿದರ್ವೀಕರೇಂದ್ರಾ-
-ವಸಕ್ತಾಂಗದವ್ಯೂಹಸಂಶೋಭಮಾನಾಮ್ || ೧೮ ||

ಮಹಾಧೂಸರತ್ತ್ವಿಡ್ಭುಜಂಗೇಂದ್ರಕ್ಲುಪ್ತ-
-ಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುಕಾಟೇಯಸೂತ್ರಾಭಿರಾಮಾಮ್ |
ಚಲತ್ಪಾಂಡುರಾಹೀಂದ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತ-
-ತ್ವಿಡುದ್ಭಾಸಿವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೋದ್ಯತ್ಕಪಾಟಾಮ್ || ೧೯ ||

ಪಿಷಂಗೋರಗೇಂದ್ರಾವನದ್ಧಾವಶೋಭಾ-
-ಮಹಾಮೋಹಬೀಜಾಂಗಸಂಶೋಭಿದೇಹಾಮ್ |
ಮಹಾಚಿತ್ರಿತಾಶೀವಿಷೇಂದ್ರೋಪಕ್ಲುಪ್ತ-
-ಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುತಾಟಂಕವಿದ್ಯೋತಿಕರ್ಣಾಮ್ || ೨೦ ||

ವಲಕ್ಷಾಹಿರಾಜಾವನದ್ಧೋರ್ಧ್ವಭಾಸಿ-
-ಸ್ಫುರತ್ಪಿಂಗಳೋದ್ಯಜ್ಜಟಾಜೂಟಭಾರಾಮ್ |
ಮಹಾಶೋಣಭೋಗೀಂದ್ರನಿಸ್ಯೂತಮೂಂಡೋ-
-ಲ್ಲಸತ್ಕಿಂಕಣೀಜಾಲಸಂಶೋಭಿಮಧ್ಯಾಮ್ || ೨೧ ||

ಸದಾ ಸಂಸ್ಮರಾಮೀದೃಶೋಂ ಕಾಮಕಾಳೀಂ
ಜಯೇಯಂ ಸುರಾಣಾಂ ಹಿರಣ್ಯೋದ್ಭವಾನಾಮ್ |
ಸ್ಮರೇಯುರ್ಹಿ ಯೇಽನ್ಯೇಽಪಿ ತೇ ವೈ ಜಯೇಯು-
-ರ್ವಿಪಕ್ಷಾನ್ಮೃಧೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಲೇಶಃ || ೨೨ ||

ಪಠಿಷ್ಯಂತಿ ಯೇ ಮತ್ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ
ಮುದಾ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸದಾ ಕಾಮಕಾಳೀಮ್ |
ನ ಶೋಕೋ ನ ಪಾಪಂ ನ ವಾ ದುಃಖದೈನ್ಯಂ
ನ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ರೋಗೋ ನ ಭೀತಿರ್ನ ಚಾಪತ್ || ೨೩ ||

ಧನಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಸುಖಂ ಬುದ್ಧಿರೋಜೋ
ಯಶಃ ಶರ್ಮಭೋಗಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಸೂನವಶ್ಚ |
ಶ್ರಿಯೋ ಮಂಗಳಂ ಬುದ್ಧಿರುತ್ಸಾಹ ಆಜ್ಞಾ
ಲಯಃ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಭವೇನ್ಮುಕ್ತಿರಂತೇ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದಶಮ ಪಟಲೇ ರಾವಣ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed